Lëuf te Val

Data

03 de fauré 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
N mierculdi ai 1. de fauré da sëira à na pert di militeres de Val udù n lëuf dan l zënter di Carabinieri te Val. For plu suvënz vëijen l lëuf tlo da nëus
De solit vëniel fat tl zënter di Carabinieri te Val da sëira na raida de cuntrol dl zënter. N mierculdi iel unì udù l lëuf. Canche i à scumencià a ti fé vel' video o a ti jì plu daujin ne semiova l lëuf nia sprigulà. L à cialà ncantëur y ie pona mucià.
Coche bele repurtà te La Usc di Ladins l ann passà de utober à l verdiaciacia Simon Demetz dit che l lëuf ie da doi ani incà bele da cësa te Gherdëina. L ie n mestic danter n lëuf y n cian y perchël nia tan speve canche la va de ancunté jënt tla natura o tl luech. L lëuf ne ti fej nia ala persones, les ne muessa nia avëi tëma.

Julia Lardschneider