Manifestazions atuales speziales

Data

25 de november 2022

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 25 de november 2022
La Ila: fotografies y chedri
Tla Ciasa de Cultura a La Ila vëgnel daurí na mostra de fotografies de Vijo Rottonara de Francësch y de chedri dl paisc da La Ila de Lois Rottonara ROTT. Ara é da odëi dai 2 ai 4 de dezëmber
Le Consëi de Formaziun dl Comun de Badia, le Consëi Cultural tl Comun de Badia y l’Istitut Ladin »Micurá de Rü« á le plajëi da invié ala Mostra de fotografies de Vijo Rottonara de Francësch y de chedri dl paisc da La Ila de Lois Rottonara ROTT.
Ara sará da odëi tla Ciasa de Cultura a La Ila, cun chisc orars: le vëndres ai 2 de dezëmber dales 14:00 ales 19:00, sciöche ince la sabeda y la domënia ai 3 y 4 de dezëmber dales 10:00 ales 19:00.
Daurida
La festa de daurida dla mostra gnará tignida la sabeda ai 3.12. dales 16:00. Bele le vëndres ai 2.12. dales 18:00 gnarál presenté te biblioteca da La Ila le liber »130 agn strada dla Val Badia« de Werner Pescosta.

Curs da jí cui schi por scolina y elementara
La Scora de Schi da La Ila mët da jí fora por l’invern cursc da jí cun i schi por mituns y mitans dla scolina y dla scora elementara
Curs »Mi Ma Maus«
Por i mituns y les mitans dla scolina vëgnel invié ia le curs por imparé da jí cui schi »Mi Ma Maus«. Le curs é vigni sabeda dai 10 de dezëmber cina ai 11 de merz dales 10:00 ales 12:00.
Curs »Mini Multiski«
Por i mituns y les mitans dla elementara vëgnel metü da jí »Mini Multiski«, n curs olache al vëgn insigné da jí cun i schi, mo al vëgn ince pratiché d’atri sporc sciöche snow­board, jadiné, freeride y freestyle. Le curs vëgn tigní dai 10 de dezëmber cina ai 11 de merz dales 10:00 ales 12:30 y 4 iadi ince domisdé, cina dales 15:30.
Iscriziuns y cosć
Les iscriziuns mëss gní fates anter i 8 de dezëmber y le cost é de 190,00 euro por »Mi Ma Maus« y  de 210,00 euro por »Mini Multiski«. Por infos info@scuolascilavilla.it o 0471 847258.

Curs da adoré pîpser y sonda
La Lia da Munt Val Badia organisëia n curs ai 3 de dezëmber, cun consëis por s’armöie plü sigüsc tles contrades da munt d’invern
Tres deplü é les porsones che roda ince d’invern fora por les contrades da munt. Na priorité é chiló che an ais l’atrezadöra aladô mo ince les conescënzes por valuté la situaziun. La Lia da Munt Val Badia organisëia porchël n curs, che vëgn tigní en sabeda ai 3 de dezëmber, deboriada cun l’Aiüt Alpin.
An s’incunta dales 14:00 pro la plaza dai auti Boé a Corvara. Al gnará spo fat proes cun le pîpser y la sonda y i partezipanc ciafará ince consëis d’öga sciöche adoré les atrezatöres. Le curs vëgn sambëgn ma tigní sce al é nëi. Por informaziuns plü menüdes cherdé sö Ivo al 345 3273877.

La Ila: s’informé sön les Scores Altes
Sëra d’informaziun sön les Scores Altes da La Ila, al 1.12. dales 18:00 inant. Na poscibilité da se informé sön les scores y la manira de lauré
I geniturs di scolars y dles scolares dles secundes y terzes mesanes é inviá en jöbia, al 1. de dezëmber dales 18:00, tla sënta dles Scores Altes a La Ila, a na sëra d’informaziun. Al vëgn presenté les trëi sorts de scores altes che fej pert dl Zënter scolastich da La Ila: Istitut Tecnich Economich, Lizeum Linguistich y Lizeum dles Sciënzes Umanes. La direturia dut.ia Elena Pellegrini y la vizedireturia dut.ia Elisabeth Frenner ti dará le bëgngnü a düc chi che á interes da conësce damí nostes scores cun sües strotöres y a se fá na idea sciöche al vëgn lauré. Scolars y scolares é sambëgn ince bëgngnüs a chësta sëra.

