Manifestazions atuales

Data

11 de november 2022

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 11 de november 2022
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 12.11. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 14.11. ie l dutor Michael Trocker de Urtijëi, streda Promeneda, tel. 388 2580002.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla Val Badia, tla fin dl’edema di 12 y 13 de novëmber, é le dotur Guido Caretta, Calfosch/Corvara, tel. 0471 836870 o 337 616080.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n vënderdi ai 11.11. nchin n vënderdi ai 18.11. ie chëla de Urtijëi, tel. 0471/796125 (orar de giaurida 9.00-12.00/15.00-19.00)
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 11 de novëmber dales 19:00 al vëndres ai 18 de novëmber ales 19:00, é chëra da Corvara, tel. 0471 830237.

Mostres y Ert

Atualmenter
Matthias Sieff en mostra a Brescia
Te la galaria d’èrt Gare 82, via Villa Glori 5 a Brescia l é fora la mostra »Firmitas«, ope­res del artist fascian Matthias Sieff. La esposizion é da poder veder enscin ai 26 de novem­ber. Contac: www.gare82.net–info@gare82.net–348 2669339.
Atualmenter
Mostra de Reinhold Cigolla a Trent
Te Palaz Trentini a Trent per endrez del Consei Provinzial l é stat metù fora na esposizion de operes de Rinaldo Reinhold Cigolla, se n jit del 2020. La mostra, rencurèda da la fia Anastasia Cigolla, resta fora fin ai 26 de november e se pel la veder dal lunesc al vender da les 9:30 a les 18:30 e de sabeda da les 9:30 a les 12:30.
Atualmënter
Mostra persunela de Robert Bosisio
La mostra tla Galaria Doris Ghetta a Puntives sarà da­vierta nchin ai 20 de jené 2023.
Atualmënter
»Amor, mort y malan. Teater tl Tirol«
L Museum de Ciastel Tirol sëura Maran y l scultëur Wilhelm Senoner de Urtijëi nvieia ala mostra »Amor, mort y malan. Teater tl Tirol« tl »Rittersaal«. La mostra sarà da udëi nchin ai 20.11.
11.11.–27.11.
Mostra »Nëus« de Christian Stl
La Lia Mostra d’Ert-Circolo de Urtijëi nvieia ala vernissaje ncuei, vënderdi 11.11. dala 20:00 tla sala dla Lia Mostra d’Ert. La mostra sarà da udëi dai 12.11. nchin ai 27.11. uni di dala 17:00-19:00, mierculdi, vënderdi y sada sëuraprò nce dala 20:00–22:00.
19.11-04.12.
Na mostra e n liber per Tita Pederiva
L’Union di Ladins de Fascia e lComun de Soraga, per i 30 egn da la mort de Tita Pede­riva à endrezà na esposi­zion e na publicazion su la vita e la operes del artist. Prejen­tazion del liber e inaudazion en sabeda ai 19 de november da les 16:00 te La Gran Ciasa a Soraga, olache la mostra sarà da veder fin ai 4 de dezember duc i dis con orarie 16:00-19:00.

Chino

Atualmenter
Al chino de Tieser
Insnet vender ai 11 de novem­ber les 21:15 l é »Black panter 2-Wakanda forever«, che vegn moscià ence en sabeda ai 12 da la medema ora e en domenia ai 13 da les 16:30 e da les 20:30. En sabeda ai 12 a les 17:15 l é »Il ragazzo e la tigre«.. En jebia ai 17 da les 21:15 per ‘Il piacere del cinema’ »Dante« e en vender ai 18 da les 20:45 per ‘Il piacere del teatro’ la Filo de Civezan porta dant »Una sorella speciale«.

