Lies dal sport de Gherdëina te tëmps de Coronavirus

Data

28 de merz 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
L'atività sportiva sibe a livel agonistich che per l tëmp liede ie unida fermeda ju defin dala situazion dl coronavirus. Lies dal sport y atlec che fova mo tl plën de si atività à messù lascé vester da n di al auter, velch che n ne se ëssa mei nmaginà nsci.

L Hockey Club Gherdëina à mo fat si ultima partida de campiunat a portes stlutes, ma i play off dla Alps Hockey League ie pona ënghe unic fermei y l campiunat ne n'à chëst ann nia abù n drë campion. L'atività y i campiunac di jëuni ie ënghe unic fermei do la prima ena de merz y i jugadëures - nce cun mpue de mueia per vel'un, ajache n ëssa mo abù la puscibltà de vëncer l campiunat - à nsci pudù jì dant tla paussa da d'ansciuda, che durerà chëst ann mpue plu giut che zënza, nchin che n scumencerà inò cun i alenamënc a sut.

Per l Schi Club Gherdëina ie la sajon ënghe fineda via te n aiet. N ova perdrët bele njenià dut l program di alenamënc per l mëns de merz, ma pona iel unit ora che n ne possa nia se abiné te grupes, fé trainings, la garejedes ie unides desdites. Tl prim se àn mpensà che n jirà mefun mo mpue cun i schi, mé nsci da sëui, a pudejé y fé vel' autra atività, ma doi dis do àn dsarà duta la furnadoies y nsci ie dut ie tumà tl'ega da n di al auter nce per i atlec dl Schi Club Gherdëina. "L ie unit la urdenanza che n ne possa fé nët nia," dij Karl Heinz Goller, respunsabl di trainadëures de schi, "y chësc nes à danz taià tla giames. L puech che on pudù fé, fova de ti scrì ai mutons che i dëssa nstësc mpue se alené, for stajan tla nomes dates dant dala autoriteies. Al didancuei cun vel' app y cun la tecnologia che ie da garat pòssen fé truepa robes, nce tres juesc, a na maniera che i fej mpo mo na cërta atività. Sambën vëniel mpue a dì ulache n sta, sce n à la puscibltà de sté ntëur cësa, sce n à vel' local o garage da fé vel' atività fisica. Scenó iel mefun bën rie al mumënt, ajache n ne possa pu jì inió y dì bën gordenó che i dëssa l fé, scenó i mëten pu contra la regules. Per l rest iesen śën defin fërms. I trainadëures ti manda velch da fé ala atletes y ai atlec, i à da mparé per la scola a cësa da sëui, ne possa nia se ancunté cun i cumpanies, ne possa fé nia, jì inió, a vester che zënza iesi tan atifs. "L ne n'ie nce per ëi nia n mumënt saurì," dij Karl Heinz Goller "y speron bën dassënn duc canc rati, che n ruve inò a na normalità te uni ciamp dla vita nia mé tl sport."

Sce per chëi dal sport da d'inviern jiva la sajon bel plan a piz, metòvela man bel plan per d'autri. Nsci cun l sport dala codla. Christof Rifesser dl FC Gherdëina nes conta: "La sajon ova iust scumencià per i jugadëures dal palé. Chëst ann scumenciova l campiunat bele ai 15 de fauré per doi scuadres di jëuni. L ciamp dala codla a Urtijëi fova mo dut da nëif y dlacia y n à abù n gran lëur a l rumé ora. Cun i jëuni àn pona fat trëi partides. I granc dl FC Gherdëina à jugà ai 27 de fauré y mo ai 7 merz per la Copa provinziela, ulache i à nce venciù. Dopro àn messù lascé vester. N iede àn mé desdit i campiunac y vel' di do iel unì fermà dut, degun alenamënc, i mutons ne pudova nia plu se ancunté. Sun na tela sons nce jic a dsaré l ciamp dal palé propi per schivé che deguni ne se abine a fé al palé." Al mumënt ie nsci dut stlut y degun ne sà mo na drëta coche la jirà inant. Ntëur ai 15 de juni, canche l fina la scoles, fina via a uni moda duc i campiunac dl juech al palé. Spere che i mutons feje mpue de muvimënt per si cont, te cësa o ntëur cësa, per tant che l ie mesun, ajache coche savon ne n'iel nia saurì al mumënt. Ue pensé positivamënter y spere bën che pudon mo fé mpue de zeche d'ansciuda, ma sce la ne jirà gordenó pona scumenceràn inò ai 20 de lugio per la sajon nueva", nsci Rifesser dl FC Gherdëina.

Coche on udù ie nce l sport unì raudlà sotsëura o plu che auter archità ju defin dala crisa dl coronavirus y ulëi o no àn messù dé do. I Juesc Olimpics da d'instà ie per chësta gauja ënghe unii spënc a n auter ann. Coche truepa d'autra ndesfidedes tl sport ie nce chësta na gran ndesfideda a chëla che duc nosc sportifs saverà da ti vester sportivamënter, propi coche ëi à mparà, cun pazienza, artenienza y se tenian ala regules.

Ulrike Maierhofer Kostner

FOTOS: Karl Heinz Goller, respunsabl di trainadëures dl Schi Club Gherdëina. La scuadra dl FC Gherdëina cun i derijënc dl club.