Manifestazions atuales speziales

Data

17 de november 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 17 de november 2023
Dotours
Doturs Val Badia
Tla fin dl’edema di 18 y 19 de novëmber él en sorvisc ti cin’ comuns dla Val Badia la doturia Stefania Febbraro, Al Plan, tel. 377 3288595.
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 18.11. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 20.11. ie l dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471/773073 o l 335 6844944.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n sada ai 18.11. nchin n vënderdi ai 24.11. ie chëla de Sëuc, tel. 0471/708970 (orar de giaurida lu-ve 8.30-12.30/15.00-19.00, sada 8.30/12.30. Turnus: 9.00-12.00).
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 17 de novëmber dales 19:00 al vëndres ai 24 de novëmber ales 19:00, é chëra da La Ila, tel. 0471 847152.

Religion
18.11.
Jesus Kids & Teens
La Schiera Junila de Sëlva nvieia ala ancuntedes de Jesus Kids & Teens, ulache n puderà viver l crëidum deberieda te na cumenanza. L vën pità de biei workshops, adurazions, referac y nce aurela curta cun devertimënt y muvimënt, juesc y truep deplù. L apunta­mënt ie ai 18.11. dala 16:00 tla Calonia de Sëlva, nviei ie i mutons y la mutans dla scola elementera (dala 3. tlas inant) y dla scola mesana.

Televijion
Atualmënter
Tg Ladin
Orares dl TG ladin menà da Egon Vinatzer: uni merdi dala 19:30 sun Alto Adige Tv, cun repliches uni sada dala 18:15 sun Trentino TV y uni dumënia dala 18:30 sun Alto Adige Tv; repliches nce online.
21.11.
L cheifer dla scorza te Fodom
Dales 20:50 ca. Program de Giulia Tasser y Hanspeter Kar­bon, a cura de Leo Senoner.
22.11.
Stefan Planker tl Museum di Sudec Tudësc a Minca
Dales 20:50 ca. Dò 19 ani a cë dl Museum Ladin Ciastel de Tor à Stefan Planker, tl 2021, tëut su la ncëria dla direzion dl Museum di Sudec Tudësc de Minca. Na istitu­zion che tematisea la storia y la cultura dla populazions de rujeneda tudëscia urigineres di raions dla Boemia, dl Mähren y dla Slesia dl sud. Na ndesfideda prufesciunela mpurtanta, dalonc da cësa y dala realtà ladina, tl cuntest dla gran zità y capitela dl Bayern. Program de Leo Senoner.
23.11.
Biografies: Rinaldo Cigolla – n artista col cher ladin e i eies sul mond
Dales 20:50 ca. Rinaldo Cigolla l é stat n artist ladin, con sia tera tel cher, che tel percors de sia vita l à volù contèr dut l bel e l rie de la vita da mont. Sie spirit ledech l é stat na fojina de idees crea­tives te na vita con de gran endesfides, ma ence con de gran sodesfazions. Si èrt spieia reijes fones te si tera e si curio­sità ge à dat l met de enrescir te la vita e la tradi­zions. Apede al lurier artistich l é stat ence n atlet de schi e più tèrt maester de schi, alenador e diretor de la scola de schi Marmolèda de Cianacei. Program de Luciana Detomas, a cura de Anna Mazzel.