L Comun General ve envia a teater
Va inant i apuntamenc con La Mizacoles e i Amisc del Teater
Do l suzes del grop I Bontemponi, la rassegna de teater ladin del Comun General de Fascia porta sun paladina amò n’outa l spetacol de La Mizacoles »La tradida dessenèda« de Davide Arminio con la regia de Loreta Florian, en domenia ai 27 de november da les 15:00 te teater de Ciampedel.
Dapò sarà l’outa de i Amisc del Teater da Moena che spilenarà l toch »A jiar col föch«, test e regia de Ilaria Chiocchetti del Pelin, en vender ai 2 de dezember da les 20:30 al PalaDolomites de Ciampestrin e en domenia ai 4 de dezember da les 15:00 te Oratorie de Moena. A chi che tol pèrt a amancol 4 spetacoi, un per ogne compagnia, a la fin de la rassegna i Servijes linguistics e culturèi del Comun General ge sporjarà n picol don. Siede duc envié, no mencià, ve godarede de gust!

Cunzert de S. Zezilia dla Mujiga da Bula
N dumënia ai 27.11. dala 17:00 tla Cësa dla Lies da Bula
N dumënia dala 5 domesdì tenirà la Mujiga da Bula si cunzert tradiziunel de S. Zezilia la Cësa dla Lies sa Bula.
Ntan l cunzert sot ala bachëta de Caroline Hempel, saràl da audì i pec: Te deum prelude, Sasso Nero, La Storia, The mask of Zorro.
Do na pitla paussa y la sëurandata de na uneranza, jiràn inant cun i pec: The day after… don’t forget, Far from Over, The Lion King.

Fotografies »monochrom« de Werner Dejori
Giaurida n vënderdi ai 2 de dezëmber
Werner Dejori à da for bele na gran pascion per la fotografia. Per si chedri se lascel gën ispiré dala natura y sciche motifs chirel ora cuntredes curi­des ju da na bela nevera, pizes de nosc crëps maestëusc o vel bosch misteriëus. Si fotografies ie plëines de forza che mostra su la imensità dla natura y i chedri a blanch y fosch à na lum y n cuntrat drët stersc nsci che n pudëssa belau miné de pudëi pië ite i chisc elemënc dla natura. Sën iel anjenià cun na mostra persunela a chëla che l ti à dat l titul »monochrom« y che unirà giaurida n vënderdi, ai 2 de dezëm­ber 2022 dala 6 da sëira te Tublà da Nives te Sëlva. La ntroduzion artistica fajerà Marina Peter y dl buffet se cruzia Bistro B24 de Sëlva. L intermezzo musichel fajerà Ivan Schenk. La mostra ie da udëi nchin ai 18.12.2022, uni di dala 16.00 nchin la 19.00.
Nfurmazions nce sot a www.tubladanives.it. Duc ie nviei de cuer.
Tublà da Nives – Tlo iel cultura!

Teater te »Tublà da Nives«
Wenn der Stamm nicht weit vom Apfel fällt...
Bernardette y si pitl fra à nvià si genitori a cëina. Davia che chisc ie daniëura tardives possa i doi mutons se devertì pra la mëisa anjenieda ca drët bel. Nscila feji do coche si genitori se astiela, coche i rejona y sambën feji nce vel matada. Ala fin se damandi ciuldì che i à pa perdrët nvià mami y tati a cëina dla cunvinzion che dut finerà via te n bel stritoz. Tantosc che i nviei vën da porta ite, abini i mutons pendui sun fonz, zënza batimënt... y tlo scumëncia pona la cumedia.
Sun palch saràl da udëi i atëur Gerdi Gufler y Alfred Niederstätter; la regia ie tla mans de Alexandra Hofer. L teater tla rujeneda tudëscia vën urganisà n cunlaurazion cun la lia KultTour y sarà da udëi n vënderdi ai 25 de nuvëmber dala ot da sëira tl Tublà da Nives te Sëlva. La ntreda ie debant. Nfurmazions nce sot a www.tubladanives.it
Tublà da Nives – Tlo iel cultura!

Menopalsa… y spo?
Tl Raiun sozio–sanitar Val Badia a Picolin sarál ai 2 de dezëmber 2022 n referat sura la osteoporosa y l’alimentaziun tratan la menopalsa
Menopalsa… bëgn, y spo? Dla menopalsa ne vëgnel nia ion baié. Al é un di gragn tabus de nosta sozieté. Te chësta fasa che döra de plü agn, vëgnel a s’al dé de plü cambiamënc a gauja dl muda­mënt ormonal. Le corp cambia, an á te n colp i »cialc«, an é plü paren­toses, an stënta da dormí, tla relaziun cun le partner/om él cambiamënc suradöt a livel sessual. Nos ëres dessonn imparé da vire chësc tëmp te n’atra manira, cun plü azetaziun de nos instësses y de nosc corp, cun n’atra impostaziun de vita. Al mët man n’aisciöda nöia. Sëgn él le tëmp por cambiamënc, por sensaziuns nöies. L’ester infor­mades dëida dër, bele por capí miú ci che cambia te nosc corp/te nosta psica y savëi ci che porta pro a nosc bëgnsté.
Le vëndres ai 2 de dezëmber dales 19:30 sarál tl’entrada dl Raiun sozio – sanitar a Picolin Elisabeth Pizzinini, doturia por reabilitaziun, che baiará de osteoporosa y de süa preven­ziun, adöm ala dietista Silvia Pitscheider, che informará sön l’alimentaziun tratan la meno­palsa. Le referat sará por ladin o todësch, aladô dles partezi­pantes. Organisaziun: Comité de Raiun Val Badia

