Manifestazions

media/k2/galleries/27045/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
03 de mei 2024

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion 03 de mei 2024
Mostra »The red thread«
Tl self dla mostres dla Lia Mostra d’Ert ie metui ora lëures dla cuinta tlas dl lizeum d’ert Cademia
L argumënt dla mostra »Fil Cueciun« ie unì cris ora per ti pité na gran lerch ala sculées y ai sculeies per nterpretazions y reflescions defrëntes. L ie na metafora che descëida liams che va sot, stories nturti­dledes y continuità tl tëmp, ma nce espe­rienzes y emozions persuneles. Uniuna y uniun à nterpretà chësta te­ma­tica te na maniera ndividuela, cun ...
media/k2/galleries/27046/thumbs/CieCanUla.jpg
03 de mei 2024

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 03 de mei 2024
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 04.05. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 06.05. ie l dutor Michael Trocker de Urtijëi, streda Promeneda, tel. 388 2580002.
Doturs Val Badia
Tla fin dl’edema di 4 y 5 de ma él en sorvisc tla Val Badia la doturia Stefania Febbraro, tel. 377 3288595.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n vënderdi ai 03.05. nchin n vënderdi ai 10.05. ie chëla de Ciastel, tel. 0471/706323 ...
media/k2/galleries/26986/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
26 de auril 2024

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 26 de auril 2024
Benedisciun dles Vespes
Le »Vespa Club Al Plan« organisëia la benedisciun en mercui al 1. de ma, a Oies
Sciöche al é bele da plü agn, organisëia le »Vespa Club Al Plan« ince chësc ann la benedisciun dles Vespes. An s’abina en mercui al 1. de ma dales 10:00 sön plaza de dlijia d’Al Plan, por se mëte sön tru devers le santuar de Sant Ojöp Freinademetz a Oies (strada da San Ciascian fora). Dailó sarál dales 11:00 la benedisciun dles vespes, por man de pater Franz Senfter. Dedô ván jö Badia por n pü’ ...
media/k2/galleries/26985/thumbs/CieCanUla.jpg
26 de auril 2024

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 26 de auril 2024
Temp Lede
Atualmënter
Literakino
La biblioteca de Urtijëi nvieia ala sëires de chino per granc:des tla rujeneda tudëscia y taliana: uni vënderdi de auril, dala 20:00 inant. L program di films ie da abiné te biblioteca.
Uni lunesc
La Coa: ancuntedes per genitores
Uni lunesc dala 09:30 nchin la 11:00 puderàn se ancunté tl local Matada a Urtijëi per sté deberieda danter mu­tons:ans, mamis y tatis y chi che deventerà tosc genitor. Sëuraprò saràl l mesun de damandé cunsëies a espertes.
30.04.
Sëira de ...
media/k2/galleries/26937/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
19 de auril 2024

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 19 de auril 2024
Cuartet d’archëc
Düc é dër bel inviá al teater da rí »Cuartet d’archëc« (Das Streichquartett) de Szöke Szakall sot ala rejia de Anna Palfrader, cun la traduziun tl ladin de Matteo Rubatscher
L’Uniun Teater de Badia s’la conforta da ves presenté chësc toch da rí y ves inviëia a öna dles 5 rapresentaziuns tl salf dla Ciasa Jan Batista Runcher a San Linert: la premiera é en doman sabeda ai 20 d’aurí dales 20:00. Les atres rapresentaziuns é: domënia ai 21.04. dales 17:00, mercui ai 24.04. dales ...
media/k2/galleries/26936/thumbs/CieCanUla.jpg
19 de auril 2024

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 19 de auril 2024
Dotours
Doturs Val Badia
Tla fin dl’edema di 20 y 21 d’aurí él en sorvisc tla Val Badia la doturia Stefania Febbraro, tel. 377 3288595. Sura la festa nazionala ai 24 y 25 d’aurí él en sorvisc le dotur Guido Caretta, tel. 0471 836870 o 337 616080.
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 20.04. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 22.04. ie l dutor Michael Trocker de Urtijëi, streda Promeneda, tel. 388 2580002.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl ...
media/k2/galleries/26879/thumbs/CieCanUla.jpg
12 de auril 2024

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 12 de auril 2024
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 13.04. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 15.04. ie l dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471/773073 o l 335 6844944.
Dotur Val Badia
Tla fin dl’edema di 13 y 14 d’aurí él en sorvisc tla Val Badia le dotur Eduard Agrei­ter, tel. 0474 523315 o 333 1380852.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n vënderdi ai 12.04. nchin n vënderdi ai 19.04. ie chëla de S. ...
media/k2/galleries/26878/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
12 de auril 2024

