Manifestazions atuales

Data

23 de fauré 2024

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 23 de fauré 2024
Cunzert di 30 ani dl Cor di Jëuni Urtijëi
N vënderdi ai 1. de merz dala 20:00 festejea l Cor di Jëuni Urtijëi si iubileum di 30 ani cun n gran cunzert tla Cësa di Cungresc a Urtijëi
L argumënt sarà »singing generations« y l cianterà pea (coche l moto dij) ciantarins y ciantarines de uni età, che à ciantà pra l cor ti ultimi 30 ani. Deberieda cun i cumëmbri da śën cianterài na ciantia da druch, che sarà dessegur l highlight dla sëira. Ma l unirà nce fat nervistes ai ex ciantarins y ciantarines, damandan coche l fova a vester tl Cor di Jëuni Urtijëi plu da giut.
Ntan l cunzert, che durerà plu o manco n’ëura, saràl da audì cianties che ie bele unides purtedes dant ntlëuta y les unirà paredledes cun chëles atueles, per udëi coche les se à mudà ti ani.
Sambën iel truepa ëura de proa dovia: da setëmber incà se à i ciantarins y la ciantarines urtà uni vënderdi per na proa de n’ëura y mesa.
L Cor di Jëuni Urtijëi nvieia duc de cuer y se ncunforta a festejé deberieda si iubileum, speran de udëi truepa jënt.


Ativités sportives tratan l’isté

»Sportweek all day 2024«: edemes de sport por mitans y mituns dla scora mesana, che vëgn tignides anter Badia y Corvara
Le Skiteam Alta Badia mët a jí d’isté »Sportweek all day 2024«, cun ativités sportives por mitans y mituns dla mesana (nasciüs dai agn 2010 a 2012). La pröma edema é dai 15 ai 20 de messé, la secunda dai 29 de messé ai 3 d’agost, dal lönesc ala sabeda dales 9:00 ales 16:00 (marëna nia lapró). Al sará arpizé, roda, beach volley, trampolins, parch aventöra, jüc de scuadra, acrobatica y parcour, nodé y jüc t’ega. Les iscriziuns vëgn tutes sö dai 4 ai 10 de merz al link https://forms.gle/jgbaRA3NjTWXTLtf6
Al vëgn tut sö da min. 8 cina max. 16 par­tezipanc al’edema. Les ativités vëgn tignides ti comuns de Badia y Corvara, cun i alenadus Gabriel Crazzolara, Piero Di Luca, Davide Moling y Heinrich Conrater. Cost: 130,00€ al’edema (+20,00€ d’iscriziun al ST Alta Badia). Infos plü menüdes: skiteamaltabadia.it

Galaria retrac