Manifestazions atuales

Data

02 de jugn 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 01 de jugn 2023
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 27.05. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 29.05. ie l dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471/773073 o l 335 6844944. N lunesc ai 29.05. ie l dutor Michael Trocker de Urtijëi de servisc, streda Promeneda, tel. 388 2580002.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc ti cin’ comuns dla Val Badia, sura la festa nazionala al 1. y ai 2 de jügn y tla fin dl’edema di 3 y 4 de jügn, é le dr. Guido Caretta, Calfosch/Corvara, tel. 0471 836870 o 337 616080.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L’apoteca de servisc n la festa dla Republica, vënderdi ai 02.06. ie chëla de Sëlva, tel. 0471/795142 o 333/1776615, (davierta dala 8.30 - 12.30). L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n sada ai 03.05. nchin n vënderdi ai 09.06. ie chëla de Ciastel, tel. 0471/706323 (orar: lu-ve 8.30-12.00/15.00-19.00. Turnus: sa. 8.30-12.00/16.00-19.00, du. 10.00-12.00).
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 2 de jügn dales 19:00 al vëndres ai 9 de jügn ales 19:00, é chëra da La Ila, tel. 0471 847152.

Avisc
Atualmenter
I oraries de Pedies
Pedies vegn moscià sul canal 10 de la televijion, Trentino TV, de sabeda da les 18:00 e de domenia da les 13:30. Con Smart TV sul medemo canal se pel l veder canche se vel orian co la friza en su i sot­canai HBBTV, sot la ousc TML. Duc i video e filmac dac fora dal Comun General e da l’Union di Ladins é da poder veder ence sul canal Tv Ladina de Youtube.
Atualmenter
Do la pedies di pitores fascegn
Ai 24 e 25 de jugn l’Union di Ladins de Fascia met a jir la raida a la Krimmler Tauern­haus, la utia olache i pitores fascegn del passà à lascià sia pedies. I posć per chesta raida i é limité, l é benfat se prenotèr dant dai 9 de jugn, al 0462 764545 o tras mail a union@ladinsde fascia.it.
Atualmënter
»Club Boé«
Le grup de autoaiüt »Club Boé« por problems de alcol o d’atres dependënzes s’incunta vigni mertesc dales 20:00, tla Ciasa di Stüdafüch a La Ila altaite. Les porsones de referimënt é Hubert (tel. 339 1698343) y Methilde (tel. 335 6977604).
Atualmënter
L’Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L’ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30, le mercui ince dales 15:00 ales 17:00. info@frauen helfenfrauenbruneck.it
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L’ofize dla MIP–Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caji de separaziun y pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L’ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, le vëndres dales 8:00 ales 12:00. Contac: 0474 555848, 340 1896431 o info@mip-pustertal.it
01.06
Spetacol del Zenter Danza de Tieser
Insnet, jebia prum de jugn da les 20:30 tel Chino e teater de Toieser vegn metù a jir l spetacol de fin de an si de la balarines e i balarins che à tout pèrt ai corsc del Zenter Danza de Tieser.
05.06.
Iscrizions: Scola de creatività
La iscrizions per la Scola de creatività ie daviertes ai 05.06. dala 07:00 y possa unì fates mé tres mail. Per l ann de scola 2023/24 ie la scola de creatività prugrameda n iede al ena, for de meiculdi do­mesdi, per mutons:ans dla 4. y 5. tlasses dla scola elementera y per chëi:les dla 1., 2. y 3. tlasses dla mesana.
06.06.
Reunion generela dl Schi Club Gherdëina
L Schi Club Gherdëina nvieia ala reunion generela y uneran­zes ai:ala miëur:a atlec:tes, n merdi ai 10 de juni dala 20:00 tla gran sala de Chemun a S. Cristina.
11.06
La net di archivies te ICL
En domenia ai 11 de jugn da les 6 da sera la Majon di Fascegn met a jir na bela sco­menzadiva per fèr cognoscer i archivies de la Biblioteca del Istitut Cultural Ladin e ge fèr viver ai joegn na net fora de anter, recordan Franz Dan­tone Pascalin, prum fotograf de la Dolomites. Ge vel se enscinuèr al numer 0462 764267, ence con n messaje whatsapp.
15.06.
15 ani sezion sport ITE Raetia
L Istitut Tecnich Economich Raetia nvieia duc i ex sculeies y la ex sculées dla prima tlas de sport dl 2007 ala festa de aniverser di 15 ani dla sezion sport. La festa unirà fata n ucajion dl turnoi de palé che vën a s’l dé uni ann, n juebia ai 15 de juni sun la plaza dal palé a Urtijëi. L turnoi scu­mëncia dala 08:00 y l fossa bel sce ulessais fé pea cun na vosta scuadra. Chi che ulëssa, possa nce mé passé ntan la pert ufiziela dl turnoi dala 11:00. Da dedò saràl mo ucajion de senté deberieda ntan na grilieda.

