Manifestazions atuales

Data

20 de jené 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 20 de jené 2023
Avisc
Atualmenter
Picol marcià de roba durèda
Te oratorie de Poza enscin ai 3 de firé de mèrtesc e mercol domesdì da les 14:30 a les 17:30 e de jebia e vender sera da les 20:00 a les 22:00 l é avert l marcià de la roba durèda olache se pel portèr e cerner massaria neta e ben tegnuda. Chel che vegn ite va per i besegnes de ciarità, miscionaries e pastorai de la parochies.

Atualmenter
I oraries de Pedies
Pedies vegn moscià sul canal 10 de la televijion, Trentino TV, de sabeda da les 18:00 e de domenia da les 13:30. Con Smart TV sul medemo canal se pel l veder canche se vel orian co la friza en su i sotcanai HBBTV, sot la ousc TML. Duc i video e filmac dac fora dal Comun General e da l’Union di Ladins é da poder veder ence sul canal Tv Ladina de Youtube.

Atualmenter
Pigui Experience te Museo Ladin
Te Museo de Fascia a Sèn Jan se pel proèr l nef jech de realtà virtuèla per descorir n melaur ladin da salvèr. L é n »percors da eroes« per persones dai 9 ai 99 egn, se pel l fèr dal lunesc a la sabeda, da les 15:00 a les 19:00. L é da se prenotèr dal sit www.istladin.net o te Museo Ladin al 0462 760182.

Atualmenter
La dreta regoeta desferenzièda ence per i ghesć
Per didèr i ghesć ti cartieres a fèr la regoeta del refudam coche carenea l é a la leta info e kit sorii te desvalives lengac che se pel desćiarièr dal sit https://fassambiente.it/kit/. Se pel ence domanèr te Ofize Ambient del Comun General de Fascia (ambiente@cgf.tn.it–0462 764500) e ti Ofizies tribuc de duc i Comuns de Fascia.

Atualmënter
Biblioteca San Durich śareda
La biblioteca de San Durich a Urtijëi lascia a l savëi che la resterà śareda dal lunesc ai 16 de jené nchin ai 31 de jené per lëures de restruturazion.

Atualmënter
L’Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L’ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Contac: 0474 410303 o info.bruneck@frauenhelfenfrauen.it

Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L’ofize dla MIP–Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caje de separaziun y pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L’ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, le vëndres dales 8:00 ales 12:00. Contac: 0474 555848, 340 1896431 o info@mip-pustertal.it

24.01.
Sessiun forestala a La Val
Jená é tla Val Badia le mëis dles sessiuns forestales, che ará iniann sciöche tema prinzipal chël dl chefer dla scorza (arlogn). L’ultima sessiun, por le comun da La Val, é en mertesc ai 24 de jená dales 20:00, te salf dles manifestaziuns da La Val. Döta la popolaziun é bel inviada.

27.01.
Messa per Sèn Giosef Freinademetz
En vender ai 27 de jené da les 6 da sera te gejia de Poza vegn ofizià la zelebrazion en onor del sènt ladin Giosef Freinademetz.

Mostres y Ert
Atualmënter
Mostra »Florilegio« de Margherita Paoletti
La mostra dla artista y ilustra­dëura va inant nchin n du­mënia, 22 de jené, for dala 15:00 nchin la 18:00, tl Tublà da Nives te Sëlva. De lunesc iel stlut.

Atualmënter
Dessënies n con’ dl’ëila
La mostra di chedri fac ntan l curs de dessëni cun Egon Rusina sarà da udëi tla sala dla mostres dla Lia Mostra d’Ert nchin ai 22 de jené, for da merdi nchin dumënia dala 17:00-19:00. De dumënia ie la mostra davierta nce dan­mesdÌ, dala 10:00-12:00.

Atualmënter
Albert Mellauner tla Hofburg a Porsenú
Tla Hofburg da Porsenú él da odëi la mostra »Farb­rhythmen – Ritmi cromatici« de Albert Mellauner.

Atualmenter
Oraries mostra La Gran Vera
La mostra »1914-1918 La Gran Vera: Galizia-Dolomiti« te Navalge a Moena aur dai 26 de dezember fin ai 8 de jené duc i dis con orarie 10:00-12:30 e 15:30-19:00 e dapò dut invern demò da la jebia a la domenia da les 15:30 a les 19:00.

23.01.
Scultures de dlacia tl zënter de Urtijëi
Artisć y i scultëures de Gher­dëina laurerà ora ntan l’ena dai 23.01. nchin ai 29.01. opres de dlacia y nëif.

