Manifestazions atuales

Data

18 de november 2022

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 18 de november
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 19.11. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 21.11. ie l dutor Giuliano Piccoliori de S. Cristina, tel. 0471 792282 o 348 3301004.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla Val Badia, tla fin dl’edema di 19 y 20 de novëmber, é la doturia Margarete Mahlknecht, La Val, tel. 349 0667034 o 0474 523018.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n vënderdi ai 18.11. nchin n vënderdi ai 25.11. ie chëla de Fie, tel. 0471/725373 (orar: 8.30-12.30/15.00-19.00, sada 8.30-12.30, stlut mierculdi domesdì. Turnus: sa. 8.30-12.30/16.00-19.00, du. 10.00-12.00).
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 18 de novëmber dales 19:00 al vëndres ai 25 de novëmber ales 19:00, é chëra da La Ila, tel. 0471 847152.

Sozial

Atualmenter
Duc ensema ativa-ment
La Sociazion Bambi con Sportabili Fascia e Fiem e l didament del Comun General de Fascia met a jir n projet de inclujion travers l sport per sozialisèr e tor ju la barie­res. L é 4 apuntamenc de sabeda fin ai 17 de dezember e l é da se scriver ite a Sporta­bili. Per info e iscrizions tor contat (ence whatsapp) con Manuel al 335 8021459.
Atualmenter
Cognoscion »Ensema« e l projet DES
La Coprativa sozièla Oltre fèsc cognoscer sia atività e l projet DES, Distret Economia Solidala. La averc i ujes de la boteiga Ensema, te Piaz Veie 39 a Ciampedel enfin ai 25 de november, dal lunesc al vender da les 8:00 a les 12:00 e da les 14:00 a les 18:00 e la speta duc per n moment convivial.
Uni merdi
Marënda per i sëura 60
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gher­dëina a se nuzé de chësc servisc che vën pità uni merdi dala 12:00 ti trëi luesc de Gherdëina (Urtijëi Cësa de Cultura; S. Cristina Cësa de Chemun; Sëlva Stua di Senio­res). L ie da se lascé nuté su nchin al di dant da mesdì, cherdan su: per Urtijëi l 335 1031751, per S. Cristina l 333 1499949, per Sëlva l 335 6558633.
Uni vënderdi
Mëisa dala spëisa
La Lia S. Vinzënt de Urtijëi mët a jì uni vënderdi dala 10:00 danmesdì te calonia de Urtijëi basite na mëisa dala spëisa, ulache l vën partì ora roba da maië a chi che à debujën (che à la residënza a Urtijëi).
18.11.
La Raida del volontariat
En vender ai 18 de november rua a Moena la terza tapa de la Raida del Volontariat, per i 20 egn del Zenter Servijes Volontariat CSV del Trentin. L event somenza da les 17.30 te sala grana de la Scoles coi saluc de la istituzions e la prejentazion del CSV; dapò sarà i intervenc su la situazion del volontariat per fenir con na viva ai 20 egn. L é da se scriver ite al link: https://bit.

Mostres y Ert

Atualmenter
Matthias Sieff en mostra a Brescia
Te la galaria d’èrt Gare 82, via Villa Glori 5 a Brescia l é fora la mostra »Firmitas«, operes del artist fascian Matthias Sieff. La esposizion é da poder veder enscin ai 26 de november. Contac: www.gare82.net–info@gare82.net–348 2669339.
Atualmenter
Mostra de Reinhold Cigolla a Trent
Te Palaz Trentini a Trent per endrez del Consei Provinzial l é stat metù fora na esposizion de operes de Rinaldo Reinhold Cigolla, se n jit del 2020. La mostra, rencurèda da la fia Anastasia Cigolla, resta fora fin ai 26 de november e se pel la veder dal lunesc al vender da les 9:30 a les 18:30 e de sabeda da les 9:30 a les 12:30.
Atualmënter
»Amor, mort y malan. Teater tl Tirol«
L Museum de Ciastel Tirol  y l scultëur Wilhelm Senoner  nvieia ala mostra »Amor, mort y malan. Teater tl Tirol« tl »Rittersaal«. La mostra sarà da udëi nchin ai, 20.11.
Atualmënter
Mostra »Nëus« de Christian Stl
La Lia Mostra d’Ert-Circolo de Urtijëi nvieia a unì a ti cialé ala mostra tla sala dla Lia Mostra d’Ert, che sarà da udëi nchin ai 27.11. uni di dala 17:00-19:00, mierculdi, vënderdi y sada sëuraprò nce dala 20:00–22:00.
Atualmënter
Mostra Fotoclub Val Badia
Cina ai 25 de novëmber él da odëi tl Istitut Ladin a San Martin de Tor (tratan i orars de daurida) la mostra dl Fotoclub Val Badia, nasciüda dal concurs sot al tema »Formes y geometries«.
19.11-04.12.
Na mostra e n liber per Tita Pederiva
L’Union di Ladins de Fascia e l Comun de Soraga, per i 30 egn da la mort de Tita Pederiva à endrezà na espo­sizion e na publicazion su la vita e la operes del artist. Pre­jentazion del liber e inaudazion en sabeda ai 19 de november da les 16:00 te La Gran Ciasa a Soraga, olache la mostra sarà da veder fin ai 4 de dezember duc i dis con orarie 16:00-19:00.

