Manifestazions atuales

Data

15 de setember 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 22 de setember 2023
Segres y Festes
24.09.
Segra de Sëlva pra la 
Utia Ciampac
La festa mët man dala 10:30 cun »Frühschoppen«, dala 14:00 inant saràl mujiga cun Alex Pezzei y bai dla grupa Country Girls.

24.09.

Cianté y soné sön munt
La seria de conzerc sö alalt tla munt se stlüj jö en domënia ai 24 de setëmber pro la ütia Franz Kostner al Vallon sura Corvara cun le duo Paul y Hilda dales 13:30 ales 15:00.

Temp Lede

Atualmënter
Criatività ie devertimënt 
– iscrizions
L KVW Urtijëi mët a jì trëi ancun­tedes de hobby y criati­vità, te Calonia de Urtijëi basite, cun la terapeuta d’ert Claudia Verra. L apuntamënt ie ai 4, ai 11 y ai 18 de utober, for dala 19:30 nchin la 21:30. N possa se scrì ite bele da śën inant cherdan su l 338 4848676. L vën tëut su al plu 10 persones. L priesc ie de 30 euro y 10 euro per l material.

Atualmënter

»Ala descurida dl paisc« 
a La Val
Fora por i mëisc d’isté pón tó pert a na ciacia al tesur parti­colara fora por le paisc de La Val. Ala se trata de na spazi­rada interativa da na staziun al’atra fora por les fraziuns dl paisc cun le travert da ciafé la parora de soluziun. Dötes les informaziuns y i materiai da pié ia ciáfon tl ofize turi­stich a La Val.

23.09.
Di dla rëies daviertes
La Lia Uciei Gherdëina nvieia duc y dutes a unì a ti cialé al’atività scientifica che vën fata d’autonn sun Sela de Culac, n sada ai 23 de setëm­ber. N possa passé canche n uel danter la 8 y la 12 dan­mesdì, dlongia la plaza dai auti tla segonda raida sëura l restaurant Gerard sun Sela de Culac. L unirà spiegà avisa cie y ciuldì che l vën fat, i resul­tac y i benefizies dla nrescides.

23.09.

70 agn taur haflinger 
a Bosc da Plan
En sabeda ai 23 de setëmber vëgnel metü a jí na mostra de pulurins dla Val Badia pro le lüch Bosc da Plan a La Ila dales 08:30 inant por festejé i 70 agn dl taur hafligner dal Val Badia pro chësc lüch. Düc é dër bel inviá.

23.-24.09.

Saus dl altonn
Cina ai 1 de otober vëgnel metü a jí tl’Alta Badia l’inizia­tiva Saus dl altonn pro deplö üties, olache an ciafa spezia­lites gastronomiches liades a n produt local. Ai 23/09 pon tó pert a na rapre­sen­taziun da cujiné pro l ütia Club Moritizno dales 12:00 y ai 24/09 pon imparé da fá pössl pro la ütia Bioch dales 14:00.

27.09.

Nos Ladins
Tres l’iniziativa Nos Ladins an la poscibilité de descovrí le monn ladin. En mercui ai 27 de setëmber pón descorví le monn dles ês adöm Milio, che se cunta döt ci che al é da savëi sura la mil y süa produziun a La Val. Prenota­ziuns pro un di ofizi turistics dl’Alta Badia o online.

30.09.

»Delicious Trail«
La sabeda ai 30 de setëmber vëgnel organisé na gara de trail running che combinëia le salté sö por munt cun la gastronomia. Por le secundo ann vëgnel organisé n percurs mesan de 35 km y 1900 m de deslivel che pëia ia dal’Alta Badia y röia a Cortina. Info y iscriziuns online te internet sot delicioustrail.it

Radio

LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.

26.09.

Le rap por ladin è 
Ethnic Techniques
Dales 13:45. Daniel Zardini y Filippo De Col é le duo rap, hip-hop, che mët te parores ritmades süa usc critica de vers de tematiches desvalies. Program de Sara Frenner.
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.

