Manifestazions atuales speziales

Data

29 de merz 2024

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 29 de merz 2024
Proieziun: »Islanda d’isté«
Le Fotoclub Val Badia inviëia en jöbia ai 11 d’aurí a na proieziun de fotografies cun Hubert Hilscher, che mostrará impresciuns demorvëia dal’Islanda
»Islanda d’isté« é le titul dla pro­ieziun de fotografies che le Foto­club Val Badia mët a jí en jöbia ai 11 d’aurí dales 20:30, tl salf dl Istitut Ladin a San Martin de Tor. Protagonist é le fotograf Hubert Hilscher da Niederdorf, che mostrará impresciuns da na tera straordinara. Al dij instës che »al é na morvëia, tan de fassëtes che la natöra dl’Islanda á striné ada­lerch. Füch y dlacia é i elemënc che dá forma. Dlacia y vulcanism carate­risëia la contrada. L’Islanda dá na idea de tan salvaria y autentica che la natöra pó ester.« Le Fotoclub se conforta da ves saludé.


»Fitnesslandia« a La Ila

La Uniun Sport La Ila mët a jí d’aurí de plü cursc por gragn y pici
Tl mëis d’aurí mët man »Fitnesslandia – aisciöda 2024« – cun cursc organisá dala US La Ila.
 • Acqua fitness por gragn: jöbia ai 11 d’aurí dales 19:00 tla nodadoia comunala da La Ila. Indöt 7 iadi, al cost de 90,00€. Referënta é Giulia Barp.
 • Nodé por mituns dla scolina y elementara: mercui ai 10 d’aurí dales 13:45, tla noda­doia da La Ila. Indöt 7 iadi a 90,00€. Referënta é Giulia Barp.
 • Ginastica 50+: lönesc ai 15 d’aurí dales 17:00 te palestra dla mesana da La Ila. Indöt 7 iadi a 70,00€ (iscriziuns le pröm iade söl post). Referënta é Jazmine Ceballos.
 • Curs de autodefenüda por jonins/es: mercui ai 3 d’aurí dales 15:00 (scora mesana) y dales 16:00 (scora alta), te palestra da La Ila. Indöt 6 iadi a 70,00€. Referënt é Luigi Belloto.
 • Curs de autodefenüda por gragn: mercui ai 3 d’aurí dales 19:00, te palestra da La Ila. Indöt 6 iadi a 70,00€. Referënt é Luigi Belloto.
 • Karate sportif por mituns dla elementara: mercui ai 3 d’aurí dales 17:00, te palestra da La Ila. Indöt 6 iadi a 70,00€. Referënt é Luigi Belloto.
 • Curs de roller (atrezatöra vëgn imprestada fora y é tl prisc): lönesc ai 8 d’aurí dales 14:00, te palestra da La Ila. Indöt 4 iadi a 60,00€. Referënt é Roberto Sasso.
Iscriziuns online y infos sön www.uslaila.it – infos y assistënza fitness@uslaila.it–Por tó pert ai cursc mësson ince paié ite la cuota de comembranza tla uniun.


Pici bocuns

N curs cun Simon Valentini, olache jones y jogn pó imparé da arjigné ca de pici bocuns y boandes
Oste arjigné ca n aperitif mo te ne sas nia co mëte man? En vëndres ai 12 d’aurí dales 17:00 ales 20:00 vëgnel metü a jí tl Saj.un a La Ila n curs cun Simon Valentini. Te chësc domisdé, olache al gnará arjigné ca de pici bocuns y boandes, ciafaraste dër dessigü val’ bona rezeta da tó ca te chëstes ocajiuns.
Les iscriziuns, dai 16 agn insö, é da fá anter i 9 d’aurí pro vanessa@jogn.org o al 345 371 7729. Organi­saziun: Consëi de Formaziun Badia y Sorvisc ai Jogn Val Badia.


Festa dla Loca cun Panda la 9

N sada ai 6 d’auril mët l Freeride Club Gherdëina inò a jì l »Lockenfest« sun Plan de Gralba y plu avisa pra l lift Pudra. N scumencerà dala 11
L ie na manifestazion drët particulera ulache i parte­zipanc y la partezipantes cëla de passé via a vel’ maniera la loca, n busc giavà ora tla nëif y mplenì d’ega. L fin ie chël de festejé debe­rieda cun duc i pasciunei y la pasciunedes la fin dla sajon da d’inviern y l sarà sambën nce da maië y da bever per duc. Mujiga dal vif cun Andeep, DJ Ondy y sambën da ne s’arjumé nia Panda la 9!
La festa scumëncia dala 11 cun »Frühshoppen«!


Cunzert da d’ansciuda

La Mujiga de Urtijëi nvieia a si cunzert tradiziunel da d’ansciuda, n dumënia ai 7 de auril dala 10:30 tla Cësa di Cungresc a Urtijëi
Tla prima pert dl cunzert uniràl sunà cumposizions tlassiches, coche l »Spanischer Marsch« de J. Strauss Sohn, »Das Land des Lächelns« de Franz Lehár, l conzert per oboe de Vincenzo Bellini cun la solista Nadia Kasslatter y »Höhenflieger« de Gerhard Lampert. La jirà inant pona cun mujiga plu moderna: »Hawaii Five–O« de Stevens Marten y »Love Theme Cinema Paradiso« de Ennio Morricone. Inant vàla pona cun »Caribbean Hideaway« de James Barnes y per stlù ju cun »So schön ist Blasmusik« de Erich Becht. La Mujiga de Urtijëi se ncunforta sun Vosc unì y mbincia n bon scuté su.


