Manifestazions atuales speziales

Data

20 de jené 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 20 de jené 2023
»Laldun le Signur«
Presentaziun dl liber nü de cianties y oraziuns por dlijia y familia, en sabeda ai 28 de jená 2023, dales 14:30, tla dlijia de Badia
Le liber nü é metü adöm da chës 1000 plates sön la strotöra dl »Gotteslob« gnü fora dl 2013. Al tol ite chës 400 cianties, en gran pert ladines, dlungia ales talianes y todësces, spo les oraziuns fondamentales dla Dlijia Catolica, i salms, les litanies, y ince na bela pert de devoziuns y oraziuns por les funziuns te dlijia y te familia. Da ciafé él ince na pert todëscia y taliana cun oraziuns fondamentales. Lapró él 12 retrac a corusc fora dles dlijies dles ploanies, ilustraziuns astrates, y dic y pinsiers te trëi lingac. Le liber ciafaran da cumpré do la presentaziun de Badia, al prisc de 20,00 euro. Al gnará venü te vigni paisc y ince da ciasa a ciasa.

Torchlight Secëda
La Scola de Schi y Snowboard de Urtijëi nvieia a fé pea pra la defileda cun chentli led plu longia dl mond
N se anconta ai 26.01. dala 18:15 japé dla Secëda per jì su deberieda nchin suinsom. Da iló uniràl pià via cun i schi o cun l snowboard y sambën duc cun n chentl a led. L sarà da furné ju per purtoies cueceni, la defileda ne ie perchël nia adateda per prinzipianc:tes.
Ala fin puderan maië da cëina tla utia de Val d’Ana: l vën cunsià de resservé bele danora na mëisa cherdan su l 0471 798643. Pra la utia Val d’Ana saràl nce la aftershow party cun Dj Andrea Sarti y Dj Simon, ulache l ie sambën nvià nce chi che ne à nia fat pea pra la defileda cun chentli. Per ruvé nchin pra utia pòssen se nuzé dl shuttle che pëia via dala 19:00 inant japé dla furnadoia dla Secëda. L servisc ie debant.
La iscrizions vën tëutes su nchin al di dant ti ufizies dla Scola de Schi de Urtijëi y dla Lia dl Turism de Urtijëi.

Senteda generela dl Tublà da Nives
Cun plajëi nvieia la lia culturela Tublà da Nives ala senteda generela, n lunesc ai 23 de jené dala 20:00 tl zënter culturel de Sëlva
Ordn dl di:
• Ntroduzion dl presidënt
• Salut dl’autoriteies
• Relazion dl’atività dla mostres 2022
• Rendicont finanziel 2022 y situazion de cassa
• Prejentazion dl’atività culturela 2023
• Desvalives
Duc ie nviei de cuer.

Wilhelm Senoner te Tublà da Nives
La giaurida sarà n vënderdi, ai 27 de jené dala 18:00 tl Tublà da Nives te Sëlva
I chëunesc, i pic y i plans tla figures de Wilhelm Senoner lecorda n salandron che, ti cialan da ponc de ududa desfrënc, muda for inò volum y forma. La criatività dl artist de Urtijëi ie nasciuda propi ti sasc y ti chëui di crëps, che ti à nce dat vita a si esprescion. Te si scultures iel da udëi n liam sterch danter la persona y la natura, da chëla che l artist à n gran respet ma l ne se tëm nia, ajache son duc pert de ëila. Wilhelm Senoner ie nce n depenjadëur: n valguni de si chedri pëia uni tant via da cie che fova n iede nasciù coche scultura y datrai iel propi la pitures a vester l pont de scumenciamënt per na scultura nueva. La pitura vën tëuta ca coche na crosa dura che cuer l lën de linda mujel y che vën pona dut un. La mostra persunela ie studieda aposta per i salamënc dl zënter culturel te Sëlva y se cunzentrea sun la tematiches dl liam danter la persona y la natura, dl tëmp y la piedies che duc nëus lascion.
La ntroduzion fajerà Greta Langgartner.
La mostra de Wilhelm Senoner sarà da udëi nchin ai 26 de fauré, uni di ora che l lunesc, dala 15:00 nchin la 19:00; de sada y de dumënia sarà l artist nstës prejënt.

Cursc da nodé por scolina y elementara
De forá pëia indô ia i cursc da nodé por i mituns y les mitans dla scolina y dla elementara organisá dala US La Ila
Ai 10 de forá mët indô man cursc da nodé tla nodadoia da La Ila. Chiló de sot le program:
Scolina (nasciüs dl 2017 y 2018)
Livel mesan y progredí dales 13:30 ales 14:15. Livel mesan y prinzipianc dales 14:15 ales 15:00.
Scora elementara
Livel mesan y prinzipianc dales 15:00 ales 15:45. Livel mesan y progredis dales 15:45 ales 16:30.
Le curs vëgn tigní vigni vëndres por indöt 7 iadi, nia tratan l’edema da Carlascé. Le prisc, che tol ite ince l’entrada tla nodadoia, é de 90,00 euro. Iscriziuns: www.uslaila.it.