Referac

18.11.
Aritmia dl cuer
L referat de nfurmazion cun l dutor Meinhard Fliri vën metù a ji dal KVW de Sëlva, ncuei vënderdi ai 18.11. dala 20:00 tla Pitla Sala dla Cësa de Cultura te Sëlva.
18.11.
Aministradëur de sustëni: sëira de nfurmazion
L KVW de Urtijëi/Runcadic mët a jì na sëira de nfurma­zions sun l argumënt: »Amini­stradëur de sustëni: chi se cruzia pa de mi avëi canche ie ne son nia plu a l’autëza?« La sëira cun l aucat Elvis Costa Iê ncuei vënderdi ai 18 de nuvëmber dala 20:00 tla sala de Calonia a Urtijëi.
30.11
ÆQUITAS on tour
A ce pont sons’a cun la vali­vanza de gënder te Südtirol? La cumiscion provinziela per la oportuniteies valives per l’ëiles y la grupa dl servije ëila dla provinzia nvieia a na sëira de descuscion, ai 30.11 dala 19:00 te Cësa de chemun de S. Cristina.
26.11.
Vester mami - l plu bel mestier dl mond?
Ntan la prejentazion dl liber cun Adele Kostner ai 23.11 dala 15:00 tla biblioteca Tresl Gruber a S. Cristina, uniràl dat mpulsc per na vita armo­nica tl sotsëura da uni di.
Cursc
25.11.
Curs da nodé
L’U.S. La Ila mët da jí n curs da nodé por mituns y mitans dla scolina y dla elementara, dai 25.11. inant, vigni vëndres por set iadi indöt. Le curs jará inant cina de jená (nia tratan les vacanzes da Nadé). Informaziuns y iscriziuns, ma online, sot a uslaila.it.

Chino

Atualmenter
Al chino de Tieser
Insnet vender ai 18 da les 20:45 per ‘Il piacere del teatro’ la Filo de Civezan porta dant »Una sorella speciale«. Sabeda ai 19 e domenia ai 20 da les 17:15 l é »Belle & Sebastiene«, enveze sabeda da les 21:15 e domenia da les 20:30 l é »Diabolik 2«, jebia ai 24 da les 21:15 per ‘Il piacere del cinema’ l é »Le Buone stelle«.

Teater

Atualmenter
Rassegna de teater
Insnet, vender ai 18 de novem­ber taca ite la rassegna de teater endrezèda dai Servijes linguistics e culturèi del CGF. Prum apuntament con I Bontemponi te teater de Cianacei da les 20:30 con »I più bie regai no se i fasc ite mai« che vegn fata ence en domenia ai 20 da les 16:00 te tendon de Poza. En jebia ai 24 da les 20:30 te Oratorie de Moena La Mizacoles met dant »La tradida dessenèda«.
Atualmënter
Uniun Teater La Ila – Ultimes rapresentaziuns
L’Uniun Teater La Ila presen­tëia le teater da ri »Te camping« (titul orignal »Bären«) de Frank Pinkus, cun rejia de Erika Castlunger. Les ultimes rapresentaziuns é en doman sabeda ai 19.11. dales 20:30 y en domënia 20.11. dales 15:00, tla Ciasa dla Cultura a La Ila. Prenotaziuns: 333 2525740
24.11.
Teater con J4J
En jebia ai 24 de november da les 20:30 en colaborazion con Circensema te Oratorie de Poza vegn portà dant l spetacol de l’artista Francesca Poppi per la giornèda contra la violenza su la femenes.
25/26.11.
Spetacol per la Dì contra la violenza su la femenes
La sociazion Antermoia coi Comuns de Cianacei e Mazin e l Comun General met dant en vender ai 25 da les 20:30 al PalaDolomites e en sabeda ai 26 te chino Marmolèda, per la giornèda mondièla contra la violenza su la feme­nes, l spetacol de Susanna Sturlese »Il nome potete met­terlo voi« de Mauro Monni, prejentà tel medemo moment te 50 lesc de la Tèlia.

