Manifestazions atuales speziales

Data

28 de messel 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 28 de messel 2023
Hyelin Lee te dlijia de Badia
L’orghelista südcoreana sona pro le Festival Badiamusica, en lönesc ai 7 d’agost dales 21:15, te dlijia de Badia
Hyelin Lee é na orghelista jona, nasciüda l’ann 1995 a Seoul tla Corea dl Süd. Iló ára ine metü man le stüde de orghe, che ara á porté inant tla »Musikhochschule« de Stuttgart. Ara é davagnadëssa de de plü pesć. En lönesc ai 7 d’agost dales 21:15 sarára da aldí söl orghe dla dlijia de Badia, olache ara porta dant toc de Georg Muffat (1653 – 1704), Georg Böhm (1661 – 1733), Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) y Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847).

»Sinfonie concertanti« a Corvara
Por le Festival Badiamusica él da aldí en jöbia ai 10 d’agost dales 21:15 la »Streicherakademie Bozen« cun Giuliano Carmignola
L’Academia de stromënc da archët da Balsan y Giuliano Carmignola é i protagonisć dl conzert »Sinfonie concertanti« di 10 d’agost, tl salf dles manifestaziuns a Corvara.
La »Sinfonia concertante« é na musiga lisiera y nobla, pro chëra che al röia adöm devertimënt, serenada, conzert solistich y sinfonia. Ara é plëna de melodia y tl medem momënt rica tl lingaz musical y tl’architetöra dl’opera, ara é impe­gnativa mo impó vëgnera presentada cun lisirëza y eleganza. La »Sinfonia concer­tante« é n plajëi por le publich y por i musizisć instësc.

Conzert de musiga sacra a Badia
Le grup musical VocalArt Brixen adöm al Ensemble Amarida y le dirighënt Marian Polin portará dant melodies classiches tla dijia de Badia
Por stlü jö n de tles munts cun calma y serenité, vëgnel tigní en sabeda ai 5 de agost dales 20:30 n conzert de musiga clas­sica tla dlijia de Badia. Les usc dl grup musical VocalArt Brixen adöm a n valgügn solisć portará dant compo­siziuns de Johann Michael Haydn, sot ala direziun de Ma­rian Polin y acom­pagná dal Ensemble Amarida cun stromënc sciöche vidores, violoncelli, cuntrabasc, trombëtes, fagot, pauches y orghe. Tl program sarál les operes Litaniae Lauretanae, De profundis, Nunc dimittis y le Requiem. Al é na ocajiun por passé na serada cun melodies portades dant da artisć de bun livel.

‘Il libro nella roccia’ – presentaziun de libri por mituns
Ai 2 de agost vëgnel presenté le liber »La notte delle tartarughe« y i mituns pó tó pert a en laboratore didatich
Ince en chësc isté vëgnel organisé na presen­taziun de libri cun n laboratore didatich por mituns tl zënter de San Ciascian. L’incuntada vëgn tignida ai 2 de agost tl paiun dales 15.30. En chësta ocajiun vëgnel presenté le liber ‘La notte delle Tartarughe’ de Andrea Vico. Tratan le laboratore ará i mituns la poscibilité da aldí sciöche le liber é nasciü, de ci che la storia cunta y tó pert al laborator creatif adöm ai atri mituns. En caje de burt tëmp vëgn l’incuntada tignida le medemo de mo spostada tl Salf dles manifestaziuns da San Ciascian. An ne mëss fá degöna prenotaziun, mo la presënza de n adult é de oblianza.

Nrescida n con’ dl Program de svilup de Urtijëi
Cun la edizion de lugio/agost dla Plata de Gherdëina à uni familia giapà n cuestiuner. L nvit ala populazion ie chël de lauré pea y de tò pert ala nrescida
L Chemun de Urtijëi à dan curt tëmp scu­mencià a lauré ora l Program de svilup cumenel per l teritore y la cuntreda. Tl cuntest de chësc program iel danter l auter l duvier dl’aministrazion de Chemun de analisé nosc chemun y lauré ora - cun l aiut de duta la cumenanza - prupostes per miuré l daunì de Urtijëi. Cun la edizion de lugio/agost dla Plata de Gherdëina à uni familia giapà n cuestiuner, che n possa scrì ora sun papier o nce online so ta https://it.eu.surveymonkey.com/r/ortisei_ladin. Tla ntreda dla Cësa de Chemun y tla biblioteca San Durich iel da giapé la verscion taliana y ladina dla nrescida. L cuestioner sun papier pòssen dé ju tla ntreda dla Cësa de Chemun. Online pòssen l scrì ora tla ruje­nedes tudësch, ladin y talian. L tiermul per dé ju la nrescida ie ai 6 de agost 2023.

