Manifestazions atuales

Data

09 de setember 2022

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 09 de setember 2022
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 10.09. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 12.09. ie l dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471 773073 o l 335 6844944.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla Val Badia, tla fin dl’edema di 10 y 11 de setëmber, é le dotur Alberto Caretta, Badia, tel. 0471 839706 o 380 3161999.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 09.09. nchin n vënderdi ai 16.09. ie chëla de Ciastel, tel. 0471/706323 (orar: lu-ve 8.30-12.00/15.00-19.00. Turnus: sa. 8.30-12.00/16.00-19.00, du. 10.00-12.00).
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 9 de setëmber dales 19:00 al vëndres ai 16 de setëmber ales 19:00, é chëra d’Al Plan, tel. 0474 501240.

Avisc

Atualmënter
Raida di mejes sa Sacun
L Museum Gherdëina mët a jì uni mierculdi nchin ala fin de setëmber na vijita ai mejes de Mëune y Peza y ala dlieja da Sacun. La raida de mez n di scumëncia dala 09:00 tl Museum a Urtijëi cun na ntroduzion y fina sa Sacun dala 13:00 sa Somont pra la curiera. L vën furnà su cun l citybus. Nfurmazion y iscri­zion: tl Museum Gherdëina a Urtijëi, tel. 0471 797554, info@museum gherdeina.it, www.museumgherdeina.it
Atualmënter
Museum Gherdëina
L Museum tla Cësa di Ladins a Urtijëi ie daviert dal lunesc nchinn vënderdi, dala 10:00-12:30 y dala 14:00-18:00. Sada danmesdì dala 10:00-12:30. Per vijites ora dl orar reguler y vijites menedes pòssen cherdé su l 0471 797554. Plu nfurmazions sot a www.museumgherdeina.it.

Iadi y Jites

10.09.
Al Plan: spazierada por families
En doman sabeda ai 10 de setëmber él la Ciasa dl Parch Natural Fanes–Senes–Braies che inviëia a na spazierada por families, sot al tema »Socrëc tla nöt«. An s’incunta dales 19:30 a Ciamaor, por jí spo deboriada cina ta Lé dla Crëda y indô zoruch, a descurí ci che rabësc de nöt. Al é da se tó para na löm. Partezi­paziun debann, al é da s’anunzié anter i 09.09 dales 18:00 al 0474 506120.
17.09.
Escurjiun: les eghes de Fanes
En sabeda ai 17 de setëmber él la Ciasa dl Parch Natural Fanes – Senes – Braies che inviëia a na escurjiun acompa­gnada dal tema »Les eghes de Fanes«. An s’incunta dales 9:00 a Pederü, por jí cina tla munt de Fanes a descurí la morvëia dles eghes. An röia zoruch incër les 17:00. Al é da s’anunzié anter i 16.09. dales 18:00 al 0474 506120. La partezipaziun é debann.
10.09.
Bienela Gherdëina y Herwig Prinoth
Deberieda cun l espert Herwig Prinoth uniràl jit sa Bula a ti cialé al geotrail. N se anconta pra la fermeda dl bus sa Bula, n juebia ai 15.09. dala 15:00.
18.09.
Jita sun l Kortscher Schafberg
La Lia da Mont de Gherdëina mët a jì, n dumënia ai 18.09. na jita sun l Kortscher Schaf­berg te Schnals. L sarà da fé n deslivel de 1.100 metri y da jì zirca sies ëura. Da se nuté su iel tla butëighes Ciofs Inge, Sport Malsiner y Sport Bruno Riffeser. Per plu nfurmazions cherdé su Philipp al numer 334 3338903.

