Manifestazions atuales

Data

23 de jugn 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 23 de jugn 2023
Sozial
Atualmënter
Bancarela dl mangé a Badia
La Bancarela dl mangé a Badia é daverta vigni jöbia dales 9:30 ales 10:30. Families y porsones che á debojëgn ciafa dailó spëisa debann. Ala bancarela pó s’oje la jënt di comuns de Badia, Corvara y La Val.
Atualmënter
Ciamena dal guant a La Ila
La Ciamena dal guant »Neores« a La Ila é daverta vigni vëndres dales 14:00 ales 15:30. An pó dé jö guant y cialzá nia roviná y nëc por mituns da 0 a 14 agn, sciöche ince tasces da scora, elms da jí cun la roda, panolins. An pó spo se tó ci che an adora, por na spënora de 1,00€ por vigni toch – che vá a fin de bëgn.
Uni merdi
Marënda per i sëura 60
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gher­dëina a se nuzé de chësc servisc che vën pità uni merdi dala 12:00 ti trëi luesc de Gherdëina (Urtijëi Cësa de Cultura; S. Cristina Cësa de Chemun; Sëlva Stua di Senio­res). L ie da se lascé nuté su nchin al di dant da mesdì, cherdan su: per Urtijëi l 335 1031751, per S. Cristina l 333 1499949, per Sëlva l 335 6558633.
Uni vënderdi
Mëisa dala spëisa
La Lia S. Vinzënt de Urtijëi mët a jì uni vënderdi dala 10:00 danmesdì te calonia de Urtijëi basite na mëisa dala spëisa, ulache l vën partì ora roba da maië a chi che à debujën (che à la residënza a Urtijëi).
23.06.
Grupa Deberieda: jita sa Sacun
N se anconta ncuei vënderdi ai 23.06. dala 13:40 dan la Cësa de Paussa. La grupa Deberieda ie na grupa cun ulen­teres, per se ancunté danter persones che à proble­ms psichics o de sozialisazion.

Mujiga
Uni mierculdi
Cunzert dla Mujiga de S. Cristina
La Mujiga de Santa Cristina sunerà uni mierculdi dala 20:30 tl Zënter Iman de S. Cristina. Duc ie nviei de cuer.
Uni vënderdi
»Trio Ladinia« sona te Val
L trio de corni da mont sunerà te Val uni vënderdi, dai 30 de juni inant, for dala 16:30.
23.06.
Conzert de la Musega de Poza
Insnet, vender ai 23 de jugn a Poza l é l conzert de la Muse­ga de paisc. Da les 21:15 la ponta via en defilèda da la gejia de Sèn Nicolò e do la sona te tendon de la manife­stazions.
24.06.
Conzert de Max von Milland
»Sonns y Enrosadira« é le titul dl conzert alaleria cun le ciantautur südtirolesc Max von Milland, en sabeda ai 24 de jügn dales 19:00, pro la staziun a munt dl implant »La Crusc 1« a Badia. Les chertes ciafon ti ofizi turistics dl’Alta Badia o online, y ince la sëra dl conzert. Sce al foss bur’ tëmp, vëgn le conzert sburlé ai 25 o ai 26 de jügn.
29.06.
Cunzert dla Mujiga de Sëlva
La Mujiga de Sëlva sunerà n la sëira dl 29 de juni dala 21:00 sun Plaza de Chemun de Sëlva. Duc ie nviei de cuer a unì a scuté su.
29.06.
Cunzert dla Mujiga da Bula
La Mujiga da Bula sunerà n la sëira dl 29 de juni dala 21:00 tl pavillon dan la dlieja da Bula. Duc ie nviei de cuer a unì a scuté su.