Radio
21.11.
Le de nazional dl lëgn
Dales 14:45. I lëgns é fontanes de vita y le bosch é fonda­mental por la sconanza dl ambiënt y por la reduziun dl incuinamënt. Al vëgn insciö en chësc de senté lëgns te döt le teritore nazional. N program de Sara Frenner.
La trasmiscion «DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
17.11.
Heinz Senoner: »Ti dè valor ala vita«
Dales 19:05. N à cunstatà che la jënt chir - do la pandemia - for plu y plu sustëni y cunsu­lënza pra psicologs y psico­terapeuc. Dantaldut i jëuni se fej pensieres per l daunì y ti va ncontra cun na cërta tëma. Heinz Senoner, diretëur da dant dl Kinderdorf, cunësc scialdi bën la situazion y la mentalità dla jëunanza y analisea ntan chësta trasmi­scion n valgun aspec de coche jëuni pudëssa inò giapé crëta y mparé a ti dé plu valor ala vita. Trasmiscion de Simon Moroder.
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
18.11.
Les cités africanes nöies
Dales 19:05. Le continënt african á na popolaziun de incër n miliard y 400 miliuns de porsones y aladô dles previjiuns dles Naziuns Unides, nen saral te 30 agn le dopl. Atualmënter él da ciafé tl’Africa valgünes dles cités plü popolades dl monn: El Cairo (Egit), Lagos (Nige­ria), Johannesburg (Südafrica) y Kinshasa (Republica Demo­cratica dl Congo). Al vëgn costruí desënes de cités nöies, sciöche soluziun ai problems de mobilité, abitabilité y contaminaziun. Program de Iris Del Valle.
21.11.
Zachei Zaolà: Marcus Depaul (1)
Dales 19:05. Isnet nosc viac a la descorida de la stories di ladins tel mond ne mena su l’isola de Taiwan, olache l fascian Marcus Depaul à studià e lurà a la longia. Se fajon na ciacolèda con el per cognoscer sia esperienza e per saèr zeche de più su la cultura asiatica. Program de Cinzia Pistoia.
22.11.
Raffaele Rizzi: Enrescir per pascion
Dales 19:05. Enrescir la storia e la reijes de familia fesc descuerjer la storia de paisc. Raffaele Rizzi da Ciampedel ne conta che l à semper abù respet e contac con jent de età che l scutèa su bolintiera e dapò l à scomenzà a chierir documenc e der valor a letres che l à troà a cesa. Program de Anna Mazzel.
23.11.
Ert y manualité, le artejanat de nüsc raiuns: La sartorëssa
Dales 19:05. Zacan manajâ scialdi dötes les ëres l’ert dl cují, chësc se á mudé te nüsc tëmps. Le laur dla sartorëssa suravir, ince sce la concorënza tl marcé dl guant ne é nia pücia, ponsan ala proposta de guant fat a livel industrial, che tröpes botëghes pîta. N program de Sara Frenner.

Sozial
Atualmënter
»Club Boé«
Le grup de autoaiüt »Club Boé« por problems de alcol o d’atres dependënzes s’incunta vigni mertesc dales 20:00, tla Ciasa di Stüdafüch a La Ila altaite. Les porsones de referi­mënt é Hubert (tel. 339 1698343) y Methilde (tel. 335 6977604).
Atualmënter
Picolin: portina por assistënza y cura
La Portina por l’assistënza y cura é daverta dui iadi al’ede­ma: le lönesc dales 14:00 ales 16:00, la jöbia dales 10:00 ales 12:00. Tel. 0474 586123 tratan chisc orars. La Portina é tl Raiun soziosanitar a Pico­lin, tl’alzada a tera sön la man ciampa. Al vëgn chiló tut sö dötes les domandes por ci che reverda le guern dles porsones.
Atualmënter
Sostigní families cun de pici mituns
Le KFS (Katholischer Familien­verband Südtirol) chir volontars:res che ess inte­res da daidé y sostigní families cun mituns da 0 a 3 agn, te situaziuns da vigni de. Sce t’es na porsona daverta, bun organisada y t’es bona da gestí situaziuns nia saurides, spo lascete adintëne pro le KFS al 0471 974778. Infos plü menüdes: www.bezirksgemein schaftpustertal.it/de/Sozial dienste/Soziale_Leistungen/Fruehe_Hilfen
Atualmënter
Bancarela dl mangé a Badia
La bancarela dl mangé é daverta vigni secunda jöbia, dales 9:30 ales 10:30 (proscimi termins 23.11. y 07.12.). Al vëgn dé fora da mangé a dötes les porsones dla Val Badia che á debojëgn.
Atualmënter
Ciamena dal guant a La Ila
La Ciamena dal guant »Neo­res« a La Ila é daverta vigni vëndres dales 14:00 ales 15:30. An pó dé jö guant y cialzá nia roviná y nëc por mituns da 0 a 14 agn, sciöche ince tasces da scora, elms da jí cun la roda, panolins. An pó spo se tó ci che an adora, por na spënora de 1,00€ por vigni toch – che vá a fin de bëgn.
Uni vënderdi
Mëisa dala spëisa
La Lia San Vinzënt de Urtijëi mët a jì uni vënderdi dala 10:00 danmesdì te calonia de Urtijëi basite na mëisa dala spëisa, ulache l vën partì ora roba da maië a chi che à de bujën (che à la residënza a Urtijëi).
Uni merdi
Marënda per i:la sëura 60
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gher­dëina a se nuzé de chësc servisc che vën pità uni merdi dala 12:00 ti trëi luesc de Gherdëina (Urtijëi Cësa de Cultura; S. Cristina Cësa de Chemun; Sëlva Stua di Se­niores). L ie da se lascé nuté su nchin al di dant da mesdì, cherdan su: per Urtijëi l 335 1031751, per S. Cristina l 333 1499949, per Sëlva l 335 6558633.
17.11.
»Deberieda«: juesc da mëisa
Ncuei vënderdi ai 17 de nuvëmber se ancónten dan la Cësa de Paussa de Urtijëi dala 14:00, per sté mpue deberieda pra de biei juesc da mëisa. »Deberieda« ie na grupa cun ulenteres per se ancunté danter persones che à problems psichics o de sozialisazion.

