Manifestazions atuales speziales

Data

23 de dezember 2022

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 23 de dezember 2022
Mostra »RAISH« de Veronica Zanoner
La Lia Mostra d’Ert–Circolo nvieia ala giaurida dla mostra n unëur dla artista y scritëura Veronica Zanoner, ai 23.12. dala 17:00 tla sala dla mostres dla Lia Mostra d’Ert
La mostra »Raish« uel ti fé unëur a Veronica Zanoner, che ëssa cumplì i cënt ani chëst ann, ai prim de dezëmber.
L’artista ova l’ert tl sanch: la pascion de depënjer, de ziplé, de scrì poejies y stories à senià si vita. Te si scric y te si chedri iel da udëi y da liejer dla natura, ulache per ëila se manifestea l Seniëur. Uni crëp dla Dolomites ie lià a na lijënda che Zanoner reprejënta te na maniera de pitura astrata cun culëures vives te n stil uiriginel danter esprescionism y cubism, se ispiran ai elemënc mistics y trascendentei dla montes per abiné l elemënt carateristich y essenziel de »si« crëps.
La mostra ie da udëi nchin ai 06.01.2023, uni di dala 17:00 nchin la 19:00. De lunesc y vënderdi iel daviert nce danmesdi, dala 10:00 nchin la 12:00.


Azion di Trëi Rëiesc 2023
Nce n l ann che vën, ai 4 de jené, jirà i Trëi Rëiesc da cësa a cësa a purté la benedescion per l ann nuef
I dajerà ora ncëns y damanderà na dunfierta per passa cënt proiec caritatifs che la Jungschar sustën sëura dut l mond. Chëst ann uniràl sustenì dantaldut persones tla Tansania. Plu avisa iel tla zità Msindo, ulache l unirà fat su na berstot nueva che fej trëirodes (na sort de stuel da trëi rodes) per persones cun handicap. Chësta berstot ti dajerà da dedò nce n post de lëur ala persones che à dificulteies a abiné da lëur pervia de si malaties. Ncë l jëunn Shafii à da n pez giapà n tel stuel da rodes y ie śën final­mënter bon de vester autonom. Avisa nscila dëssa unì miureda la vita da uni di de truepa persones.


Cunzert cun cianties y meludies da Nadel
L Ensemble AriArte cianterà y sunerà ai 28.12. dala 17:00 tla dlieja de San Durich a Urtijëi
Stefano Rattini sunerà l orgun, Anton-Ludwig Wilhalm la trumbëta y Petra Sölva cianterà coche soprann.
L ugrister Stefano Rattini sona sibe sun l gran orgun dovia che nce sun l pilt orgun positif, dancà pra la ciance­leda. Nce la ciantarina Petra Sölva cianterà sibe dala porica ju che nce dancà pra cianceleda.
A chësta maniera saràl truepa variazion tl program y n puderà audì la deferënza dl’acustica da dovia y da danca, coche nce la defe­rënzes danter l gran orgun Pirchner y l pitl orgun positif Pradella. Duc ie nviei de cuer.
Program: Adeste fideles, Tochter Zion, Ave verum (Jenkins), Ave Maria (Gomez) y truep d’autri pec per orgun y tumbrëta y/o sopran.


Nadel sun dlacia
La campiunëssa dl mond Carolina Kostner y truep d’autri:a atlec:tes de inuem pra l spetacul sun dlacia n merdi ai 27.12. dala 21:00 tl stadio Pranives de Sëlva
Do na paussa de doi ani nvieia l Eisclub Gherdëina inò a chësta edizion de »Christmas on Ice«.
Sun dlacia saràl da udëi nce chëst ann la campiunëssa dl mond Carolina Kostner, deberieda cun truep d’autri:a atlec:tes coche Manuel Piazza y Anna Valesi, Gabriele Frangipiani, Maria Kazakova y Giorgi Revia y sambën nce la atletes dl Eisclub Gherdëina.
L Eisclub Gherdëina ve nvieia de cuer a unì a chësta bela sëira y rengrazia per l sustëni.
Chertes danora giàpen tla Lies dl Turism de Gherdëina y tla butëiga Nero Fluido a Urtijëi, o online sun shop.valgardena.it/it/tickets. L priesc ie de 35 euro dai 16 ani insù, dai 6 -15 ani iel de 12,50 euro. Mutons:ans nchin a 5 ani ne paia nia.


