Manifestazions atuales speziales

Data

16 de setember 2022

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 16 de setember 2022
Tennis: di dla porta davierta
L Tennis Club Urtijëi mët a jì n di de curs per chi che uel purvé a jughé, per uni età, zënza iscrizion y debant. Dai 19.09. nchin ai 22.09
L Tennis Club Urtijëi cun l istrutëur Alberto Cestarollo à plajëi de ve nvië a n curs per chi che uel purvé a jughé a tennis. L curs ie debant, zënza iscrizion y uni di dai 19.09. nchin ai 22.09. tl zënter dal tennis curì ora Runcadic.
Dala 17:00 nchin la 18:00 puderà jì i mutons y mutans dla prima, segonda y terza elementera.
Dala 18:00 nchin la 19:00 puderà jì i mutons y mutans dla cuarta y cuinta elementera y dla scola mesana.
Dala 19:00 nchin la 20:00 puderà jì duc chëi y duta chëles do la mesana insù, unfat de ciuna età.
Per plu nfurmazions pudëis cherdé su l istrutëur Alberto Cestarollo al 338 7048909 o l Tennis Club Urtijëi al 0471 797275.
Vie a jughé cun nëus, te aspiton!

S’alené por jí cun les pels
Badiasport organisëia alenamënc da jí cun les pels por jogn y jones
Por s’arjigné ca ala sajun dles pels organisëia Badia­­sport alenamënc por jogn y jones nasciüs dal 2009 insö.
Fora por l’altonn gnaral fat alena­mënc da salté y te pale­stra y d’invern jaran spo cun les pels 2 o 3 iadi al’edema.
Chi che á interes pó se lascé adintëne por mail a chësta misciun: posta@badiasport.org.

Nodé y atletica por mitans, mituns y adulc
Badiasport organisëia da otober cina ma cursc da nodé por mitans, mituns y ince por gragn
D’otober mët indô man i cursc da nodé organisá da Badiasport tla noda­doia da La Ila. Lapró vëgnel ince pité n curs de atletica lisiera, che alza fora les capazités de coordinaziun y de condi­ziun y al vëgn inće insi­gné les formes de basa dles singoles disciplines dl’atletica lisiera
Curs por prinzipianc
Le curs vëgn tigní vigni lönesc domisdé tla nodadoia da La Ila y i alenamënc de atletica é vigni jöbia.
Por chi che sá bele da nodé
Al vëgn insigné düc i 4 stils: lëde, spiné, arosch y delfin y ince la virata. Le curs é vigni mertesc tla nodadoia da La Ila, atletica lisiera vëgnel fat vigni jöbia.
Nodé por adulc
D’otober mët ince man le curs da nodé por adulc. Al n’é nia n curs por prinzipianc y al vëgn damané les capazités de basa dl nodé. Al vëgn insigné i cater stils, lëde, spiné, arosch y delfin y al vëgn mioré la coordinaziun y la condiziun.
Les iscriziun mëss gní fates online sot a www.badiasport.org.

Edizion da d’autonn dl Sellaronda Bike Day 2022
Do l gran suzes dla edizion de juni nes aspieta duman sada ai 17.09. la segonda edizion dl Sellaronda Bike Day 2022.N chësta ucajion sarà la streda ntëur al Sela (Jëuf de Sela, Pordoi, Ciaulonch y Frea) śareda dala 09:30 nchin la 15:00
Apasciunei:des de roda puderà se goder na bela ududa, n scenar straurdiner y chiet zënza trafich de auti y motores. Pië via pòssen te Gherdëina, tla Val Badia, te Fascia y a Reba. Per rejons de segurëza vëniel cunsià de fé la raida tl viers contra l’ëura, tenian for la man drëta. Nuzëve duc:tes chësta ucajion unica de ve goder nosc jëufs zënza trafich.
La bona cunlaurazion danter la cater vale­des y l gran aiut da pert di:dla ulenteres porta pro che chësta manifestazion, garate perchël ti va n gran de gra a duc:tes! Plu nfurmazions sun www.sellarondabikeday.com

La Val: mëssa de recordanza
Ai 18 de setëmber vëgnel tigní a La Val na mëssa de recordanza por siur Heinrich Videsott
»Iö ó te benedí y tö dess ester benedisciun!« (1. liber Mosè 12, 2). Chëstes parores passe­nëia pro le Sorvidú de Dî siur Heinrich Videsott. En domënia ai 18 de setëmber dales 14:30 inviëia le Comité di Amisc de Siur Heinrich a na mëssa da festa te dlijia da La Val, por recordé le prou dles benedisciuns.

