Manifestazions atuales

Data

29 de merz 2024

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 29 de merz 2024
Sport
01.04.
Garejedes sozieles
L Schi Club Gherdëina nvieia duc i apasciunei y la apasciu­nedes de sport, atlec:tes, genitores y simpatisanc:tes ala garejedes sozieles sun Pana, n lunesc ai 1. de auril dala 09:00 inant.

Temp Lede

Atualmenter
Ciacia al ef
Enscin ai 7 de oril fora per l paisc de Vich e sia frazions se pel veder i festii fornii su coi segnes da Pèsca e se pel tor pèrt a la ciacia al ef. Sun duc i 12 festii l é n ef da color, bèsta l troèr e l segnèr su la mapa che se ciapa ti ofizies turistics. Chi che troa duc i eves ciapa n douc desche premie.
Atualmënter
I jun a üs
Cina ai 7 d’aurí pón se fá a Corvara y Calfosch na spazi­rada fora por paisc, liada ala Pasca. Do le percurs él gnü metü sö sciablones de üs da Pasca, olache an pó descurí les tradiziuns da Pasca. An pó pié ia dal ofize turistich de Corvara o da Calfosch, olache an ciafa na picia cherta cun le percurs.
Atualmënter
Marcià da Pasca sun Pitla Plaza S. Antone
Mo ncuei, vënderdi 29.03. dala 15.00 nchin la 19.00, vëniel metù a jì sun Pitla Plaza S. Antone n pitl marcià da Pasca cun prudoc tipics dl raion, lëures de artejanat y ciofs y decurazions da d’ansciuda.
Uni lunesc
La Coa: ancuntedes per genitores
Uni lunesc dala 09:30 nchin la 11:00 puderàn se ancunté tl local Matada a Urtijëi per sté deberieda danter mu­tons:ans, mamis y tatis y chi che deventerà tosc genitor. Sëuraprò saràl l mesun de damandé cunsëies a espertes.
29.03 – 01.04.
Marcé da Pasca
Tl zënter da Corvara vëgnel tigní n marcé da Pasca, dai 29 de merz cina al 1. d’aurí, dales 10:00 ales 18:00. Al vëgn venü produc de artejanat y decoraziuns da Pasca y al gnará ince dé fora val’ da bëre y da mangé. La domënia y le lönesc él intratignimënt mu­sical, la sabeda domisdé y la domënia danmisdé pón se fá na roda cun i alpacas.
31.03.
San Ciascian: sté adöm en Pasca
Les uniuns da San Ciascian inviëia düc a sté adöm en Pasca, plü avisa dales 10:00 inant. Sön plaza de paisc gnarál partí fora café, duciaries y an podará ince cufé.
01.04.
Spring Race Party a Urtijëi
Do la garejeda dl Spring Race uniràl a s’l dé la Spring Race Party, domesdì via, tl zënter de Urtijëi: DJ Ondy y DJ Simon meterà su de bela mu­jiga, bars, butëighes y restau­ranc festidierà per zeche de bon da maië y da bever.
02.04.
Sëira de juesc cun la lia Trix
Tl local Saut dla Nëus Jëuni Gherdëina, a Urtijëi, mët la lia Trix a ji na sëira cun juesc da mëisa, n merdi ai 2 de auril dala 20:00 inant.
06.04.
Ski Closing Party Val Gardena
N ucajion dla fin dla sajon dai schi, vëniel metù a ji na festa daujin al Apres Ski La Stua te Sëlva. Dala 17:00 inant puderàn festejé y balé pra de bela mujiga, l Schi Club Gherdëina dajerà ora da maië y da bever. La ntreda ie debant.
09.04.
San Martin: s’incuntun te biblioteca
En mertesc ai 9 d’aurí dales 15:00 é mitans y mituns dla elementara inviá da gní te biblio­teca a San Martin, olache al gnará cunté stories, fat jüc y pastelné.
11.04.
La Ila: domisdé cun jüc da mësa
Le pulmin di jüc dl »Spiele­verein Dinx« storj pro en jöbia ai 11 de aurí dales 15:30 ales 17:30 a La Ila. Te biblioteca pó pici y gragn passé n do­misdé cun na gran cerna de jüc da mësa. N espert dá consëis y spliga les regoles. Al é ince la poscibilité da s’impresté fora jüc.