»La Pli te taí« cun culinaria y musiga
Insnöt vëndres ai 28 de messé 2023 dales 18:00 inant inviëia la Jonëza d’La Pli de Mareo al pröm apuntamënt culinar y musical alaleria de chësc isté. Da odëi saral l’esibiziun di »Platleri Salvans« d’La Pli de Mareo, da aldí saral musiga cun Arcangelo, Katrin y »Iaco Rigo & his ethnical proejct«
»La Pli te taí« liëia adöm atmosfera da d’isté, storia y cultura dl post, desco sambëgn ince derzades de spëisa locala ofrida da plü uniuns de paisc y musiga. En chësc ann saral da odëi ince i jogn platleri »Salvans« che á metü man süa ativité de spetacui dal vi dan da püch. Lapró saral da aldí musiga de intrategnimënt y lock y pop ladin cun le »Ethnical project«.

Roda dles Viles a Lungiarü
En chësta domënia ai 30 de messé 2023 mët da jí i Stödafüch da Lungiarü la festa tradizionala tles viles
Le program dla manifestaziun prevëiga la roda dles viles cun start dal paisc da Lungiarü demez dales 8:00 ales 13:00. Le percurs se desfira sön 9 km, i posć de control dla roda é indöt trëi.
Söl tru dla Roda dles Viles vëgnel pité spezialités desvalies dla gastro­nomia ladina y i partezipanc pó amiré plü aspec dla vita da paur: lauré le lëgn y la lana, forlé la blâ y fá crosti. An pó ince odëi n morin y na mostra de massaries da paur. Implü él le Parch Natural Pöz–Odles che organi­sëia jüc y ativités desvalies por gragn y pici. Al travert él festa alaleria cun intrategnimuent musical.

Na sëra al ciastel
Vire na sëra particolara dalunc dal monn digital cun musiga y val’ sorpresa gastronomica tl Ciastel Colz a La Ila
En ocajiun de »Na sëra al ciastel«, che vëgn tignida por le pröm iade al 1. de agost dales 21:15, podarán passé n valgönes ores en com­pagnia tla curt dl Ciastel Colz a La Ila. Al é na manifestaziun offline y sostenibla, olache an ne dess nia tó para fonins (zelulars) o aparac eletronics. Te chësta manira podarán vire n’espe­riënza unica y speziala tl monn real dalunc da chël digital. Por se gode la sëra te dötes sües belëzes gnará la serada implida cun musiga acustica y val’ sorpresa gastrono­mica. En caje de burt tëmp vëgn la manife­staziun spostada al de do. Les preno­taziuns mëss gní fates ti ofizi turistics o online anter le de denant.

Edoardo Bennato a Cianacei ai 2 de aost
L cognosciù ciantautor talian porta dant sie conzert tel ciamp sportif da les 21:00. L cost del biliet é de 35 euro, se pel l comprèr dantfora su TicketOne o te duc i ofizies turistics de l’Apt de la val
Do l beliscim conzert te chino Marmolèda de Cianacei col ciantautor talian Neri Marcorè che ensema a Domenico Mariorenzi à entra­tegnù l publich te ‘Duo di tutto’, a Cianacei rua un di più gregn artisć de la musega talièna: Edoardo Bennato, l ciantastories che da passa carant’egn encanta con sia cianties l mond entriech. Bennato tegnarà n conzert spetacolèr sot la steiles e japede i monc de Fascia.
En mercol ai 2 de aost, al ciamp sportif de Cianacei da les 21:00, l portarà dant na ejibizion dal aut contegnù rock & blues, con sia cianties più cognosciudes e na selezion dal ultim album ‘Non c’è’.
Doi ores pienes de musega, de vibrazions positives, de video da tor l fià e de interazion col publich per na esperienza rica de emozions da viver dal scomenz fin a la fin.
Ensema al ciantautor sun paladina sarà la BeBand, la formazion storica che da egn sona con Bennato. Chiò l é ite Giuseppe Scarpato (chitares), Raffaele Lopez (tastieres), Gennaro Porcelli (chitares), Arduino Lopez (bas) e Roberto Perrone (bateria).
L cost del biliet é de 35 euro, se pel l comprèr dantfora su TicketOne o te duc i ofizies turistics de l’Apt de la val.
L conzert vegn endrezà e sostegnù da la Sociazion Ensema per Cianacei, l Comun de Cianacei, l’Apt de Fascia e QSA.