22.10.

25 iedesc tl travert dla »Jungfrau Maratona«
Dales 19:05. La Jungfrau-Maratona vën cunscidrà una dla plu bela garejedes da mont su y vën metuda a jì da 30 ani incà tl Berner Oberland. Georg Rabanser la fej pea da 25 ani incà. Ël nes conta de chësta struscia, dla emo­zions ma nce de coche l se anjënia ca per ti jì permez a chësc event sportif de marueia. Tra­smiscion de Stefano Zanotti.

23.09.

Momënc de vita – intervista a Pietro Sief
Dales 19:05. Pietro Sief é nasciü tla fraziun Cianazei de Col de Santa Lizia, olache a vir ciamó al dedancö. Pietro nes cunta dl lüch da paur de süa familia, dla scora elemen­tara y de süa canche al é sté cun 14 agn por 8 mëisc ala­lungia a Roma. Do che al é gnü zoruch da Roma á Pietro Sief imparé le mistier, che al á fat spo plü de 40 agn ala­lungia, che é sté chël de lauré cun la dinamit, che al adorâ por fá büsc ti crëps, olache al ê debojëgn da fá strades, deslarié strades o fá punc. N program de Erika Castlunger.

27.09.

Pacha mama – Tera
Dales 19:05. La tera, la Mère Tera, Pacha Mama o Gaia olache dut vif l’é l’ultim ele­ment che tolon cà te chesta lingia de programes. La pedìa ecologica l’é l segn che lascia l’om e si ativitedes su la tera. Co vegnela durèda la tera aldidanché? Cotant respet se à pa per la tera? Monts de refudamens vegn petà sot tera e la vegn desfruteda te vigni vers. Te la Costituzion de l’Ecua­dor l’é vegnù metù ite l recognosciment de la tera e la natura desche soget che à deric e canche la vegn roineda o destrigheda se rejona de ecocidio.Na lezion che ne vegn cà amò da la popolazions indigenes che ne à passà ence l conzet de Pacha mama. Program de Anna Mazzel e Stefen Dell’Antonio.

28.09.

Ujöp Freinademetz
Dales 19:05. Le Sant Ujöp da Oies, nes dá inant n messaje de coraje y de gran fede. Carlo Suani se á dediché al’inrescida di fostüs dl Sant, por scrí dla vita de Ujöp Freinademetz, de chëra che al cunta te chësc program. N program de Sara Frenner.

Televijion

Atualmënter
Tg Ladin
Orares dl TG ladin menà da Egon Vinatzer: uni merdi dala 19:30 sun Alto Adige Tv, cun repliches uni sada dala 18:15 sun Trentino TV y uni dumënia dala 18:30 sun Alto Adige Tv; repliches nce online.

26.09.

Deboriada: familia – sozietà–sanità
Dales 20:50 ca. Program de Ivan Senoner y Georg Penn, a cura de Leo Senoner.

27.09.

S-link: l davegnir con n click
Dales 20:50 ca. L mond digitèl l ne porta delaite de neves contesć, l dèsc l met de fèr esperienzes enteressantes, de se enventèr lurieres, de meter ensema idees e de spartir pascions. Canche se trata de digitèl e tecnologia l é ence curious descorir coche con de neva idees i joegn ne porta dret tel davegnir. Program de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel.

28.09.

EURO – trasmisciun d’economia
Dales 20:50 ca. De Diego Clara y Hartmann Mairhofer, a cura de Leo Senoner.

