Manifestazions atuales

Data

28 de messel 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 28 de messel 2023
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 29.07. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 31.07. ie l dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471/773073 o l 335 6844944.
Doturs Val Badia
Tla fin dl’edema dl 29 y 30 de messé él en sorvisc ti comuns de Mareo y San Mar­tin le dotur Eduard Agreiter, San Martin de Tor, tel. 0474 523315 o 333 1380852. Ti comuns da La Val, Badia y Corvara él en sorvisc le dotur Alberto Caretta, Badia, tel. 0471 839706 o 380 3161999.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n sada ai 29.07. nchin n vënderdi ai 04.08. ie chëla de Fie, tel. 0471/725373 (orar: 8.30-12.30/15.00-19.00, sada 8.30-12.30, stlut mierculdi domesdì. Turnus: sa. 8.30-12.30/16.00-19.00, du. 10.00-12.00).
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 28 de messé dales 19:00 al vëndres ai 4 de agost ales 19:00, é chëra da La Ila, tel. 0471 847152.

Teater
Atualmënter
Teater alalergia a Urtijëi
La Lia dl Teater de Urtijëi nvieia a si spetacul alalergia dal titul »Der wunderbare Massenselbstmord« tla chëurt dla scola elementera de Urtijëi, che sarà da udëi mo n duman, 29.07. dala 21:00. Chertes: theatergroeden.com/tickets

Publizistica
Atualmënter
»N liber – Na mont«
La lingia de prejentazions de libri cun autëures va inant: i libri scric da autëures taliani:es, unirà prejentei tla Cësa di Cungresc a Urtijëi, for dala 17:30. Ncuei, 28.07. uniràl prejentà »Il male dentro« de Matteo Macuglia.
29.07.
Prejentazion dla CD »Figo Hits«
N ucajion dl festival Jëuni Rocking Sëlva vëniel prejentà la CD »Figo Hits«, na publica­zion nueva dla Union di Ladins de Gherdëina, cun cian­ties de mujiga moderna ladina de grupes de Gher­dëina. L apuntamënt ie dala 17:00 inat.
08.08.
Prejentazion dl liber »Il sottile filo della vita«
La prejentazion dl liber cun Lorenzo Bassi sarà n merdi ai 8 de agost dala 17:00 tla biblioteca San Durich a Urti­jëi.

Sport
Atualmënter
Iscrizions curs per purvé l sport dl volley
Es’a nce tu ueia de purvé l sport dl volley y ies nasciù danter l 2012 y l 2016? Pona scrì te ite a nosc curs per purvé che vën a s’l dé ala fin de agost sun l ciamp da beach volley dal Tennis Urtijëi. La iscri­zions ie daviertes nchin ai 15.08. sot al numer de telefon 333 1666922.
Uni juebia
Ancunteda de sauté
I Gherdëina Runners mët a jì na ancunteda cun alenadëur per miuré la tecnica de sauté y per mparé leprò n con’ de chësc sport, uni juebia dala 19:00 nchin la 20:00 sun l ciamp dal sport Mulin da Coi. Dutes y duc ie de cuer nviei:des.

Chino
Atualmenter
Al chino de Cianacei
Anché, vender ai 28 da de messèl, da les 17:00 se pel veder »Barbie« e da les 21:15 »Indiana Jones e il quadrante del destino, en sabeda ai 29 e en domenia ai 30 l é enveze en program »Kursk«.
Atualmenter
Al chino de Tieser
Insnet, vender ai 28 de messèl da les 17:15 l é »Barbie« e da les 21:15 l é »Rapito«, en sabeda ai 29 da les 21:15 l é »Mission: Impossible Dead Reckoning«, en lunesc ai 31 da les 17:15 e da les 21:15 l é »Barbie«. En mercol ai 2 de aost da les 21:15 l é »Scordato«, en jebia ai 3 da les 17:30 »La ragazza con i tentacoli« e da les 21:15 »Shark 2«.
Uni juebia
Chino da d’instà
Dai 20 de lugio inant – per cater juebies ndolauter, for dala 17:00 – uniràl mustrà n film per mutons:ans tla sala dla biblioteca de San Durich a Urtijëi. La ntreda ie debant.