Segres y Festes

24.06.
Sègra de la Pieif de Fascia
En sabeda ai 24 de jugn l é la festa en onor del patron Sèn Jan de la Pieif de Fascia. Da les 20:00 ponta demez la procescion dal Comun Gene­ral de Fascia, da les 20:30 l é la messa te gejia de Sèn Jan e sobito do n moment convivial con la Musega da Vich.
24. y 25.06.
Segra da Rina
La Musiga da Rina inviëia ala segra dl paisc. Sabeda ai 24.06. dales 18:00 inant aperitif lunch. La serada é dedicada ai ciapí, le plü bel gnará premié. Al sona Michael y Dominik y spo i »VolxBrass«. Domënia ai 25.06. dales 8:15 mëssa, dedô matinée cun la »Welschell’ner Böhmische« y danterite Pire Ellecosta cun i orghi da man. Domisdé musiga y buna löna.
24-26-06.
Sègra de Sèn Vile
Dai 24 ai 26 de jugn a Moena vegn endrezà la sègra de Sèn Vile. Per duc i trei dis musega e stonc con magnèr e beiver te piaz de Ramon. En domenia ai 25 da les 4 domesdì te sala Simonin Maza de la scoles prejentazion del liber scrit da Armando Vadagnini »Con­versazioni di storia trentina« dat fora da Vita Trentina. En lunesc ai 26 da les 9 defilèda e da les 10 messa grana.
29.06.
Sègra di Sènc Piere e Paul
En jebia ai 29 de jugn vegn fat sègra a Soraga per i patrons Sènc Piere e Paul. Da les 9:00 messa grana e do messa mo­ment convivial con mezmesdì e musega.

Cursc

11.07.
Curs de ladin – livel B1
L’Istitut Ladin Micurá de Rü mët a jí n curs de ladin dl livel B1, cun Ulrike Frenademez. Le curs mët man en mertesc ai 11 de messé y vá inant indöt 8 iadi, fina ai 8 d’agost, dagnora mertesc y jöbia dales 18:00, tl Istitut Ladin a San Martin de Tor. Infos y iscri­ziuns al 0474 523110 o ala mail ulrike@micura.it

Sport

Atualmënter
Iscrizions curs per purvé l sport dl volley
Es’a nce tu ueia de purvé l sport dl volley y ies nasciù danter l 2012 y l 2016? Pona scrì te ite a nosc curs per purvé che vën a s’l dé ala fin de agost sun l ciamp da beach volley dal Tennis Urtijëi. La iscri­zions ie daviertes nchin ai 15.08.2023 sot al numer +39 333 1666922.
Uni juebia
Ancunteda de sauté
I Gherdëina Runners mët a jì na ancunteda cun alenadëur per miuré la tecnica de sauté y per mparé leprò n con’ de chësc sport, uni juebia dala 19:00 nchin la 20:00 sun l ciamp dal sport Mulin da Coi. Duc ie de cuer nviei.
24-25.06.
Te Fascia la UCI Enduro World Cup
Ai 24 e 25 de jugn a Cianacei vegnarà endrezà na tapa de la Copa del Mond de MTB, la UCI Enduro World Cup de Fascia, sui percorsc endrezé dal Fassa Bike District anter Ciampac, Belvedere e Col Rodela.
25-30.06.
Val de Fascia Running
Dai 25 ai 30 de jugn fora per i paijes de Fascia l é la 23^ edizion de la Val de Fascia Running. Domenia ai 25 tapa a Fontanac, lunesc ai 26 sun Sèn Pelegrin, mèrtesc ai 27 a Poza, mercol ai 28 l é la Mini Running, jebia ai 29 a Soraga e vender ai 30 tapa sun Col Rodela e Ciampedel.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n sada ai 24.06. nchin n vënderdi ai 30.06. ie chëla de S. Cristina, tel. 0471/792106 o 333/1776615 (orar de giau­rida 8.00-12.00/15.00-19.00).
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 23 de jügn dales 19:00 al vëndres ai 30 de jügn ales 19:00, é chëra da Corvara, tel. 0471 830237.

Dotours

Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc ti cin’ comuns dla Val Badia, tla fin dl’edema di 24 y 25 de jügn, é la doturia Margarete Mahl­knecht, La Val, tel. 349 0667034 o 0474 523018.
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 24.06 dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 26.06. ie l dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471/773073 o l 335 6844944.