Cursc

Atualmënter
Iscrizions: Curs per purvé a depënjer chiena
La lia La Vëta mët a jì n curs per purvé a depënjer chiena ntan i doi prims fins dl’ena de auril: ai 05.04. da sëira (2 ëura), ai 06.04. dut l di (7-8 ëura), ai 07.04. danmesdi (4 ëura) y l’ena do ai 12.04. da sëira (2 ëura), ai 13.04. dut l di (7-8 ëura), ai 14.04. dan­mesdi (4 ëura). L possa fé pea duc dai 17 ani insù, l priesc ie de 120,00€. La iscrizions vën tëutes su nchin ai 02.04. scrijan a lialaveta@gmail.com. Per plu nfurma­zions: 3391658705.
02.04.–03.05.
Café dla rujenedes
Tla bibliotech S. Durich a Urtijëi vëniel tenì ntan l mëns de auril: de merdi l café dla rujenedes per franzëus cun Louise, de mierculdi per nglëisc cun Nick, de juebia per spanuel cun Chiara y de vënderdi per ladin cun Karin. L’ancuntedes scumëncia for dala 9:30. N possa unì zënza se nuté su danora.
02.04.
Ginastica per se n sté bën
L Muvimënt catolich dl’ëiles mët a ji chësc curs tla palestra de S. Cristina, dala 16:00 nchin la 17:00 cun la referënta Greti Mussner. N se anconta l prim iede n merdi ai 2 de auril–l curs jirà inant per de ndut cater iedesc, for de merdi dala medema ëura.
04.04.
Curs de QiGong
L KVW de Sëlva mët a jì chësc curs cun l referënt Patrick Brugnoli, tla Cësa de Cultura te Sëlva. N se anconta l prim iede ai 4 de auril dala 20:00 y la jirà pona inant for de juebia, ai 11 y 18 de auril y ai 2, 9, 16, 23 y 30 de mei. Iscri­zions y nfurmazions pra Lidia al 340 51 70 711.
06. – 27.04.
Curs de formaziun dla usc
Le Sorvisc ai Jogn Val Badia mët a jí n curs de formaziun dla usc cun Ines Tavella, tl zënter Saj.un a La Ila. Al vëgn tigní les sabedes ai 6, 13 y 27 de aurí. Infomaziuns y iscri­ziuns pro samuel@jogn.org o al numer 371 5688564. Le cost é de 20,00€ a ce. Aladô de tanc che se scrí ite, podess le curs gní partí ite te dui grups, un dales 9:00 ales 10:00, l’ater dales 10:00 ales 11:00.
08.04.
Massaja sön se instësc
Le KVW da La Pli mët a jí n curs de »massaja sön se instësc por medié de pici mai«. Le curs vëgn tigní da Gertrud Oberbacher, en lönesc ai 8 d’aurí dales 20:00, te Ciasa dles Uniuns a La Pli. Informa­ziuns y prenotaziuns pro Barbara al 347 9941857.
12.04.
Corvara: ginastica funzionala
Le Consëi de formaziun da Corvara mët a jí ativités de ginastica funzionala cun Simon Dapoz. An mët man en vëndres ai 12 d’aurí dales 9:00, te salf dles manifesta­ziuns a Corvara. Informaziuns y iscriziuns pro Evelyn al 339 2292215.

Iadi y Jites

14. – 21.04.
Cures y palses a Abano Terme
Dai 14 ai 21 d’aurí vëgnel or­­ganisé n iade cun le bus a Abano Terme. Al é da s’anun­zié anter le 1. d’aurí pro Monica Costa al 0474 590069 o le 348 9604485.

Mujiga

31.03.
Cunzert da Pasca a S. Cristina
Coche da tradizion uniràl a s’l dé nce chëst ann l cunzert da Pasca n dumënia ai 31 de merz dala 20:30 tla dlieja de Santa Cristina. L sunerà l’urchestra de S. Cristina y l cianterà l VOXacord.