Segres y Festes
25.11.
Festa Balarins de Urtijëi y Pëufla
N ucajion di 60 ani dla Grupa Balarins Urtijëi y di 30 ani dla grupa Pëufla vëniel metù a jì na bela festa ai 25 de nuvëmber dala 14:00 inant, tla Cësa di Cungresc de Urtijëi. L sarà na bela ucajion per balé y scuté su de bela mujiga: dala 16:30 sunerà i OdleSound, dala 19:30 la grupa sun|sëida y dala 22:00 inant pona i Pëufla.

Mostres y Ert
Atualmënter
Mostra »Genus:Dredia«
Nchin ai 18 de nuvëmber puderàn ti cialé ala mostra »Genus:Dredia« tl Tublà da Nives te Sëlva. L se trata de na mostra culetiva de de plu artisć:tes: Anna Anvidalfarei, Manuel Bauer, Caroline Comploi, Manuel Dander, Felix Mahlknecht, Damian Piazza, Julia Prugger, Leonora Prugger, Elisa Rungger, Céline Silbernagl, Valeria Stuflesser y Tobias Tavella. La mostra ie davierta uni di ora che l lunesc dala 15:00 nchin la 18:00.
Atualmënter
L cëntejim ann de Adolf Vallazza
La mostra «Cënt ani d’ert«, cun lëures dai ani ‘70 nchin tl 2014 dl artist de 99 ani de Urtjiëi, tl Museum Eccel Kreuzer a Bulsan resterà davierta nchin ai 30.03.2024.
Atualmënter
Mostra dl Fotoclub Val Badia – concurs 2023
La mostra dl Fotoclub Val Badia cun les fotos dl concurs »Iadi fora por le monn«, é da odëi cina ai 24 de novëmber, tl gran salf dl Istitut Ladin a San Martin de Tor. Ara é daverta tratan i orars dl Istitut: lönesc – jöbia 10:00 – 12:00 y 15:00 – 17:00, vëndres 10:00 – 12:00.

Teater

25.11.
Musical per Federico
En sabeda ai 25 de november da les 21:00 te teater de Tieser la compagnia Des Etoiles porta dant n spetacol de benefizenza per didèr l picol Federico. Se pel comprèr l biliet su www.liveticket.it/cimenatesero opura a la cassa del teater, tel. 0462 815040.
25/26.11.
Paroles e musega per la femenes
En ocajion de la Giornèda Inter­­nazionèla contra la vio­lenza su la femenes vgen portà dant doi spetacoi de paroles e musega, su idea e regia de Michela Marangoni dal titol »Copèdes te l’ènema«. En domenia ai 25 de november da les 21:00 te chino Marmo­lèda de Cianacei e en domenia ai 25 da les 16:00 te Pala­Dolomites de Ciampestrin.
12.12.
Sajon teatrèla
L é tacà ite la sajon teatrèla de Fiem. En mèrtesc ai 12 de dezember da les 20:45 te teater de Tieser l é la compagnia ariaTeatro Evoè che met dant »Tre sull’altalena« con la regia de Alberto Giusta.