Mostres y Ert

Atualmenter
»Enrosadira« te Museo Ladin
Te la sala Heilmann del Museo Ladin de Fascia se pel veder la mostra »Enrosadira« con la operes de Bepin Soraperra. L’entrèda é debant e la espo­sizion resta fora enscin ai 11 de otober. Dapò la vegnarà tramudèda te la senta del Liceo Artistich de la Scola Ladina de Fascia.
Atualmënter
Mostra de Egon Dejori – Limit
Tl Tublà da Nives ie da udëi videos, renderings tridimen­sciunei, fotografies y nstala­zion, nes prejentan na critica soziela n pue desferënta. Davierta nchin ai 25.09., uni di ora che de lunesc, dala 16:00 nchin la 19:00. De vënderdi nce da sëira, dala 20:30 nchin la 22:00.
Atualmënter
Mostra tla Galaria Doris Ghetta
Mostra culetiva »Erosive Forces Shape (Inner) Land­scape« cun lëures de Francesco Bertelé, Milena Bonilla, Arturo Hernández Alcázar, Arnold Holzknecht, Alexandra Kadzevich, Vibeke Mascini y Finbar Ward. Nchin ai 25.09., da merdi nchin de vënderdi dala 15:00-18:00 o cherdan su l numer 366 1500243.
Atualmënter
Bienela Gherdëina
Ai lëures metui ora tla sala Trenker tla cësa di cungresc y tl ex hotel Ladinia pòssen jì a ti cialé uni di, ora che de lunesc, dala 10:00-12:00 y 15:00-19:00 (ntreda sala Tren­ker 5€, sot a 14 ani debant). Tl Ciastel de Gherdëina pòssen ite, ora che de lunesc, for dala 10:00-12:30 y dala 14:00-16:30. L vën nce pità vijites menedes ala mostres y nce ala jita artistica sal lech da Lagustel, che n possa apusté danora al 338 9224921.
Atualmënter
»Danter se paré y azeté« de Josef Kostner
Te sies sales dla Hofburg a Persenon, iel da udëi var per var l svilup artistich de Josef Kostner de Urtijëi (1933–2017). La mostra ie davierta nchin ai 06.11. uni di dala 10:00-18:30 (da utober inant nchin la 17:00).
Atualmënter
»Amor, mort y malan. Teater tl Tirol«
L Museum de Ciastel Tirol sëura Maran y l scultëur Wilhelm Senoner de Urtijëi nvieia ala mostra »Amor, mort y malan. Teater tl Tirol« tl »Rittersaal«. La mostra sarà da udëi nchin ai 20.11.
Atualmenter
Mostra de Franz, Hilde e Walter Rizzi
Te la veia senta storica del Consorzie Eletrich de Poza te Vidor la sociazion culturala I Fiorimes met fora fin ai 11 de setember la esposizion di chèdres de Francesco Ferdi­nando Rizzi e si fies: da jebia a domenia da les 15:00 a les 18:00. Entrèda debant.
09.09.
Mostra »Scuvrì« – scuvierta fotogrametrica de Gherdëina
Vernissage n vënderdi ai 09.09. dala 20:00 tl self dla mostra dla Lia Mostra d’Ert/Circolo. La scultures dla serie »Scuvrì« ie dedichedes al’azions y tra­dizions tipiches de Gherdëina. La mostra resterà davierta nchin ai 25.09., uni di dala 09:00 nchin la 12:00 y dala 16:00 nchin la 19:00.
12-16.09
Simposie Toni Gross: èrt e sons te piaz
Dai 12 ai 16 de setember a Poza 5^ edizion del event endrezà da Union di Ladins, Comun de Sèn Jan e Scola Ladina de Fascia, che chest an con na formula neva porta te paisc artisć del legn e de la musega. Duc i dis berstot te piaz e da les 6 da sera scontrè­des prejentazion o perfor­mances de musega. de più su la piates fb Simposie Toni Gross e Union di Ladins de Fascia.
23.09.
1915 – Louis Riffeser scrij ... a cësa
L Cunsëi de Furmazion de Santa Cristina nvieia ala mostra dla chertes scrites da Louis Riffeser da Maciaconi ntan si perjunia tla Ruscia. Giaurida n vënderdi ai 23.09. dala 18:00 tla biblioteca Tresl Gruber. La mostra resterà davierta nchin ai 19.10., da merdi nchin de vënderdi dala 15:00 nchin la 18:00, mier­culdi y juebia nce dala 08:30 nchin la 11:30 y la dumënies dala 09:30 nchin la 11:30.