Mostres y Ert

Atualmënter
La persona (Im)perfeta
La mostra culetiva tla galaria Vijion a Puntives resta davierta nchin ai 8 d’auril, dal lunesc ala sada danter la cater y la set domesdì, o cherdan su l nr. 3382098697. L fej pea 10 artisć:tes: Julia Runggaldier, Marlies Baumgartner, Max Brenner, Paola Grott, Stefan Perathoner, Klaus Rungger, Valeria Stuflesser, Leo Ferdi­nando Demetz, Josef Kostner y Marko Kostner La mostra.
Atualmënter
Mostra »L troi« (Der Weg) de Helmuth Prinoth
La mostra dl artista de Urtijëi Helmuth Prinoth dal titul »Der Weg«–n ucajion dla espo­sizions »Kunst im Gang[e]«, sarà da udëi nchin ai 17 de mei, for dal lunesc nchin al vënderdi dala 08:00–12:00 y de juebia nce domesdi, 16:00–18:30.
Atualmënter
Culëures viandanc – Mili Schmalzl
L Circolo–Lia Mostra d’Ert nvieia ala mostra dal titul »Culëures viandanc« de Mili Schmalzl, tla sala dla Lia Mostra d’Ert a Urtijëi. La mostra resterà davierta nchin a n dumënia, 31 de merz, de vënderdi nchin la dumënia dala 16:00–19:00, de sada y dumënia nce danmesdi dala 10:00–12:00.

Religion

01. – 06.05.
Pelegrinaje a Medjugorje
Dal 1. ai 6 de ma 2024 vëgnel organisé n pelegrinaje al san­tuar de Medjugorje. Informa­ziuns plü menüdes ciafon pro Konrad y Cristine Sottara da La Val al 0471 843077 o al 338 5027312. Por prenotaziuns cherdé sö Daniele y Patrizia Agostini al 335 5268546.

Sozial

Atualmënter
Bancarela dl mangé a Badia
La bancarela dl mangé é daverta vigni secunda jöbia, dales 9:30 ales 10:30. I pro­scims termins é ai 11 y ai 25 d’aurí. Al vëgn dé fora da mangé a dötes les porsones dla Val Badia che á debojëgn.
Uni merdi
Marënda per i:la sëura 60
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gher­dëina a se nuzé de chësc ser­visc che vën pità uni merdi dala 12:00 ti trëi luesc de Gher­dëina (Urtijëi Cësa de Cultura; S. Cristina Cësa de Chemun; Sëlva Stua di Se­niores). L ie da se lascé nuté su nchin al di dant da mesdì, cherdan su: per Urtijëi l 333 7877095 (Marisa), per S. Cristina l 333 1499949, per Sëlva l 335 6558633.
Uni vënderdi
Mëisa dala spëisa
La Lia San Vinzënt de Urtijëi mët a jì uni vënderdi dala 10:00 danmesdì te calonia de Urtijëi basite na mëisa dala spëisa, ulache l vën partì ora roba da maië a chi che à de bujën (che à la residënza a Urtijëi).
03.04
Cors per volontadives de la Crousc Checena
La Crousc Checena de Fascia e Fiem endreza n cors per volontadives te la senta de Moena dai 10 de oril ai 10 de mé. L program de la lezions e l’atività del Comitat vegn prejenté ai 2 de oril te la senta de Vich, ai 3 te la senta de Moena e ai 5 a Ciavaleis, con scomenz da les 20:30. Per info: mail fassafiemme.formazione@trentino.cri.it; Whatsapp 333 6940354.
03.04.
Scontrèda su la DAT
I Servijes sozio-assistenzièi del Comun General de Fascia endreza en mercol ai 3 de oril da les 20:30 te sala grana del CGF na scontrèda de informa­zion su la DAT, la desposizions dantfora de tratament, che fossa l testament biologich, con la dotora Cecilia Pagni, spezialista te la cures paliatives de l’APSS.

