Cumedia y legrëzes

Data

30 de merz 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
L'ultima sada iel inò, do cater ani, unit a s'l dé la garejeda de schi de tëmp liede Spring Race. Na drëta hez cun juesc sun i schi
Ai 25 de merz iela inò stata tan inant de fé la garejeda de schi Spring Race, che ne univa nia plu fata dal 2019 incà per la gaujes che cunescion. Mo ntant se à duc y dutes ncunfertà a fé pea pra chësta garejeda de blëita. De ndut àl fat pea 52 scuadres che à purvà a vëncer cun devertimënt pra chësta manifestazion.

Julia Lardschneider

L articul tla edizion nueva de n vënderdi ai 31 de merz de La Usc di Ladins.