Sozial

Atualmënter
Bancarela dl mangé a Badia
La Bancarela dl mangé a Badia é daverta vigni jöbia dales 9:30 ales 10:30. Iló ciafa families y porsones che á debojëgn spëisa debann.
Atualmënter
Contribuc »Cörs dla Val Badia«
Porsones/Families dla Val Badia á la poscibilité da da­mané do contribuc finanziars por cunc/fatures de bojëgns primars (scialdé, forza eletrica, afit, spëises sanitares, etc.) Le formular por fá domanda ciafon sön www.solidariete.it, an pó ince fá domanda ti ofizi KVW de Badia y Al Plan. Infos: info@solidariete.it
Atualmënter
Nadel te na scatula dai ciauzei
L’azion per ti purté mpue de legrëza a mutons y mutans de paejes pueresc à bele tradi­zion. N possa mplenì una o de plu scatules cun de pitla scincundes (adatà fossa n mescedoz danter cosses per scola, de igiena, velch da guant, ma nce zeche da se tripé), scrijan sun na eticheta sce l ie per n mut o na muta. N possa dé ju i pachetli tla biblioteches de Gherdëina nchin ai 14.11..
11.11.
Cujinon deberieda la pizza
La grupa »Deberieda«, na grupa per se ancunté danter persones che à problems psichics o de sozialisazion cun ulenteres, nvieia a fé pizza. N se anconta ncuei vënderdi, 11 de novëmber dala 14:00 dan la Cësa de Paussa a Urtijëi.
11-25.11.
Cognoscion »Ensema« e l projet DES
La Coprativa sozièla Oltre fèsc cognoscer sia atività e l projet DES, Distret Economia Solidala. La averc i ujes de la boteiga Ensema, te Piaz Veie 39 a Ciampedel dal lunesc al vender, da les 14:00 a les 18:00, dai 11 ai 25 de novem­ber, e la speta duc ence con n moment convivial.
12.11.
Duc ensema ativa-ment
La Sociazion Bambi con Sportabili Fascia e Fiem e l didament del Comun General de Fascia met a jir n projet de inclujion travers l sport per sozialisèr e tor ju la barie­res. L é 4 apuntament de sa­beda dai 12 de november ai 17 de dezember e l é da se scriver ite a Sportabili. Per info e iscrizions tor contat (ence whatsapp) con Manuel al 335 8021459.
18.11.
La raida del volontariat
En vender ai 18 de november rua a Moena la terza tapa de la Raida del Volontariat, per i 20 egn del Zenter Servijes Volontariat CSV del Trentin. L event somenza da les 17.30 te sala grana de la Scoles coi saluc de la istituzions e la prejentazion del CSV; dapò sarà i intervenc su la situazion del volontariat per fenir con na viva ai 20 egn.
Uni merdi
Marënda per i sëura 60
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gher­dëina a se nuzé de chësc servisc che vën pità uni merdi dala 12:00 ti trëi luesc de Gherdëina (Urtijëi Cësa de Cultura; S. Cristina Cësa de Chemun; Sëlva Stua di Senio­res). L ie da se lascé nuté su nchin al di dant da mesdì, cherdan su: per Urtijëi l 335 1031751, per S. Cristina l 333 1499949, per Sëlva l 335 6558633.
Uni vënderdi
Mëisa dala spëisa
La Lia S. Vinzënt de Urtijëi mët a jì uni vënderdi dala 10:00 danmesdì te calonia de Urtijëi basite na mëisa dala spëisa, ulache l vën partì ora roba da maië a chi che à debujën (che à la residënza a Urtijëi).

Sport

Atualmenter
Corsc de bal sui feres
I Pavei d’Arjent endreza n cors da d’uton per i bec de la scolina che vel emparèr a balèr sui feres, ogne mèrtesc e jebia a les 16:00 a les 16:45 al stadie de la giacia de Dèlba. Per info e iscrizions chiamèr Serena al nr 334 9317700.
Atualmenter
Corsc de aviament al hochey
L Hockey Club Fascia Falcons met a jir corsc de aviament al hockey debant per bec dai 5 ai 12 egn. I corsc vegn endrezé te stadie da les 18:15 a les 19:00. Per info e iscri­zions: info@fassafalcons.com o 0462 602499.
12.11.
Turnoi de ping pong de Gherdëina
L Tennis Club Gherdëina mët a jì n turnoi de ping pong tl tennis curì te Sëlva, duman sada ai 12.11. dala 13:30 inant. Peles y codles da ping pong vëniel metù a despusizion. Per nfurmazions y per se scrì ite: 340 9269085. L unirà nce trat ora de biei pesć danter chi che fej pea.
19.11.
HC Gherdëina vs. Red Bull Hockey Juniors
L Hockey Club Gherdëina nvieia duc al juech de Alps Hockey League contra i Red Bull Hockey Juniors, ai 19.11 dala 19:30 tl stadio Pranives de Sëlva.
20.11.–26.11.
Raiffeisen ITF Woman Val Gardena Südtirol
La partides de tennis danter atletes prufesciuneles mët man ai 20.11. dala 09:00 inant tl Zënter dal Tennis a Run­cadic y jirà inant nchin ai 26.11.

