Laila Demetz, studënta de logopedia de 21 ani de Sëlva

Data

04 de jugn 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Dancà y da na pert
Laila, ulà studieies'a tu logopedia y de cie se tràtel pa te chësc stude?
Laila Demetz Ie studieie tla Scola Provinziela dla Sanità Claudiana a Bulsan. La logopedia se dà ju cun d'uni sort de problema­ti­ches che à da n fé cun l rujené. L ie n lëur te chël che n lëura sibe cun mutons che nce granc. I problems di mutons y dla mutans ie dantaldut problems de ruje­neda, de dlutì, nce de audì, o desturps dla usc. Pra i granc iel plucheauter i medemi desturps, ma chisc vën suvënz da na desgrazia o na malatia.

Co iel pa unit a s'l dé che te es cris ora chësc stude?

É da for incà bele metù a verda a coche la jënt rejona, coche la jënt ciaunia o coche la dlot. Mi mami me dijova for che abade massa. Rate che bele iló àl scu­mencià y me é mpensà che pu­dësse tò ca chësta mi carate­ristica per n mi vantaje y crì n lëur che va de chësc viers. É laurà nce tl ciamp dl turism, ulache ove sam­bën da fé cun d'uni sort de jënt. É udù tan truepa jënt che à defi­culteies cun l rujené o n generel a co­muniché. La comu­nica­zion ie tan zeche de mpurtant, y can­che zachei ne n'ie nia bon de co­mu­niché coche ël o ëila ulëssa, iel zeche de burt. Da iló inant éi for ulù mudé zeche te uni maniera che pudove. (Ntervista de Julia Lardschneider)

De plu tla edizion stampeda de La Usc di Ladins o sun l e-paper a paiament www.lausc.it/e-paper