L prim aiut pra mutans y mutons

Data

27 de fauré 2024

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
L VKE de Gherdëina à nvià a na sëira de nfurmazion. Na blòta cumpëida de genitores, y nia mé, se à scutà su i cunsëies y la nfurmazions dl espert Hermann Delucca dla Crëusc Blancia de Gherdëina
Hermann Delucca ie istrutëur IRC y respunsabl de servisc pra la Crëusc Blancia de Gherdëina. L à fat esperienza te de plu luesc, ulache l ti à for dat mpurtanza al prim aiut per mëndri y mëndres. Nscila fòvel nce tler che l VKE de Gherdëina ëssa nvià ël à rujené dl sucors de prim aiut. Genitores, laves y nëinesc à pudù tò pea truepa nfurmazions, sambën ne fova chësc nia n drë' curs de prim aiut, che durëssa, aldò dl espert, almanco cater ëura, ma i cunsëies fova mpo do la rata trueps y chi che fova ala sëira de n vënderdi de chëst'ena passeda saverà śën dessegur miec co se cumpurté sce l ëssa da suzeder velch.

L articul sarà da liejer tla edizion nueva de n vënderdi ai 1. de merz.

SPM