Manifestazions atuales speziales

Data

12 de mei 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 12 de mei 2023
Deplü cursc cun Pia Pedevilla
Pastelné por mitans y mituns, y depënje cun acuarel por porsones adultes
Pia Pedevilla mët da jí deplü cursc da pastelné y acuarel, en chësc iade a Bornech te so atelier tla Groß Gerau Promenade 6c.
Le prisc é de 15,00 Euro al’ora plü le cost dl material. Infor­­maziuns y prenotaziuns al nr. de telefon 348 2221745 o tres e-mail a info@piapedevilla.com
Le numer de partezipaziun é limité a 6!
Curs »Girls« (4 ores)
Le curs é pensé por mitans dai 7 ai 12 agn, acompagnades da n adult che laora para, le de sabeda, ai 20 de ma, dales 14:00 ales 18:00. Temesc: le lama, l’unicorn, balarines, prinzësses y d’ater, de lëgn y depënc sön chedri o tasces de drap. Al vëgn ince decoré na scatora por belijies, cun gliter y perles.
»Tiers de bosch« (4 ores)
Le curs é pensé por mituns y mitans dai 7 ai 12 agn, acompagnades da n adult che laora para, le de sabeda, ai 17 de jügn, dales 14:00 ales 18:00, cun na picera palsa amesaite. Tema é düli, olps y schirates arjigná de lëgn y decorá cun deplü mate­riai naturai.
»Acuarel y colaja« (3 ores)
Le curs é pensé por porso­nes adultes, le de sabeda, ai 24 de jügn, dales 14:00 ales 17:00. Al vëgn fat chertes, cartolines y de pici chedri.


Sëra en compagnia de Simon Kostner
Le vëndres ai 19 de ma dales 20:00, tl salf dles manifestaziuns da San Ciascian
Le Grup di Jogn da San Ciascian inviëia a na sëra en compagnia de Simon Kostner, che cuntará de süa vita, dles cosses che ti stá a cör, de sües vijiuns por le dagní y tröp d’ater.
L’apuntamënt é por en vëndres ai 19 de ma dales 20:00, tl salf dles manifestaziuns da San Ciascian.


Edema dles Families te Mareo
Dai 16 ai 20 de ma él preodü referac, workshops y incuntades
Le Comun de Mareo y le Zënter Families á le plajëi da invié la jënt ala Edema dles Families, cun na linia de apuntamënc. An mët man en dedolönesc ai 16 de ma dales 19:30 te salf dles manifestaziuns da La Pli cun n referat dal tema »Kinder trauern anders«. Inant vára cun dui workshops sön le program »Family Plus«, olache la comunité é dër bel inviada da gní a porté dant idees y propostes. An s’incunta le mercui ai 17.05. dales 19:30 te salf dles manifestaziuns da Rina y la jöbia ai 18.05. dales 19:30 te salf dles manifestaziuns da La Pli.
La sabeda ai 20.05. dales 14:00 él spo te salf dles manifestaziuns d’Al Plan la sentada generala dl Zënter Families Mareo. Dales 15:00 vára inant dailó cun n referat sön la Assistënza por les families dl Raiun Sozial, por stlü jö dales 18:00 te dlijia, cun na santa mëssa por les families. Gragn y pici é bel inviá da tó pert ales iniziatives. Informaziuns plü menüdes ciafon pro Katrin Ellecosta al 340 6213637.


Giaurida dl Museum Gherdëina per la sajon da d’instà
L Museum Gherdëina tla Cësa di Ladins a Urtijëi gëura inò per la sajon da d’instà. L nes fej dassënn plajëi pudëi ti mustré a nosc:ta vijitadëures la culezions de marueia y de valor n con’ dla storia, l’ert y la richëzes naturalistiches de Gherdëina
Ve aspiton dai 15 de mei inant cun chisc orars de giaurida: dal lunesc nchin al vënderdi dala 10:00-12:30, 14:00-18:00.
Dai prim de lugio nchin ala fin de agost iel nce daviert la sada dala 10:00-12:30. vwPer vijites ora dl orar reguler pòssen cherdé su danora l numer 0471 797554.
La dumënia che vën, ai 21 de mei, nvieia l Museum Gherdëina al »Di nterna-ziunel di Museums« cun di dla porta davierta.
Sot al motto »Museums, sustenibltà y se n sté bën« vëniel pità dala 10:00 nchin la 18:00 n program per pitli:es y granc:es.
L program plu avisa ie da abiné sot a www.museum gherdeina.it (y tla edizion de La Usc che vën).