Iadi y Jites
04.08.–06.08.
Jita de trëi dis tla Lechtaler Alpen
La grupa Nëus jon pa bel plan nvieia a na jita de trëi dis tla Lechtaler Alpen, ulache l unirà jit da na utia a l’autra. L se trata de na jita mesan­mënter saurida. N possa se lascé nuté su dai 24 nchin ai 28.07. scrijan a arthurprinoth @hotmail.com o tres Whats­App al 328 9146844. Infos: 339 6563015 (Mo­nica), 338 8362004 (Valentin).

Mostres y Ert
Atualmënter
Mostra Idea Unika
Ntan chësc instà vëniel metù ora per l cuinto iede la mostra Idea Unika tl zënter de Urtijëi, sun Pana y tl raion da jì a pe de Sëlva, ulache artisć:tes dl luech prejenterà si lëures nchin a mez setëmber.
Atualmënter
»SUCCESSO«, na mostra de Fabrizio Biz Senoner
L Tublà da Nives nvieia a unì a ti cialé a chësta mostra, che resterà da udëi nchin ai 5 de agost, uni di ora che l lunesc dala 16:00 nchin la 19:00. De merdi, mierculdi y vënderdi nce dala 20:00 nchin la 22:00.
Atualmënter
Mostra »Canche l pluef ie mi cuer desnut«
La mostra tl self dla mostres dl Circolo–Lia Mostra d’Ert sarà da udëi nchin ai 13 de agost, dal lunesc nchin al vënderdi dala 16:00–19:00 y de sada y dumënia dala 10:00–12:00 y 16:00 – 19:00.
Atualmenter
Mostra Silvia Nava
Cina ai 25 de agost él la posci­bilité da jí a ciaré a La Ila tla Ciasa dla cultura la mostra de corusc a ega de Silvia Nava, intitolada »Immersi nella bellezza«. La mostra é daverta dales 9:00 ales 12:00 y dales 15:00 ales 19:00 dal lönesc al vëndres, y la sabeda y domënia dales 17:00 ales 19:00.
Uni mierculdi
Cunzert dla Mujiga de S. Cristina
La Mujiga de Santa Cristina sunerà uni mierculdi dala 20:30 tl Zënter Iman de S. Cristina. Duc ie nviei de cuer.
Uni vënderdi
»Trio Ladinia« sona te Val
L trio de corni da mont sunerà te Val uni vënderdi, dai 30 de juni inant, for dala 16:30.
29.07.
Jëuni Rocking Sëlva
Nce chëst ann mët i Jëuni de Sëlva a ji l festival de mujiga, n duman, sada ai 29 de lugio dala 17:00 inant sun Plaza de Chemun te Sëlva. L sarà na bela sëira de mujiga cun aurela curta, zeche de bon da maië y da bever. Sëuraprò uniràl prejentà la nueva CD »Figo Hits«, data ora dala Union di Ladins de Gherdëina (cëla nfurmazion a pert sot a la rubrica prejentazions)
29.07
Ciastel d’Andrac
Inaugurada chësta sabeda da le 17:00 la nuova mostra d’ert al Ciastel d’Andrac. Se trata de Castello a Orologeria - Nuovo Ciclo [di Krebs], na mostra de Dolomiti Contem­poranee con 10 artisć e artiste de la Squadra Cobra de Bologna. La mostra la restarà al Ciastel fin ai 29 de otobre.
30.07.
Cunzert alalergia dla Mujiga de Sëlva
Ai 30 de lugio sunerà la mujiga de Sëlva pra la furnadoia dla Dantercëpies, dala 17:30 inant.
30.07.
Cunzert sun la Mont de Pana
N dumënia ai 30 de lugio puderàn scuté su n bel cunzert dla Böhmische de Santa Cristina, deberieda al Cor Sasslonch. Duc ie nviei de cuer.
01.08.
Mostra Unika
Tl mëis de agost ospitëia Corvara la mostra d’ert Unika, olache an podará amiré operes de scolturs, depenjadus y fotografs dl’uniun di artisć gherdëna. La mostra é daverta vigni de dales 17:00 ales 22:00 y l’inauguraziun vëgn tignida ai 1 de agost dales 17:00 tl salf dles manifestaziun a Corvara. Prenotaziuns pro le Museum Ladin.
03.08.
Cunzert dla Mujiga da Bula
La Mujiga da Bula sunerà n juebia ai 3 de agost dala 21:00 sun Plaza San Durich a Urtijëi. Duc ie nviei de cuer a unì a scuté su.
03.08.
Cunzert dla Mujiga de Ciastel
La Mujiga de Ciastel sunerà ai 3 de agost dala 21:00 sun Plaza de Chemun de Sëlva. Duc ie nviei de cuer a unì a scuté su.

