Dancà y da na pert

Data

17 de november 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Chëst’ena ons cuntatà Maddalena Rifesser. Ëila sta bele da truep ani incà a Viena, ulache la lëura y la à da puech nce metù su na si pitla familia
Maddalena, posses’a te prejenté n curt?
Maddalena Rifesser Ie son Madda­lena Rifesser da Pertan y é ntant bele 34 ani. Dan catordesc ani sons jita a sté a Viena, ma cher­sciuda su sons a Urtijëi. Lauré lëuri te na banca. Al mu­mënt sons a cësa, ajache é giapà n pop.

Ciuni ie pa ti hobbies, cie fejes’a gën?

Te mi tëmp liede cujini gën. Dantaldut feji gën teurtes y d’autra roba dëucia. Per no tò su massa chili, maian dut chël che cujine, feji truep sport.

Es’a vel’ rezeta che te ulësses nes cunsië o ciuna tëurta cujijnes’a l plu gën?

Cie che maie scialdi gën – dantal­dut śën d’autonn – ie la lasania cun linses y feta. Na bona auter­nativa ie la lasania che n fej zënza for.
Cie che me plej ie che n possa nce n fé deplù y la dlacé ite. Na bona tëurta da d’autonn che posse cunsië ie chëla da castanies. (Ntervista de Elisabeth Kostner)
 
De plu tla edizion stampeda de La Usc di Ladins o sun l e-paper a paiament www.lausc.it/e-paper

Galaria retrac