Dotours

Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 23.09. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 25.09. ie l dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471/773073 o l 335 6844944.
Doturs Val Badia
Tla fin dl’edema di 23 y 24 de setëmber él en sorvisc ti cin’ comuns dla Val Badia la doturia Lodovica Mattioni, La Ila, tel. 328 8590842.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n sada ai 23.09. nchin n vënderdi ai 29.09. ie chëla de Ciastel, tel. 0471/706323 (orar: lu-ve 8.30-12.00/15.00-19.00. Turnus: sa. 8.30-12.00/16.00-19.00, du. 10.00-12.00).
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 22 de setëmber dales 19:00 al vëndres ai 29 de setëmber ales 19:00, é chëra da La Ila, tel. 0471 847142.

Religion

29.09.
Prozesciun di ëi tla Val Badia
L’Uniun di ëi dl decanat Val Badia inviëia sciöche al é tradiziun ala prozesciun cun linternes da San Linert sö Oies en vëndres ai 29 de setëm­ber dales 19:30.

09.10.

Pelegrinje a Peschiera
Le KVW dl comun de Badia inviëia al pelegrinaje ala Madon­na del Frassino a Peschiera del Garda, en lönesc ai 9 de otober 2023. Infos y pre­nota­ziuns pro Christoph Pezzedi al nr. 333 7219535 o tres e-mail a crix.pezzedi@gmail.com

30.09.

»Feel together – Ascuté y amiré«: mëssa dla jonëza
Le Cor Mosaic adöm al Sor­visc ai Jogn i ai Jogn d’Al Plan mët a jí na mëssa dla jonëza, en sabeda ai 30 de setëmber dales 20:00, te dlijia d’Al Plan. I »Mosaic« cun de plü jones y jogn dla Val Badia se cru­ziará da abelí la mëssa cun cianties modernes, löms y proieziuns. Chësta mëssa é sambëgn daverta a düc.

Iadi y Jites

24.09.
Jita sun l Großer Laugen (2434 m)
La Lia da Mont Gherdëina met a jì na jita n dumënia ai 24.09., sun l »Großer Laugen«. Cun la curiera uniràl furnà nchin sun l Gampenpass, da ulache n jirà inant a pe per ruvé nchin pra l Laugensee y pona inant nchin sun piza. L ie vel’ corda da se tenì tl ultimo tòch. Juvier passeràn tres la Laugenalm y pona inant nchin a Unsere Liebe Frau im Walde. L deslivel ie de 740 metri suvier y de 800 metri juvier, da jì saràl de ndut 6 ëura.

05.11.

Cures y palses a Abano Terme
Dai 5 ai 12 de novëmber 2023 vëgnel organisé dala Val Badia infora na sojornanza a Abano Terme cun le iade te bus. Al é da s’anunzié por la fin de setëmber 2023 pro Monica Costa al 0474 590069 o al 348 9604485.

Sozial

Atualmënter
Picolin: portina por assistënza y cura
La Portina por l’assistënza y cura é daverta dui iadi al’ede­ma: le lönesc dales 14:00 ales 16:00, la jöbia dales 10:00 ales 12:00. Tel. 0474 586123 tratan chisc orars. La Portina é tl Raiun soziosanitar a Picolin, tl’alzada a tera sön la man ciampa. Al vëgn chiló tut sö dötes les domandes por ci che reverda le guern dles porsones.

Atualmënter

Bancarela dl mangé a Badia
La Bancarela dl mangé a Badia é daverta vigni jöbia dales 9:30 ales 10:30. Families y porsones che á debojëgn ciafa dailó spëisa debann. Ala bancarela pó s’oje la jënt di comuns de Badia, Corvara y La Val.

Atualmënter

Roba da fé damat per na 
fin de bën
La grupa Gherdëina per l Perù chier adum roba da fé damat de segonda man da vënder sun l marcià de Segra Sacun. Cun la dunfiertes ti vëniel judà ai:ala puere mutons:ans tl Perù. Chi che ëssa vel’ roba bën mantenida (juesc, lego, libri...) possa la dé ju da Andrea Walpoth (347 4057104) tla str. Purger 61 nchin ai 8 de utober.