Mudamënt climatich: al resta püch tëmp
Le Consëi de Formaziun Badia inviëia a n referat cun le glaziologh y prof. universitar Georg Kaser, ai 29 de novëmber a La Ila
»Mudamënt climatich – la spana da podëi fá valch se stlüj« é le titul dl referat che le Consëi de Formaziun Badia mët a jí en mertesc ai 29 de novëmber dales 20:00, tla Ciasa dla Cultura a La Ila. Referënt é le glaziologh Georg Kaser.
I un scialdé sö nosc sistem climatich cun cuantités enormes d’energia y le scialdamënt global vá inant dër debota. Les conseguënzes sënton bele sura döt le monn: ares fej dagns tres maius y ti tol ann por ann les fondamëntes esistenziales a miliuns de porsones. N limit de 1,5°C d’aumënt dla temperatöra globala podess ciamó nes salvé da na reorganisaziun sforzada dl sistem climatich. Ciamó él de plü opziuns por tigní ite chësc limit, mo la spana te chëra ch’i podun nes möie vëgn vigni de mëndra y tosc ne sarára nia plü.

Conzert d’Advënt
Le Vocalensemble »Alla Breve« tëgn conzert ai 4 de dezëmber a Badia
Badiamusica inviëia dër bel al conzert d’Ad­vënt cun le »Vocal­­ensemble Alla Breve« da Porsenú. Al gnará porté dant musiga vedla de componisć dla Renaissance, mo ince composiziuns plü modernes por cor.
Le conzert gna­rá tigni en domënia ai 4 de dezëmber dales 17:00, te dlijia a Badia.

»Quadro Nuevo«
I Jëuni de Mujiga de Gherdëina nvieia al cunzert de i »Quadro Nuevo«, ai 28.11. dala 20:00 tla Cësa di Cungresc a Urtijëi
»Mare« ie l rauscé dl’ondes che vën mujiga, »Mare« ie n vënt lesier che vën dal sud, che à da for dat eles ala fantajia dla persones. La »Dolce Vita« – la lesirëza mediteranea y si vester ie for stata ispirazion y na seva mpurtanta per l’ert strumentela di Quadro Nuevo: tanghi taliani, bolzer franzëusc, meludies dl mit egeo ma nce groove urientei, sëures brasilianes y meludies populeres napoletanes.
Ispirazion se tol l grup de virtuosc for inò da si viages y dai luesc ulache i sona: dal Oberbayern nchin a Bari, via per l Balcan nchin tl Cairo, da Buenos Aires nchin a Hong Kong...

Gran batadù da 128
I Destudafuech de Sëlva nvieia al Gran Batadù da 128, n dumënia ai 27.11. dala 14:00 tla sala di Destudafuech de Sëlva
L di de aurela curta y de bona ueia scumëncia dala 10:00 inant cun »Früh­schoppen« y da dedò uniràl pità na bona marënda cun »Törggelen«. Dala 14:00 inant pona l batadù, cun drët de biei pesć. Per mutons y mutans dai 5 nchin ai 12 ani saràl nce n turnoi de Mau Mau. Sëura­prò sambën nce mujiga dal vif y devertimënt cun Sepp Messner Windschnur. La iscrizions vën tëutes su mé n dumënia ai 27.11. dala 11:00 inant tla sala di Destudafuech.

Scincundes da Nadel de segonda man
La Lia per Natura y Usanzes deberieda cun la urganisazion umanitera Help Goma nvieia al marcià dl adurvà n sada, ai 03.12. dala 15:00 ala 17:00 tla sala Trenker tla Cësa di Cungresc a Urtijëi
N vënderdi ai 02.12 danter la 17:00 y la 20:00 pòssen purté roba da fé damat, libri, CDs y DVDs, dut per l inviern, nce guant, roba per la cësa, giuei y d’autra bela cosses. La roba muessa sambën vester nëta y te de bona cundizions. Chi che ulëssa purté plu de 5 articuli, ie prià bel de cherdé su Heidi 338 597 8995 o Valentine 334 546 1991.
L proiet Help Goma se à metù coche fin de sustenì y purté inant scumenciadives sozieles tla zità de Goma. La dunfiertes che trajon ite vën defin metudes a despusizion dla scola Maison Amani (»Cësa dla Pesc«) y unirà tëutes ca per l mantenimënt dla scola y per la furmazion, cura sanitera y dantaldut per l nutrimënt de duc i sculeies y la sculées. Tres chësc aiut ti dàn a truep mutons y truepa mutans la puscibltà de jì a scola y de giapé n cëif ciaut al di.