L é endò Festa ta Mont
La festa più bela del istà fascian ve speta te la Val de Sèn Nicolò a Poza
En sabeda e domenia ai 5 e 6 de aost la Val de Sèn Nicolò a Poza se empienirà de jent, musega, perfumes, cultura, tradizion e legreza per la 16^ edizion de Festa ta Mont.
Te zirca 20 stonc i volontadives de la sociazions se darà ju per enjignèr de bona magnadiva de ogne sort, con piac de la tradizion e douces golousc. Vegnarà endrezà jeghes e entrategniment per picoi e gregn: la teleferica, l saut tel fegn, l trampolin elastich, desvalives laboratories, la mostra naturalistica e n muie de auter.
L tem de chesta edizion l é la comunicazion, che vegnarà svilupà tras l endrez de trei picola stues: cambres fedrèdes de legn che caraterisea nesc raions da mont olache noscia jent se binèa canche no vegnia lurà te ciamp, do l fegn o te stala. Chiò sarà l met de se fèr cater ciacoles en compagnia.
No menciarà musega e legreza sun dut l percors e chest an sarà la neva del laboratorie per gregn ‘yoga tel bosch’, tant la sabeda che la domenia da les 14:00 a les 17:00, con prenotazions chel dì sul post. En domenia les 11.00 vegnarà zelebrà la messa te Mesaselva. Duta l’ativitèdes jirà inant duc doi i dis da les 10:00 fin les 18:00, canche la festa vegnarà serèda.
Se pel ruèr ite a pe da desvalives troes (da troèr ence su la piata internet www.festatamont.it) o con na bela raida panoramica compagnèda dai menacrepes (enscinuazion ti ofizies del Sport-Checkpoint). Da les 9:00 fin les 19:00 sarà atif n servije de trasporc da Vidor fin te Sauch al cost de 3 euro a viac (jir e vegnir 5 euro).
Ve speton duc con gaissa e legreza te Val de Sèn Nicolò! No mencià!!!

»Badia Music Days« indô do 4 agn
Dai 4 ai 6 d’agost 2023: finalmënter indô le festival »Badia Music Days«. L’ultima ediziun ê stada dl 2019
L’organisaziun dl festival â tut dl 2020 por la pandemia la dezijiun da ne organisé plö nia cina che döt se foss stlüt ia. Y sëgn él indô gnü le momënt che an pó fá festa y les trëi serades de conzerc sará en chesta ota dai 4 ai 6 de agost. Le vëndres sonará trëi grups rock, dales 19:30 i jogn de Badia »L vin y l din«, atira dedô i Gängsterbraut da Puster y tla finada les jones »Pink Armada« da Portogruaro. Inant jarára spo daite tla ciasa Runcher cun n Rock Dj. La sabeda sarál i »Dire straits over gold« tl zënter dla serada, mo denanche mëte man, dales 18:30, trëi grups che sona acusticamënter: Julian da La Val, le Velvet Trio da Ampëz y »Fede+The Brothers« da Gorizia. Ala fin dla serada tocarala ciamó ai jogn de Badia che fej musiga hip–hop, i »Cooperaziun Planta« che sonará na pert de fora y  na pert tla Ciasa Runcher. A stlü jö spo le festival la domënia da mëte man dales 19:00 sarál Alea da Milan cun n trio unplugged y tla finada i Break Free Show che sona musiga di Queen. L’entrada al festival é ince en chësc ann debann.

Äres – mostra y evënc
La mostra dles artistes dl’EPL–Ert por i Ladins tla Ostaria Dessot a Dlijia Vedla a La Val é da odëi cina ai 6 d’agost 2023 dales 14:00 ales 18:00 tla Ostaria Dessot tla vila de Dlijia Vedla a La Val. Deplü é i evënc culturai inseris tla spana dla mostra, pian ia da insnöt
La mostra é incertlada da deplü evënc olache düc y dötes é inviá a tó pert: insnöt ai 28 de messé dales 19:30 momënc leterars cun l’auturia Maria Margareth Pedevilla  che al zënter la ëra tles liëndes dles Dolomites; en domënia ai 30 de messé dales 14:00 inant laboratore artistich cun la designera Pia Pedevilla che mostra la tecnica dla porzelana a frëit da realisé ince a ciasa; acompagnamënt y spligaziun fora por la mostra i dis 3 y 5 d’agost dales 15:30 inant; ai 6 d’agost dales 18:00 ales 19:00 leziun de yoga amesa les operes.
La finissaja é söl program ai 4 d’agost dales 18:00 cun musiga dl duo Gota da La Val.