Religiun

13.11.
Mëssa cun le Cor Kerygma
Por la festa di 30 agn dl »Cor Kerygma«, cianta le cor la santa mëssa en domënia ai 13 de novëmber dales 10:00 tla dlijia de Badia.

Teater

Atualmenter
Rassegna de teater
En vender ai 18 de november taca ite la rassegna de teater endrezèda dai Servijes lingui­stics e culturèi del CGF. Prum apuntament con I Bontemponi te teater de Cianacei da les 20:30 con la comedia »I più bie regai no se i fasc ite mai« che vegn fata ence en domenia ai 20 da les 16:00 te tendon de Poza.
Atualmënter
Teater La Pli: »I te cumpri jö le nene«
Le Teater La Pli inviëia ales ulti­mes rapresentaziuns dl toch da ri »I te cumpri jö le nene«, sot la rejia de Hansi Comploi (original »Der ver­kaufte Grossvater« de Anton Hamik). Le teater vëgn ciamó porté dant chësta sabeda ai 12.11. dales 20:00 y en domënia ai 13.11. dales 15:00, te Ciasa dles Uniuns a La Pli. Prenotaziuns al numer 389 8158382.
12.11.
Spetacol de Circensema
En sabeda ai 12 de november da les 20:30 al PalaDolomites de Ciampestrin, per la rasse­gna J4J, l jogolieres de Circen­sema porta dant endodanef l spetacol »Sogno di una notte di mezza estate« de Shake­speare con la regia de Michela Marangoni.
05.11. – 15.11.
»Toc Toc« – teater da rì dla Lia dl Teater de Sëlva
L sarà da udëi mo 3 repre­jentazions dl pez, for dala 20:30, tla Cësa de Cultura te Sëlva: ncuei, 11.11., duman 12.11. y ai 15.11. Chertes danora giàpen tl Minishop de Sëlva, 0471 773133 (mé danmesdì).
22.11.
Teater: Amor, tlo iel na morta te stua
La Lia Mostra d’Ert – Circolo nvieia ala comedia da rì per talian, n merdi ai 22.11. dala 20.00 te Cësa de cultura Luis Trenker. Per la ntreda vëniel damandà na dunfierta liedia
25/26.11.
Spetacol per la Dì contra la violenza su la femenes
La sociazion Antermoia coi Comuns de Cianacei e Mazin e l Comun General met dant en vender ai 25 da les 20:30 al PalaDolomites e en sabeda ai 26 te chino Marmolèda, per la giornèda mondièla contra la violenza su la feme­nes, l spetacol de Susanna Sturlese »Il nome potete met­terlo voi« de Mauro Monni, prejentà tel medemo moment te 50 lesc de la Tèlia.