Cursc

06.06.
Antermëia: curs de yoga
Le Sport Club Amatorial da Antermëia en colaboraziun cun le Consëi de Formaziun da San Martin mët a jí n curs de yoga cun Gabriel Prada, te palestra a Antermëia. Le curs por prinzipianc y progre­dis mët man ai 6 de jügn dales 18:45 y vá inant indöt 6 iadi, tres de mertesc. Info y iscri­ziuns: yogamiga.info@gmail.com o al 347 5877635. Cost: 65,00€ por sozi dla uniun, 75,00€ por i atri.
07.06.
San Martin: emergënzes pro de pici mituns
Le Consëi de Formaziun da San Martin mët a jí n curs de pröm aiüt por emergënzes pro de pici mituns: en mercui ai 7 de jügn dales 18:00 ales 22:00, tl salf dl Istitut Ladin a San Martin. Referënc é Sabine Falk y André Miribung dla Crusc Blancia. Al gnará insigné teoria y pratica dl pröm aiüt y les normes de reanimaziun pro i mëndri, o ci fá sce ai se dlot valch. Infos y iscriziuns: cf.sanmartin detor@gmail.com
10.-11.06.
Curs de jì a crëp
I j´Jëuni dla Lia da Mont mët a jì n curs de jì a crëp ntan doi fins dl’ena, plu avisa ai 10 y 11 de juni y l’ena do, ai 17 y 18 de juni. L curs ie per chëi:les che à bele esperienza ma nce per chëi:les che ulëssa gën mparé. Per se scrì ite y per plu nfurmazions: Gabriel 339 8364152. L cost ie de 250,00 euro per cumëmbri AVS/CAI.

Mostres y Ert

Atualmënter
Mostra »Nosc bosch«
La grupa dla Scolina tl Bosch nvieia de cuer ala vernissaja de si mostra »Tl bosch«, ai 23 de mei dala 15:00 inant tl Café Surëdl a Urtijëi. La mostra sarà da udëi nchin ai 16 de juni, dal lunesc nchin al vënderdi, 09:00–19:00.
Atualmënter
Mudazion – mostra tla furtëza de Furtëza
L’UNIKA nvieia de cuer a unì a ti cialé ala mostra »Mu­da­zion« tla furtëza de Furtëza, che jirà inant nchin ai 4 de juni.
Atualmënter
Mostra »Flower-Power«
Tla galaria Vijion a Puntives iel da udëi na mostra culetiva dal titul »Flower-Power«, cun opres che trata la tematica dl ciof. Artistes y artisć che mët ora: Elisa Alberti, Harald Plattner, Alfons Walde, Valeria Stuflesser, Egon Digon, Leonora Prugger, Stefan Gross, Andrea M. Varesco, Fabrizio Senoner y Gregor Prugger. La mostra resta davierta nchin ai 17 de juni, dal lunesc nchin la sada dala 16:00–19:00.
Atualmënter
»Magic landscapes without consequences«
L Circolo – Lia Mostra d’Ert nvieia a unì a ti cialé ala mostra dal titul »Magic land­scapes without conse­quences«, che resterà davierta nchin ai 25 de juni, da lunesc nchin de vënderdi, 16:00-18:00 y de sada y dumënia nce danmesdi, 10:00-12:00.