Temp Lede
Uni lunesc
Kids Night – juesc y devertimënt per mutons y mutans
La Lia dl Turism de Sëlva nvieia a chësta manifestazion, che vën a s’l dé sun Plaza Nives te Sëlva dala 20:00 inant uni lunesc nchin ai 4 de setëmber.
Uni merdi
Pastelné cun materiai naturei
MUDAZION: Per gaujes de bur tëmp unirà chësta manifestazion fata tl Foyer dla Cësa de Cultura (for dala 14:30). Sun Pitla Plaza de Sant An­tone a Urtijëi puderà i mëndri y la mëndres pastelné cun materiai naturei (putes, rames, pleces, ciofes, yni.), uni merdi dala 14:30 nchin la 18:00.
Uni merdi
Marcià di paures y artejans
L vën inò metù a ji l marcià tra­diziunel di paures y arte­jans, tl raion de jì a pe de Santa Cristina dala 19:00 inant.
Uni mierculdi
Cumpré ite da sëira
La butëighes de Urtijëi sarà daviertes uni mierculdi sëira dala 21:00 nchin la 22:30.
Uni mierculdi
Marcià de prudoc dl luech
L pitl marcià de prudoc dl luech sun Pitla Plaza de Sant Antone a Urtijëi ie inò daviert. I stonc sarà davierc dala 15:00 nchin la 19:00.
Uni mierculdi
Marcià sun Plaza Nives
N puderà ciarcë y cumpré roba y spëisa locala. L marcià ie uni mierculdi dala 14:30 nchin la 17:00 sun Plaza Nives te Sëlva.
Uni juebia
Sëira cun l Strion Bryan
Tl Zënter Iman uniral metù a jì uni juebia na sëira de aurela curta, juech y deverti­mënt cun l strion Strion Bryan, for dala 20:30 inant.
Uni vënderdi
Butëighes daviertes te Sëlva
La butëiges de Sëlva sarà daviertes da ncuei inant uni vënderdi sëira nchin ai 18.08., for dala 21:00 nchin la 22:30.
28.07.
Ilominaziun dla Tridentina
Löms y corusc podarán odëi sö por la Via Ferata Tridentina la sëra dl vëndres, ai 28 de messé, tratan le conzert dla Müjiga Calfosch-Corvara, che gnará metü a jí sön plaza de dlijia da Calfosch dales 21.15 inant. En cajo de burt tëmp, gnará l’ilominaziun anulada y le conzert gnará spostá te salf dles manife­staziuns da Corvara.
Atualmënter
La Val: ala descurida dl paisc
Ince fora por i mëisc da d’isté pón tó pert a na ciacia al tesur particolara fora por le paisc da La Val. Ara se trata de na spazirada interativa da na staziun al’atra fora por les fraziuns dl paisc cun le travert da ciafé la parora de soluziun. Dötes les informaziuns y i materiai da pié ia ciafon tl ofize turistich da La Val.
29.07.
Marcià »L podl«
L VKE Gherdëina mët a jì l marcià di pulesc per mu­tons:ans, n duman, sada ai 29 de lugio dala 15:00 nchin la 17:30., sun Plaza Rezia a Urtijëi. Sambën ne manceràl nce chëst’ann nia l bus dai juesc. Sce l ëssa da vester bur’ tëmp ne uniràl nia a s’l dé.
29-30.07.
Charing
Dai 29 ai 30 de messé vëgnel organisé l’evënt Charing. Por chësta ocajiun vëgnel tigní deplö turniers de golf, sides tl ciamp dl Golf Club Alta Badia a Corvara co ince jödapé dla pista Gran Risa y tl ciamp dal palé a La Ila y cinamai sö alalt pian ia da Piz La Ila cina a Pralongiá. Iscriziuns y deplö informa­ziuns ciafen ala plata internet: www.charing.events
31.07.
Osservaziun dles stëres a San Ciascian
En ocajiun dla »Dolomites Star Party« pón tó pert ai 31 de messé al’osservaziun dles stëres, di planec y dles costela­ziuns a Sciaré a San Ciascian dales 22:00 inant adöm a Julian y Enrico. La prenota­ziun por l’oosservaziun pó gní fata online o ti ofizi turi­stics dl’Alta Badia.
01.08.
Domisdé di mituns
Mituns dai 3 ai 12 agn á la poscibilité da passé n domisdé creatif en mertesc al 1. de agost dales 15:00 ales 17:00. I mituns se incunta dan l’ofize turisitch da La Val y podará fá na picera spazirada adöm a Silvia, tratan chëra che ai cöi adöm i materiai por realisé spo na creaziun de lëgn: na ê o n fongun. Prenotaziuns pro i ofizi turistics dl’Alta Badia o online.
01.08.
Berstot di pitli y dla pitles
Ai 1. de agost, dala 14:30 nchin la 18:00 possa i:la mëndri:es pastelné n »hotel per nsec« sun Pitla Plaza de S. Antone. L lëur puderàn se tò pea a cësa. Da paië ite iel 15€.
02.08.
Laborators didatics tl Musem Ladins Ursus ladinicus:
Le mercui ai 2 de agost pó i mituns tó pert a döes incun­tades didatiches tl Museum Ladin a San Ciascian: dales 16:30 ales 17:00 pó i mituns dai 7 ai 12 agn imparé val’ söles Dolomites y dales 17:00 ales 18:30 á i mituns dai 4 ai 8 agn la poscibilité da vijité le Museum Ladins Ursus ladinicus.
02.–03.08.
»Nos Ladins«
Tres l’iniziativa Nos Ladins án la poscibilité da descurí le monn ladin. En mercui ai 2 de agost pón imparé da fá smalz adöm a Marisa a Badia dales 09:30 y en jöbia ai 3 de agost él Milio che se cunta döt ci che al é da savëi sura la mil y süa produziun a La Val. Prenotaziuns pro un di ofizi turistics dl’Alta Badia o online.
03.08.
Vins alaleria
La seria de degustaziuns de vins de Südtirol tl’Alta Badia vá inant. Ai 3 de agost arjunjon a pe adöm a na guida na ütia de munt jödapé dla Val de Valacia a Badia, olache an podará dales 12:00 ciarcé adöm al sommelier y le cogo na seleziun de vins biologics y dui tais tradizionai. En caje de burt tëmp vëgn la manife­staziun spostada ai 4 de agost. Informaziuns y prenotaziuns pro un di ofizi turistics dl’Alta Badia o online.
04.08.
Fantasy Festival 2023
L VKE Gherdëina nvieia de cuer a chësc festival per mu­tons:ans. N vënderdi ai 4 de agost dala 14:30 inant sun Plaza de Chemun de Sëlva. L sarà n domesdi de juesc y devertimënt per granc y pitli de uni età.
04.08.
Vedrines vives – Shopping Sëlva
N vënderdi ai 04.08. da sëira, dala 21:00 inant, unirà la vedrines dla butëighes de Sëlva metudes n vita cun de bela coreografies.
05.08.
Cie jola pa tlo?
La biblioteca San Durich de Urtijëi, deberieda cun la Lia Uciei Gherdëina, nvieia a na jita per jì a ti cialé ai uciei sun Col de Flam. L vën pià via n sada ai 5 de agost dala 07:30 dan la biblioteca. L vën prià bel de se lascé nuté su.
06.08.
Gherdëina cun la troht
La defileda tradiziunela sarà n chëst’ ann a Santa Cristina. N pierà via dala 16:00 da Plaza de Chemun, per jì su per la streda Dursan nchin pra l Hotel Dosses y ju pra l Zënter Iman.