Mostra da Nadel tl Museum Gherdëina
La mostra »C + M + B« tl Museum Gherdëina ie da udëi nchin ai 7 de jené 2023
L titul dla mostra fej referimënt ala scrita de benediscion sun la porta de cësa, che de tradizion vën nce asozieda ala iniziales di Trëi Rëiesc: cun Casper, Melchior y Baltasar. I Trëi Rëiesc ie tl zënter dla mostra, che fej udëi pitures de autere y d’autra cumposizions di Rëiesc pra la cripl dal 16ejem al 20ejem secul. Coche opra particulera iel da pudëi amiré per l prim iede na pitura de n vedl autere di Trëi Rëiesc dla dlieja da Sacun jit perdù. La tofla depënta tl 1600 ie te n segondo mumënt unida nuzeda coche spuenda de n śessl de dlieja.
La mostra va ie da udëi nchin ai 7 de jené 2023, dal lunesc nchin la sada, 14:00–18:00
Śarà restel n la Ueia de Nadel, da Nadel y n l Ann Nuef. Per nfurmazions: tel 0471 797554, www.museumgherdeina.it


Festes por l’ann che vá y l’ann che vëgn
Tl’Alta Badia vëgnel pité defilades y manifestaziuns te plaza por saludé l’ann 2022 y ti dé le bëgngnü al 2023
Calfosch
Tl’Alta Badia mët man les manifestaziuns por saludé l’ann ai 30 de dezëmber: a Calfosch él la scora de schi cun i stödafüch che organisëia dales 17:00 inant la lotaria cun musiga y dales 18:00 sarál spo le tradizional rait a val cun i chentli.
San Ciascian y La Ila
Ince a San Ciascian vëgnel metü a jí da pert dles scores de schi n rait a val cun i chentli: pro la pista »Armentarola« dales 17:00 cun la scora de schi Dolomites y sön la pista »Piz Sorega A« dales 18:00 cun la scora de schi da San Ciascian, a chëra che düc po tó pert se scrion ite pro la scora dai schi. Denanche pié da Piz Sorega jö él la poscibilité da se mangé na jopa cialda. La medema sëra sarál sön la pista »Doninz« a La Ila les scores dai schi da La Ila y Dolomites che fej n spetacul sön i schi adöm al »Pirates Freestyle Team«. Al mët man dales 21:00.
Badia
Al 31 de dezëmber podará spo düc i interessá tó pert al rait a val cun i chentli sön la pista »La Crusc« a Badia. Al pëia ia dales 17:45 y al ne manciará sambëgn nia musiga cun le DJ y val’ da bëre jödapé dla pista. Por tó pert al rait mësson se scrí ite pro la scora de schi de Badia.
San Salvester a San Ciascian y Corvara
Por podëi festejé la nöt de San Salvester te plaza él döes poscibilités tl’Alta Badia: tl zënter da San Ciascian podarán aldí n conzert dl grup »The Q Project« y pro le marcé da Nadé a Corvara podarán ascuté sö les melodies dl grup »Hush Puppies«. Pro trames les festes vëgnel dé fora val’ da bëre; ares mët man dales 22:30 y se desfira inant cina ala 1 de nöt.
Nanü a Corvara
Le paisc da Corvara ti dá spo le bëgngnü al ann nü cun n spetacul al 1. de jená 2023 dales 21:00, sön la pista Col Alto. La Scora de Schi da Corvara–Ladinia organisëia n rait a val cun i chentli adöm ales »nëtores« che jora cun i parapënc tl scür dla sëra – i carabiniers y i alpins dla divijiun Tridentina. Deperpo gnarál ince iluminé le Sassongher.


Nadé sön la dlacia
Jadinadësses y jadinadus jogn dl post sará da odëi te n spetacul particolar, ai 29 de dezëmber a Corvara
Le tëmp da Nadé é caraterisé dales tröpes melodies tradizionales che an alda sön i marciá da Nadé, pro les rapresentaziuns y gonot ince pro spetacui sön la dlacia, olache al vëgn mostré coreografies sön chëstes melodies. Ince a Corvara gnarál metü a jí n spetacul da Nadé sön la dlacia, da pert dl Ice Club Alta Badia y dl grup »Ice Angels«. L’apuntamënt é por la jöbia ai 29 de dezëmber, tl stade dala dlacia da Corvara. Dales 18:00 inant podarán odëi i atlec y les atletes dl Ice Club Alta Badia sciöche ince jadinadus dla provinzia, che portará dant na esibiziun, acompagnada da musiga. Düc é dër bel inviá da gní a ti ciaré al spetacul adöm a jadinadësses y jadinadus jogn dl post. Por tó pert al spetacul pón cumpré les chertes al prisc de 15,00€ sön la plata internet dl’Alta Badia, tl ofize turistich da Corvara, tl bar y restorant dl stade a Corvara y ince la sëra dla manifestaziun diretamënter pro les casses. Mituns sot ai 10 agn pó ite debann.

Galaria retrac