Cursc

Uni mierculdi
Language Café – talian
N se anconta uni mierculdi de nuvëmber tla biblioteca de San Durich dala 09:30 per s‘la ciaculé per talian cun Patrizia.
19.11.
Curs de pröm aiüt
Le KVW La Ila organisëia n curs de Pröm Aiüt adöm ala Crusc Blancia, en sabeda ai 19 de novëmber dales 14:00 ales 18:00, tla sënta dla Crusc Blancia Alta Badia a La Ila, str. Boscdaplan 101. Le curs é debann por i scric ite ala Crusc Blancia, por i atri él n cost de 40,00€. I posć é limitá (min 8–max 16 porsones). Prenotaziuns al 328 8662333 (Annelies) anter i 14 de novëmber.
19.11.
Curs de ultim aiüt
Les infermieres dl Raiun Sanitar Val Badia mët a jí n curs, olache an impara da socodí y da ti sté dlungia tla dërta manira a porsones che é tl morí. Le curs sará en sabeda ai 19.11. dales 8:00 ales 12:00, tl Istitut Ladin a San Martin. Prenotaziuns anter i 18.11. al 0474/586128, dales 8:00 ales 9:30.
25.11.
Curs da nodé por scolina y elementara
La US La Ila mët a jí n curs da nodé por mituns y mitans dla scolina y dla elementara, dai 25.11. inant, vigni vëndres por set iadi indöt. Le curs jará inant cina de jená (nia tratan les vacanzes da Nadé). Informaziuns y iscriziuns, ma online, sot ala plata internet www.uslaila.it.

Avisc

Atualmenter
Assegnes de studie del CGF
Enscin les 12:00 di 16 de dezember se pel fèr domana al Comun General de Fascia per i assegnes de studie e i didamenc per speises de viac ai studenc residenc te Fascia del 2° livel de istruzion che à i requisic pervedui. Info e i formulères sul sit www.comun generaldefascia.tn.it o te Ofize Assistenza Scolastica del CGF, tel. 0462 764500 int. 2.
Atualmënter
Picolin: portina por assistënza y cura
La Portina por l’assistënza y cura é daverta trëi iadi al’ede­ma: le lönesc dales 14:00 ales 16:00, le mercui y la jöbia dales 10:00 ales 12:00. Tel. 0474 586123 tratan chisc orars. La Portina é tl Raiun soziosanitar a Picolin, tl’alzada a tera sön la man ciampa.
Atualmënter
L’Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L’ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, info.bruneck@frauen helfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Tel. 0474 410303.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L’ofize dla MIP – Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caje de separaziun y pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L’ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, le vëndres dales 8:00 ales 12:00. Tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it
Atualmënter
Contribuc ala »Sconanza di tiers«
I tiers á ma n travert su: scin­ché amur. Por se tó cura di tiers damana la uniun »Sco­nanza di tiers« dla Val Badia y de Puster do contribuc de buna man. Por gní mëmbri dla uniun pón paié ite n iade al ann 25,00 € sön le cunt IT 05 Q 08035 58242 000300 209953. Por infos: Petra Alfreider, tel. 335 238 095 o https://tierschutzvereinbrune ck.it.
16.11.
Encontres con la Biblioteca de Cianacei
La Biblioteca de Cianacei va inant con la rassegna »Se cognoscione?«. L secont apun­tament »Gran Vera e pera jent« l é en mercol ai 16 de november da les 18:00 con Cesare Bernard che rejona de chel che à padì la jent de Fascia endèna la Gran Vera.

Mujiga

12.11.
Corvara: Gran conzert »Soms deboriada«
La Uniun Musighes Val Badia inviëia en doman sabeda ai 12 de novëmber dales 20:00 a n gran conzert tla hala dl tennis da Corvara. Al sará da aldí la musiga dla Val Badia sot la direziun de Georg Plazza, deboriada cun le grup de saxofonisć »Saxroyal« de Osttirol. Dedô aorela cörta cun i »Saxroyal« da susc, la »Böhmische« da La Val y chëra di jogn dla Val Badia.
13.11.
Cunzert de Santa Zezilia dla Mujiga de S. Cristina
L cunzert unirà tenì sot ala tematica »Viac ntëur al mond« y sarà n dumënia ai 13.11. dala 17:00 inant tla palestra de S. Cristina. Duc ie nviei de cuer.
17.11.
»In Cold State« - Cunzert
N ucajion dl Ladinia Mujiga vëniel metù a jì n cunzert de Marion Moroder cun band tla Carambolage de Bulsan de si album nuef. La ntreda ie debant.
19.11.–20.11.
Cianta cun nëus
L Cor y l’Urchestra de Dlieja de Urtijëi nvieia che che à ueia de cianté pea pra la mëssa dala 9:00 te dlieja a Urtijëi, n dumenia ai 20.11. La proa sarà n sada ai 19.11. dala 20:00 te dlieja. Direzion: Felicitas Schweizer. Per plu nfurma­zions: Margit 338 5945477.
20.11.
Cunzert de Santa Zezilia dla Mujiga de Sëlva
L cunzert sarà da audì ai 20.11. dala 10:30 tla Cësa de Cultura te Sëlva.
26.11.
SUNS Europe a Udin
En sabeda ai 26 de november da les 21:00 tel Teatro Nuovo Giovanni da Udine vegn endre­zà l gran conzert de la cianties ti lengac de mendran­za de duta Europa. Se pel comprèr i biliec dantfora sul sit: teatroudine.vivaticket.it/