Mujiga

19.11.–20.11.
Cianta cun nëus
L Cor y l’Urchestra de Dlieja de Urtijëi nvieia che che à ueia de cianté pea pra la mëssa dala 9:00 te dlieja a Urtijëi, n dumenia ai 20.11. La proa sarà duman sada ai 19.11. dala 20:00 te dlieja. Direzion: Felicitas Schweizer. Nnfurma­zions: Margit 338 5945477.
19.11.
Helga Plankensteiner a La Grenz
En sabeda ai 19 de november a La Grenz, Strada Saslonch 56 a Moena, Helga Planken­steiner porta dant n conzert dedicà a Jelly Roll Morton compagnèda da Achille Succi, Glauco Benedetti, Michael Lösch e Marco Soldà. Entrèda ledia per sozi ARCI, da les 20:00 inant se pel beiver e magnèr vèlch, l conzert taca da les 21:30.
20.11.
Cunzert de Santa Zezilia dla Mujiga de Urtijëi
La Mujiga de Urtijëi nvieia al cunzert tradiziunel de Santa Zezilia, n dumënia ai 20.11. dala 17:00 te Cësa di Cungresc a Urtijëi
25. y 26.11.
Presentaziun dla CD »Le ladin te stöa«
En vëndres ai 25 de novëmber tla Ostaria Sotrú a La Pli y en sabeda ai 26 de novëmber dla »Speckstube« dl Hotel Sole a Al Plan–dagnora dales 20:00, vëgnel presenté la CD nöia »Le ladin te stöa–ciances ladines da zacan«. Al sona y cianta Zenzo Obwegs, Silvia Pitscheider, Anita Obwegs y Philipp Schörghuber.
26.11.
SUNS Europe a Udin
En sabeda ai 26 de november da les 21:00 tel Teatro Nuovo Giovanni da Udine vegn endrezà l gran conzert de la cian­ties ti lengac de mendran­za de duta Europa. Se pel comprèr i biliec dantfora sul sit: teatroudine.vivaticket.it/
27.11.
Cunzert de Santa Zezilia dla Mujiga da Bula
La Mujiga da Bula nvieia al cunzert tradiziunel de Santa Zezilia, ai 27.11. dala 17:00 tla Cësa dla Lies sa Bula.

Sport

Atualmenter
Corsc de bal sui feres
I Pavei d’Arjent endreza n cors da d’uton per i bec de la scolina che vel emparèr a balèr sui feres, ogne mèrtesc e jebia a les 16:00 a les 16:45 al stadie de la giacia de Dèlba. Per info e iscrizions chiamèr Serena al nr 334 9317700.
Atualmenter
Corsc de aviament al hockey
L Hockey Club Fascia Falcons met a jir corsc de aviament al hockey debant per bec dai 5 ai 12 egn. I corsc vegn endre­zé te stadie da les 18:15 a les 19:00. Iiscrizions: info@fassa falcons.com o 0462 602499.
23.11.
Radunanza straordenèra del Ski Team Fascia
L Ski Team Fascia ge recorda a duc i sozi che en mercol ai 23 de november da les 20:30 te Sala del Consei de Comun de Sèn Jan vegn metù a jir la Radunanza straordenèra de la sociazion e, vedù l’empor­tanza de la convocazion, la envia duc i scric ite a la socia­zion a tor pèrt.
19.11.
HC Gherdëina vs. Red Bull Hockey Juniors
L Hockey Club Gherdëina nvieia duc al juech de Alps Hockey League contra i Red Bull Hockey Juniors, duman sada ai 19.11 dala 19:30 tl stadio Pranives de Sëlva.
20.11.–26.11.
Raiffeisen ITF Woman Val Gardena Südtirol
La partides de tennis danter atletes prufesciuneles mët man ai 20.11. dala 09:00 inant tl Zënter dal Tennis a Runca­dic y jirà inant nchin ai 26.11.
24.11.
HCG vs EC Die Adler Kitzbühl
La partida dl AHL sarà ai 24.11. dala 20:30 tl stadio Pranives te Sëlva.
26.11.
ITF Women Val Gardena Südtirol Raiffeisen 25.000€
La segonda edizion dl turnoi nternaziunel dl’ëiles scu­mëncia ai 27.11. y jirà inant nchin ai 03.12., tl zënter dal tennis te Sëlva. Ntan la ultima edizion à l turnoi uspità jugadëures dla top 100, danter l auter nce la ucraina Marta Kostyuk (nr. 57 tla tlassifica  mund iela WTA).
25.11.
Deberieda: jon a ti cialé a Ötzi
La grupa »Deberieda«, na grupa per se ancunté danter per­sones che à problems psichics o de sozialisazion cun ulenteres, nvieia a na pitla jita ulache n jirà a ti cialé a Ötzi. N se anconta n vën­derdi ai 25 de nuvëmber dala 14:00 dan la Cësa de Paussa a Urtijëi. N à gën sce n lascia a l savëi sce n vën pea.