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 12 de auril 2024
Bal dla Jonëza da Paur a San Martin
En sabeda ai 20 d’aurí él festa a San Martin de Tor, por recordé i 20 agn dla Jonëza da Paur
La Jonëza da Paur da San Martin de Tor festejëia en chësc ann i 20 agn dla Uniun y porchël é düc dër bel inviá a festejé deboriada, en sabeda ai 20 d’aurí dales 19:30 inant, te palestra da San Martin. Por de buna musiga fistidiëia »Die Jungen Pseirer«, i »VolxBrass« y DJ Temptation X.
Por chi che ó se gode na buna cëna en compagnia, él la poscibilité da prenoté na mësa. ...
media/k2/galleries/26857/thumbs/rodadecoltoronn.jpg
04 de auril 2024

Do cin agn indô la Roda de Col Toronn

Ai 14 d’aurí él söl program tla munt de Fanes la 33. ediziun dla schitour por scuadres de trëi porsones
L’ultim iade ésera stada dl 2019, spo él gnü le Covid y inverns cun pücia nëi. En chësc ann dessera indô garaté. I baiun dla Roda de Col Toronn, che röia a süa 33ejima ediziun. L’Aiüt Alpin Mareo inviëia en domënia ai 14 d’aurí tla munt de Fanes, por tó pert ala gara por scuadres da trëi porsones. An pëia ia dales 9:30 pro la Ücia Lavarella y al sará da despassé n percurs de 8 km, cun n deslivel de 450 metri y travert tla medema ütia. En chësc ann él trëi categories. "Race" cun scuadres de ëi, ...
media/k2/galleries/26798/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
29 de merz 2024

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 29 de merz 2024
Proieziun: »Islanda d’isté«
Le Fotoclub Val Badia inviëia en jöbia ai 11 d’aurí a na proieziun de fotografies cun Hubert Hilscher, che mostrará impresciuns demorvëia dal’Islanda
»Islanda d’isté« é le titul dla pro­ieziun de fotografies che le Foto­club Val Badia mët a jí en jöbia ai 11 d’aurí dales 20:30, tl salf dl Istitut Ladin a San Martin de Tor. Protagonist é le fotograf Hubert Hilscher da Niederdorf, che mostrará impresciuns da na tera straordinara. Al dij instës che »al é na ...
media/k2/galleries/26795/thumbs/CieCanUla.jpg
29 de merz 2024

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 29 de merz 2024
Sport
01.04.
Garejedes sozieles
L Schi Club Gherdëina nvieia duc i apasciunei y la apasciu­nedes de sport, atlec:tes, genitores y simpatisanc:tes ala garejedes sozieles sun Pana, n lunesc ai 1. de auril dala 09:00 inant.

Temp Lede

Atualmenter
Ciacia al ef
Enscin ai 7 de oril fora per l paisc de Vich e sia frazions se pel veder i festii fornii su coi segnes da Pèsca e se pel tor pèrt a la ciacia al ef. Sun duc i 12 festii l é n ef da color, bèsta l troèr e l segnèr su la mapa che se ciapa ti ...
media/k2/galleries/26737/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
22 de merz 2024

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 22 de merz 2024
Garejeda soziela de schi alpin y pudejé
L Schi Club Gherdëina nvieia duc y dutes a fé pea pra la garejedes sozieles de schi alpin y pudejé, n sada ai 30 de merz sun Pana
L slalom lerch scumëncia dala 09:00 sun l purtoi de Mont Sëura. L sarà deplù categuries y nce una a pert per la families, ulache l muessa fé pea trëi dla medema familia, cun almanco un n grant. La garejeda speed-challenge ie dala 09:30 inant dai palusc tl zënter de pudejé. N possa la fé cun i schi da pudejé y cun chëi da alpin. L ...
media/k2/galleries/26738/thumbs/CieCanUla.jpg
22 de merz 2024

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 22 de merz 2024
Temp Lede
Atualmenter
Ciacia al ef
Enscin ai 7 de oril fora per l paisc de Vich e sia frazions se pel veder i festii fornii su coi segnes da Pèsca e se pel tor pèrt a la ciacia al ef. Sun duc i 12 festii l é n ef da color, bèsta l troèr e l segnèr su la mapa che se ciapa ti ofizies turistics. Chi che troa duc i eves ciapa n douc desche premie.
Atualmënter
La Ila: cun i schi inceda sëra
Sön la pista »Doninz« a La Ila pón vigni mercui jí cun i schi ince da sëra. Ara é daverta dales 20:00 ales 22:00. ...
media/k2/galleries/26674/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
15 de merz 2024