Atualmënter

»Club Boé«
Le grup de autoaiüt »Club Boé« por problems de alcol o d’atres dependënzes s’incunta vigni mertesc dales 20:00, tla Ciasa di Stüdafüch a La Ila altaite. Les porsones de refe­rimënt é Hubert (tel. 339 1698343) y Methilde (tel. 335 6977604).

30.09

La comunanza chier cèsa
I Servijes sozièi del CGF tol pèrt con desvaloives evenc a la setemèna del azet del CNCA de Trent, dedichèda chest an a la abitajon de la comunanza te duc si aspec. L prum l é en sabeda ai 30 de setember da les 14:30 te la sala del Chino Marmolèda de Cianacei; vegn rejonà del stèr de cèsa tel davegnir e vegn prejentà l projet TRAME sul turism inclusif.

Uni merdi

Marënda per i:la sëura 60
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gher­dëina a se nuzé de chësc servisc che vën pità uni merdi dala 12:00 ti trëi luesc de Gherdëina (Urtijëi Cësa de Cultura; S. Cristina Cësa de Chemun; Sëlva Stua di Senio­res). L ie da se lascé nuté su nchin al di dant da mesdì, cherdan su: per Urtijëi l 335 1031751, per S. Cristina l 333 1499949, per Sëlva l 335 6558633.

Uni vënderdi

Mëisa dala spëisa
La Lia San Vinzënt de Urtijëi mët a jì uni vënderdi dala 10:00 danmesdì te calonia de Urtijëi basite na mëisa dala spëisa, l vën partì ora roba da maië a chi che à de bujën (che à la residënza a Urtijëi).

Sport

23.09.
HC Gherdëina vs. EK Die Zeller Eisbären
L juech dla seria A de Alps Hockey League contra l EK Die Zeller Eisbären unirà a s’l dé ai 23 de setëmber dala 19:30 tl stadio Pranives te Sëlva.

30.09-01.10

Copa Tèlia Rampinèda sportiva
En sabeda ai 30 de setember e en domenia prum de otober te la strutura de rampinèda ADEL de Ciampedel vegn metù a jir la Copa Tèlia de clim­­bing spezialità lead. Cali­ficazions en sabeda da les 11:00 a les 15:00, semifi­nèles en domenia da les 10:30 a les 13:00 e finèles da les 16:00 a les 17:30.

30.09.

HC Gherdëina vs. 
Wipptal Broncos
L juech de Alps Hockey Lea­gue contra i Wipptal Broncos unirà a s’l dé ai 30 de setëmber dala 19:30 tl stadio Pranives te Sëlva.

01.10

Vertical Bufaure
En domenia prum de otober dedant al Comun de Sèn Jan a Poza da les 10 pea via la garejèda de corsa sa mont Vertical Bufaure, che rua fin sa la Baita Cuz olache sarà marena, festa e premiazion. Inscrizions su www.inoutfassa.com fin ai 29, cost 20 euro o dant da la gara 25 euro. Info: info@inoutfassa.com o 333 1741081 (Macia)–349 6491192 (Thomas).

Uni juebia

Ancunteda de sauté
I Gherdëina Runners mët a jì na ancunteda cun alenadëur per miuré la tecnica de sauté y per mparé leprò n con’ de chësc sport, uni juebia dala 19:00 nchin la 20:00 sun l ciamp dal sport Mulin da Coi. Dutes y duc ie de cuer nviei:des.

Avisc

Atualmenter
Enscinuazion ai ejames 
de Ladin
De november e dezember vegn metù a jir la 2^ sescion del ejam de cognoscenza del lengaz ladin per l an 2023. Podarà tor pèrt a chesta sescion duc chi che à manà o che mana ite la domana dant da les 12:00 de en lunesc ai 16 de otober ai Servijes Lin­guistics del Comun Gene­ral de Fascia. Maor info e formulères sul sit: www.comun generaldefascia.tn.it.

