Manifestazions atuales speziales

Data

10 de november 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 10 de november 2023
Corvara: Marcé dl patüc fat a man
Creativité, savëi y fantasia é trëi parores che an pó adoré por definí en cört le »Marcé dl patüc fat a man«, che gnará a s’al dé ai 12 de novëmber a Corvara
La Uniun dles Ëres da Corvara mët a jí en domë­nia ai 12 de novëmber dales 10:00 ales 17:00 le »Marcé dl patüc fat a man«, tl salf dles mani­festaziuns da Corvara. Al gnará metü fora patüc fat a man da pert de 30 esposituries y espositurs.
Na pert de ci che vëgn trat ite i jará al »Wünsche­wagen« dla Crusc Blancia – che ti ejaudësc i »ultimi dejiders« a porsones che s’arjigna da morí.

Curs da fá de pici cësć de zaindl cun funz de lëgn (häkeln)
Le curs organisé dal Consëi de formaziun Badia vëgn tigní ai 17 de novëmber dales 15:00, te calonia da La Ila
Al vëgn metü a desposiziun le material (funz de lëgn + vëta sotira de bambesc); na gran aodla da bech da fá zaindl (nr. 8–9) dess düc se tó para. Al gnará ince dé n valgügn consëis da fá zaindl. Informaziuns y iscriziuns pro Margit al numer de telefon 340 3438709.
Le curs vëgn tigní le vëndres ai 17 de novëmber dales 15:00, te calonia a La Ila. Referënta é Lucia Cirella, l’organisaziun é da pert dl Consëi de forma­ziun Badia

La diversité sciöche arichimënt
Le Consëi de formaziun Badia inviëia a na mësa torona cun trëi ghesć particolars, incö vëndres ai 10 de novëmber dales 19:30, tl Saj.un a La Ila
»Le coraje da ester se instës – 3 sto­ries de vita •stra•ordinares« é le titul dla serada che vëgn metüda a jí dal Consëi de formaziun de Badia incö vëndres ai 10 de no­vëmber dales 19:30, tl Saj.un a La Ila (Ciasa dla cultura, alzada -2).
Ghesć dla sëra é Moritz Demetz, Roland Flöss y Tobias Stampfer, che cunta süa esperiënza. La mode­raziun é de Jasmin Ferdigg.

Curs da fá de gran figöres de lëgn
Döes sëres cun Pia Pedevilla, ai 21 y 22 de novëmber a Badia
Incuntada de döes sëres por la creaziun de de gran figöres de lëgn, elegantes y scëmples, sciöche angeli, ciases, lëgns, zbergli, tiers de bosch. Les figöres vëgn depëntes cun corusc naturai (blanch, rosé, brom, or).Le material vëgn metü a desposiziun.
Le curs vëgn tigní ai 21 y 22 de novëmber dales 19:00, tla Ciasa Runcher a Badia. Referënta é la designer Pia Pedevilla. Les iscriziuns vëgn tutes sö cina ai 14 de novëmber pro Margit, al numer 340 3438709.
Organisaziun: Consëi de formaziun Badia.

»Calënder Ladin 2024«
Presentaziun dl Calënder Ladin nü en sabeda ai 18 de novëmber 2023 dales 16:00 tl Istitut Ladin Micurá de Rü a San Martin de Tor
L’uniun culturala y artistica EPL–Ert por i Ladins inviëia ala presentaziun dla »pratica ladina« nöia a San Martin de Tor, tla cornisc de n domisdé leterar de auturies y auturs dla Val Badia che se dá jö te sü tesć lirics y prosaics cun le significat y la inter­pretaziun dles parores »Val Badia, patria mia, ciáfest’ prësc inc’ tö la ria« che fej pert dla ciantia conesciüda di Ciastelans. Cun les cianties ladines dl duo Laura Willeit y Hubert Dorigatti ciafará i tesć y les letöres la dërta saú y sugestiun.
Venüda dl »Calënder Ladin«
Le »Calënder Ladin 2024« gnará ince en chësc ann indô venü da ciasa a ciasa tla Val Badia y tles botëghes Minimarket da Richard a Longega y Mascotte a Al Plan de Mareo, al prisc de 15,00 Euro.

Törggelen di Destudafuech de Urtijëi
I Destudafuech de Urtijëi nvieia nce chëst ann al »Törggelen« tradiziunel, da ncuei, vënderdi ai 10 de nuvëmber nchin a n dumënia ai 12 de nuvëmber
La festa scumëncia ncuei dala 18:00: n’ëura alalongia, nchin la 19:00, saràl na »Happy Hour« cun porchetta tl pan y n pier al priesc de 7,00 €. Dala set da sëira inant saràl mujiga cun Simon Rabanser y daldò party cun DJ Maxi. N sada ai 11.11. dala 11:11 jirala pona inant cun n bon Frühschoppen. Dala 15:00 ne puderàl sambën nia mancë l’afa Bobby per la gran legrëza di pitli y dla pitles y dala 21 inant sunerà pona i Jamsons y daldò meterà inò DJ Maxi su mujiga.