Chino

Atualmenter
Al chino de Cianacei
Anché, vender ai 29 de mèrz da les 21:15 l é »Godzilla e Kong. Il nuovo impero«, sabe­da ai 30 da les 17:00 l é »Kung Fu Panda 4«. Program su www.cinemacanazei.it.
Atualmenter
Ciak Socialcinema
L Servije sozio-assistenzièl del CGF, ensema al chino Marmolèda de Cianacei endreza na lingia de proiezions de film con contegnui sozièi. En mèrtesc ai 2 de oril da les 20:45 vegn moscià »C’è ancora domani« con la regia de Paola Cortellesi, en mèrtesc ai 9 de oril semper da les 20:45 l é »Io capitano« con la regia de Matteo Garrone.
Atualmenter
Al chino de Tieser
Insnet, vender ai 29 de mèrz e sabeda ai 30 da les 21:15 l é »Godzilla-Kong. Il nuovo impero«, sabeda ai 30 da les 17:30, domenia ai 31 da les 17:00 e lunesc al prum de oril da les 17:30 l é »Kung Fu Panda 4«, lunesc al prum da les 20:30 l é »La zona d’interesse«, jebia ai 4 da les 21:15 per la rassegna »Il piacere del cimema« l é »10 minuti«. Program su www.cinematesero.com

Referac

03.04.
Referat »Ester mama – alc y basc«
Le grup KFS da San Martin y le Consëi de formaziun da San Martin mët a jí n referat cun la psicologa, pedagoga y psicoterapeuta Margarethe Mayr, sot al titul »Ester mama – alc y basc«. An s’incunta en mercui ai 3 d’aurí dales 14:30 ales 17:00, tl salf dl Istitut Ladin a San Martin. Ara nen vá di mituns da 3 a 6 agn. Referat debann y por todësch.
10.04.
Frabiché y abité sann
Le Comun y le Consëi de forma­ziun da San Martin de Tor mët a jí le referat por todësch »Gesundes Bauen und Wohnen – Wie erreiche ich ein gutes Raumklima«, cun Florian Weger y Edmund Forer. En mercui ai 10 d’aurí dales 20:00, tl salf dl Istitut Ladin a San Martin.
11.04.
Intoleranzes alimentares: mît o realté?
Le KVW de Badia inviëia en jöbia ai 11 d’aurí dales 20:00 tla Ciasa Runcher a Badia, olache al vëgn tigní n referat cun Valentina Moling. Le titul é »Conflic cun intoleran­zes (glutin – zücher–lactosa). Mît o realté?«

Avisc

Atualmenter
Bambi con »Ester tel cher«
La Sociazion Bambi sostegn na regoeta de bonaman per didèr i bec de Ester Palmieri, la femena da Valfloriana copèda da sie om, che do se à tout la vita. Trei picioi anter i 5 e i 10 egn é resté orfegn. Chi che vel ge sporjer n dida­ment i pel dèr na bonaman metan la causala »Ester nel cuore« sul cont con chest iban: IT97U 08184 34570 00001 0012200.
Atualmenter
I oraries de Pedies
Pedies vegn moscià sul canal 10 de la televijion, Trentino TV, de sabeda da les 18:00 , de domenia da les 13:30 e de lunesc da les 11:30. Con Smart TV sul medemo canal se pel l veder canche se vel orian co la friza en su i sotcanai HBBTV, sot la ousc TML. Duc i video e filmac dac fora dal Comun General e da l’Union di Ladins é da poder veder ence sul canal Tv Ladina de Youtube.