Atualmenter

Iscrizions a la Scolina 
de Sèn Jan
I bec nasciui dal 1 de firé ai 31 de mèrz 2021 che stèsc te la Provinzia de Trent i pel scomenzèr a jir a la scolina col meis de jené 2024. I genito­res che i vel i scriver ite a la Scolina de Sèn Jan i pel l fèr online da les 8:00 di 2 de oto­ber a les 20:00 dai 9 de otober dal sit: https://www.servizio nline.provincia.tn.it Area infanzia, scuola e formazione.

Atualmenter

I oraries de Pedies
Pedies vegn moscià sul canal 10 de la televijion, Trentino TV, de sabeda da les 18:00 , de domenia da les 13:30 e de lunesc da les 11:30. Con Smart TV sul medemo canal se 
pel l veder canche se vel orian co la friza en su i sotcanai HBBTV, sot la ousc TML. Duc i video e filmac dac fora dal Comun General e da l’Union di Ladins é da poder veder ence sul canal Tv Ladina de Youtube.

Atualmënter

Orares dl Museum Gherdëina
L Museum Gherdëina tla Cësa di Ladins a Urtijëi ie daviert dal lunesc nchin al vënderdi dala 10:00 -12:30, 14:00–18:00. Per vijites ora dl orar reguler pòssen cherdé su danora: 0471 797554.

Atualmënter

Ciamena dal guant Picolin
Le grup dla Ciamena dal guant lascia alsavëi che da sëgn inant pól indô gní dé jö guant de vigni sort, tres tla sënta a Picolin, ti locai dla ex Ciasa de Palsa. Al pó gní dé jö guant nët y intier, mo ince linzos, cisces, pezes da mans, guant da sot ite, tovaies, cutres, cialzá y i.i. La Ciamena dal guant sará inant daverta por dé jö, y sambëgn ince por se chirí fora guant, vigni jöbia dales 14:00 ales 16:00.

Atualmënter

Ciamena dal guant a La Ila
La Ciamena dal guant »Neo­res« a La Ila é daverta vigni vëndres dales 14:00 ales 15:30. An pó dé jö guant y cialzá nia roviná y nëc por mituns da 0 a 14 agn, sciöche ince tasces da scora, elms da jí cun la roda, panolins. An pó spo se tó ci che an adora, por na spënora de 1,00€ por vigni toch – che vá a fin de bëgn.

Atualmënter

Jí pro les »Ëres tl Artejanat« Val Badia
Les ëres artejanes o ëres cola­radësses tl’aziënda de familia é bel inviades da gní a fá pert dl grup dles »Ëres tl Artejanat« Val Badia. An pó s’informé zënza impëgn pro Astrid al 347 2992358 o Manuela al 339 1104083

24.09.

Do i troes de la feides
La Magnifica Comunità de Fiem endreza n nef projet cul­turèl dal inom »Autre stra­de« per jir a descorir i troes che fajea la feides e la ciaures. En domenia ai 24 de setember vegn fat l troi Moena-Le Cune-Viesena-Salsom ensema a esperc che spiegarà la storia del teritorie. Info e prenota­zions 0462 340812 o info@palazzomagnifica.eu.

23-24.09

Inaudazion mesi studafech
En sabeda ai 23 e en domenia ai 24 de setember lo da la caserma de Vac a Pera festa grana per i doi neves mesi di Studafech. Tendon con cojina da sabeda da les 11:00; da les 15:00 consegna benemerenzes agajon aost 2022 e do cena con musega. En domenia da les 9:00 defilèda ju per Meida fin a la caserma, da les 10:00 messa e do benediscion di mesi e dapò magnadiva, musega e entrategniment te tendon fin mesanet.

26.09.

