Urtijëi y S. Cristina: l ie unì rubà te trëi cëses

Data

18 de setember 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
N vënderdi passà, da sëira, iel unì rubà te trëi cëses a Urtijëi y Santa Cristina tla stredes Coi y Skasa
La plura ie bele unida fata pra i Cara­binieres, che ie tl lëur de nrie­scer, da coche nes à comunicà l Cumand Provinziel de Bulsan. L di do, sada, iel nce unì rubà te trëi cëses a Fie. 
Da coche nes à cuntà na nfur­manta, zitadina pra chëla che l ie unì rubà – »per fertuna nia truep« –, ie l suspet che i leresc fossa bele stac iló n’ena dant, a se cialé ju la cësa, la situazion, o povester nce bele per purvé a rubé, ma zënza suzes. Chësc suspet àn davia che l patron dla cësa ova audì velch de feter pra porta.

L ne se trata nia dl prim iede che l vën rubà tla cëses de Gherdëina te chisc tëmps post-pandemia. Ie pa la cuntia dla bela valeda da mont zënza criminalità povester ruveda ala fin? O se tràtel pa »mé« de ntrau­dines reres? La forzes dl orden tl lëur de purvé a abiné ora chi che à rubà n vënderdi passà te Gherdëina, per purvé a ti dé inò na sen­sazion de na majera segurëza ala populazion.

Bruno Maruca