Avisc

Atualmenter
Assegnes de studie del CGF
Enscin les 12:00 di 16 de dezember se pel fèr domana al Comun General de Fascia per i assegnes de studie e i didamenc per speises de viac ai studenc residenc te Fascia del 2° livel de istruzion che à i requisic pervedui. Info e i formulères sul sit www.comun generaldefascia.tn.it o te Ofize Assistenza Scolastica del CGF, tel. 0462 764500 int. 2.
Atualmënter
Orares zënter furmazion CEDOCS a Bulsan
L secretariat a Bulsan ie da­viert da lunesc nchin vënderdi dala 08:30 nchin la 12:30 y da lunesc nchin juebia dala 15:30 nchin la 19:00. Tel.: 0471 930096
26.11.
Lia da Mont de Gherdëina: senteda generela
La Lia da Mont de Gherdëina nvieia do doi ani a si senteda generela cun veles. Chëst ann uniràla tenida te Cësa di Cungresc a Urtijëi n sada ai 26 de nuvëmber dala 20:00. Te chesta ucajion pudëis nce cumpré la marca dl CAI y AVS. La Lia da Mont se ncunforta sun Vosc unì.
18.11
Ujes averc te la Scola de Fascia
En vender ai 18 de november da les 14:30 a les 16:30 la Scola Ladina de Fascia aur si ujes per fèr cognoscer si licees, veder si programes e vijitèr la scoles e i laboratories e aer informazions sul projet Ski College. L Open Day ve­gna­rà fat coi medemi oraries ence en vender ai 16 de dezember.
21-25.11.
Setemèna de la didatica
Dai 21 ai 25 de november la Majon di Fascegn endreza la setemèna de la didatica con scontrèdes resservèdes a la Scola Ladina e autres avertes a duc. En mercol ai 23 te Biblioteca Ladina da les 15:30 scontrèda de cognoscenza e confront: »La Scola parentèles de Fascia« e da les 16:30: »Bec che lec, bec che cresc«.
23.11.
Encontres con la Biblioteca de Cianacei
La Biblioteca de Cianacei va inant con la rassegna »Se cognoscione?«. L terzo apunta­ment te sala de Consei de Comun l é en mercol ai 23 de november da les 18:00 con »Pascalin Selfie, dal dagher­rotipo allo smartphone« con Manuel Riz e Claus Soraperra che ge sporjarà ence n don a duc i partezipanc.
26.11.
Aperitif Km 0
En sabeda ai 26 de november da les 5 da sera te Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan l projet »alimentare cultura« en colaborazion col Comun General de Fascia e l Museo Ladin endreza n event per cognoscer e valorisèr i prodoc de Fascia con aziendes agri­coles e produtores del post. Vijita compagnèda te Museo, musega dal vif e cerces de prodoc dal post.