Atualmënter
»Ëres dëida Ëres«
L’ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30, le mercui ince dales 15:00 ales 17:00. info@frauen helfenfrauenbruneck.it
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L’ofize dla MIP – Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caji de separaziun y pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L’ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, le vëndres dales 8:00 ales 12:00. Contac: 0474 555848, 340 1896431 o info@mip-pustertal.it
Atualmenter
Stimolazion neurala a Sèn Jan
La sociazion ‘Manos Sin Fron­teras’ endreza na scontrèda de formazion de prum livel su la stimolazion neuronala a Sèn Jan. L apuntament l é en jebia ai 11 de oril da les 20:30 lo dal Hotel Montana, strada Dolomites 27. Per info e iscrizions chiamèr Luisa al 347 7492993 o Alessandra al 333 9878280.
10.04.
Marcià d’auril
Coche da tradizion saràl n mierculdi ai 10 de auril, dala 08:00 inant, l Marcià d’auril su per l raion da jì a pe tl zënter de Urtijëi.
Uni prim lunesc dl mëns
Marches, stempli y munëides
La Lia di Filatelisć, Numis­matics y Vedla Chertes de Gher­dëina se anconta da moinla uni prim lunesc dl mëns, tla Bar 2000 a Santa Cristina dala 20:00, per scuté su, s’la cunté, baraté, lascé udëi, tué do.
09.04.
Orida de l’Aisciuda Ladina 2024
En mèrtesc ai 9 de oril da les 20:30 te sala grana del Comun General de Fascia vegn avert ofizialmenter l’Aisciuda La­dina 2024 con i intervenc e i saluc de l’autoritède e di enc organisadores e la partezi­pazion del Coro Nosc de Soraga.
10.04.
Scontrèda culturèla anter storia e lejendes
Tel chèder de l’Aisciuda Ladina en mercol ai 10 de oril da les 20:30 te sala de Consei de Comun de Sèn Jan a Poza vegn endrezà na scon­trèda ­culturèla col storich Cesare Bernard e l menatroes Damiano Lorenz su »Col de sela, Ciaslir e Col de mé: la reijes de nosc popul anter storia e lejendes«.
12.04.
Prejentazion del liber de Luciana Palla
En vender ai 12 de oril da les 5 domesdì te sala grana de la Majon di Fascegn a Sèn Jan l’Union di Ladins de Fascia, adum con l Istitut Cultural Ladin, endreza la prejentazion del liber »I ladini fra tedeschi e italiani. Una comunità di confine: Livinallongo del Col di Lana/Fodom 1918-2023«.
13.04.
Raida a pe sa Sènt’Ugèna
Tel chèder de l’Aisciuda La­dina, en sabeda ai 13 de oril da les 9:30 a les 11:30 vegn endrezà na raida a pe sa Sènt’Ugèna, Col de sela, Aga de Sèn Vit e Pontac col mena­troes Damiano Lorenz e l storich Cesare Bernard. Se se troa lo da Ciasa Marmo­lada a Vich da les 9:30.

