Manifestazions atuales speziales

Data

24 de mei 2024

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion 24 de mei 2024
Teater »Morvëies«
Tla cornisc dl proiet europeich por les mendranzes Phōnē vëgnel presenté le teater »Morvëies« de Nadia Rungger. Premiera ai 25 de ma a La Ila, cun rapresentaziuns ince a Urtijëi y Bornech
Jobleres dla Val Badia presen­tëia le teater »Morvëies«, scrit da Nadia Rungger cun la regia de Simon Kostner. Sön paladina él da odëi Marta Cri­stofolini, Julie Mühlmann, Susy Mutsch­lechner, Milena Obwegs, Maria Margareth Pedevilla, Silvana Pitscheider. Les rapresentaziuns é ai 25 de ma dales 20:00 y ai 26 de ma dales 18:00 tla Ciasa dla Cultura a La Ila, ai 29 de ma dales 20:00 tla Cësa de cul­tura »Luis Trenker« a Urtijëi y al 31 de ma dales 20:00 tl Stadt­theater da Bornech. L’entrada é debann.

Co fá le guern a ciasa
Al 31 de ma él a San Martin n domisdé cun Margot Pizzinini, Magdalena Crazzolara y Nicole Trebo. Ara nen jará de igiena y cura dl corp
La Portina por l’assistënza y la cura organisëia en vëndres, al 31 de ma dales 15:00 ales 16:30, tla Ciasa de Palsa Ojöp Frëinademetz a San Martin, n domisdé sön co fá le guern a ciasa. Al gnará mostré co fá l’igiena y la cura dl corp, la cura dla bocia, la cura di pîsc, la cura dla pel, la prevenziun dles plaies y co fá l’ambiënt da sté plü saurí, cun la cura dl bun tof y les cualités curatives di öri eterics.
Le domisdé vëgn tigní cun la infermiera Margot Pizzinini y les operadësses sozioassistenziales Magdalena Crazzolara y Nicole Trebo.

La morvëia dl’Islanda
Le Fotoclub Val Badia inviëia en jöbia ai 30 de ma dales 20:30 a na proieziun de retrac cun Max Drescher, tl gran salf dl Istitut Ladin a San Martin
Max Drescher é n fotograf apa­scioné da Kaltern. Sciöche mae­ster en ponsiun ciafa la fotografia dla natöra na lerch tres maiú te so tëmp lëde. Al ti plej da osservé, da gní a öna cun les morvëies dla natöra y partí chësta belëza cun i atri. Tla proieziun de fotografies ai 30 de ma dales 20:30 tl Istitut Ladin a San Martin, mostrarál impresciuns y sugestiuns che al á coiü tratan n iade de trëi mëisc tl’Islanda. Cascades maestoses, deserc de lava, mers zënza fin y parëis cun vicí. Al dij instës che »L’Islanda é n post plëgn de mira­cui y belëza«.

Scola de Criatività – pitla mostra y iscrizions per l ann nuef
Per stlù ju l terzo ann dla Scola de Criatività dla Lia La Vëta, vëniel metù a jì na pitla mostra, tla tlas tla sënta dla Lia, che jirà dai 27 de mei nchin ala finissaja ai 29 de mei dala 16:00
Da udëi saràl lëures che i sculeies à fat ntan chësc ann de scola: lëures depënc, ziplei, mudelei y ndurei, coche nce stampes. La Lia La Vëta nvieia de cuer a unì a ti cialé y fej al savëi che la iscri­zions per l ann che vën sarà da­viertes dai 5 de juni dala 07:00 inant–mé tres e-mail, scrijan a lialaveta@gmail.com.
La Scola de Criatività pieta nce l’ann che vën lerch per 27 sculeies y sculees dala cuarta elementera inant nchin tla terza mesana. La ancuntedes ie n iede al’ena, de lunesc o mierculdi (aldò dl’età) y dura 90 menuc. Per nfurmazions plu avisa pòssen cherdé su l 339 4912492.