Temp Lede

Atualmënter
La Val: ala descurida dl paisc
Ince fora por i mëisc da d’isté pón tó pert a na ciacia al tesur particolara fora por le paisc da La Val. Ara se trata de na spazirada interativa da na staziun al’atra fora por les fraziuns dl paisc cun le travert da ciafé la parora de soluziun. Dötes les informaziuns y i materiai da pié ia ciafon tl ofize turistich da La Val.
Atualmënter
L’edema dl ziclist
Tl’edema dan la Maratona dles Dolomites, dai 26 ai 30 de jügn, vëgnel pité vigni de na escurjiun cun la roda, por podëi descurí i jus dles Dolo­mites cun acom­pagnadus dl post, anter chisc ince Manfred Mölgg. Infos y prenotaziuns sön www.maratona.it o www.altabadia.org.
Uni merdi
Marcià di paures y artejans
Dai 27 de juni inant vëniel metù a ji l marcià tradiziunel di paures y artejans, tl raion de jì a pe de Santa Cristina dala 19:00 inant.
Uni merdi
Pastelné cun materiai naturei
Sun Pitla Plaza de Sant Antone a Urtijëi puderà i mëndri y la mëndres pastelné cun materiai naturei (putes, rames, pleces, ciofes, yni.), uni merdi, dai 27.06. inant dala 14:30 nchin la 18:00.
Uni mierculdi
Marcià de prudoc dl luech
Dai 28 de juni inant giaurirà l pitl marcià de prudoc dl luech sun Pitla Plaza de Sant Antone a Urtijëi. I stonc sarà davierc dala 15:00 nchin la 19:00.
Uni mierculdi
Marcià sun Plaza Nives
L marcià tradiziunel, ulache n puderà cialé, ciarcë y cumpré roba y spëisa locala, unirà a s’l dé uni mierculdi dai 28.06. inant dala 14:30 nchin la 17:00 sun Plaza Nives te Sëlva.
Uni juebia
Sëira per mutons:ans cun l Strion Bryan
Tl Zënter Iman uniral metù a jì uni juebia na sëira de aurela curta, juech y deverti­mënt cun l strion Strion Bryan, for dala 20:30 inant.
26.06.
Kids Night – juesc y devertimënt per mutons y mutans
La Lia dl Turism de Sëlva nvieia a chësta manifestazion, che unirà a s’l dé sun Plaza Nives te Sëlva, ai 26 de juni dala 20:30 inant.
26.06.
Tradizions y artejanat te Gherdëina
Sun Plaza Stetteneck a Urtijëi puderan ti de na udleda y scuvrì tradizions y artejanat de Gherdëina. La manifesta­zion vën a se l dé ai 26 de juni dala 20:30.
28.06.
Laborators didatich tl Museum Ursus ladinicus
En mercui ai 28 de jügn pó i mituns tó pert a döes incun­tades didatiches, tl Museum Ladin Ursus ladinicus a San Ciascian: dales 16:30 ales 17:00 pó mituns da 7 a 12 agn imparé val’ sön les Dolo­mites y dales 17:00 ales 18:30 pó mituns da 4 a 8 agn vijité le museum. Prenotaziuns pro le Museum ladin.
28.06.
I petorai dla Maratona
Da en mercui sëra ai 28 de jügn pó i partezipanc ala Maratona dles Dolomites jí a se tó le petoral, te salf dles manifestaziuns a Badia – dales 20:30 ales 22:30. Chësta sëra gnarál ince daurí le »Maratona shop« tla palestra dla scora elementara y la jöbia sëra dales 20:00 dauriará le »Maratona village« cun de plü espositurs liá al monn dla roda. Chësc é davert ince vëndres y sabeda ia por le de.
28.06.
A Spas con la musega
En mercol ai 28 de jugn a Poza l é a Spas con la musega. Entorn les 21:00 vegn serà fora la strada de Meida, Piaz del Malgher, Piaza Deodat de Dolomieu e Piaza de Comun olache sarà musega e stonc con mestieres da zacan e da magnèr.
30.06.
Nuet longia a Urtijëi
N vënderdi ai 30.06. dala 21:00 inant puderàn se la lascé ji bona tl raion da jì a pe de Urtijëi: la butëighes sarà daviertes, i locai dajerà ora da maië y da bever y vel’ grupa sunerà de bela mujiga.
01.07.
Maratona for kids
Ince i mituns pó tó pert a na gara dla roda en gaujiun dla »Maratona for kids«, en sabeda al 1. de messé dales 10:30. Les iscriziuns por mituns da 6 a 12 agn vëgn tutes sö direta­mënter le de dla gara dales 9:00, tl pre sot la scora de schi da Corvara. La cuota d’iscriziun vá a fin de bëgn ala fondaziun »Dynamo Camp«.