Televijion

Atualmënter
Tg Ladin
Orares dl TG ladin menà da Egon Vinatzer: uni merdi dala 19:30 sun Alto Adige Tv, cun repliches uni sada dala 18:15 sun Trentino TV y uni dumënia dala 18:30 sun Alto Adige Tv; repliches nce online.
Uni prim merdi y vënderdi dl mëns
Emozions Trasmiscion ladina sun Alto Adige Tv
»Emuzions« – l se trata de n pro­gramm de 30 menuc che conta de raions dla Ladinia cun si realiteies cultureles, storiches, sozipolitiches y dantaldut populeres. Jënt cunterà si stories y esperienzes, fajan n cheder dl raion che unirà prejentà. La trascmi­scion, meneda da Egon Vinatzer, ie da udëi sun Alto Adige Tv uni prim merdi dl mëns dala 20:40 y uni prim vënderdi dl mëns dala 23:00. N merdi ai 6 de juni  se fërma la trasmiscion tl luech La Val.
07.06.
Mendret: Scumencià pitl, ma…
Dales 20:50 ca. I architec Nadia Moroder y David Stuflesser ne lëura nia mé te Gherdëina, si ideies vën reali­sedes nce ora dla valeda tl Südtirol y tl Trentino. Dal’idea de un de gherdëina, Ernst Prinoth, ie nce nasciuda una dla majera firmes che fej giac dala nëif. De chësc y dl pitl paesc dl Luxemburg iel da udëi velch tla trasmiscion. Program de Elisabeth Kostner, a cura de Anna Mazzel.
06.07.
Pizes dla Ladinia
Dales 20:50 ca. Program de Manfred Stuffer y Hanspeter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.
08.09.
Deboriada: sozietà – familia – sanità
Dales 20:50 ca. Test y cunzet: Ivan Senoner, tai: Georg Penn, a cura de Leo Senoner.

Radio

Ladinia Live
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
04.06.
Agorà: L’ert coche espanscion dla vijion sozioculturela
Dales 19:05. Cun Greta Lang­gartner, diretëura artistica dl zënter culturel Tublà da Nives jons a analisè chëla che ie al mumënt la situazion y la ndesfidedes dl scenar artistich te Gherdëina. Cun la prospe­tiva jëuna y innuvativa jons a cialé ciuna nfluenza che l artejanat artistich y l’ert à abù ti »bon ani« y de coche la »crisa« possa vester n’ucajion per descedé la criatività dla generazions da ncueicundì. Dut chësc, cialan de ne pierder nia de ududa la realtà che nes ncertlea, in primis chëla lieda nce ala tecnologies nueves (segonda pert). Trasmiscion de Ivan Senoner.
03.06.
I microstac’ d’Europa
Dales 19:05. Storia, atualitè y curiosites di sis pici stac’ dl Europa: Andorra, Liechten­stein, Malta, Monaco, San Marino y Citè dl Vatican. Program de Iris Del Valle.
05.06.
Muvimënt – festival de balet tlasich
Dales 19:05. a lia mostra d’ert Circolo mët a ji n proiet de balet cun ejibizions dal vif y n summercamp per jëuni nteressei al’ert dl bal tlasich. Ai 28 de juni te Sëlva y ai 30 de juni a Cianacei saràl la ejibizion dl Balet Naziunel dl’Estonia de Tallinn. Leprò nce l balarin prufesciunist fascian Samuel Pellegrin. Ntervista cun Rita Lovas, cuor­­dinadëura dl proiet Muvi­mënt y cun Samuel Pellegrin, balarin dl Balet Naziunel dl’Estonia. Program de Leo Senoner.
07.06.
Tripartizion ladins: Coluna vijions per l davegnir?
Dales 19:05. L’Euregio per n Europa di popui e i ladins, la susidarietà orizontèla e autra sorts de colaborazion anter ladins tres l’Union Generela di Ladins dla Dolomites e projec statai de macroregion e autonomia desferenzièda. Program de Anna Mazzel e Andy Rossi.
08.06.
Ci dieta fejeste pa tö?
Dales 19:05. L’esperta y coach dl’alimentaziun Ivonne Daurú Malsiener, nes dá te chësc program informaziuns de valüta por ci che reverda les dietes, les tendënzes y i desturbs tl’alimentaziun. N program de Sara Frenner.

Sport

Atualmenter
Atletica per bec e gregn
La US Monti Pallidi en colaborazion col Ski Team Fascia à endrezà n cors per fèr atività fisica, jir a corer e se arcedèr. L vegn metù a jir d’aisciuda e d’uton, de lunesc e de jebia da les 17:30 a les 18:45 a Poza, da oril fin de jugn e de setember e otober; l cost l é 90 € per bec e 100 per gregn. Info e iscrizions al 0462 574101.
10.06.
Dolomites Saslonch Half Marathon
La mesa maratona ntëur al Saslonch ruva a si cuarta edizion. L vën pià via ai 10.06. dla 09:00 inant dala Mont de Pana, ulache l sarà nce l travert. Per se lascé nuté su: enternow.it/de/browse/dolomites-saslong-half-marathon-2023.
24-25.06.
Te Fascia la UCI Enduro World Cup
Ai 24 e 25 de jugn a Cianacei vegnarà endrezà na tapa de la Copa del Mond de MTB, la UCI Enduro World Cup de Fascia, sui percorsc endrezé dal Fassa Bike District anter Ciampac, Belvedere e Col Rodela.