Avisc
28.07.
Sportensema Day a Moena
Anché, vender ai 28 de messèl di de spas, amicizia e inclujion a Moena. Da les 10:00 azet al Navalge e atività tel zenter sportif con squadres a abilità mescedèda, da les 12:30 al Parch Fiabilandia marena e dapò jeghes, spas e premiazion. Event debant con atenzion a la desabilità. Info e prenota­zions al 353 3575534.
28.07/08.08.
Ispirazions d’istà: ocajions de reflescion
Insnet, vender ai 28 te piaz Marconi a Cianacei da les 21:00 scontrèda con Nello Scavo giornalist e corespon­dent de vera. En mèrtesc ai 8 de aost a La Gran Ciasa a Soraga da les 21:15 don Marco Pozza e Diego Quaglioni rejona de la punizion e la fun­zion rieducativa de la perjons.
31.07.
Recital te piaz a Poza
En lunesc ai 31 de messèl da les 21:00 te piaz de Comun a Poza tel chèder de la scontrè­des coi autores con Virna Piero­bon l é n recital de Chiara Turrini e Beatrice Scartezzini, con la musega de Lorenza Anderle al piano e la ousc de Francesca Marti­nelli dal titol »Anima, sii come la montagna...«
01.08.
Migranc da la Dolomites en mostra a Poza
En mèrtesc prum de aost te Ciasa de Noscia Jent a Poza da les 17:00 aur la mostra de la storica fodoma Luciana Palla su la migrazions da la Dolomites del ‘900. Da les 21:00 inaudazion e aprofon­diment con l’autora te Piaz de Comun o te sala del Consei. La mostra sarà averta fin ai 31 de aost duc i dis da les 17:00 a les 19:00 e da les 21:00 a les 22:00.
01.08.
Scontrèda coi autores a Moena
En mèrtesc al prum de aost te piaz Sotegrava a Moena da les 21:00 scontrèda col econo­mist e ex diretor del Fondo Monetario Internazionèl Carlo Cottarelli che prejenta ence sie ultim liber »Chimere«.
04.08.
Mario Tozzi a Cianacei
En vender ai 4 de aost a Cianacei te Piaz Marconi o te Chino Marmolèda l cogno­sciù divulgator scientifich Mario Tozzi rejona de »Come sono nate le Dolomiti«, prejen­tà da la giornalista Elisa Salvi.

