Manifestazions atuales speziales

Data

17 de merz 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 17 de merz
»Les Dolomites, n patrimone straordinar«
Chësc é le titul dla proieziun de fotografies organisada dal Fotoclub Val Badia. I fotografs dla natöra de Südtirol »Strix« mostrará motifs dles Dolomites. L’apuntamënt é por en jöbia ai 23 de merz dales 20:30, tl salf dl Istitut Ladin a San Martin de Tor
Le grup »Strix« é metü adöm dai mius fotografs dla natöra a livel de Südtirol y por le pröm iade mostrarái les plü beles fotografies tla Val Badia. Les fotografies é ince da ciafé te n liber che é gnü fora da püch. Valgügn de chisc fotografs á ince davagné a London pro le concurs a livel mondial »Wildlife photographer of the year«. De chësta uniun fej ince pert valgügn fotografs dl Fotoclub Val Badia. Al sará da odëi na bela varieté de fotografies de döt Südtirol – dala contrada, ai ciüfs, cina ai tiers. Le team dl Fotoclub se la conforta da Ves saludé a chësta proieziun.

Teater »Meses verités«
Teater da rí a San Martin de Tor. Premiera incö vëndres ai 17 de merz
La Uniun dl Teater da San Martin inviëia ales rapresentaziuns dl toch »Meses verités«, n teater da rí te döes perts, de Alan Ayckbourn.
Sön paladina jobelnëia Daniel Schanung (Greg), Teresa Planatscher (Ginny, süa chestiana), Christian Clara (Philip, amant de Ginny) y Melanie Clara (Sheila, fomena de Philip). La regia é de Matteo Rubatscher.
La pröma rapresentaziun é incö vëndres ai 17 de merz dales 20:00; le teater vëgn spo ciamó porté dant en doman sabeda ai 18, en mercui ai 22 y en sabeda ai 25 de merz, tres dales 20:00, sciöche ince la domënia ai 26 de merz dales 15:00. Prenotaziuns al 0474 646030.

Dajon nce nëus na man per Pasca
N vënderdi ai 24 de merz dala 09:00 inant sun Pitla Plaza de Sant Antone a Urtijëi
N vënderdi de chëst’ena che vën sarà ntan dut l di na mëisa ulache ulenteres dla sezion de Bulsan dl’AIL venderà de biei ueves da Pasca de ciculata.
L’AIL ie na lia per la nrescida contra la malaties dl sanch coche leucemies, linfoms y mieloms. Te Südtirol ie la grupa unida metuda su dan 26 ani, tl 1997, da parënc y parëntes de amalei y amaledes, dutores y dutrësses y n generel persones che lëura o à da nfé cun la cuestion. L’AIL à finanzià truep proiec de nrescida che à purtà pro de fé de gran vares inant tla nrescida y danter l auter nce judà a njenië ite l repart de ematologia de Bulsan.
Nëus de Gherdëina ulon ënghe judé pea cun chësta azion y rengrazion bele danora.

»La Giatiscima« a La Ila
L’Uniun Sport La Ila cun les scoles de schi da La Ila y »Dolomites« inviëia düc chi da La Ila a »La Giatiscima 2023«, en domënia ai 26 de merz
La gara de schi dl paisc da La Ila mët man cun l’incuntada de chi dales pels dales 7:30. Dedô vára inant cun la gara de schi, che mët man dales 10:00. Intrames les gares é sön la pista de Gardenacia. Do la gara é düc i scric ite inviá tla Ütia Florian ala marëna y ala premiaziun.
Les iscriziuns vëgn tutes sö pro la Scora de Schi da La Ila (0471 847258) cina en vëndres ai 24 de merz dales 17:00. Informaziuns plü menüdes ciafon ince sön la plata internet www.uslaila.it .

Fitnesslandia d’aisciöda
Sëgn d’aisciöda pëia indô ia i cursc por pici y gragn metüs a jí dala Uniun Sport La Ila
La seziun »fitness« dla Uniun Sport La Ila mët indô a jí na ligna de cursc por mituns y adulc de dötes les etés:
Baby Dance (por mituns nasciüs dl 2016-17-18) cun Sofia Granruaz vigni mertesc dales 17:00 ales 17:45 (scomenciamënt ai 28.03).
Dancing for kids (por mituns nasciüs dl 2012-13-14-15) cun la scora da balé Shabba Crew y la insegnanta Jana Pallestrongg dales 16:15 ales 17:15 ai 14.04, 28.04,12.05, 19.05, 09.06 y 16.06.
Curs de ginastica 50 + cun Sofia Granruaz vigni jöbia dales 16:30 ales 17:30 (scomen­ciamënt ai 30.03, an pó se anunzié te palestra)
Cursc da nodé por la scolina y la elementara: curs de 7 iadi por prinzipianc, livel mesan y progredí, vigni mercui cun scomenciamënt ai 12 de aurí.
Les iscriziuns pó ma gní fates online sön la plata internet www.uslaila.it. Por informa­ziuns: fitness@uslaila.it.

Imparé da balé a La Val
Ai 28 de merz mët man a La Val n curs da balé por prinzipianc y progredis: discofox, polca, walzer y boarisc
La Jonëza da Paur La Val inviëia dër bel a n curs da balé por prinzipianc y pro­gredis, cun Günther Hell­weger. An podará imparé discofox, polca, walzer y boarisc.
Le curs mët man ai 28 de merz y vá inant vigni mertesc, por indöt 6 iadi. Dales 19:30 ales 21:00 él i prin­zipianc, dales 21:00 ales 22:30 i progredis.
Informaziuns plü menüdes y prenotaziuns anter i 21 de merz al numer de telefon 346 0444504.

Alla Breve
I Jëuni de Mujiga de Gherdëina nvieia al cunzert dl ensemble vocal »Alla Breve«, n sada ai 25 de merz dala 20:00 tla dlieja de Sëlva
L ensemble vocal ie nasciù tl 1997 da studënc y studëntes de mujiga de dut Südtirol, dl Nordtirol y dl Vorarlberg. Si atività l à fat cunëscer sibe tla Talia che nce oradecà y l à purtà a pudëi vester leprò pra de plu festivals y assoziazions de mujiga.
L repertoire de Alla Breve ie metù adum da cumposizions a capela o cun acumpaniamënt de n’urchestra dl XXI y XX secul, dl romantizism tert, dl baroch y dl renascimënt.
Chertes danora giapen pra l ufize dla Lia dl Turism de Urtijëi, 0471 777600. L priesc ie de 18€ per i:la granc:des y 12,00 € per i jëuni y la jëunes dai 14 nchin ai 26 ani.

Mudazion – mostra tla furtëza de Furtëza
L’UNIKA nvieia ala giaurida dla mostra »Mudazion«, n sada ai 18 de merz dala 11:00 tla furtëza de Furtëza
»Nia ne se mantën coche l mudamënt«. Chësta zitazion cunesciuda dl filosof grech Eraclit ie l moto dla mostra da d’ansciuda de chëst ann tla furtëza de Furtëza, ulache bën 26 artisć y artistes dl’UNIKA prejenterà lëures seleziunei mustran limpea si percurs artistich y si svilup persunel.
La miëura testemunianza de mu­dazion ie bën la furtëza nstëssa: ntan che la fej da dedora for mo paruda cun si guant monumentel de granit, ie si dedite ruvà a na pesc y se prejentea coche luech de barat culturel y de dialogh danter storia y stories y ert cuntempurana.
La mudazion y l dialogh tla scultura, pitura y fotografia y si formes d’esprescion artistica desfrëntes ie nce tl zënter dla mostra, che jirà inant nchin ai 4 de juni.