Temp Lede

Atualmënter
La Val: ala descurida dl paisc
Ince fora por i mëisc da d’isté pón tó pert a na ciacia al tesur particolara fora por le paisc da La Val. Ara se trata de na spazirada interativa da na staziun al’atra fora por les fraziuns dl paisc cun le travert da ciafé la parora de soluziun. Dötes les informaziuns y i materiai da pié ia ciafon tl ofize turistich da La Val.
02.06.
MitiBlum
La prima edizion de chësc festival che dura doi dis, vën metuda a jì te Sëlva, dai 2 nchin ai 3 de juni. Doi dis, che ie dedichei al scumencia­mënt dl instà, ntan chëi che n puderà descuvrì la ravises dl bënsté tla natura: rituei de yoga deschëuc ti bòsc o tl’ega, meditazions, picknick,... N possa se nuté su cherdan su l 0471 777910.
08.06.
La Ila: domisdé cun jüc da mësa
La Biblioteca Sas dla Crusc inviëia a n domisdé d’aorela cörta cun jüc da mësa por döta la familia, deboriada cun le »Spieleverein Dinx«. An s’incunta en jöbia ai 8 de jügn dales 15:30 ales 17:30, te biblio­teca a La Ila. Na bela ocajiun por imparé jüc nüs, che an pó ince se impresté fora.
09.06.
15 menuc de stories
Tla biblioteca de San Durich cunterà Erica na blota storia curta, de n 15 menuc, n vën­derdi ai 9 de juni dala 15:00 inant.
09.06.
Jita sun l Jëuf de Sela cun la Grupa Deberieda
La grupa deberieda, na grupa  per se ancunté danter persones che à problems psichics o de sozialisazion cun ulenteres, mët a jì na jita sun l Jëuf dl Sela. N se anconta n vënderdi ai 9 de juni dala 14:00 dan la Cësa de Paussa a Urtijëi.
10.06.
Sellaronda Bikeday
Nce chëst ann vëniel metù a jì l Sellaronda Bikeday–ai 10 de juni sarà dui cater i jëufs dla Dolomites (Frea, Ciau­lonch, Pordoi y Sela) śarei al trafich a motor dala 08:30 nchin la 16:00, per ti dé la pusciblità a chëi y chëles dala roda de pudëi se goder i jëufs y la cuntredes zënza messëi abadé ai auti. Duc possa fé pea y la manifestazion ie debant. L vën pia via te Sëlva da Plaza Nives.

Mujiga

Atualmënter
Cianton deberieda – cianties populeres cun Willi Runggaldier
L KVW de Sëlva nvieia chi che à legrëza a cianté n cum­pa­nìa a fé pea pra chësta mani­festazion, che unirà metuda a jì mo 2 iedesc te Sëlva, for de sada, dala 15:00: ai 10 de juni ta La Ciajota, ai 17 de juni tl bar Okay ora Plan da Tieja. Per nfurmazions: 340 5170711. La manifestazion ie debant y l ne ie nia debujën de se lascé nuté su.
02.06.
Cianton deberieda
Ai 2 de juni uniral metù a jì n domesdi de mujiga. N se anconta dala 14:00 tla Scola de Mujiga de Urtijëi y fajerà vel’ proa y vel’ juech. Da sëira uniràl pona prejentà te n cunzert te dlieja de Sant Antone chël che n à mparà ite ntan l domesdì. Duc ie nviei de cuer, unfat de ce età, ce capaziteies y esperienzes che n à tl cianté. L ne ie nia de bujën de se scrì ite. Plu nfurmazions: cdjg.it/urtijei o 331 8496468.
07.06.
Conzert de conclujiun dla Scora de musiga Val Badia
La Scora de musiga Val Badia inviëia dër bel al conzert de conclujiun en mercui ai 7 de jügn 2023 dales 18:00 tla Ciasa J. B. Runcher a San Linert. Ara sará da aldí melo­dies y toc musicai portá dant dales scolares y dai scolars dla Scora de musiga.