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 15 de merz 2024
Gara por le »Re dla Falda«
Te na gara dër particolara, cun percurs danter portes y ostacui, gnarál incoroné le »Re dla Falda«. L’apuntamënt cun le telemark é en mercui ai 20 de merz da sëra, sön la pista »Doninz–Gardenacia« a La Ila
Düc i amisc dl telemark, prinzipianc y progredis, simpatisanc y nia, é inviá ala festa dl telemark »La Falda«, en mercui ai 20 de merz dales 20:00 ales 22:00, sön la pista »Doninz–Gardenacia« a La Ila. Te chësta secunda ediziun d’La Falda gnarál incoroné le Re dla ...
media/k2/galleries/26673/thumbs/CieCanUla.jpg
15 de merz 2024

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 15 de merz 2024
Televijion
Atualmënter
Tg Ladin
Orares dl TG ladin menà da Egon Vinatzer: uni merdi dala 19:30 sun Alto Adige Tv, cun repliches uni sada dala 18:15 sun Trentino TV y uni dumënia dala 18:30 sun Alto Adige Tv; repliches nce online.
19.03.
Natura y ambiënt: I mudamënc climatics y les desfides tl dagní
Dales 20:50 ca. Mosoraziuns y statistiches desvalies da pert de scienziá de döt le monn nes lascia odëi n gran aumënt dles temperatöres mesanes ti ultims 30-40 agn respet ai secui y milens denant. Por i ...
media/k2/galleries/26617/thumbs/CieCanUla.jpg
08 de merz 2024

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 08 de merz 2024
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 09.03. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 11.03 ie l dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471/773073 o l 335 6844944.
Doturs Val Badia
Ti comuns de Mareo y San Martin él en sorvisc tla fin dl’edema di 9 y 10 de merz la doturia Margarethe Mahl­knecht, tel. 349 0667034 o 0474 523018. Ti comuns da La Val, Badia y Corvara él en sorvisc le dotur Alberto Caretta, tel. 0471 839706 o 380 3161999.

Apoteches

...
media/k2/galleries/26614/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
08 de merz 2024

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 08 de merz 2024
Pea via l Dolomiti Ski Jazz!!!
Per 10 dis l gran event viventea portoes, paijes e teatres de Fascia e Fiem. I taca anché sun Ciampac
Dai 8 ai 17 de mèrz noscia valèdes ge dèsc endò alberch al Dolomiti Ski Jazz, gran event de musega ruà a la 26^ edizion che, col diretor artistich Enrico Tommasini e de gra al sostegn de la Aziendes de Promozion Turistica de Fascia e de Fiem ne propon passa 20 conzerc.
Vigni dì musizisć de nonzech internazionèl sonarà da mesdì a l’averta o te na utia sui portoes, ...
media/k2/galleries/26566/thumbs/CieCanUla_Spezial.jpg
01 de merz 2024

Manifestazions atuales speziales

Publichedes tla edizion dl 01 de merz 2024
Pest de poejies ladines »Angelo Trebo«: escrizion dla diejima edizion
Termen per mené ite les poejies: 15 de merz 2024
Al é n concurs de poejies davert a duc chi che scriv per ladin, metú su dl 1997 a San Martin de Tor. Con l’edizion dl 2012 é l pest trienal vegnù daurì a dutes les variantes ladines y i idioms ladins dl raion dles Dolomites, cie che à porté spo tles ultimes cater edizions a na maioura partezipazion da pert de autoures y autours. L’edizion nueva, segn daverta, é chela dl 2024. La ...
media/k2/galleries/26565/thumbs/CieCanUla.jpg
01 de merz 2024

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 01 de merz 2024
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 02.03. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 04.02. ie l dutor Giuliano Piccoliori de S. Cristina, tel. 0471 792282 o 348 3301004.
Doturs Val Badia
Ti comuns de Mareo y San Martin él en sorvisc tla fin dl’edema di 2 y 3 de merz le dotur Eduard Agreiter, tel. 0474 523315 o 333 1380852. Ti comuns da La Val, Badia y Corvara él en sorvisc le dotur Guido Caretta, tel. 0471 839706 o 337 616080.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L’apoteca ...
media/k2/galleries/26504/thumbs/CieCanUla.jpg
23 de fauré 2024

Manifestazions atuales

Publichedes tla edizion dl 23 de fauré 2024
Religion
03.02.
Santa Mëssa a Urtijëi
N ucajion dl di dla solidarietà mët l KVW de Urtijëi a jì na Santa Mëssa sun l argumënt »respunsabltà vivuda per l crià«, n dumënia ai 3 de merz dala 09:00 tla  dlieja de San Durich a Urtijëi.

Sozial
Atualmënter
Picolin: portina por l’assistënza y cura
La Portina por l’assistënza y cura é daverta trëi iadi al’ede­ma: le lönesc dales 14:00 ales 16:00, le mercui y la jöbia dales 10:00 ales 12:00. Tel. 0474 586123 tratan chisc orars. La Portina é tl ...