La cura dal bun tof y öri eterics
La Portina por l’assistënza y cura organisëia n domisdé ai 19 de ma (vën­dres) dales 16:00 tl Raiun Sozio-Sanitar a Picolin
La cura dal bun tof y öri eterics é al zënter de n domisdé che vëgn tigní dal’infermiera Margot Pizzinini en vëndres ai 19 de ma dales 16:00 a Picolin tl Raiun Sozio-Sanitar.
Al vëgn traté i argomënc: – cura dla pel, – pre­venziun dles plaies, – prevenziun dl inter­trigo, – aromatisé y fá da sté saurí l’ambiënt.


Giaurida dla mostra »Flower-Power«
Ncuei vënderdi ai 12 de mei vëniel giaurì tla galaria Vijion a Puntives, dala 20:30, la mostra culetiva »Flower-Power«, cun opres che trata la tematica dl ciof
La persona à for abù na faszinazion y amor per i ciofs y perchël ie i ciofs unii laudei y descric te duta la formes d’ert. I ciofs nes acumpanieia na vita y nes trasmët plajëi y legrëza. Da for à i ciofs abù si simbologies, cun senificac liei a cërta sortes de ciofs. Nce l muvimënt »Flower-Power« di ani ‘60 ie unì senià dai ciofs, ajache l ciof repre­jënta l crëscer, l mudamënt, la belëza, l utimism y la grandëza dla natura, che fova i gran ideai de chësc muvi­mënt. Se basan sun l sentimënt de maruëia ma nce de delicatëza y tenerëza, ulëssa la mostra mustré su plu aspec ntëur la tematica dl ciof.
Artistes y artisć che tol pert: Elisa Alberti, Harald Plattner, Alfons Walde, Valeria Stuflesser, Egon Digon, Leonora Prugger, Stefan Gross, Andrea M. Varesco, Fabrizio Senoner y Gregor Prugger.
La mostra resta davierta dai 13 de mei nchin ai 17 de juni, dal lunesc nchin la sada dala 16:00 - 19:00.


Cunties y Paoi
Presentaziun tla Ciasa dl parch natural Fanes–Senes–Braies a Al Plan dl liber de Mattia Maldonado cun dessëgns de Silvia Baccanti y Emil Valentini, dé fora dal Istitit Ladin Micurá de Rü. En vëndres, ai 19 de ma 2023, dales 16:00 resp. 18:00 inant
»Cunties y Paoi« é n libreto por n teater te trëi ac, che tol ite liëndes de nostes vala­des y propostes de inoms de paoi che n’é nia danman.
Program
Dales 16:00: escurjiun incër la Ciasa dl parch a chirí paoi cun Elia Gua­riento, entomologh dl Isti­tut por l’ambiënt alpin dl »Eurac research« da Balsan, por descurí i paoi, sües formes y sües funziuns (acom­pagnamënt tl lingaz talian). Dorada: 1,5 h. Sc’al ess da ester bur tëmp sarál Elia Gua­riento che tignará daite n referat sön le control dla biodiversité te Südtirol, cun referimënt ai paoi.
Iscriziun debann por l’escur­­­jiun: Ciasa dl parch natural, tel. 0474 506120.
Dales 18:00: presenta­ziun dl liber y bufé.