Infopoint informatica: 
i ciafun na soluziun 
ai problems tecnics
Le Consëi de Formaziun Badia organisëia incuntades te biblioteca a La Ila y a Badia, olache an pó fá domandes desvalies che á da nen fá cun computer y smartphone. Na incuntada vëgn pitada ciamó ai 26 de setëmber dales 15:00 ales 16:30 te biblioteca da La Ila y ai 4 y 11 de otober dales 15:00 ales 16:30 te biblioteca de Badia. Referënta é Madda­lena Valentini. Organisaziun: Consëi de Formaziun de Badia.

Mostres y Ert

Atualmënter
Mostra de Guido 
Anton Muss
Tl salf dl Istitut Ladin a San Martin de Tor él da odëi cina ai 24 de setëmber la mostra »Operes« de Guido Anton Muss. La mostra é daverta vigni de dales 10:00 ales 12:00 y dales 15:00 ales 19:00. Organisaziun: Istitut Ladin y Museum Ladin.

Atualmënter

»Cie che ne ie mei 
stat ne sarà mei«
La lia Tublà da Nives nvieia a na mostra de scultures y dessënies dl artist Martin Kargruber, dal titul »Was nia war wird niemels sein«. La mostra resta davierta nchin ai 14.10., uni di dala 16:00 nchin la 19:00, de dumënia nce dala 10:00 nchin la 12:00. De lunesc iel stlut.

Atualmënter

»Shop & Art« Urtijëi
L proiet »Shop & Art«, pra chël che 33 artisć:tes de Gher­dëina mët ora si lëures te 33 butëighes tl raion da jì a pe de Urtijëi jirà inant nchin ai 5 de nuvëmber. Na giuria premierà la vedrina plu bela. Sëurapro puderà nce l publich crì ora ciuna vedrina che ti sà la plu bela, dajan ju si stima tres n coupon che n giaperà a cumpté ite te una dla 33 butëighes. Danter duc i cou­pons dac ju uniràl trat ala busca 10 bonns da 100 euro.

Atualmënter

Sevi Nature Days
Te Cësa di Cungresc a Urtijëi iel da udëi la mostra »Sevi Nature Days«, n cunlaurazion cun l Lizeum d’Ert Cademia, che jirà inant nchin ai 1. de utober.

Atualmënter

Mostra de Barbara Tavella
Tla Galaria Doris Ghetta a Puntives iel da udëi la mostra »Ein Flügelschlag entpuppt meine Körper« de Barbara Tavella. La mostra jirà inant nchin ai 10.10., dal merdi nchin al vënderdi, 15:00–18:00 y de sada sun apunta­mënt (info@dorisghetta.com).

Atualmenter

Mostra Jeghes, Jech e Maravees te Museo Ladin
Fin ai 11 de otober te sala Heil­­mann del Museo Ladin de Fascia se pel veder la mostra ‘Jeghes, Jech e Mara­vees’ de la Majon di Fascegn, averta duc i dis fora che la sabeda da les 15:00 a les 19:00.

Atualmenter

Oraries Museo Ladin 
de Fascia
L Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan à tacà ite sie orarie da d’uton. La sales espositives e la mostra di jeghes da zacan é da poder veder enscin ai 11 de otober da les 15:00 a les 19:00. Info sul sit www.ist ladin.net, prenotazion al 0462 760182.

22.10.

99 ani de Adolf Vallazza
N l di dl 99ejim cumplì di ani dl artist de Urtijëi, ncuei vën­derdi ai 22 de setëmber, iel la giaurida dla mostra »Cënt ani d’ert« tl Museum Eccel Kreuzer a Bulsan, dala 17:30. La mostra resterà davierta nchin ai 30.03.2024.

Chino
Atualmenter
Al chino de Cianacei
En lunesc ai 25 de setember da les 21:15 l é »Assassinio a Venezia« e en mercol ai 27 semper da les 21:15 »The Equalizer 3 – Senza Tregua«.

Atualmenter

Al chino de Tieser
Insnet, vender ai 22 de setem­ber da les 21:15 l é »Assassinio a Venezia«, en sabeda ai 23 e en domenia ai 24 da les 17:15 »Il mio amico Tempesta« e amò en domenia da les 15:30 »Titina«. Semper en sabeda ai 23 da les 21:15 e en domenia ai 24 da les 20:30 l é »Gran Turismo«, che sarà dapò ence en vender ai 28 da les 21:15.