Televijion

Atualmënter
Tg Ladin
Orares dl TG ladin menà da Egon Vinatzer: uni merdi dala 19:30 sun Alto Adige Tv, cun repliches uni sada dala 18:15 sun Trentino TV y uni dumënia dala 18:30 sun Alto Adige Tv; repliches nce online.
02.04.
La Pli de Mareo – la valüta de n pice paisc
Dales 20:50 ca. A La Pli de Mareo vëgnel tl 1100 do C. por le pröm iade nominé n prou. Al é le su dla valada y la dlijia da La Pli vëgn, nia por ater, nominada la »dlijia uma« dla Val Badia. Por cënc de agn é La Pli stada la cöna dla vita religiosa y culturala dla jënt ladina y por passa 100 agn ince la sënta dl degan, che portâ le titul de »degan de Mareo«. En chësc ann él gnü conzedü le proiet de »regeneraziun culturala y soziala di pici paisc storics« da pert dl PNRR (le plann nazional de ripreja y resiliënza) cun i fins da studié y revaluté l’archif storich plü important dla Val Badia; alzé fora la cosciënza dla cultura ladina y dla natöra paurila tradizio­nala y revitalisé la incuntada soziala. Program de Esther Videsott y Agostino Fuscaldo, a cura de Leo Senoner.
03.04.
Eie e spieie: L usc de cèsa mia?
Dales 20:50 ca. Stèr te n post, se enciasèr, meter en pe n projet de vita…ma olà pa? Na domana che sotrissea n pro­blem global e che la se slaria fora amò de più ti raions turistics. Te chesta puntata de Eie e Spieie jiron donca a veder colun peis che ge vegn dat al problem de la cèsa te la valèdes de nosc raion ladin. Program de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel.
04.04.
Scenar ert y cultura: Giada Dapoz y Elena Nagler – Sandra Troi
Dales 20:20 ca. L vën dit che n liber possa mudé l mond. Povester... ma zeche ie segur. Cun chësc spirt à Giada Dapoz y Elena Nagler scrit y fat i dessënies dl liber »Nscila coche ie son vala bën«. N liber che rejona dl se azeté sé nstës y che nvieia a nia se lascé bater ju per i piesc la zapa dal melulëi de chiche viv cun na mentalità tramenteda dai pregiudizies y dai stereotips. Sandra Troi ova abinà si liam cun la mujiga tres n proiet de n musical fat te scola. Al didancuei ne pudëssela nia plu viver zënza mujiga. Per la jëuna, che viv sa Sacun, ie la mujiga dantaldut n mond de portes per arjonjer la perso­nes, ma nce per lascé unì ada­lerch ucajions nueves. Pro­gram y cunzet: Ivan Senoner, tai: Hans Peter Karbon, a cura de: Leo Senoner.
09.04.
Natura e ambient: L bel de lurèr te la natura
Dales 20:50 ca. La natura l é poesia, amor, marevea. L é zeche che mef l cher di artisć, che soscedea sentiments forc, che spenc l om a se arvejinèr a sia spiritualità, a uzèr fora chel che l sent da ite de sé. Stefen Dell’Antonio l é stat bon te sia vita de meter per scrit, e en musega, sie gran amor per la natura e ades desche compagnador de mesa mont l passa ence sie saer e si sentimenc. Ence Gilberto Volcan à scialdi abù na gran gaissa de studièr la natura e l laora per l Parch de Paneveie, olache l se cruzia de sacotanta ativitèdes de enrescida per studièr la besties del bosch e si comportaments: doi per­sones che, te vides desvalives, les é ruèdes a fèr doventèr sia pascion n lurier. Program de Luciana Detomas, a cura de Anna Mazzel.
10.04.
L dauní udú dai ladins
Dales 20:50 ca. L ladin y i:la ladins:es: co cëla pa ora si daunì? Rujenerà pa mo nce nosc mutons y nosta mutans ladin? Puderai pa resté a viver y a lauré te nosta valedes? Saràl pa mo lerch per i ladins, si cultura y rujeneda? Deberie­da cun de plu esperc ons purvà a ti dé na resposta a chësta dumandes. Program de Elisabeth Kostner, a cura de Anna Mazzel.
11.04.
Nosta scola
Dales 20:20 ca. Tl’edizion de auril ti ons fati vijita ala scola prufesciunela de Urtijëi, ulache l ie unì a s’l dé na cula­burazion danter i scultëures dl curs de spezialisazion y la lia dl turism de Sëlva. Tla rubrica sota l udlon nes conta Martin Putzer de si esperienza da raprejentant di sculeies tl Cunsëi scolastich provinziel. Leprò sons jic a ti cialé al musical dla 3a tlas dla scola mesa de Sëlva, dal titul »la tonaliteies dl amor«. Tesc’ de Lena Mulser, regia de Hans­peter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.