26.01.
Alpaca y ert
La grupa Gherdëina per l Perù mët a jì na mostra de sbetri dl Perù per na fin de bën. La giaurida ie n juebia ai 26 de jené dala 18:00 tla Lia Mostra d’Ert a Urtijëi. La mostra resta davierta nchin ai 13 de fauré uni di 09:30-12:00, 15:00-19:00, vënderdi y sada nce dala 20:00 ala 22:00.

Televijion
Atualmënter
Tg Ladin
Orares dl TG ladin menà da Egon Vinatzer: uni merdi dala 19:30 sun Alto Adige Tv, cun repliches uni sada dala 18:15 sun Trentino TV y uni dumënia dala 18:30 sun Alto Adige Tv; repliches nce online.

24.01.
Tassìe – Sonns e ritmes sorafora vigni lim
Dales 20:50 ca. La musega l è na estension de la cultura e te noscia valèdes la se fèsc lèrga per meter en lum neva formes de identità ladina. Te chesta puntata de Tassìe jon a descuerjer i sons e l pensier di joegn museganc de nosc raion che, tras i ritmes de sia musega, i ne porta sorafora vigni lim. Program de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel.

05.01.
Trail spezial – Gastronomía da stëres
Dales 21:05 ca. Te nostes valades turistiches é le livel dla gastronomía gnü róé a livel bun, an á ince na bela cumpëda de stëres Michelin: ares é le früt de trepes bries, de na gran profescionalité y de n conzet de ospitalité parti­cular. Le prestisc dai restoranc premies dëida l’imaja ince dai raiuns turistics. A cura de Mateo Taibon, Mar­gherita Detomas y Martina Rier.

26.01.
EURO trasmisciun d’economia
Dales 20:50 ca. Program de Diego Clara y Hartmann Mairhofer, a cura de Leo Senoner.

Radio
Ladinia Live
LADINIA LIVE: microfons daverc sön atualité y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui dales 13:45 ales 14:00.

Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.

20.01.
Karin Moroder à mparà truep dal sport dl pudejé!
Dales 19:05. Pra i Juesc Olimpichs de Nagano tl 1998 ova Karin Moroder venciù la bedaia de bront tla stafëta 4 x 5 km deberieda cun Di Centa, Belmondo y Paruzzi. Ntlëuta ova ëila permò 23 ani, ndut ala arjont 6 podi te Copa dl Mond, 5 terzi posc’ y 1 n segondo, doi tituli taliani, trëi iedesc fovela ruveda segonda y doi iedesc terza for pra i campionac taliani. Ma si majera sudesfazion ie stat n decim post te na garejeda ulache la fova stata bona de bater Di Centa y Belmondo. Trasmiscion de Alex Rung­galdier

21.01.
Momënc de vita – intervista a Eduard Costner
Dales 19:05. Eduard Costner é nasciü tl 1936 a Calfosch, olache al é ince chersciü sö te na familia cun n pice lüch da paur. Eduard nes cunta de sciöche al á metü man da lauré tl ciamp dl turism: naota ál metü man da cuncé i schi y spo bel plan ál daurí na botëga dai schi y da guant. Eduard Costner é öna de chës porsones che á odü tröp sciöche le turism s’á svilupé tla Val Badia. N program de Erika Castlunger.

25.01.
In memoriam de Vigile Iori
Dales 19:05. Inteletuèl rispe­tous e de cher, professor bon de soscedèr enteres e amor per la letradura e la poejia Vigile Iori se à dat ju trop ence per l teater e per stra­verdèr l ambient. N record tres la paroles de chi che ge è stat apede e l’á cognosciú te si empegn e lurier. Program de Anna Mazzel

26.01.
Bsssss…bsssssss…bssssss
Dales 19:05. Savoste pa tö che les ês sá da se dí öna cun l’atra, tres n »bal«, tan dalunc che les flus madüdes é? Chësta y tröpes d’atres curiosités podëise descurí te chësc program, dediché ala ê. Program de Sara Frenner.

Temp Lede

Atualmënter
La Val: ala descurida dl paisc
Na ciacia al tesur particolara condüj chësc invern fora por le paisc da La Val. Da dezëm­ber cina ai 9 d’aurí pón tó pert ala spazirada interativa, olache le travert é da ciafé la parora de soluziun, chirin les lëtres tles staziuns desvalies fora por paisc. Infos y materiai da pié ia ciafon tl ofize turistich da La Val.

