Tublei, fabriches y prei: la cuntredes straurdineres dl artist Kargruber

Data

18 de setember 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
"Cie che ne n'ie mei stat, ne sarà mei" ie l titul dla mostra de Martin Kargruber, l artist de Gsies che à mparà l'ert dl ziplé te Gherdëina. La giaurida ie stata n vënderdi dl'ena passeda tl Tublà da Nives
Tambra, ciamp, capela, stala – i tituli dla opres dl scultëur Martin Kargruber ie tleres y spiega te na maniera scëmpla chël che i:la vijitadëures possa udëi te n prim mumënt. Si scultures reprejentea cosses che l artist vëija canche l va a spaz, cëses o frabicac de si cuntreda. Ma l ie velch de plu sot tl'opres dl artist, che n possa abiné ora ti cialan plu avisa a coche les ie fates.

Cun la mostra tl Tublà da Nives, che ie unida naugureda n vënderdi ai 15 de setëmber, ruva l artista Martin Kargruber, nasciù tl 1965 a Gsies, inò zeruch tla valeda ulache dut à scumencià. "L artist ova da jëunn fat la scola prufesciunela te Gherdëina, mparan tlo l'ert tradiziunela dl ziplé. Per ël iel n gran unëur pudëi mëter ora te nosta valeda. Pra la giaurida se àl urtà cun truepa jënt, nce artisć, che l cunesciova da plu da giut. L fova n bel mumënt per duc i cumpanies che se à do giut inò ancuntà," à dit Greta Langgartner, diretëura artistica dl Tublà da Nives.


L articul ie da liejer tla edizion che vën de La Usc di Ladins

Elisabeth Kostner