Sozial
Atualmënter
Abineda de roba de scola
Abineda de purghes, flucions y roba de scola per la grupa de San Vinzënt de Bulsan. Chi che ëssa velch da dé ca – rëibel mé roba nëta y nia revineda – possa l fé nchin ai 15.08., cherdan su l numer 366 4084919 (Nadia Insam).
04.08.
Deberieda: grilieda
La grupa Deberieda, na grupa cun ulenteres per se ancunté danter persones che à pro­blems psichics o de soziali­sazion, nvieia a na grilieda tl verzon dan la cësa dl Raion soziosaniter a Urtijëi. N se anconta ilò dala 12:00..

Leteratura
29. y 31.07., 03. y 04.08.
»Un libro ,un rifugio«
Pro l’iniziativa »Un libro, un rifugio« vëgnel tratan chësta edema tigní 4 apuntamënc cun auturs talians: ai 29.07. dales 17:30 cun Matteo Macuglia, ai 31.07. dales 17:30 cun Franco Bernabé, ai 03.08. dales 10:30 pro la Ütia Nagler a Badia cun Mauro Corona y ai 04.08. dales 17:30 cun Maurizio de Giovanni. Les incuntades vëgn tignides tl Salf dles manifestaziuns a Corvara, en caje de burt tëmp gnará l’apuntamënt alaleria sposté ales 17:30 tl Salf dles manifestaziuns a Corvara.