Temp Lede

Atualmenter
Escape Room ta Dèlba
»Fora!« l é la pruma Escape Room de Fascia averta te la veia scoles mesènes de Dèlba, per endrez de la Coprativa sozièla INOUT. Per info e prenotazions chiamèr l 366 4246874 o scriver a escape@inoutfassa.com.
Uni mierculdi
Language Café – talian
N se anconta uni mierculdi de nuvëmber tla biblioteca de San Durich dala 09:00 per s’la ciaculé per talian.
18.11.
Literakino
La biblioteca San Durich mët a jì de plu sëires de films. Ncuei, 18.11. dala 20.30 y proscimo vënderdi ai 25.11. dala 20:30, for te biblioteca. I films che ie da udëi ie da abiné sun l placat dla biblio­teca.
19.11.
Batadù dla Lia di Ciambonfs
La Lia di Ciambonfs de Gherdëina nvieia al batadù da 64 n duman, 19.11. dala 16:00 inant tla Pitla Sala dla Cësa de Cultura de Sëlva. Da dedò saràl la reunion generela dla lia. Duc ie nviei de cuer.
27.11.
Gran batadù da 128 di Destudafuech de Sëlva
La manifestazion sarà n du­mënia ai 27.11. tla sala di Destudafuech de Sëlva y scumëncia dala 10:00 cun »Frühschoppen« y da dedò marënda cun »Törggelen«. Dala 14:00 inant pona l batadù, cun drët de biei pesć. Iscrizions: 27.11. dala 11:00 inant tla sala di Destudafuech.

Televijion

Atualmënter
Tg Ladin
Orares dl TG ladin menà da Egon Vinatzer: uni merdi dala 19:30 sun Alto Adige Tv, cun repliches uni sada dala 18:15 sun Trentino TV y uni dumënia dala 18:30 sun Alto Adige Tv; repliches nce online.
22.11.
Paisc dla Ladinia, vita y storia: Col – Anpezo
Dales 20:50 ca. Col é na fraziun de Cortina d’Ampëz, olache al vir plü o manco 100 porsones y olache al é da odëi tröpes ciases fates sö tl stil tipic dl’architetöra ampezana da inlaota. A Col él na picera dlijia dedicada a Sant Andrea, San Salvester y Sant Antone Abat y na Via Crucis che á n’importanza particolara por la comunité ampezana. N program de Erika Castlunger, camera y tai de Hans Peter Karbon.
23.11.
Aquilee – la storie di une capital
Dales 20:50 ca. Tel docu­mentar »Aquilee, storie di une capital« l storich Luca De Clara conta la storia de una de la più emportantes zità del period roman te desvalives lesc de la zità friulena. Da si reijes zeltiches al period roman e la entraunides medievales che à fat nascer l Patriarcat de Aquileia enscin ai fac del milite ignoto de la Gran Vera. Regia de Marco d’Agostini, storich Luca De Clara, a cura de Anna Mazzel.
24.11.
EURO – trasmisciun d’economia
Dales 20:50 ca. De Diego Clara y Hartmann Mairhofer, a cura de Leo Senoner.

Radio

LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
18.11.
»La vita ie n gran donn«
Dales 19:05. Na storia de vita, chëla de Renate Goller de S.Cristina, che ie de n cër velch nce na storia de rena­sciuda. Na storia de gran patimënt y melsegurëza, ma tl medem mumënt nce de curaje y de speranza. L ie ades trënt’ani ca che Renate à messù y pudù fé l prim traplant dl fuià y sies ani do l segondo traplant, che ti à dat na vita normala, si terza vita. Trasmiscion de Stefano Zanotti.
19.11.
Momenc de vita – intervista a Siur Sepl Granruaz
Dales 19:05. Siur Sepl Gran­ruaz é sté degan dla Val Badia, al é nasciü y chersciü sö tla vila de Paracia de Badia te na gran familia da paur. Al á studié a Porsenú y al é sté caplan y pro te deplü posc de Südtirol. Canche al é sté degan a Badia s’ál de jö dër tröp cun i jogn y les jones, al á insigné tröc agn tla scora alta y al á metü man n dialogh y n raport sot cun i jogn, porvan da ti insigné la fede. N program de Erika Castlunger.
23.11.
I sun düc un (6°) Ega e energia per duc
Dales 19:05. Ega e energìa l é i ponc nr. 6 e 7 de l Ajenda Onu 2030. La seciuries de chest istà apede al gran ciaut che à fat deleghèr i giacions l é fontèna de gregn cruzies e auza fora l besegn de stravar­der l ega che duron ence te nosc raion desche ence l energìa. Te chest program Stefen Dellantonio ne porta dant pensieres dintornvìa a chest gran don che fossa da sparagnèr e durèr miec ence te nos raion. Program de Anna Mazzel e Elide Mussner.

Galaria retrac