Segres y Festes

11.09.
Segra de Runcadic
La festa doduman dumënia scumëncia dala 09:30 cun na mëssa cun urchestra zelebreda da Sn. Jakob y cianteda dal Cor de Runcadic (Missa Brevis n B-Dur de Mozart). Da dedò sunerà la Mujiga da Bula n cunzert sun la plaza dla scola elementera. L unirà pità da bever y da maië cun ntratenimënt mujighel.

Cursc

09.09.
Curs de bal
La Grupa da Bal Populer de Santa Cristina y Sëlva ve nvieia al curs de fox, bolzer y polca, cun la scola de bal de Gaetano y Anny. L curs scumencerà ai 09.09 y jirà inant, for a Santa Cristina, nchin ai 14.10. Plu nfurma­zions al 333 9387650
20.09.
Curs de »Ashtanga yoga«
Curs de »Ashtanga yoga« cun Maria della Venezia, tl salf panoramich dla Ciasa dla Cultura a La Ila. Le curs mët man cun na leziun de proa ai 20 de setëmber dales 19:30, vá inant por 5 iadi y costa 75,00€ por düc i iscric ala Uniun Giulan. Iscriziuns tres e–mail a book@altabadia balance.com o tres SMS al 340 8279116.

Temp Lede

Atualmenter
Escape Room a Dèlba
Via per dut istà l é avert Fora!, la pruma Escape Room de Fascia, te la veia scoles mesè­nes de Dèlba, per endrez de la Coprativa sozièla INOUT col sostegn del Museo Ladin. Info e prenotazions al 336 4246874 o escape@inoutfassa.com.
Atualmenter
Museo Ladin de Fascia
L Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan resta avert al publich enscin ai 11 de otober da les 15:00 a les 19:00.
09-11.09.
Gran Festa da d’istà
Dai 9 ai 11 de setember a Cianacei vegn endrezà la Gran Festa da d’istà. En vender ai 9 da les 20:30 musega con i »Oberkraniner Allstars«, sabe­da ai 10 con i »Innkreis Buam«. En domenia ai 11 da les 15:00 defilèda di gropes de folclor e museghes fora per la strèdes de Cianacei, da sera musega con »Die Goldrieder«.
11.09.
Segra de Runcadic
Runcadic festejea si Segra. Dala 09:30 Santa Mëssa cun pruzescion y da dedò festa y mujiga sun plaza.
11.09.
Ancunteda di auti Fiat 500
Apasciunei di auti Fiat 500 se anconta n dumënia ai 11.09. dala 08:30 sun Plaza de Chemun de Sëlva. La festa jirà inant nchin la 16:00.
11-18.09.
Saores d’uton
Dai 11 ai 18 de setember la sociazion de restoranc »Ristora Moena« met a jir la tradizionèla rassegna enogastronomica con la proponetes gourmet de la sajon che taca chest meis.
13.09.
Cëna de chi dl 1942 dla Val Badia
Ai 13.09. dales 10:30 sön plaza de dlijia a La Ila. Dedô mëssa y marëna. Cost: 55,00 euro. Prenotaziuns: Erica Kostner (Corvara – Calfosch) 0471 836064; Carlo Peccei (La Ila – San Ciascian) 349 2653128; Carolina Alfreider (Badia) 0471 839 629; Irma Tamers (Al Plan – La Pli) 0474 501119; Ludwig Rungger (Rina – San Martin – Lun­giarü – Anter­mëia) 0474 501353 o 333 2940946.
13.09.
San Martin: pastelné te biblioteca
En mertesc ai 13 de setëmber dales 15:30 é mitans y mituns dla elementara bel inviá da gní te biblioteca a San Martin, por n domisdé cun stories, pastelné y jüc. Organisaziun: Biblioteca Sas dla Crusc.
13.09.
Yoga tl cör dles Dolomites