Radio

Ladinia Live
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00
02.04.
La ê te süa evoluziun
Dales 13:45. Te chësc program nes cunta l’espert y paur dales ês Georg Frenner dl svilup dles ês tla storia. N program de Sara Frenner.
03.04.
La ousc de la eles
Dales 13:45. Intervista a Ilaria Chiocchetti. Conduzion Cinzia Pistoia.
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
29.03
La »Gardenissima Kids« per i pitli atlec
Dala 19:05. Ntlëuta dan 27 anni fovel unì metù a jì per l prim iede la »Gardenissima», l slalom lerch plu lonch dl mond da suinsom Secëda nchin japé Col Raiser. I ideadëures ne se ëssa ntlëuta bonamënter mei nmaginà che chësta manifestazion deven­tësse tan populera. Tla trasmi­scion da nsnuet ulons rujené dla garejeda per mutans y mutons, la »Gardenissima Kids» che vën metuda a jì dal 2014 incà. Audiron l diretëur dla garejeda Giuani Kasslatter, Karl Mussner respunsabl dl percurs, Lidia Bernardi che à fat da speaker y Julia Senoner dl ufize de turism de Sëlva. Trasmiscion de David Lard­schneider.
03.04.
Turism: n auter marketing?
Dales 19:05. L Overtourism é n fenomen global olache l jir e viajer doventa n consum che risćia de straoujer vigni ritm de vita, se scomenza a pisser che ge vel strenjer ite i numeres per no jir a perder la cualitè tant per chel che vegn sport che per la jent che vif te chel raion. En rejonon adum con Elide Mussner e scutaron ence la testimonianza de Roberto Huber, diretor del consorzie Alta Badia Brand che se desc jù con n autra sort de marketing. Program de Anna Mazzel.
04.04.
Frauenfeste a Franzensfeste
Dales 19:05. Le diretur dl museum Fortëza de Fran­zensfeste, Emanuel Valentin y la coordinadëssa dl proiet Esther Erlacher, nes presënta Frauenfeste. Ara se trata de n proiet artistich döt feminin. N program de Sara Frenner.
06.04.
Momënc de vita – intervista a Albert Pescollderung
Dales 19:05. Albert Pescoll­derung é nasciü a La Val, olache al é chersciü sö y olache al vir ciamó al dedancö. Albert é nasciü te na gran familia, la familia dl »Fumere« y al nes cunta dl laur de so pere, y de sciöche al é sté la vita da müt inlaota a La Val. Albert Pes­coll­­­­derung á lauré tröc agn alalungia tla tesciaria Nagler a Pidro, mo al á ince tres fat le paur y al laora ciamó sön le lüch da paur de so müt. N program de Erika Castlun­ger.
10.04.
Ercabuan, i colores de la pesc: soluzion positiva di conflic
Dales 19:05. Tel viver da vigni dì sozed tropa outes de se confronter con persones che à idees o vif aldò de prinzipies desvalives, valch’outa se rua te conflic interpersonei o valch’outa ence conflic con sé instess che ne porta a viver con fadia. Valch’outa se pel ruèr a na soluzion positiva di conflic tres na mediazion che deida a se distanzier dal pro­blem. En rejonon con Simon Kostner che à fat na formazion e à jà ence vèlch esperienza de chest vers. Program de Anna Mazzel.
11.04.
De vers de Jeo
Dales 19:05. Deboriada al’esperta de lingaz, storia y leteratöra Rut Bernardi, fajunse na spazirada de vers dl »Crëp Sant«. N program de Sara Frenner.
30.05.
Dala campagna de vers dla cité
Dales 19:05. Tratan la trasmi­sciun gnaral cunté sura le spopolamënt rural y l’aumënt dla popolaziun tles cites. Al ne se trata nia ma de na realté dl tëmp passé, mo ince de n fenomen atual. Da nord a süd, á i pici comuns pordü plö dl mez de sü residënc/tes, de fat virel incö tla Talia ciar le 70% dla popolaziun te raiuns urbans. Program de Iris Del Valle.

Dotours

Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 30.03. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 01.04. ie l dutor Pablo Policastro tl ambula­tuere di dutores Kostner/Weber, a Urtijëi tla streda Trebinger 10, tel. 366 3646 254. N Lunesc de Pasca sarà l dutor Giuliano Piccoliori de S. Cristina de servisc, tel. 0471 792282 o 348 3301004.  Da n sada ai 06.04 dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 08.04. ie l dutor Simon Kostner de Sëlva de servisc, tel. 347 2297492.
Doturs Val Badia
Ti comuns da La Val, Badia y Corvara él en sorvisc tla fin dl’edema di 30 y 31 de merz le dotur Giovanni Crivellaro, tel. 348 0014266. Ti comuns de Mareo y San Martin él en sorvisc ai 30 de merz le dotur Eduard Agreiter, tel. 0474 523315 o 333 1380852; al 31 de merz él en sorvisc la doturia Margarete Mahl­knecht, tel. 349 0667034 o 0474 523018. Cun le mëis d’aurí él spo indô un n dotur en sorvisc te döta la Val Badia. En Lönesc de Pasca al 1. d’aurí él le dotur Guido Caretta, tel. 0471 836870 o 337 616080; ai 6 y ai 7 de aurí él spo la doturia Margherita Righini, tel. 348 6351943.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n vënderdi ai 29.03. nchin n vënderdi ai 05.04. ie chëla de Urtijëi, tel. 0471/796125 (orar de giaurida 9.00-12.00/15.00-19.00). Da n sada ai 06.04. nchin a n vënderdi, 12.04. ie l’apoteca de Fie de servisc, tel. 0471/725373 (orar: 8.30-12.30/15.00-19.00, sada 8.30-12.30, stlut mierculdi domesdì. Turnus: sa. 8.30-12.30/16.00-19.00, du. 10.00-12.00).
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 29 de merz dales 19:00 al vëndres ai 5 de aurí ales 19:00, é chëra da Corvara, tel. 0471 830237. Dal vëndres ai 5 d’aurí cina al vëndres ai 12 d’aurí él en sorvisc l’apoteca da La Ila, tel. 0471 847152.

Galaria retrac