Segres y Festes

04.06.
Segra da Bula
La Mujiga da Bula nvieia cun plajëi ala segra da Bula, n dumënia ai 4 de juni. L di de festa scumëncia dala 09:00 cun na Santa Mëssa suneda da na grupa de strumënc a banda, y jirà inant dut l di cun mujiga y devertimënt. Da bever y da maië nen manceral sambën ënghe nia.

Religion

11.06.
Pruzescion de Dumënia dai Andli
La pruzescion unirà fata nce chëst ann, n dumënia ai 11 de juni. Dala 07:45 peierà la Lia Guant dala gherdëina da Plaza de Sant Antone su tres l raion da jì a pe nchin pra dlieja, ulache l sarà la Santa Mëssa dala 08:00. Do mëssa saràl pona la pruzescion tradiziunela dala streda Stufan ite nchin ju sun plaza de Urtijëi.
19. y 20.06.
Pelegrinaje a Maria Luggau y Maria Lussari
Le KVW dla Val Badia mët a jí n pelegrinaje a Maria Lug­gau y Maria Lussari, ai 19 y 20 de jügn. Informaziuns y prenotaziuns anter i 4 de jügn, pro Christoph Pezzedi al 333 7219535 o crix.pezzedi@gmail.com
02. – 05.10.
A Roma por i 20 agn dla canonisaziun de Sant Ojöp Freinademetz
La Diozeja de Balsan/Porsenú mët a jí dai 2 ai 5 d’otober n iade a Roma, por i 20 agn dla canonisaziun de sant Ojöp Freinademetz. Le iade vëgn acompagné dal Vësco Ivo Muser, le numer de partezi­panc é limité. Le prisc é de 640,00 euro a ce. Informaziuns ciafon al 0471 306222 o ala mail pilgerbuero@bz-bx.net

Sozial

Atualmënter
Bancarela dl mangé a Badia
La Bancarela dl mangé a Badia é daverta vigni jöbia dales 9:30 ales 10:30. Families y porsones che á debojëgn ciafa dailó spëisa debann. Ala bancarela pó s’oje la jënt di comuns de Badia, Corvara y La Val.
Atualmënter
Ciamena dal guant a La Ila
La Ciamena dal guant »Neo­res« a La Ila é daverta vigni vëndres dales 14:00 ales 15:30. An pó dé jö guant y cialzá nia roviná y nëc por mituns da 0 a 14 agn, sciöche ince tasces da scora, elms da jí cun la roda, panolins. An pó spo se tó ci che an adora, por na spënora de 1,00€ por vigni toch – che vá a fin de bëgn.
Uni merdi
Marënda per i sëura 60
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gher­dëina a se nuzé de chësc servisc che vën pità uni merdi dala 12:00 ti trëi luesc de Gher­dëina (Urtijëi Cësa de Cultura; S. Cristina Cësa de Chemun; Sëlva Stua di Senio­res). L ie da se lascé nuté su nchin al di dant da mesdì, cherdan su: per Urtijëi l 335 1031751, per S. Cristina l 333 1499949, per Sëlva l 335 6558633.
Uni vënderdi
Mëisa dala spëisa
La Lia S. Vinzënt de Urtijëi mët a jì uni vënderdi dala 10:00 danmesdì te calonia de Urtijëi basite na mëisa dala spëisa, ulache l vën partì ora roba da maië a chi che à debujën (che à la residënza a Urtijëi).

Iadi y Jites

04.06
Via fiereda sun l Ölberg
La Lia da Mont de Gherdëina nvieia a na jita sun l Ölberg. L se trata de na via fereda nueva tl raion de Sterzing (Pfitsch). La via fereda vën rateda mesarmënter ria. L sarà ca 2 h da jì suvier. Da tò pea iel n casco, atrezatura de segurëza, de bon ciauzei, velch da se paré dal surëdl y dala plueia y la marënda ora de flucion. L vën pià via dala 07:40 da Sëlva, 07:45 da S. Cristina  y dala 08:00 da Urtijëi. Priesc: 18,00 € per scric ite ala lia (13,00 € per jëuni nchin 21 ani). N possa se nuté su dal lunesc, 29 de mei inant da Ciofes Inge a Urtijëi, Sport Malsiner a S.Cristina y Sport Bruno Rif­fesser te Sëlva. Per plu nfur­mazions: Philipp 334/3338903, Valentin 338/8362004, Ivan 348/7803397.

Galaria retrac