Iadi y Jites

Uni mierculdi
Raida di mejes sa Sacun
L Museum Gherdëina mët a jì uni mierculdi la raida di mejes sa Sacun, cun vijita ai mejes de Mëune y Peza y ala dlieja da Sacun y ntroduzion ala storia dl nridlamënt tl Museum Gherdëina.N se anconta dala 09:00 tl Museum Gherdëina. La iscrizions vën tëutes su nchin al di dant dala 18:00 dal Museum Gherdëina al 0471 797554 y pra la lies turistiches de Gherdëina.
29.06.
Jita sun l Großglockner
L KVW de Sëlva mët a jì chësta jita ai 29 de juni: l vën pià via dala 06:30 dan la Cësa de Cultura de Sëlva y n puderà zapé ite pra la fermedes dla curiera de Gherdëina. Per se lascé nuté su pòssen cherdé su Rosmarie Ploner al 333 1671486. L priesc ie de 70,00€ per cumëmbri:es dl VKE y de 75,00€ per nia scric:tes ite.
02.07.
Ena dla jites tla Dolomites
N dumënia ai 2 de lugio dala 20:30 uniràl prejentà l pro­gram y dai 03.07. inant uniràl a s’l dé la 13ejima edizion dla ena dla jites tla Dolomites. Nfurmazions y iscrizions tla Lia dl Turism de Sëlva: 0471 777900 o selva@valgardena.it.
02.07.
Di dla jita
Ai 02.07. dala 08:00 inant vëniel a se l dé la 12ejima edizion dl Di dla jita de Gherdëina. N puderà fé na jita de 5km o de 10km, pian dala Plaza de Chemun de Sëlva demez. Grupes ie priedes de se nuté su nchin ai 30.06. Nfurmazions: oswin.senoner@gmail.com.

Mostres y Ert

Atualmënter
»Magic landscapes without consequences«
L Circolo – Lia Mostra d’Ert nvieia a unì a ti cialé ala mostra dal titul »Magic land­scapes without consequences«, che resterà davierta nchin ai 25 de juni, da lunesc nchin de vënderdi, 16:00-18:00 y de sada y dumënia nce dan­mesdi, 10:00-12:00.
Atualmënter
Hyperballad
La mostra tl Tublà da Nives cun chedri de Miriam Falken­steiner y scultures dl duo artistich Philipp Putzer y Mischa Sanders sarà da udëi nchin ai 1. de lugio uni di (ora che l lunesc) dala 15:00 nchin la 18:00.
Atualmënter
Mostra »i minerai dles Dolomites«
Tl salf dles manifestaziuns a Corvara él da odëi cina ai 22 de messé na mostra de corëc, sot al titul »I minerai dles Dolomites. Ara é daverta dal lönesc ala sabeda dales 8:00 ales 12:00 y dales 15:00 ales 19:00; la domënia dales 9:00 ales 12:00 y dales 16:00 ales 18:00.

Avisc

Atualmenter
I oraries de Pedies
Pedies vegn moscià sul canal 10 de la televijion, Trentino TV, de sabeda da les 18:00 e de domenia da les 13:30. Con Smart TV sul medemo canal se pel l veder canche se vel orian co la friza en su i sotcanai HBBTV, sot la ousc TML. Duc i video e filmac dac fora dal Comun General e da l’Union di Ladins é da poder veder ence sul canal Tv Ladina de Youtube.
Atualmënter
Orares dl Museum Gherdëina
L Museum Gherdëina tla Cësa di Ladins a Urtijëi ie daviert dal lunesc al vënderdi dala 10:00 -12:30, 14:00–18:00. Dai prims de lugio nchin ala fin de agost iel nce daviert la sada dala 10:00 -12:30. Per vijites ora dl orar reguler possen cherdé su danora: 0471 797554.
Atualmënter
»Club Boé«
Le grup de autoaiüt »Club Boé« por problems de alcol o d’atres dependënzes s’incunta vigni mertesc dales 20:00, tla Ciasa di Stüdafüch a La Ila altaite. Les porsones de referi­mënt é Hubert (tel. 339 1698343) y Methilde (tel. 335 6977604).
Atualmënter
L’Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L’ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30, le mercui ince dales 15:00 ales 17:00. info@frauen helfenfrauenbruneck.it
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L’ofize dla MIP – Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caji de separaziun y pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L’ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, le vëndres dales 8:00 ales 12:00. Contac: 0474 555848, 340 1896431 o info@mip-pustertal.it
23.06.
Prejentazion de a revista ‘gana’
L nef numer de la revista femi­nina ‘gana’, dal titol ‘l’autra vijion’ vegn prejentà anché, vender ai 23 de jugn da les 5 domesdì, te Baita Ischia a Ciampedel. Duc é envié de cher!
25.06.
I Alpins sun Contrin
En domenia ai 25 de jugn l é l 40° Raduno nazionèl di Alpins al refuge Contrin. Da les 11:15 auzabandiera, descorsc de l’autoritèdes, da les 11:30 messa e da les 12:30 marena. Sona la Fanfara Alpina de Monte Zugna de Lizzana.