Avisc

Atualmenter
I oraries de Pedies
Pedies vegn moscià sul canal 10 de la televijion, Trentino TV, de sabeda da les 18:00 , de domenia da les 13:30 e de lunesc da les 11:30. Con Smart TV sul medemo canal se pel l veder canche se vel orian co la friza en su i sotcanai HBBTV, sot la ousc TML. Duc i video e filmac dac fora dal Comun General e da l’Union di Ladins é da poder veder ence sul canal Tv Ladina de Youtube.
Atualmenter
Film: »A journey to Auschwitz«
Giacomo Gabrielli con la Filmart Pictures ge à metù man con n montaje amò più da emozion a sie film-documentarie »A journey to Auschwitz«. La neva verscion definitiva da 75’ é ades a la leta, per semper, sul canal youtube de Filmart Pictures. Se pel l veder dal link: https://youtu.be/vghgribwqcm
Atualmenter
Mostra de Igi Pitor
Te La Gran Ciasa a Soraga se pel veder na mostra de chèdres del pitor Luigi Pe­deriva endrezèda dal Comun de Soraga en colaborazion con la galaria de èrt TanArt. L’esposizion é averta fin ai 10 de dezember dal mercol a la domenia da les 16:00 a les 20:00.
17.11.
Prejentazion de Fac
Anché, vender ai 17 de no­vember da les 17:00 te Caserma di Studafech de Vac a Pera l’Union di Ladins pre­jenta l quarto e quinto numer del projet grafich Fac de Ismaele Soraperra. A la fin de la prejentazion castagnes en compagnia.
17.11/15.12.
Open day a la Scola Ladina de Fascia
I licees de Fascia aur si ujes con doi giornèdes de Open Day: anché, vender ai 17 de november e vender ai 15 de dezember da les 14:30 a les 17:30. I studenc de terza mesèna podarà veder da vejin spazies e proponetes e rejonèr coi professores.
18.11.
Senteda Generela dla Lia di Ciambonfs
La Lia di Ciambonfs nvieia ala senteda generela n duman sada ai 18 de nuvëmber dala 18:00 tla pitla sala dla Cësa de Cultura te Sëlva. Dant, dala 16:00 inant, vëniel metù a ji n batadù da 32, per chël che n possa se nuté su sot al 335 6558633. Nteressei:des, sustenidëures y simpatisanc:tes ie de cuer nviei:des.
23.11.
Prejentazion del codejel »N senator sui schi strenc«
L’Union di Ladins de Fascia, en colaborazion col Grop Ladin da Moena e la Biblioteca de Cianacei, prejenta en jebia ai 23 de november da les 18:00 te sala de Consei de Comun de Cianacei l nef codejel »N senator sui schi strenc« scrit da Bepin Davarda.
24.11.
Senteda generela dla Lia da Mont de Gherdëina
La Lia da Mont de Gherdeina nvieia si cumëmbri:es y simpa­tisanc:tes ala senteda generela, n vënderdi ai 24 de nuvëmber, tla Cësa de Cultura de Sëlva, tla pitla sala Oswald von Wolkenstein dala 19:30 inant. Ntan la sëira puderàn nce cumpré i bolins dl CAI y AVS y n giaperà nce zeche de ciaut da maië y velch da pesslé.

Sport

19.11.-25.11.
Tennis: ITF Woman Val Gardena Südtirol
Ntreda debant. Cualificazions dl singul doduman dumënia dala 10:00 y dala 18:00. N lunesc prim turno dl singul dala 10:00 y dala 18:00. N merdi inant l prim turno dl singul y chël dl dopl, inò 10:00 y 18:00. N mericuldi scu­mence­ràn cun i otafs de finela dl singul y cun i cherc dl dopl, dala 10:30 y dala 18:00. N juebia saràl l mumënt di cherc de finela dl singul y dla semi­fineles dl dopl, dala 11:00 inant. N vënderdi dala 11:00 semifineles dl singul y finela dl dopl. La gran finela dl singul sarà n sada ai 25 de nuvëmber dala 11:00
25.11.
HC Gherdëina vs. Steel Wings Linz
L juech de Alps Hockey League contra i Steel Wings Linz unirà a s’l dé n sada ai 25 de nuvëmber dala 19:30 tl stadio Pranives te Sëlva.