En mertesc ai 13 de setëmber dales 16:30 él Alexandra, maestra zertificada de IYEN GAR® YOGA, che mostra pro le Sass Dlacia a San Ciascian, sciöche le yoga pó cherié usanzes nöies y aumenté le bëgnester de mënt y corp. Prenotaziuns ti ofizi turistics dl’Alta Badia o sön la plata internet www.altabadia.org
13.09.
»Food Forest«
Adöm cun l’esperta de erbes Helga pón descurí le tru »food forest« al Planac. I partezipanc pëia ia en mertesc ai 13.09. dales 14:00 dala plaza da parché dl Planac, por spaziré drvers de Boé. Al ti gnará splighé dötes les plantes che crësc te chësc raiun y sciöche an pó les adoré ince te ciasa­dafüch. Prenotaziuns ti ofizi turistics dl’Alta Badia o sön la plata internet www.alta badia.org
15. y 16.09.
»Nos Ladins
En jöbia ai 15 de setëmber, pro l’iniziativa »Nos Ladins«, sarál le jonn Lukas che mo­strará a Badia le lüch da paur y ince le parch dai cerfs. Le de do, ai 16 de setëmber, án la poscibilité da fá na escurjiun por jí a ciaré le florí dl sorëdl cun l’alpinist Giorgio Manica y le fotograf Matteo Agreiter. Prenotaziuns y informaziuns ti ofizi turistics dl’Alta Badia o sön la plata internet www.altabadia.org
16-18.09.
Festival del Puzzone e Desmonteada
Dai 16 ai 18 de setember a Soraga e Moena na lingia de scomenzadives leèdes al jir sa mont col bestiam e ai pro­doc dal lat. En sabeda da les 10:30 a les 15:00 Desmonteada a Soraga, en domenia ai 18 da les 11:45 Desmonteada a Moena. De più su www.visit moena.it.
17.09.
Festa dla castanies
L VKE nvieia duta la mutans y i duc mutons ala festa dla castanies cun juesc y deverti­mënt. N sada domesdì ai 17.09. sun la plaza dai juesc dan la scola elementera de Urtijëi.

Sport

Atualmenter
Corsc de aviament al hochey
L Hockey Club Fascia Falcons met a jir corsc de aviament al hockey debant per bec dai 5 ai 12 egn. I corsc vegn en­drezé te stadie da les 18:15 a les 19:00. Per info e iscrizions: info@fassafalcons.com o 0462 602499.
10.09
Puma partida per l Fascia Falcons
L Hockey Club Fascia Falcons scomenza l campionat con la pruma partida te cèsa: en sabeda ai 10 de setember da les 4 domesdì ve speton duc ta Dèlba per la partida contra i Red Bull Hockey Juniors e n omaje.
10.09.
Prim juech dla Alps Hockey League
L HC Gherdëina nvieia a si prim juech de campiunat Alps 2022/23 contra l SWL Linz, n sada ai 10.09. dala 20:30 tl stadio Pranives te Sëlva.
17.09.
Gara dla roda »Crono Fanes«
En sabeda ai 17.09. él la gara cun roda da munt o E-Bike, da Pederü cina sön Fanes. La gara mët man dales 11:00, cun start dlungia la ütia Pederü. Infos y iscriziuns danfora sön www.eventsdolo mites.org o al 327 3698176. L’iscriziun costa 18,00€ danfora, 20,00€ al start. Lapró él ince na pasta.
17.09.
Sellaronda Bike Day
Dala 08:30 nchin la 15:30 de n sada ai 17.09. unirà i jëufs ntëur Mëisules (Sela, Frea, Pordoi y Ciaulonch) śarei al trafich per ti lascé la lerch a chëi y chëles dala roda. Fé pea ie debant y l ne n’ie nia debujën de se scrì ite. N pëia via dan la butëiga Maciaconi.

