Manifestazions atuales speziales

Data

23 de jugn 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 23 de jugn 2023
Curs de dessëgn de basa
L’EPL–Ert por i Ladins mët da jí por la »Cademia La Pli« tla Scora d’La Pli de Mareo n curs de dessëgn de basa cun Jutta Valentini, por jones y jogn dai 12 agn insö y adulc
Le curs gnará tigní dai 24.07. ai 28.07.2023 dales 9:00 ales 13:00. Les partezipantes y i partezipanc á da tó para deplü massaries de laur y material: raisplais 2H, HB, 2B, taiarin, papier, guma spizada. Le cost a porsona é de 150,00 €. Informaziuns y iscriziuns dan i 9 de messé 2023 pro l’artista Jutta Valentini: jutta@valentini.cc


Curs de pitöra a öre alaleria
L’EPL–Ert por i Ladins mët da jí por la »Cademia La Pli« a La Pli de Mareo n curs de pitöra a öre alaleria cun Jutta Valentini, por jones y jogn dai 12 agn insö y adulc
Le curs gnará tigní dai 31.07. ai 04.08.2023 dales 9:00 ales 13:00. Le cost a porsona por le curs é de 150,00 €, lapró se ajunta le cost dl material de 50 €. Informa­ziuns y iscriziuns dan i 9 de messé pro l’artista Jutta Valentini: jutta@valentini.cc


Curs de kintsugi
L’EPL–Ert por i Ladins mët da jí por la »Cademia La Pli« a La Pli de Mareo n curs de kintsugi cun Gaia Lionello, por jones y jogn dai 12 agn insö y adulc
Le curs gnará tigní ai 29 de messé 2023 dales 15:00 ales 18:00. L’ert dl kintsugi é na tecnica iaponeja dër vedla, cun chëra che an cuncia n toch de ceramica (arjila/cop), valorisan les sfesses cun stöp d’or. La tecnica nasc tl secul 1400, sot al shogunat de Ashigaka Yoshima, te na epoca de cultura dër nobla, influenzada dal’estetica sabi y dala filosofia zen. La tecnica tradizionala adora le lach Urushi y stöp d’or; tl ozidënt vëgnel adoré n larié che costa demanco y é plü saurí da ciafé. Le cost por tó pert al curs é de indöt 80 € (al tól ite la leziun y le material che vëgn metü a despo­siziun). Infos dan i 9 de messé pro l’artista Gaia Lionello: gaialionello@hotmail.com – tel. 333 3653636


»Day & Night« spetacul nternaziunel de bal
L Circolo-Lia Mostra d’Ert mët a jì si prim festival de bal, l proiet Muvimënt. La giaurida sarà ai 28.06. dala 21:00 sun Plaza de Chemun te Sëlva
Cun chësc proiet uelen mëter daujin la belëza dl bal ala cuntredes dla valedes ladines, che fej mprescion. L ie na ucajion per valorisé, tres l’ert, la mpurtanza storica dl raion. Cuer y zënter dl proiet ie la produzion de na manifestazion de bal cun i balarins dl Ballett Naziunel dl’Estonia de Tallinn.
Coreografa: Laura Karina Leškin. Assistënt: Samuel Pellegrin. Balarins:es: Anatole Blaineau, Ellinor Pirimäe, Finn Adams, Laura Karina leškin, Lena Scherer, Antonio Gallo, Mia S Li y Samuel Pellegrin.
L unirà a s’l dé na segonda  reprejentazion ai 30.06. dala 21:00 tl chino »Teatro Marmolada« a Cianacëi. Chertes danora pòssen resservé cherdan su l numer 377-5936350. La ntreda ie debant, na dunfierta ie bënududa.


Curs da portreté
L’EPL–Ert por i Ladins mët da jí por la »Cademia La Pli« tla Scora d’La Pli de Mareo n curs da fá portrés cun Jutta Valentini, por jones y jogn dai 12 agn insö y adulc
Le curs gnará tigní dai 24.07. ai 28.07.2023 dales 15:00 ales 18:00. Les par­tezi­pantes y i partezipanc á da tó para deplü massaries de laur y material: raisplais 2H, HB, 2B, taiarin, papier, guma spizada. Le cost a porsona é de 150,00 €. Infor­maziuns y iscriziuns dan i 9 de messé 2023 pro l’artista Jutta Valentini: jutta@valentini.cc


Curs de xilografia
L’EPL–Ert por i Ladins mët da jí por la »Cademia La Pli« a La Pli de Mareo n curs da fá inzijiuns a relief sön plates de linoleum cun Gaia Lionello, por jones y jogn dai 12 agn insö y adulc
Le curs gnará tigní ai 5.08. y 6.08.2023 dales 15:00 ales 18:00. La xilografia é na tecnica de stampa a relief dër vedla, che gnô bele adorada tl Egit dl V-VI secul dan C. Al vëgn intaié le dessëgn sön na brëia de lëgn o linoleum, che vëgn spo depënta cun corú y stampada sön papier.
Le cost a porsona é de 110,00€ (60,00 € les leziuns, 40,00 € le material che vëgn metü a despo­siziun). Informaziuns y iscriziuns dan i 9 de messé 2023 pro l’artista y maestra Gaia Lionello: gaialionello@hotmail.com – tel. 333 3653636


