La Rondula da Nuet

Data

28 de mei 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
N ucel che ie unì udù te Gherdëina nstadì ie veramënter zeche d’extra. L se trata de na Rondula da Nuet (»Ziegenmelker« per tudësch, »Succiacapre« per talian), n ucel scialdi rer, che ie de regula mé tl raion da Bulsan juvier nchin Salurn. L culëur ie ros-grisc, acioche l posse se ascuender via per l di, canche l sta bel chiet. Permò de nuet vàl a ciacia, l maia pavëi da de nuet. Canche la Rondula da Nuet cianta, for dan jì a ciacia, seméiel belau de audì n tel crot.
La fotografia ie dl jëunn Simon Comploi, che ie un di cumpanies dla grupa de nteressei di uciei de Gherdëina, ulache l ie leprò danter l auter nce Iacun Prugger, da puech incà presidënt dla Lia di Uciei a livel provinziel, y l respunsabl dla cassa dla Lia provinziela Thomas Stuffer.

David Lardschneider

FOTO: La Rondula da Nuet. Fotografia de Simon Comploi

Galaria retrac