Chino

Atualmenter
Al chino de Cianacei
Anché vender ai 9 e en do­menia ai 11 de setember les 17:00 l é »DC League of Superpets« e da les 21:15 en vender l é »Bullet Train« e en domenia »Top Gun: Maverick«.
Atualmenter
Al chino de Tieser
En vender ai 9 e en sabeda ai 10 de setember les 17:15 l é »DC League of Superpets«; da les 21:15 en vender ai 9 l é »Top Gun: Maverick« e en sabeda e domenia ai 10 e 11 »Rumba Teraphy«.

Referac

11.09.
Bellatalla a Soraga
En domenia ai 11 de setember te La Gran Ciasa a Soraga  da les 20:30 l antropologh Davide Bellatalla rejona de  sie liber »Il Grande Viaggio«.
12.09.
A Poza scontrèdes coi autores
En lunesc ai 12 de setember les 21:00 te piaz de Comun a Poza per la rassegna »Te piaz d’istà« de Virna Pierobon l é la scontrèda con Gabriele Valentini Mambo per rejonèr de Fascia ti recorc da n’outa. Se l é catitemp te sala de Consei de Comun de Sèn Jan.
13.09.
Ierbes per l sistem imuniter
La natura nes pieta truepa ierbes che nes juda a resté nton ntan l inviern, per dé forza a nosc sistem imuniter. Referat cun l’esperta Karin Planker, n merdi ai 13.09. dala 20:30 te Sala de Chemun de Santa Cristina.
20.09.
Urbanistica y politica soziela
L KVW de Urtijëi nvieia ala sëira de descuscion cun l referënt Leo Resch n con’ dla tematica »Cuestions zities danter urbanistica y politica soziela – rejona pea nce tu«. N merdi ai 20.09. dala 19:00 tl’Aula Magna dla scola elementera de Urtijëi.
22.09.
Se tò la vita zënza n ultimo salut
L KVW de S.Cristina nvieia ala sëira de descuscion dal titul cun l primar dutor Roger Pycha. Co ti vester al duel, ai sentimënc de gauja, ala dumandes restedes daviertes? Na sëira da scuté su, da pensé y rujené pea, n juebia ai 22.09. tla sala Raiffeisen tla Cësa de Chemun de Santa Cristina.

Mujiga

09.09.
I Sons de la Dolomites
Anché, vender ai 9 de setember sun Boce da les 12:00 l é l conzert de HalliGalli Quartet. Se l é catitemp da les 17:30 te teater de Navalge.
11.09.
Cianté y soné sön munt
En domënia ai 11 de setëmber él la »Böhmische da La Ila« che sona pro la Ütia Lee a Badia, dales 13:30 inant.
16.09.
Cunzert cun Eva Vinatzer
Pitl cunzert de mujiga tlassica lesiera, n vënderdi ai 16.09. dala 16:00 nchin la 18:00 sun l troi da jì a pe Luis Trenker, dan La Curta a Urtijëi.

Religion

10.09.
La Val: Preparaziun dl Bato
Geniturs che á n viadú da batié, pêrs che aspeta, toc y totes dl Decanat Val Badia, é bel inviá ala Preparaziun dl Bato, en sabeda ai 10 de setëmber dales 15:00 ales 17:00, te salf dles uniuns a La Val. N stlüj jö cun n pice renfrësch, arjigné ca dala Uniun dles Ëres da La Val. Prenotaziuns al 328 0717796.
11.09.
Mëssa di Alpini
La grupa di Alpini de Gher­dëina mët a jì si mëssa tradi­ziunela te si dlieja sun Jëuf de Frea, doduman dumënia ai 11.09.. Chi che uel possa pië via a pe dala 09:30 da Plan, dal hotel Alpino y do i 6km de via Crucis ruveràn pra la dlieja. Ntëur la 11:45 mëssa cun Sn. Ivo Costanzi, cun l Cor de Dlieja y la Mujiga de Sëlva. Da dedò saràl da maië y da festejé i 65 ani dla grupa.