Alcol y droga: informaziun y prevenziun
L’APCAT Südtirol en colaboraziun cun le Consëi de Formaziun Badia mët da jí n referat en mertesc ai 27 de setëmber
»Consum de alcol y droga: informaziun, prevenziun y aspec iuridics«. Chësc é le titul dl referat che vëgn metü da jí en mertesc ai 27 de setëmber dales 20:00, tla Ciasa J. B. Runcher a Badia.
Referënt é le dr. Peter Mazzurana dla Polizia de Stat da Balsan, n gran espert de problems liá al consum y ala maladoranza de alcol y droga. Le referat vëgn organisé dal APCAT Südtirol, en colaboraziun cun le Consëi de Formaziun Badia.

Cor de Sëlva: bele dan 150 ani unìvel ciantà te dlieja
La prima scritures che dij che l fova n Cor de dlieja te Sëlva va de reviers al 1871, donca dan 150 ani, nce sce l ie segur che bele dant unìvel ciantà te dlieja ntan la gran festes y la santa mësses dla dumënia. Per lecurdé chësc anuel uniràl metù a jì doi dis de festa, n la Segra de Sëlva ai 24 y ai 25 de setëmber
Coche te de plu luesc de Südtirol iel for stat nce te Sëlva de plu families drët da cher y che se dajova nce ju cun l cianté te dlieja, y che à tenì su chësta tradizion dala fin dl 1800 nchin canche l ie unì metù su n cor cun n statut tl 1952. Te chësc prim statut vëniel scrit che l inuem ufiziel ie Kirchenchor Wolkenstein y che si prim presidënt fova l maester Stefan Demetz de Sulé, che fova tl medemo tëmp nce dirighënt y ugrister. Da ntlëuta à l cor abù truep mumënc de gloria cun cunzerc scialdi biei y à pudù fé pea pra cuncorsc y manifestazions de livel aut, ma l à nce abù mumënc de crisa te chëi che n ne savova nia plu sce l fossa mo ciantarins:es assé per jì inant. La ueia de cianté, no mé te dlieja, y de fé pea pra la vita soziela y nce culturela fova dal scumenciamënt incà for granda. L cor ti à nce daniëura dat pëis ala cianties per gherdëina purtan pro a valorisé y mantenì nosta rujeneda.
La festa de iubileum scumencerà n sada ai 24 de setëmber cun n cunzert te dlieja, dala 18:00. Per chësta ucajion puderàn audì l cor y l’urchestra, ma nce la solista Sabina Willeit y l pianist Giorgio Fasciolo. Danterite uniràl nce prejentà l liber di 150 ani dl cor. N la Segra, ai 25 de setëmber, scumencerà l di cun na santa mëssa solene; l unirà ciantà y sunà sot ala direzion de Andreas Senoner la »Missa in honorem BVM in Es – Große Orgelsolomesse« de Joseph Haydn. Da dedò ie duc nviëi te calonia ala giaurida dla mostra dedicheda al cor. La festa jirà inant sun Plaza de Dlieja, uache n giaperà crafons da segra.

Escurjiun speziala al ander de Conturines
Dan da 35 agn descurî Willi Costamoling i resć dl Ursus Ladinicus tl ander de Conturines. En ocajiun de chësc aniversar organisëia le Museum Ladin na escurjiun cun le paleontologh Herwig Prinoth
Ai 23 de setëmber dl 2022 él l’aniversar de 35 agn dala descurida dl ander de Conturines olache Willy Costamoling â dl 1987 ciafé i resć dl Ursus Ladinicus.
Por chësta ocajiun organisëia le Museum Ladin adöm cun le Museum de Sciënzes Natu­rales da Balsan y la Ciasa dl Parch Natural Fanes-Senes-Braies n’escurjiun al ander de Conturines, menada dal paleontologh Herwig Prinoth, che cuntará deplü socrëc sön la laurs di andri y döt ci che l’ander de Conturines nes cunta sön le mudamënt dl clima. I se incuntun en sabeda, ai 24 de setëm­ber dales 08:30 dan da la Capanna Alpina a San Ciascian y i jun deboriada za. 3 ores y mesa cina sö dal ander. Proviant, na löm da frunt, de bugn cialzá y guant cialt dess vignun se tó para. En caje de burt tëmp vëgn l’escurjiun desdita, mo al vëgn pité dales 15:00 na vijita menada tl Museum Ladin Ursus Ladinicus. Tramesdöes les manifesta­ziuns é debann. Por prenotaziuns y informa­ziuns: 0474 524020 o info@museumladin.it.

