Sn. Digan Vijo Pitscheider ie 50 ani preve

Data

26 de jugn 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Mez secul a servisc de Chël bel Die y per ti purté i nseniamënc de nosc Seniëur ala jënt. Duvier che Sn. Vijo à for fat cun gran savëi, sensibltà, se meritan l bënulëi da pert dla populazion.

Festa spënta a d’autonn
Śën, avisa 50 ani do, fóssel da ti fé festa a nosc Digan Sn. Vijo Pitscheider, y l Cunsëi de Pluania ova nce bele prugramà velch per l di dla Segra de Urtijëi, ulache n ëssa ulù festejé deberieda cun duta la cumenanza. Ma coche savon duc, ne n’ie chësc al mumënt nia mesun y n à nsci spënt dut a d’autonn. N Segra dl Rosar spèren che la posse garaté, per l festejé deniamënter.

Sn. Vijo: cungratulazions de cuer nce da pert di letëures de La Usc di Ladins, y dut l bon, sanità y legrëza per l daunì!

L articul ntier tla edizion di 26 de juni.

UK

FOTO: Sn. Vijo Pitscheider ie 50 ani preve.