Cursc

Atualmënter
Curs de cujiné
L KVW de Santa Cristina mët a jì n curs de cujiné jopes, riji, nudli, polpetes, filé , cërn d’uni sort. L ie da se nuté su y paië ite 120€ tla Cassa Raiffeisen de Santa Cristina, nchin ai 24.11.. L curs sarà dai 27.11. nchin ai 29.11. dala 19:30 tl Hotel Brunello
18.11.
Calfosch: curs de ultim aiüt
Les infermieres dl Raiun Sanitar dla Val Badia mët a jí n curs, olach’an impara da socodí y da ti sté dlungia tla dërta manira a porsones che é tl morí. Le curs vëgn tigní te biblioteca a Calfosch, en sabeda ai 18 de novëmber dales 8:30 ales 12:30.  Referen­tes é les trëi infermieres Mar­got Pizzinini, Edith Dapoz y Monica Trebo. Le curs é debann y por ladin. Prenota­ziuns anter i 17.11. al 0474 586155 dales 8:00 ales 9:30.

Mujiga

Atualmënter
Müjiga di Jogn Val Badia – Winter edition
La Müjiga di jogn dla Val Badia é por le pröm iade ince d’invern. Al pó tó pert jones y jogn da döta la valada, che á almanco le diplom de brom y na eté cina 20 agn. Les proes vëgn tignides de jená 2024, tl local dles proes a Badia. Conzert final ai 04.02. a La Ila. Iscriziuns cina ai 24.01.24 al link https://form.jotform.com/232991806347364
18.11.
Conzerc del Canticum Novum
L Ensemble Canticum Novum da Moena porta dant amò n conzert per contèr si 30 egn de storia dal titol »Oh, quant’è bello!«: doman, sabeda ai 18 de november da les 20:30 te sala Simonin Maza de la scoles de Moena.
18.11.
Cunzert dl Cor di Jëuni S. Cristina
N ucajion de si 25 ani, nvieia l Cor di Jëuni S. Cristina a n bel cunzert, n sada ai 18 de nuvëmber dala 20:00 tla Sala de Chemun de S. Cristina.
19.11.
Cunzert de S. Zezilia a Urtijëi
La Mujiga de Urtijëi nvieia a si cunzert tradiziunel de Santa Zezilia n dumënia ai 19 de nuvëmber dala 5 domesdì tla Cësa di Cungresc a Urtijëi.

Temp Lede

Atualmënter
Café dla rujenedes per nglëisc, franzëus y spanuel
Ntan l Café dla rujenedes tla biblioteca de San Durich a Urtijëi uniràl rujenà franzëus uni merdi dl mëns, for dala 09:30. Per nglëisc saràl ntant­sce uni mierculdi dl mëns, for dala 09:30 y per spanuel uni juebia de chësc mëns, for dala 09:30. Na cunescënza de basa dla rujeneda ie bënududa.
Atualmënter
Ancuntedes de letura
La biblioteca de San Durich a Urtijëi nvieia ala ancuntedes de letura, ulache l vën liet l liber »Racconti Romani« de Jhumpa Lahiri. La ancuntedes va inant uni lunesc, for dala 18:00.
26.11.
Gran Batadù di Destudafuech de Sëlva
I Destudafuech de Sëlva nvieia al Gran Batadù da 128, n dumënia ai 26.11., tla sala di Destudafuech te Sëlva. Dala 10:00 inant puderan »Früh­schoppen« y da dedò saràl na marënda cun Törggelen. L turnoi de Batadù mët man dala 14:00 y per mutons y mutans dai 5 ai 12 ani saràl n turnoi de »Mau Mau«. L sarà nce mujiga dal vif y n puderà sambën vëncer de biei pesć. Iscrizions vën tëutes su n chël di, ai 26.11. dala 10:00 inant tla sala di destudafuech.

Chino

Atualmenter
Rassegna de chino a Tieser
Al chino de Tieser per la rassegna ‘Il piacere del cinema’ en jebia ai 23 de november da les 21:15 vegn moscià »Nata per te« e ai 30 de november da les 21:15 l é l film »Comandante«.