Radio

LADINIA LIVE: microfons daverc sön atualité y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui dales 13:45 ales 14:00.
13.09.
Simposie Toni Gross
Dales 13:45. Per la 5°edizion del Simposie Toni Gross zipiadores e artisc che crea musega e strumenc lurarà en cobia dai 12 ai 16 de setember a Poza per chierir ensema de trèr fora dal legn formes e sons sot al ciapel »Surplus«. En rejonon col diretor artistich Pierangelo Giacomuzzi, conduzion Anna Mazzel.
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
09.09.
L’Ijules Fær Øer–particularità geofisica y culturela (prima pert)
Dales 19:05. Deberieda a Christian Ongaro, che à ënghe chëst ann vijità l’isoles a mesa l ozean atlantich dl nord, vëniel rujenà de chësta nazion che trueps cunësc mé de inuem, ma che do la rata puec à vijità. Si richëza morfologica y si identità sterscia les rënd n luech mo puech ciau­tinà ju dal turism y propi per­chël nteressantes te si auten­tizità. Trasmiscion de Ivan Senoner.
11.09.
L’Ijules FærØer–particularità geofisica y culturela (segonda pert)
Dales 19:05. S’la ciaculan cun Christian Ongaro, jons a scuvrì i luesc tipics de chësta ijula, che stiza ora pervia de si sfumadures verdines. Tres n diare de viac naratif vëniel auzà ora i luesc che à mpre­sciu­nà i doi vian­danc. Trasmi­scion de Ivan Senoner.
14.09.
Inout e en aut
Dales 19:05. La coprativa sozièla INOUT se tol dant de fèr delvers e sgoler en aut con si scomenzadives soraldut per e coi joegn e la joenes. Si obietives apede a voler esser n pont de referi­ment e stimol per i joegn se met dant de lurer a na vida sostegnibola e valoriser cultura e lengaz ladin. De Anna Mazzel.
15.09.
Sinfonia di mile
Dales 19:05. Nominé na »Sinfonia di mile« dij bele tröp: propi 1.030 musizisć y ciantarins, é rová adöm pro les prömes rapresentaziuns dla 8 sinfonia de Gustav Mahler. De Esther Videsott.

Televijion

Atualmënter
Tg Ladin
Orares dl TG ladin menà da Egon Vinatzer: uni merdi dala 19:30 sun Alto Adige Tv, cun repliches uni sada dala 18:15 sun Trentino TV y uni dumënia dala 18:30 sun Alto Adige Tv; repliches nce online.
13.09.
Sport ladin
Dales 20:50 ca. Program de Diego Clara y Hartmann Mair­hofer, a cura de Leo Senoner.
14.09.
Mendret: L valor de la colaborazion
Dales 20:50 ca. L valor de n teritorie l vegn fora te tante maniere e l é vindedò noscia capazità de ge vardèr con respet e enteress che sion più bogn de valorizèr. Jon a veder coche nosc raion l pel esser valorizà tras neva colabora­zions e jon ence delaite del consorzie Parmiggiano Reg­gia­no a veder l lurier che fèsc i lurieranc de la comunità Sikh. Progr. de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel.
15.09.
Scenar ert y cultura – Manuel Crazzolara, Greta Mulser
Dales 20:50 ca. Manuel Craz­zo­lara, apasciunà de rock y mond gotich tol rispl y tinta per ti dé vita a si dessë­nies. Datrai stilisei y de natura ca­ri­ca­turela, datrai acribics y avi­sa. Greta Mulser ie na stu­dënta che ntan l tëmp liede chëuj tasces y guanc. Program y cunzet: Ivan Se­noner, tai: Hans Peter Karbon, a cura de Leo Senoner.

Galaria retrac