20.01.
Ta Penìa vegn desleà Carnascèr
Anché vender ai 20 de jené l é Sèn Bastian e desche da tradizion ta Penìa vegn desleà carnascèr con la pruma masche­rèda del Grop de la Mèscres de Dèlba e Penìa. Laché, Bufons e Marascons ve speta te la veia scoles, olache da mesa les 9 da sera vegn spilenà la mascherèda de Simon de Giulio »L é vegnù bèrba Jan«.

21.01.
Sëira de batadù
La Lia da Mont de Gherdëina mët a jì na sëira de batadù tla utia Pramulin, ai 21.01. dala 17:00.

24.01.
Sommelier sön pista – ediziun speziala
En mertesc ai 24 de jená él na ediziun speziala de »Som­melier sön pista« tl’Alta Badia. Te döes üties pón ciarcé na seleziun de vins dl Südtirol combiná cun spezialités gastro­nomiches. An pëia ia dales 12:00. Prenotaziuns sön la plata internet www.alta badia.org o ti ofizi turistics dl’Alta Badia.

25.01.
La Ila: cun i schi da sëra
La pista »Doninz« a La Ila é daverta vigni mercui ince da sëra, dales 20:00 ales 22:00. An adora le schipas de plü dis.

25.01.
Corvara: cun le iat dala nëi
Vigni mercui, cina ai 22 de forá, án la poscibilité da jí a se fá na roda cun n iat dala nëi, sön la pista Boé a Corvara. An pëia ia dales 16:50 pro la staziun dl Boé y dedô podarán ince se gode n bun aperitif. Prenotaziuns online o ti ofizi turistics dl’Alta Badia.

25. y 26.01.
Nos Ladins cun Peter y Felix
Pro la iniziativa »Nos Ladins« pón descurí deplü sön le monn ladin y ince sön i mistiers de nosta jënt. Ai 25 de jená dales 9:00 pón se fá na roda cui schi cun Peter, ai 26.01. dales 16:00 pón imparé deplü sön le laur da tescere, cun Felix a La Val. Info y prenotaziuns ti ofizi turistics dl’Alta Badia.

26.01.
Descurí le monn dl biatlon
En jöbia ai 26 de jená án la poscibilité da imparé les regoles dl biatlon adöm cun n maester. An s’incunta dales 9:00 pro le zënter de paslunch a San Ciascian. Prenotaziuns y informaziuns ti ofizi turistics dl’Alta Badia o sön www.altabadia.org

26.01.
Cun la gücia da sëra
En jöbia ai 26 de jená pón se fá na roda cun la gücia da sëra, do le Tru di Artisć anter La Ila y San Ciascian. An pëia da Altin demez dales 20:45 y sön tru podarán amiré les operes de artisć ladins ilominades. Prenotaziuns ti ofizi turistics dl’Alta Badia o online.

26.01.
San Ciascian: nöt dla liösa
La pista dla liösa »Foram« a San Ciascian vëgn ilominada ai 26 de jená da sëra, olache an á la poscibilité da jí cun la liösa. L’implant »Piz Sorega« sará davert dales 19:30 ales 22:30 y an pó s’impresté les liöses sides te paisc che sön Piz Sorega.

29.01.
Jita cun la ciaspes sun la Plose
La Lia da Mont Gherdëina mët a jì na jita cun la ciaspes sun la Plose, ai 29.01. L vën pià via sëura S. Leonhard dala 08:00. Da jì saràl zirca 4 ëura.

Sport
27.01.
»Neve Notte« a Moena
La US Monti Pallidi, adum con Comun de Moena e etres, la endreza en vender ai 27 de jené la raida coi schi de net da ja L Forn fin tel zenter de Moena, na sprint de paslonch de 3,8 km a tecnica classica sul percors de la Marcialonga che no à carater competitif. L é da se scriver ite dant da les 13:00 di 27 de jené a info@usmontipallidi.it.

28.01.
HC Gherdëina II vs. HC Real Torino (IHL Divijion 1)
L HC Gherdëina II nvieia ala partida de seria C contra l HC Real Torino, ai 28.01. dala 16.30 tl stadio Pranives te Sëlva.

Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 21.01. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 23.01. ie l dutor Simon Kostner de Sëlva, tel. 347 2297492

Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla fin dl’edema di 21 y 22 de jená, ti comuns de Badia, Corvara y La Val, é le dotur Guido Caretta, Calfosch/Corvara, tel. 0471 836870 o 337 616080. Ti comuns de Mareo y San Martin él en sorvisc la doturia Margarete Mahl­knecht, La Val, tel. 349 0667034 o 0474 523018.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n vënderdi ai 20.01. nchin n vënderdi ai 27.01. ie chëla de Sëlva, tel. 0471/795142 o 333/1776615, (davierta dala 8.30 - 12.30).

Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 13 de jená dales 19:00 al vëndres ai 20 de jená ales 19:00, é chëra da San Martin/Picolin, tel. 0474 523020.

Referac
25.01.
Workshop »Cujiné sann tla menopausa«
L KVW de Urtijëi/Runcadic nvieia al workshop ai 25.01. dala 18:00 tla cësadafuech dla Nëus Jëuni Gherdëina, ulache l unirà cujinà spëisa che fej particularmënter bon tla menopausa y l unirà nce maià deberieda. Iscrizions: Butëiga dl Mond a Urtijëi, dai 19 nchin ai 23.01. Da paië ite iel 48€. Da tò pea: gurmel, curtel y brëia da taië su.

27.01.
Sce i bëri, ne rovëni nia
Le Consëi de Formaziun da San Martin inviëia en vëndres ai 27.01. dales 20:00 a na serada de discusciun dal titul »Sce i bëri, ne rovëni nia«. Referënc é Nadia Mariucci (Sorvisc por les dependënzes da Bornech), le psicologh dl trafich Max Dorfer, la doturia legala Barbara Avesani y Josef Egger – pere de na vitima. Le referat é tl salf dl Istitut Ladin a San Martin.

30.01.
Canche nosc mutons à l tisl: co i acumpanie y varì
L referat cun la dut.ssa Elisa­beth Delago, Karin Planker, Heidi Insam y Linda Faconti, ulache l unirà rujenà de omeo­patia, mesuns per varì naturei y prim aiut emoziunel, sarà n lunesc ai 30 de jené dala 20:00 tla sala dla Nëus Jëuni Gherdëina SAUT.

Sozial
Atualmënter
Bancarela dl mangé a Badia
La Bancarela dl mangé a Badia é daverta vigni jöbia dales 9:30 ales 10:30. Iló ciafa families y porsones che á debojëgn spëisa debann. Ala bancarela pó s’oje la jënt di comuns de Badia, Corvara y La Val.

Atualmënter
Contribuc »Cörs dla Val Badia«
Porsones/Families dla Val Badia á la poscibilité da da­mané do contribuc finanziars por cunc/fatures de bojëgns primars (scialdé, forza eletrica, afit, spëises sanitares, etc.) Le formular por fá domanda ciafon sön www.solidariete.it, an pó ince fá domanda ti ofizi KVW de Badia y Al Plan. Infos: info@solidariete.it

Uni merdi
Marënda per i sëura 60
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gher­dëina a se nuzé de chësc servisc che vën pità uni merdi dala 12:00 ti trëi luesc de Gherdëina (Urtijëi Cësa de Cultura; S. Cristina Cësa de Chemun; Sëlva Stua di Senio­res). L ie da se lascé nuté su nchin al di dant da mesdì, cherdan su: per Urtijëi l 335 1031751, per S. Cristina l 333 1499949, per Sëlva l 335 6558633.

Uni vënderdi
Mëisa dala spëisa
La Lia S. Vinzënt de Urtijëi mët a jì uni vënderdi dala 10:00 danmesdì te calonia de Urtijëi basite na mëisa dala spëisa, ulache l vën partì ora roba da maië a chi che à debujën (che à la residënza a Urtijëi).

Mujiga
21.01.
»Resist! Music contest a la Grenz«
En sabeda ai 21 de jené e ai 4 de firé da les 21:00 a La Grenz a Moena, doi seres spezièles de »Resist!« selezion de gropes e artisć per l conzert di 25 de oril a Trent. Endreza Arci Trentin, La Grenz e l zircol Apeiron de Vezan, col contribut de la Fondazion Caritro. Se pel ite debant con tessera ARCI.

Teater
20.01.
Apuntamenc de teater
Anché, vender ai 20 de jené da les 20:45 te chino de Tieser per la rassegna »Il piacere del teatro« la filodramatica de Civezan porta dant l toch »Una sorella speciale«.

Chino
Atualmenter
Al chino de Cianacei
Anché, vender ai 20, sabeda ai 21 e domenia ai 22 de jené da les 17:00 l é »Me contro te–Missione Giungla«, en vender da les 21:15 l é »Le Otto Montagne«, en sabeda e domenia ai 21 e 22 da les 21:15 l é »Babylon«. En mèrtesc ai 24 da les 21:15 l é endo »Le Otto Montagne« e en mercol ai 25 e en vender ai 27 da les 17:00 l é »Me contro te–Missione Giungla«.

Galaria retrac