La Bira Te Fascia
L Festival de la Bira artejanèla da mont ve speta a Ciampedel dai 30 de jugn ai 2 de messèl con degustazions e musega live: en domenia Dj set con Frankie hi nrg mc
L istà te Fascia scomenza con na bira! L aprijià festival é ruà a la edizion numer 9 e l é vertech per ve sporjer 3 dis de degustazions, local food, musega live, esperienzes.
Dai 30 de jugn ai 2 de messèl jun Ischia a Ciampedel jent del post e ghesć podarà viver na espe­rienza fora de anter, lean bires de calità, bon magnèr e prodoc de ezelenza, musega dal vif e saeres del teritorie, perché la bira l é dever­timent, sozialità, ma ence pascion, tera, lurier e identità.
Chest’outa se jirà ence sorafora la seides: apede ai produtores de Trentin, Sudtirol e Toscana per la pruma outa sarà ence produtores da la maraveousa Irlanda.
En vender ai 30 de jugn l tendon sarà avert da les 4 domesdì fin mesanet; en sabeda prum e en domenia ai 2 de messèl da mesdì fin mesanet. Dut l program é sul sit: www.labiratefascia.it
Anter i evenc sarà endò la Master­class sul abinament bira-magna­diva, ma ence n workshop de scher­tura creativa a tema, laborato­ries per bec e ogne sera musega dal vif, en domenia col rapper de nonzech Frankie hi nrg mc.
L Festival La Bira Te Fascia é pissà e endrezà da la Sociazion Comunicarea col sostegn de la Provinzia Autonoma de Trent, l’APT de Fascia, l Comitat Manife­stazions de Ciampedel e la Socia­zion de categoria Unionbirrai.
Per maor informazions: www.labiratefascia.it – whatsapp 329 9159877. Prenotazions Masterclass e Laboratories: labiratefascia@gmail.com


Cëna da morin a morin
Incö ai 23 de jügn dales 18:00 inant vëgnel indô pité la cëna particolara, tla Val di Morins a Lungiarü
Do la buna esperiënza dl ann passé, vëgnel ince en chësc ann pité a Lungiarü la »Cëna da morin a morin«, plü avisa incö vëndres ai 23 de jügn dales 18:00 inant. Por festejé adöm che al vëgn l’isté, é düc inviá a n momënt de aurela cörta y compagnia tla Val di Morins. Al gnará pité derzades cun produc dl post, n pice marcé di paurs y sambëgn de bela musiga dal ví. Tolesse impara na löm da gofa, dea­che al sará n evënt zënza strom y ilominaziun artifiziala.


Cursc da nodé a La Ila
La US La Ila organisëia chësc isté n »swim camp« por mitans y mituns dla scolina y dla elementara
Le curs da nodé vëgn tigní tla nodadoia da La Ila y é ponsé por mitans y mituns dla scolina (agn 2017, 2018 y 2019), sciöche ince chi dala 1. ala 5. elementara. La pröma edema de curs é dai 17 ai 21 de messé, la secunda dal 31 de messé ai 5 d’agost – dagnora dal lönesc al vëndres, vigni de. An pó ince se scrí ite a intrames les edemes. I cursc vëgn tignis danmisdé y vigni turnus é de 45 menüc (al vëgn fat plü turni aladô dl’eté y dl livel). Le cost é de 80,00€ a ce (curs + entrada te nodadoia), le numer de partezipanc é limité. Al é da se scrí ite sön la plata www.uslaila.it – sot la usc »Iscriziuns« por chi che n’á nia ciamó la tessera 2023, o zënza sot »Area soci«. Infos plü menüdes ala mail fitness@uslaila.it


Cujiné te ütia
Fora por l’isté vëgnel metü a jí deplü scomenciadies liades al cujiné. Öna de chëstes á inom »Cujiné te ütia«
Ara nen vá de cursc da cujiné, che vëgn tignis te n valgönes üties dl’Alta Badia sö por Piz La Ila y Piz Sorega. Vigni cogo portará dant te na ütia na derzada ladina o de Südtirol y mostrará ince sciöche an la cujina. Düc chi che tol pert podará porvé da la fá instësc söl post. Le pröm curs gnará tigní en mercui ai 28 de jügn tla ütia »Club Moritzino« sön Piz La Ila, olache an pó imparé da fá cajincí arestis. Ai 12 de messé gnarál insigné da fá de bunes bales da spinot tla ütia »I Tablá« y ai 30 de agost gnarára da cujiné cajincí t’ega sön Bioch. I cursc mët man vigni iade dales 14:30 y an mëss se scrí ite almanco n de danfora ti ofizi turistics dl’Alta Badia o sön www.altabadia.org .


Vins alaleria
Cërcia di mius vins de Südtirol amesa la natöra
Ince chësc isté vëgnel indô invié ia tl’Alta Badia la scomenciadia »Vins alaleria«. An podará tó pert indöt cin’ iadi danter jügn y agost, olache an gnará pro da ciarcé na cerna di mius vins de Südtirol cun n som­melier che descriará les saus di vins. Deperpo podarán se gode la bela contrada da munt incëria. Vigni cërcia se roda incër na tematica ia, sciöche por ejëmpl vins blanc o cöci, vins spumanc, vins biologics y biodinamics. Ai 3 de agost ti gnarál ince pité ai ghesć spëisa ladina. Por tó pert a chësta bela scomenciadia mësson se scrí ite ti ofizi turistics dl’Alta Badia, olache an ciafa le program cun les informa­ziuns. La pröma cërcia vëgn tignida ai 29 de jügn dales 14:30 pro les cascades de Pisciadú a Calfosch. I atri apuntamënc é preodüs ai 7 y 14 de messé, ai 3 y 25 de agost. »Vins alaleria« vëgn metü a jí da Alta Badia Brand deboriada cun le Consorz di vins de Südtirol y la Uniun di Sommeliers de Südtirol.