N’ora de stories tl Museum da San Ciascian
Erika Castlunger cuntará stories de piceres laurs tl Museum Ladin Ursus Ladinicus da San Ciascian, por mituns y mitans dai 3 cina i 8 agn
Ai 23 de setëmber dl 2022 él l’aniversar de 35 agn dala descurida dl ander de Conturines. En chësta ocajiun organisëia le Museum Ladin n’ora de stories por mituns cun Erika Castlunger. Mituns y mitans dai 3 ai 8 agn é inviá tl museum da San Ciascian, olache ëi podará descurí aventöres de piceres laurs.
Mituns y mitans, gnide tl Museum Ladin Ursus Ladinicus en vëndres ai 23 de setëmber dales 17:00, en domënia ai 25 de setëmber dales 10:30 o dales 17:00.
La manifestaziun sará por ladin, le prisc de entrada 3,00 Euro. Por prenotaziuns y infor­maziuns: 0474 524020 o info@museumladin.it

Festa dla classa 1947
Nasciüdes y nasciüs dan 75 agn röia adöm por rengrazié y festejé
Chëres y chi dl 1947 dla Val Badia s’incunta a Badia, en mertesc/dededolönesc ai 27 de setëmber 2022, a fá festa. Dales 11:30 saral la santa mëssa de rengraziamënt a Oies, dales 13:00 se indunaran tl’ostaria Ciasa Urban a Pedraces al aperifit, a na bona marëna y aurela cörta. Al sará da s’la cunté, al sará ince Lois a soné, y al sará da balé. Le cost é de 60,00 porom, da se prenoté él cina ai 24 de setëmber 2022 pro: Agnes Tavella 335 7866964, Erwin Irsara 0471 839874, Monica Craffonara 0471 839998, Gottfried Miribung 348 8720714, Peterle Flöss 0474 523149 o Emma Frontull 338 4298812.

Saus dl altonn
Tratan döes edemes de setëmber podaran ciarcé tais particolars cujiná da coghi gourmet cun produc de ezelënza te sis üties dl’Alta Badia. Deplü sará les manifestaziuns de cornisc
Dai 18 de setëmber ai 2 de otober vëgnel metü da jí tl’Alta Badia l’iniziativa Saus dl altonn, che valo­risëia i produc locai, les munts y la natöra che vëgn abelida dai corusc dl altonn. Les sis üties che tol pert al’iniziativa á chirí fora n produtur local cun so produt d’ezelënza cun chël che ai cujinará n menü particolar adöm cun deplü coghi gourmet. Ai 18,19,20 y ai 24,25,26 de setëmber saral te deplü üties le produtur y le cogo che presentëia personalmënter so produt y so tai. Al gnará pité intrategnimënt musical da pert de grups dl post. Les üties pon arjunje a pe, cun la roda o cun i lifc che sará en funziun cina ai 2 d’otober. Tratan les döes edemes pon ince tó pert a ativités desvalies: na escurjiun por jí a ciaré le lové dl sorëdl, imparé da fá fotos cun le fotograf Matteo, na jita ala descu­rida dles erbes aroma­tiches, iniziatives liades al monn dles ês, vijites a deplü lüsc da paur y tröc d’atri apuntamënc. Por deplü informaziuns o por se anunzié pon vijité la plata internet www.altabadia.org o jí ti ofizi turistics dl’Alta Badia.

Rejona pea nce tu – sëira de descuscion
Danter urbanistica y politica soziela cun Leo Resch, caposezion dla grupa Arche dl KVW n merdi ai 20.09. dala 19:30 tl’aula magna dla scola elementera de Urtijëi
La grupa dl KVW de Urtijëi/Runcadic nvieia ala sëira cun referat y descuscion, ulache la va de cuestions zities danter urbanistica y politica soziela. Cun l jì n droa dla lege pro­vinziela per l raion y la cuntreda, iel da pert dla Provinzia unì metù permò la fundamënta per na maniera nueva y sustenibla de frabiché te Südtirol. Śën ti tóchela ai Chemuns y ala populazion, acioche chësta lege vënie mplenida de vita (p.ej. program de svilup di Chemuns per l raion y la cuntreda).
Lauré ora chisc programs ne n’ie nia mé na gran ndesfideda, ma nce na ucajion unica, dantaldut sce n cunscidrea che i ne vën nia mé laurei ora da esperc, ma nce cun la partezipazion dla zitadines y di zitadins.
Nosta cuntreda ie nosc majer capital y l ie nosc duvier cialé de d’ëila per la mantenì pensan nce al daunì. Pra la descuscion che sarà da dedò rujeneràl nce pea l ambolt de Urtijëi Tobia Moroder y la assessëura per l soziel Martina Comploj.
L KVW se ncunforta sun duta la jënt che unirà ala sëira y dijerà la sia.