Cursc

07.10.
Tecniches da conservé la ordöra cun rezetes
Le Consëi de Formaziun San Martin de Tor adöm cun les Patrones dl comun da San Martin mët da jí en sabeda ai 7 d’otober dales 14:00 ales 18:00 n curs cun Martina Irsara da Prettau tla ciasa­dafüch dla scora a Lungiarü.

25.09.-28.11.

Cursc de ingleje a Badia
Le KVW de Badia organisëia 2 cursc de ingleje cun la prof. Lalena Stull te bibiloteca a Pedraces: livel »intermediate« (progredis) dai 25 de setëmber ai 27 de novëmber de lönesc; livel »elementary/preinter­mediate« dai 26 de setëmber ai 28 de novëmber de mertesc (tres dales 19:45 ales 21:30). Informaziuns y iscriziuns pro Cristina al nr. 333 1591599.

27.09.

Curs de ingleje
Les Ëres tl Artejanat organi­sëia en colaboraziun cun le Consëi de formaziun de Badia n curs de ingleje cun le livel mesan por scrí y baié cun ghesć y cliënc; al pëia ia cun mercui 27-09 dales 20:00 ales 21:30 por jí inant ciamó 9 iadi tres de mercui, tl Salf dla Cassa Raiffeisen a La Ila, cun la referënta Lalena Stull. Cost: 95,00 Euro a porsona. Infos sporj Manuela al nr. 339 1104083.

Mujiga

22.09.
Ladinia Tour
L cunzert de mujiga moderna ladina cun set grupes dla valedes ladines y n ghest speziel, unirà a s’l dé a Urtijëi ncuei, vënderdi ai 22 de setëm­ber dala 19:00 tla Cësa di Cun­gresc de Urtijëi. La mani­fe­stazion vën metuda a ji dala Union Generela di Ladins dla Dolomites.

23.09.

»Ujöp da Oies« a Bulsan
Le teater musical »Ujöp da Oies« vegnirà prejenté en sabe­da ai 23 de setember da les 20:00 tl Waltherhaus. L toch vegnirà porté dant per ladin, con sottitui per talian y per todësch. Sun paladina saràl da audì la Müjiga de Badia, deberieda con 55 jobleres y jobleri anter 7 y 70 agn, dla Val Badia. Les chertes pòn compré dantfora sun l sit internet www.musicaloies.it Mutons y mutans sot i 14 agn paia 10,00€, i adulc 20,00€. Per informazions:0471 997097.

23.09.

»Ladiniatour23«
La »Ladiniatour23« fej tapa a Cianacei te Fascia tl Chino Marmoléda dales 20:00. Pre­notazion dles chertes: https://reservation.ticketleo.com/event/26708/ladiniatour-2023

24.09.

»Ladiniatour23«
La »Ladiniatour23« fej tapa a La Ila tla Ciasa de Cultura dales 20:00. Prenotazion dles chertes: https://reservation.ticketleo.com/event/26708/ladiniatour-2023

24.09.

Paolo Fresu sun Contrin
En domenia ai 24 de setember sun Contrin da les 12:00 per la manifestazion ‘I Suoni delle Dolomiti’ l é l conzert de Paolo Fresu, Daniele di Bonaven­tura, Pierpaolo Vacca, Giulio Ferraro e Giosuè Mazzei. Se fossa catitemp da les 17:30 al Chino Marmolèda de Cianacei.

28.09.

Cunzert te dlieja: 
Vokální Harmonie
L cunzert dl cor dla Republica Ceca »Vokální Harmonie«, metù su tl 1959, sarà ai 28 de setëmber dala 20:00 tla dlieja de Santa Cristina.

Galaria retrac