Televijion

Atualmënter
Tg Ladin
Orares dl TG ladin menà da Egon Vinatzer: uni merdi dala 19:30 sun Alto Adige Tv, cun repliches uni sada dala 18:15 sun Trentino TV y uni dumënia dala 18:30 sun Alto Adige Tv; repliches nce online.
27.06.
Eie e spieie: Manco turism ma mior
Dales 20:50 ca. L descors che roda dintornvia i numeres che fèsc l turism l spartesc la opinions: da na man l é de besegn de seghitèr a lurèr per mantegnir viva l’economia de nosc teritorie, da l’autra l é ampò debesegn de pissèr a n’autra vida de sporjer alberch. Manco turism ma mior: na vijion possibola? Program de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel.
28.06.
Unesco: I parcs naturai tles Dolomites Unesco 2°pert
Dales 20:50 ca. Tl 2009 á les Dolomites ciafé le recono­scimënt sciöche patrimone mondial dl’umanité por la belëza straordinara de sües contrades y la geologia uniches al monn. Na gran desfida por chi che laora por la Fondaziun Dolomites Unesco é de ti fá capí ala jënt dl post le gran valur che les Dolomites Unesco á. Avisa por garantí na proteziun, él gnü istituí i parcs naturai.Ma sce les porsones se sënt brauies de chisc posć y capësc che ëi á la poscibilité y le dovëi de le gestí bun, podaráres capí l’importanza de sconé chësc tesur, ince por les generaziuns dl dagní. Program de Karin Pizzinini, a cura de Anna Mazzel.
29.06.
Cult rituai da inier y incö: Siur Edmund Runggaldier pater iesuit
Dales 20:50 ca. Program de Daria Valentin y Hanspeter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.

Radio

Ladinia Live
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
27.06.
L’isté dla jonëza
Dales 13:45. Le Sorvisc ai Jogn Val Badia pita tres sües ativités tratan le isté, n tëmp recreatif por nüsc mëndri, mo sambëgn ince n aiüt por les families. N program de Sara Frenner.
Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
24.06.
L’espanjiun cineja ti Balcans
Dales 19:05. Ti ultims agn á la Cina davagné tres plü podëi y á aumenté süa influënza te raiuns desvalis dl monn, anter chisc ince Paisc dl’antica Iugoslavia. La posiziun strate­gica di Balcans é dër impor­tanta dal punt d’odüda geopo­litich: le raiun vëgn conscidré la periferia dl’Euro­pa. Tres de gran inverjiuns y finan­ziamënc, fej la Cina crësce sües raisc tl vedl continënt. Program de Iris Del Valle.
28.06.
Fondazion Dolomites Unesco
Dales 19:05. Coluna eles pa la competenzes e che pelela pa fèr tel concret la Fondazion Dolomites Unesco? En rejo­non co la diretora Mara Nemela dò doi egn da sia enceria. Bilanz e projec per l davegnir. Program de Anna Mazzel.
29.06.
Ciasa de Palsa a Urtijëi
Dales 19:05. Te chësc program nes cunta la direturia dla Ciasa de palsa da Urtijëi, dl funzio­na­mënt, di obietifs y dles sfidades de na strotöra impor­tanta por nosta sozieté. Program de Sara Frenner.

Chino

Atualmenter
Al chino de Cianacei
Anché, vender ai 23 de jugn da les 17:00 se pel veder »Tras­formers – Il risveglio« e da les 21:15 »Mindcage – Mente criminale«; en sabeda ai 24 da les 17:00 l é »La Sirenetta« e da les 21:15 »The Flash« che vegn dat ence en domenia ai 25 da les 17:00. En domenia ai 25 da les 21:15 vegn moscià endò »Mindcage–Mente criminale«. En mèrtesc ai 27 da les 17:00 l é en program »Elemental« e da les 21:15 amò »Trasformers–Il risveglio«. En mercol ai 28 da les 21:15 »Indiana Jones e il quadrante del destino« e en jebia ai 29 da les 17:00 endò »Elemental« e da les 21:15 »The Flash«.
Atualmenter
Al chino de Tieser
Insnet, vender ai 23 de jugn da les 21:15 l é »Elemental« che vegn moscià ence sabeda ai 24 e domenia ai 25 da les 17:30. Sabeda ai 24 e domenia ai 25 da les 21:15 l é »The Flash«. Mercol ai 28 da les 17:15 l é »La Sirenetta« e da les 21:15 l é »Indiana Jones e il quadrante del destino«. Jebia ai 29 e vender ai 30 da les 21:15 l é »The flash«.

Galaria retrac