Bienela Gherdëina ∞: doi dis de finissage
N sada ai 24.09. y n dumënia ai 25.09.. Dut l program tlo dessot
N scumencerà n sada ai 24.09. dala 10:00 tla Sala Trenker dla Cësa di Cungresc a Urtijëi, cun l workshop »Weaving Stories« de Britta Marakatt-Labba, ulache l unirà strichenà. L ie da se lascé nuté su: 351 7909920.
Inant vàla dala 17:00 tl Ciastel de Gherdëina cun »Uaajeerneq – The Greenladic mask dance« de Elisabeth Heilmann Blind, n bal n mascra dl Grönland.
For n sada saràl dala 18:00 tl Ciastel de Gherdëina n talk cun la doi curadëures dla Bienela Gherdëina ∞, Lucia Pietroiusti y Filipa Ramos. L unirà nce prejentà l catalogh dla otava edizion.
N dumënia ai 25.09. dala 09:00 se ancunteràn sun Jëuf de Frea per na spazireda de doi ëura cun l ornitologh Iacun Prugger, ala scuvierta di uciei de nosc raions. L ie da se lascé nuté su: 351 7909920.
La zeremonia finela dla Bienela Gherdëina ∞ sarà n dumënia ai 25.09. dala 11:00 nchin la 13:00 sun Pitla Plaza de Sant Antone, ulache l unirà cuet l pan tl fëur dl artist Gabriel Chaile.

1915 – Louis Riffeser scrij a cësa
Mostra dla chertes scrites ntan si perjunia tla Ruscia, tla biblioteca Tresl Gruber a Santa Cristina. Giaurida n vënderdi ai 23 de setëmber dala 18:00
Louis Riffeser da Maciaconim che ie stat perjunier a Ivanov Bor ntan la Prima Gran Viera, ti mandova a cësa chertes che ël nstës desseniova, per mustré su coche la ti jiva y coche l fova tla viera. Per ti mucé ala zensura òvel abinà ora si maniera de dé inant nfur­mazions a cësa.
La giaurida dla mostra de chertes tla biblioteca Tresl Gruber a Santa Cristina ie n vënderdi ai 23.09. dala 18:00.
La mostra resta davierta nchin ai 16.10., for ntant i orares de giaurida dla biblioteca: da lunesc nchin vënderdi dala 15:00 nchin la 18:00, de mierculdi y juebia nce dala 08:30 nchin la 11:30; de sada dala 19:30 nchin la 21:00 y de dumënia dala 09:30 nchin la 11:30.
La chertes ie unides metudes a despusizion da anda Hilde Insam da Cësanueva.
L Cunsëi de Furmazion de Santa Cristina y la biblioteca Tresl Gruber nvieia a unì a ti cialé ala mostra.

Cunzert per Chick Corea y si mujiga jazz
Tla sala dla Lia Mostra d’Ert-Circolo a Uritjëi n lunesc ai 19.09. dala 20:30
L cunzert dl cuartet metù adum da Andrea Dulbecco (vibrafonn y marimba), Alessandro Bianchini (marimba y vibrafonn), Marco Micheli (contrabas) y Enzo Zirilli (bateria) ie n lecort a Chick Corea, cunesciù dantaldut per si cumposizions jazz.
L cuartet ie furmà da cumbinazions desferëntes cun esperienzes che se muda ju danter l stil tlassich, cuntemporann y nce jazz, y pieta n sound cun valorisazion prinzipela dl jazz cun pec de mujiga uriginei de uni cumëmber dla grupa. La furmazion se prejënta cun l vibrafonn y la marimba coche strumënc solistics auternatifs al tlavier, che va adum gën cun la sezion ritmica, bas y bateria.
L cunzert ie n lunesc ai 19.09. dala 20:30 tla sala dla Lia Mostra d’Ert-Circolo a Uritjëi. Ntreda cun dunfierta liedia.

Boé slackline show
En domënia ai 18 de setëmber, por le secundo iade en chësc isté, fajará le Lech de Boé da cornisc a na manifestaziun paticolara: la Boé slackline show
La manifestaziun mët man dales 11.00 cun n bun »Sky aperitif« pro la ütia Piz Boé Alpine Lounge y dales 13.30 mët spo man la slackline show. Al gnará adarlerch slackliner conesciüs a livel nazional y internazional che mostrará n spetacul de ecuiliber sön n valgönes cordes trates sura le lech ia, sciöche ince sön na highline. Le spetacul di atlec de chësta disci­plina, danter chisc Andrea Agostini, Carlo Cozzio y Nazareno Maracantoni, gnará acompagné dales melodies di »Cors da munt Sassongher« y dl duo »Gota Music«. La manifestaziun vëgn moderada da Diego Clara. Por rové sö dal Lech de Boé mësson se fá na cörta spazirada dala staziun a munt dl lift Boé sura Corvara. Sce al ess da ester burt tëmp gnará la manifestaziun desdita. En chël de saral ince festa te dötes les üties tl raiun de Boé.