La mujiga nvieia ala Segra da Bula
La Mujiga da Bula nvieia cun plajëi ala segra dl luech da Bula, n chësta dumënia ai 26 de mei
L di de festa scumëncia dala 09:00 cun na Santa Mëssa, suneda da na grupa de musi­contri. Do mëssa iel da audì n valgun pec dla Böhmische da Bula.
Dala 11:00 inant ve tën la Mujiga de Percha cum­panìa cun si cunzert y dala 13:00 inant saràl i »Gipfelplattla« che purterà dant si bai. Ora per l domesdì pudëis scuté su mujiga da bal suneda dala grupa »Die Durstigen«.
Da bever y da maië nen man­ceràl sambën ënghe nia.

Giaurida dla Bienela Gherdëina
La Lia Zënza Sëida nvieia de cuer ala giaurida dla nona edizion dla Bienela Gherdëina, dai 31 de mei nchin ai 1. de juni
N vënderdi ai 31 de mei unirà la Bienela naugureda tl Ciastel Gherdëina (Fischburg), dala 17:00, cun saluc dl’ autoriteies, dl presidënt dla lia Eduard Demetz y dl curadëur Lorenzo Giusti. Ntan la sëira saràl pona performances partezipatives y spetaculeres di artisć y dla artistes Tobias Tavella, Chiara Bersani, Helle Siljeholm y Linda Jasmin Mayer. La jirà inant cun ancuntedes gastronomiches danter l Mediuriënt y l Südtirol y per finé via chësta prima sëira puderàn scuté su mujiga speri­mentela de zuPPa collective.
N sada ai 1. de juni puderàn fé pea dala 10:00 inant pra vijites menedes tres la mostres a Puntives. Dala 14:00 vëniel menà danter l’opres d’ert tl luech, tla Sala Trenker, tla Ustaria Traube, tla Cësa di Ladins/Museum Gherdëina y tl Hotel Ladinia. L segondo di de giaurida finerà via cun la pruiezions de trëi films di artisć y artistes Eva Giolo, Noor Abuarafeh y Liv Bugge. Per plu nfurmazions y per se nuté su: www.biennalegherdeina.it

Conzert cun »Doggi«

Le musizist Markus Dorfmann, conesciü sciöche »Doggi«, tëgn n conzert al 31 de ma a Badia
Le Consëi de Formaziun Badia inviëia a na serada de musiga particolara, en vëndres al 31 de ma dales 20:00, tla Ciasa J. B. Runcher a Badia. Le ciantautur da Porsenú Markus Dorfmann, conesciü damí sciöche »Doggi«, portará dant les cianties plü conesciüdes de sü ultims 20 agn de ativité, da »Franz vom Grödnertol« a »Jesolo« fina a »Olm loggor bleibm«.
Al ves aspeta na sëra de bona löna y de aurela cörta por pici y gragn.

I 50 agn dl ASC Mareo
En vëndres al 31 de ma y en sabeda al 1. de jügn festejëia le ASC Mareo sü pröms 50 agn de ativité
Le ASC Mareo complësc 50 agn y porchël vëgnel fat festa.
Le program mët man le vëndres al 31.05. dales 16:00 cun le torné de calceto. Dales 20:00 sona spo le grup »The Jam’son« y dales 23:00 DJ Juli. La sabeda al 1.06. él dales 9:30 l’ingres dla Musiga adöm a autorités, diretif y sozi, dales 10:00 sarál spo i salüc ofiziai. Domisdé él les fases finales dl torné de calceto, dales 20:00 sona le grup »Matchbox« y dales 23:00 DJ Temptation X. Ia por le de él intrati­gnimënt por i mëndri, an podará ince porvé fora tennis, chidlé y trá ala scëiba. Döta la popolaziun, dantadöt sogadus, alenadus, mëmbri di consëis desvalis da inier y incö, é inviá ala festa, pro le ciamp dal sport d’Al Plan.