»Resta porsona tl monn di media«
Campagna de sensibilisaziun sön l’adoranza dl fonin y di mass media
Le travert prinzipal de chësta iniziativa é chël da sensibilisé dantadöt i geniturs, o miú i adulc, da adoré i social media, en particolar le fonin, te na manira responsabla. I adulc dess ester de bun ejëmpl por mituns y jogn. Tl medem momënt dess düc ponsé sura por tan dî y por ci ch’ai adora chësc meso de comunicaziun.
Düc chi che vëiga les gran foto arjignades por chësta aziun, dess ponsé do sce ëi instësc esagerëia o manco cun le consum di massmedia. An dess ester cosciënc de ci sort de informaziuns y fotografies ch’an mët tla rëi ponsan olach’ares pó rové indlunch y co ch’ares pó gní adorades.
Chëstes gran fotografies (3 x 2 metri) dess trá l’atenziun dles porsones, i motifs é gnüs chiris fora da ion por sperde, por imprescioné y é gnüs combiná cun slogans che provochëia, sciöche »To/tüa möt/a impara da TE... Al/ara vëiga ci che TÖ fejes!« o ince »I jogn é ma tres sön le telefon!... Y TÖ pa?«
I 5 motifs gnará metüs fora un al iade alaleria ti posć prinzipai dla valada, ai sará da odëi apresciapüch 4 edemes alalungia te vigni post y spo gnarái baratá fora a rodaziun. L’esposiziun pëia ia ai 22 de ma, por jí a piz ai 9 de otober 2023.
Mësa torona
En vëndres ai 19 de ma dales 20:00 sarál tl Zënter dla Jonëza y dla cultura SaJ.un a La Ila l’inauguraziun dl’iniziativa cun na mësa torona, olache al gnará baié de chësc argomënt che ti stá a cör bëgn feter a düc. Al tol pert Maddalena Valentini – pedagoga di mass media y mama; Veronica Clara – assistënta soziala, tutor academica tla Université da Porsenú y mama; Christian Pedevilla – avocat y pere; Maria Pescosta – studënta tla Scora Mesana a La Ila; Luianta Maria Clara – presi­dënta dl Comité di studënc/dles studëntes dles Scores Altes La Ila. La moderaziun é de Lois Kastlunger.
L’iniziativa é organisada dal Comité de distret Val Badia en colaboraziun cun le Sorvisc ai Jogn Val Badia.


»Highlights« a La Val
Sot a chësc motto inviëia la Musiga da La Val a so conzert d’aisciöda, en sabeda ai 13 de ma dales 20:30, te palestra da La Val
La Musiga da La Val á le plajëi da invié a so conzert d’aisciöda dal titul »Highlights«. Sot la bachëta de Stephan Ploner gnarál porté dant n program de 8 toc. Tla pröma pert gnarál soné »Nordic Fanfare and Hymn« de Jacob de Haan; »Schmelzen­de Riesen« de Armin Kofler, »Sla­wischer Tanz nr. 8« de Antonin Dvořák, aranjé da Vladimir Studničká y »Mer­cury« de Jan Van der Roost.
Inant vára tla secunda pert cun »Wenn Blech erklingt« de Franz Watz, »The Witch and the Saint« de Steven Reineke, »Dublin Pictures« de Marc Jeanbour­quin y »Textilaku« de Karol Pádivy. Tla palsa danter na pert y l’atra gnarál tut l’ocajiun da surandé valgünes ono­ranzes. La Musiga se conforta da ves saludé.


Conzert d’aisciöda a San Martin
La Musiga da San Martin de Tor inviëia al conzert d’aisciöda, chësta domënia ai 14 de ma dales 20:00, tl salf dles manifestaziuns a San Martin de Tor
La Musiga da San Martin de Tor á indô le plajëi da ves porté dant n program desvalí, cun melodies tradizionales y toc plü moderns y en chësc ann ince val’ toc cun solisć.
Sot ala bachëta de Sepl Pezzei podarán aldí n conzert de döes perts. Al mët man cun la marcia da conzert »Arsenal«, por jí inant cun la fanfara da festa »A festival Prelude« de Fritz Neuböck. I podarëis spo ince aldí n valgügn toc portá dant dai solisć al clarinet, fabló traversal, eufonium y saxofon: la polca »Launische Klarinetten«, »Celtic Flutes«, »Zwei Fröhliche Musikanten« y »Sax Time«.
La secunda pert vëgn daurida cun le toch ritmich »Caribbean Moods« y vá spo inant cun toc plü moderns: »One Moment in Time« y le medley dër conesciü »STS Medley« de Stefano Conte.
Düc é dër bel inviá da gní a d’ascuté sö y a passé na sëra cun de beles melodies.