Mujiga
30.07.
»Cianté y soné sön munt«
La seria de conzerc sö alalt tla munt vá inant en domënia ai 30 de messé 2023 dales 13:30 ales 15:00 pro la ütia La Tambra sön ju de Ciau­lunch a Corvara cun la »Böh­mische La Ila«.
30.07.
Conzert de musiga classica y sacrala tla Dlijia da Corvara
En domënia ai 30 de messé vëgnel tigní n conzert de musiga classica y sacrala tla Dlijia da Corvara. Dales 21:15 inant podaran aldí le comples d’archëc dl Friul y dl Venet adöm ala pröma vidora y al dirighënt Guido Freschi.
02.08.
Conzert dl Cor Raiëta
En mercui ai 2 de agost dales 21:15 él le Cor dles ëres Raiëta che tëgn n conzert tl Salf dles manifestaziuns Domëne Moling a La Val. Le cor gnará acompagné dal sonn dl’erpa.
06.08.
Conzerc del Fascia Panorama Music
En domenia ai 6 de aost al Chalet Valbona sun Lujia da les 11:00 musega ispirèda da la fegures feminines de la Dolomites de »Serenismar Ensemble«.

Televijion
Atualmënter
Tg Ladin
Orares dl TG ladin menà da Egon Vinatzer: uni merdi dala 19:30 sun Alto Adige Tv, cun repliches uni sada dala 18:15 sun Trentino TV y uni dumënia dala 18:30 sun Alto Adige Tv; repliches nce online.
01.08.
Tassìe: la musega n strument de legreza
Dales 20:50 ca. La reijes de la storia musegala te noscia valèdes les é zis fones e les ne conta na pèrt emportanta de noscia identità. La musega apontin la é al zenter de l’entress de tropes ladins e, tant zacan che anchecondì, la caraterisea n aspet culturèl de gran valuta. Te chesta neva puntata de Tassìe jon a veder coche i joegn musizisc’ vif chesta realtà vardan colungn che l é sies pensieres en cont de chest. Program de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel.
02.08.
Spëisa ladina: bales da fié pro le Lüch Ciablun
Dales 20:50 ca. Adöm cun le cogo Felix Dapoz gnarál cojiné bales da fié cun üs frësc dl lüch da Mirió. Dl program se fistidiëia Anna Mazzel, idea y conduziun de Concetta Bonaldi y regia y camera de Agostino Fuscald.
03.08.
Scenar ert y cultura
Dales 20:50 ca. Program de Ivan Senoner, tai y regia de Hanspeter Karbon, a cura de Leo Senoner.

Radio
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
01.08.
La plü bela vacanza
Dales 13:45. Te chësc program cöi adöm RAI Ladinia valgügn de üsc plü bi iadi, por rodé le monn ince tres les eperiënzes de atri. N program de Sara Frenner.
Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
28.07.
La CD nueva »Figo Hits«
Dales 19:05. L ie dan man na CD nueva cun cianties modernes per ladin de bands de Gherdëina ntituleda »Figo Hits«. Sun chësta collection iel da abiné de ndut 14 cianties per gherdëina. Isabella Mus­sner y Gloria Soppelsa dla grupa »Ladin Vif«, na sezion dla ULG, nes conta zeche plu avisa de chësc proiet. Tra­smiscion de Georg Mussner.
29.07.
Momënc de vita: intervista a Anna Grones
Dales 19:05. Anna Grones é nasciüda tl 1934 a Carpac te Fodom y ara á lauré a Cortina d’Ampëz, a Belun y a Genova, cina che ara á maridé Tone Dorigo da La Court, cun chël che ara á albü 4 mituns. Anna nes cunta de süa vita da jona y da ëra maridada a La Court, olache ara vir ciamó al dedancö. N program de Erika Castlunger.
30.07.
Vies fieredes te Gherdëina
Dales 19:05. Te chësta se­gonda trasmiscion dedicheda ala vies fieredes te Gherdëina ti dajons na udleda ala vies Pisciadù/Tridentina, Mëisules/Pößnecker, Rodella, Furcela de Saslonch y Sasplat/Oskar Schuster. Ghest te studio ie chëst iede l mëinacrëp y cator Dieter Demetz che cunësc duc i crëps y la pizes de nosta bela montes. (segonda pert). Trasmiscion de Alex Rung­galdier.
02.08.
Emozions en poesia
Dales 19:05. Antonietta Crepaz scrif si emozions e sentimenc en poesia che deida a riflescion sotes. Emparon a la cognoscer tres si poesies e na belota ciacolèda. Program de Anna Mazzel.
03.08.
Musiga en pröma fila da ciasa: Turandot
Dales 19:05. Ultima opera de Giacomo Puccini. Program de Esther Videsott.

Galaria retrac