Mostra speziela: Balsamo Stella
Guido Balsamo Stella: L urientamënt nuef dl’ert te Gherdëina 1924-1927
Che Gherdëina possa auzé ora artisć y artistes a livel nternaziunel dla prima metà dl XX ejim secul ie nce de gra al artist Guido Balsamo Stella. Dal 1924 al 1927 ie ël stat diretëur dla doi Sco­les d’ert de Urtijëi y Sëlva, purtan nsci pro a dé n urien­tamënt defin nuef tl’ert dl ziplé de Gherdëina.
Te chësta mostra uni­ràl cunfruntà l’opres dl Mae­stro Balsamo Stella cun chëles de si nsenianc y sculeies dla Scoles d’Ert.
L merit de Balsamo Stella coche renuvadëur dl’ert te Gherdëina vën auzà ora cun na mostra speziela dl Museum Gher­dëina ntan l mëns de nuvëmber. La giaurida ie n juebia ai 9 de nuvëmber dala 18:00 tla Lia Mostra d’Ert sun plaza S. Antone a Urtijëi y resterà da udëi nchin ai 1 de dezëm­ber, dal lunesc al vënderdi, 14:00–18:00. De sada iel daviert danmesdì, 10:00–12:00, cun vijita meneda dla curadëssa Danila Serafini.
Info: www.museumgher deina.it, tel. 0471 707554

Müjiga di Jogn Val Badia - Winter edition
La Müjiga di Jogn dla Val Badia é por le pröm iade ince d’invern y sona les plü beles melodies de musicals y musiga da film. Conzert final ai 4 de forá 2024
Ala Müjiga di Jogn Val Badia pó tó pert jones y jogn da döta la valada, che á almanco le diplom de brom y na eté cina 20 agn. Chësc invern gnarál imparé ite melodies de musicals y musiga da film, sot la direziun de Michael Pescolderung. Les proes vëgn tignides de jená 2024, dagnora tl local dles proes a Badia: mercui ai 03.01. dales 18:00 ales 20:00, vëndres ai 05.01. dales 16:00 ales 18:00 (stromënc de lëgn) y dales 18:00 ales 20:00 (stromënc de banda y percusciuns); sabeda ai 13.01. dales 18:00 ales 20:00; sabeda ai 27.01. dales 16:00 ales 20:00 (danterite palsa cun pizza). La sabeda ai 03.02. dales 18:00 ales 20:00 él la proa generala y la domënia ai 04.02. dales 18:00 le gran conzert final a La Ila. Iscriziuns cina ai 24 de jená sot al link https://form.jotform.com/232991806347364

Cunzert de S. Zezilia a Urtijëi
L Mujiga de Urtijëi nvieia a si cunzert n dumënia ai 19 de nuvëmber dala 5 domesdì tla Cësa di Cungresc a Urtijëi
Nce chëst ann n program drët nteressant, danter l auter la marcia de iubileum per i 75 ani VSM scrita da Tobias Psaier, la Over.
Tla segonda pert jiràla inant cun pec plu moderns coche la Overture »Alvamar« de J. Barnes, l »Symphonic Rock« de G. Tinner y »Lord Tullamore« de C. Wittrock. Stlut ju vën l cunzert cun l pez »Hands Across the Sea« de J. P. Sousa.
Nvion i y la cumpanies dla Mujiga a unì a scuté sù l cunzert de Santa Zezilia dla Mujiga de Urtijëi.

S. Zezilia y Gottfried Veit te Sëlva
Dal Portugal ala cultura celtica, dal Vesuv nchin al Tirol. Mujiga d’uni sort iel da audì n dumënia ai 12 de nuvëmber tla Cësa de Cultura de Sëlva dala 10:45 danmesdì
Sot ala bachëta dl dirighënt Eduard Gamper sona i:la passa 40 musicontr:esi dla Mujiga de Sëlva n prugram scialdi nteres­sant. Dlongia »O Vitinho« y »The Witch and the Saint« saràl mo da audì na varietà de pec de cultures desferëntes.
N ucajion dl cumplì di 80 ani dl dirighënt unerer dla lia dla Mujiges dl Südtirol Gottfried Veit, uniràl nce sunà l pez »Reich der Dolomiten«.
Tres l cunzert meina Claudio De Biasio. L sëurastant ie Giorgio Callegari.