Temp Lede

Atualmenter
Escape Room ta Dèlba
»Fora!« l é la pruma Escape Room de Fascia averta te la veia scoles mesènes de Dèlba, per endrez de la Coprativa sozièla INOUT. Per info e prenotazions chiamèr l 366 4246874 o scriver a escape@inoutfassa.com.
Uni vënderdi
Language Café – talian
N se anconta uni vënderdi de nuvëmber tla biblioteca de San Durich dala 09:00 per s’la ciaculé per talian.

Radio

Ladinia Live
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
12.11.
Nusantara, la nöia capitala dl’Indonesia
Dales 19:05. L’Indonesia arà na nöia capitala: Nusantara. La cité gnarà costruida a 2.000 chilometri de destanza da Giacarta, la capitala atuala. Cun na popolaziun de 10 miliuns, ne è Giacarta incö nia plö sostenibla: l trafich, la stleta cualitè dl aria, l’inal­zamënt dl livel dl mer, les inondaziuns y l’afunsada de na pert dla citè è i motifs dl trasferimënt dla capitala. Program de Iris Del Valle.
16.11.
I sun düc un (5°)  La valivanza de gender
Dales 19:05. La batalies per la valivanza de gender é da lenc da aer arjont si obietives, la protestes te l’Iran é demò l’ultima bolifa... Te chest program rejonaron de gender pay gap e autra desvalivanzes. La storia de Stefen Dellantonio ne conta de na ela ucraina sciampèda da la vera e ruèda te Fascia con si cruzies e pro­blemes che ne darà l met de rejoner ence del moviment Femen. Program de Anna Mazzel e Elide Mussner.

Televijion

Atualmënter
Tg Ladin
Orares dl TG ladin menà da Egon Vinatzer: uni merdi dala 19:30 sun Alto Adige Tv, cun repliches uni sada dala 18:15 sun Trentino TV y uni dumënia dala 18:30 sun Alto Adige Tv; repliches nce online.
15.11.
Biografies: Amelia Menardi Illing y le valur dla memoria storica
Dales 20:50 ca. Amelia Menardi Illing é nasciüda tl 1930 a Cortina d’Ampëz y ara á daidé pro da mantigní les tradiziuns y la cultura ladina. Ara á scrit dui libri, un sön la storia d’Ampëz y un sön le guant da zacan. Amelia Menardi Illing â na gran pasciun por la storia de so paisc y ara á lascé zoruch n bel recort y dantadöt le sentimënt de portignënza sterch por süa jënt y so paisc. N program de Erika Castlun­ger, camera y tai de Fulvio de Martin Pinter, a cura de Anna Mazzel.
16.11.
Trail spezial: 15 agn referendum di comuns de Suramunt
Dales 20:50 ca. A cura de Margherita Detomas.
17.11.
Tassìe (2) La musega: na reisc che se sparpagnea
Dales 20:50 ca. La musega l é na estension de la cultura e ence te noscia valèdes la se fèsc lèrga tras i joegn per meter en lum na pèrt de tradizion fona che, aldò de neva sburles, la rua a svilupèr autra formes de identità ladina. Program de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel.

Galaria retrac