»C’è carta bianca« - mostra nterativa

La giaurida ie n sada ai 6 de auril dala 17:30 tla sala dla Lia Mostra d’Ert a Urtijëi
L nvit ie chël de fé pea: la lerch ie davierta a duc y dutes, artisć:tes o nia, per­sones singules, grupes o families. N scumëncia cun n mur curì cun papier blanch che, coche n liber zënza pustomes, reprejënta l uet y la monotonia, ma nce la puscibltà de se tra­sfurmé te n’opra d’ert. I mures sarà la lerch per vosta esprescion criativa y sarà a despusizion per duta la dureda dla mostra. I pensie­res, la storia persunela y l carater de uni partezipant:a nfluenzeia l resultat finel, trasfurman la mostra te na performance. Uniun:a ie liedia de crì ora si maniera de esprescion. I materiai vën metui a despusizion, ma n possa nce tò pea nstësc zeche. La mostra resterà davierta nchin ai 13 de auril, uni di, 16:00 – 19:00 y de sada y dumënia dala 10:00 – 12:00.
Per estejé la giaurida vëniel metù a jì na sëira cun skate y mujiga. Dala 20:00 inant se ndesfiderà i skaters te n pitl contest. Sëuraprò saràl velch da maië y da bever y mujiga punk rock.


»Calígula« – ince en Lönesc de Pasca

Le Stadttheater a Bornech presentëia inant le teater »Calígula« desco contribut de teater ladin profescionistich dl proiet europeich »phōnē – giving minority languages a voice«. Les rapresentaziuns é ciamó: en Lönesc de Pasca dales 18:00, y spo ai 4 y 6 d’aurí 2024 dales 20:00
Uma, pere, möta y sëgn ince n vicel: Calígula! I trëi mëmbri dla familia ne ascuta nia pro un y l’atra, düc é cruziá por se instësc y descür püch y nia de sü sentimënc. Cun le tëmp tol ite Calígula tres plü lerch te chësc tiesciü, al asmata parores y frases, se recorda i baiá y les cuntejes, se ghira l’atenziun. Indechëltan sál di familiars deplü co chisc de un y l’atra. Le ritm dla cuotidianeité mët man da se desfanté. Les falzades se sfrogherëia sö. Düc brancia do süa liberté, ince Calígula. Che la ciafará pa? Éra pa davëi inzai?
Al é n toch de teater ladin des­biech, mo al vëgn ince dant te val’ pert le todësch, söl ester liá y sará ia te costruc y realtés, y söla doman­da sce al é bëgn poscibilités da i sciam­pé. Pó pa magari l’inteligënza emo­zionala daidé? O chëra artifiziala?
Idea y libreto: Iaco Rigo, regia: Viktoria Obermarzoner; cun Hanenn Huber, Lisa Laner, Sabrina Frater­nali y Mirko Costa, aredamënt y costüms de Ursuala Tavella, musiga de Maria Craffonara, al bala Sabrina Fraternali.
Rapresentaziuns él söl program ciamó en Lönesc de Pasca al 1. d’aurí (dales 18:00), y ai 4 y 6 d’aurí (trami iadi dales 20:00).
Les chertes pó gní resser­vades söl portal https://stadttheater.eu/


»La Giatiscima« a La Ila

L’Uniun Sport La Ila cun les Scores de Schi da La Ila y Dolomites inviëia düc chi da La Ila a »La Giatiscima 2024«, en sabeda ai 6 de aurí
La gara dl paisc da La Ila mët man cun l’incun­tada di concorënc cun les pels, dales 7:30. Dedô vára inant cun la gara de schi, che mët man dales 9:30. Intrames é sön la pista de Gardenacia.
Do la gara é düc i scric ite inviá tla Ütia Florian a marëna y ala premiaziun. Les iscri­ziuns vëgn tutes sö pro la Scora de Schi da La Ila al 0471 847258, cina en jöbia ai 4 de aurí anter les 17:00.
Informaziuns plü menüdes ciafon ince sot ala plata inter­net www.uslaila.it


Infopoint Informatica

Le Consëi de Formaziun Badia mët a jí de plü incuntades por dötes y düc chi che á domandes incër computer y smartphone
Les incuntades de »Infopoint Informatica« é ponsades por daidé dötes y düc chi che á domandes che reverda l’adoranza de computer y smartphone: Co scrí na e-mail? Co fá n pü’ de lerch sön le smartphone? Ci é pa le SPID y co pón pa le fá?
Chëstes y tröpes d’atres domandes podará gní portades dant. Le sorvisc é debann y vëgn pité chisc dis:
 • jöbia 04.04. dales 15:00 ales 17:00 te biblioteca a La Ila
 • jöbia 18.04. dales 15:00 ales 17:00 te biblioteca a La Ila
 • mertesc 30.04. dales 15:00 ales 17:00 te biblioteca a Badia
 • mercui 08.05. dales 9:00 ales 11:00 te biblioteca a La Ila
Referënta é Maddalena Valentini, l’organisaziun é dl Consëi de Formaziun de Badia.