Manifestazions atuales

Data

01 de setember 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 01 de setember 2023
Sport
Uni juebia
Ancunteda de sauté
I Gherdëina Runners mët a jì na ancunteda cun alenadëur per miuré la tecnica de sauté y per mparé leprò n con’ de chësc sport, uni juebia dala 19:00 nchin la 20:00 sun l ciamp dal sport Mulin da Coi. Dutes y duc ie de cuer nviei:des.
02.09.
Marcialonga Runnning
Doman sabeda ai 2 de setem­ber l é la 21^ Marcialonga Running Coop. I concorenc pea via da les 16:30 da piaz de Sotegrava a Moena per fèr i 21 km. fin fora Masi de Ciavaleis e l é ence l met de fèr la garejèda a stafeta con squadres da trei componenc che se spartesc l percors: 10 km. da Moena a Pardac, 8 da Pardac a Lago e 8 da Lago a Ciavaleis.
02.09.
Kronplatz King MTB Marathon
En doman sabeda ai 2 de setëmber vëgnel tigní la gara dles rodes »Kronplatz King MTB Marathon«, cun start a Al Plan y travert sön Plan de Corones. I pröms atlec pëia ia dales 8 da doman.
03.09.
Partida de palé danter l FC Gherdëina y l SSV Bruneck
L FC Gherdëina jugherà chëst ann tla categuria dla Prumo­zion. La prima partida de chësc campiunat sarà n du­mënia ai 3 de setëmber dala 15:30 sun l ciamp de Mulin da Coi contra l SSV Bruneck.
09.09.
Enduro Trail Hunt »Ciacia dla bales«
N sada ai 9 de setëmber puderà i pasciunei de enduro fé pea na garejeda da cater ndesfidedes. N se anconta pra la stazion a val de Ciam­pinëi dala 10:00. L puderà fé pea grupes da doi o da trëi (tlassifica a pert per la rodes da mont a lectrisc). N possa se scrì ite sot a https://bit.ly/43VLApY.
09.09.
»Crono Fanes« da Pederü sön Fanes
En sabeda ai 9 de setëmber dales 11:00 él la gara cun roda da munt o E-Bike, da Pederü cina sön Fanes. L’iscriziun danfora costa 20,00€, al start 22,00€. Lapró él ince na pasta tla Ücia Lavarella o Ücia de Fanes. Infos y iscriziuns danfora sön www.eventsdolo mites.org o al 327 3698176. La gara vëgn fata sce al é almanco 30 iscric danfora.

Dotours

Doturs Val Badia
Tla fin dl’edema di 2 y 3 de setëmber él en sorvisc ti cin’ comuns dla Val Badia la do­turia Margarete Mahl­knecht, La Val, tel. 349 0667034 o 0474 523018.
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 02.09. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 04.09. ie l dutor Giuliano Piccoliori de S. Cristina, tel. 0471 792282 o 348 3301004.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n sada ai 02.09. nchin n vënderdi ai 08.09. ie chëla de Urtijëi, tel. 0471/796125 (orar de giaurida 9.00-12.00/15.00-19.00).
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres al 1. de setëmber dales 19:00 al vëndres ai 8 de setëmber ales 19:00, é chëra da San Martin/Picolin, tel. 0474 523020.

Mujiga

Uni vënderdi
»Trio Ladinia« sona te Val
L trio de corni da mont sunerà te Val uni vënderdi, for dala 16:30.
02. y 03.09.
Soundwave Project
Ai 2 y 3 de setëmber vëgnel tigní dales 20:30 i conzerc dl proiet »Soundwave«, tla Ciasa dla Cultura a La Ila. Musizisć dl post se ispirëia ai gragn conzerc che á fat la storia dla musiga y portará dant cianties pop, rock y d’atres sorts, cun na show de löms y video. Prenotaziuns online.
01.09.
Cunzert dla Mujiga de St. Ulrich im Schwarzwald
La mujiga de St. Ulrich im Schwarzwald sunerà a Urtijëi sun Plaza de San Durich ai 1. de setëmber dala 21:00. Sce l ëssa da vester bur tëmp uniral fat tla Cësa de Cultura Luis Trenker.
01. – 03.09.
Festa dl iodelné
Incö al 01.09. dales 21:15 tl Mu­seum Ladin a San Cia­scian: Simon cunta dles liën­des de Fanes, acompagné dal iodelné dl grup »Huja«. Ai 02.09. dales 11:00 él te dlijia da La Crusc na zelebraziun dla Parora cun le medemo grup; dales 14:30 curs da iodelné pro la Ütia da La Crusc. Ai 03.09. escurjiun sön Cherz cun le florí dl sorëdl y dales 14:00 él da aldí i »Huja« cun i corgn da munt »Sas­songher« pro la ütia Franz Kostner. Prenotaziuns ti ofizi turistics o online.
03.09.
»Magnificat« a Moena, Laion e Selva
L Ensemble Canticum Novum de Moena festeja 30 egn col conzert de musega sacrala »Magnificat« adum coi Cores de gejia de Laion e Roncadic e na orchesta de sonadores da Gherdena. Ultim conzert en domenia ai 3 de setember da les 18:00 te la gejia de Selva.
05.09.
Cunzert dl Ensemble de stru­mënc a fla »Philomousia«
L cunzert de mujiga tlassica nirà a s’l dé ai 5 de setëmber dala 20:30 sun Plaza de Chemun te Sëlva.
06.09.
Conzert de Dami Dellantonio
En mercol ai 6 de setember da les 17:00 te piaz Marconi de Cianacei la ciantarina Dami Dellantonio porta dant sie repertorie de cianties soul, pop e jazz col compagnament de musega.
06.09.
Cunzert te dlieja dl Ensemble Alea
L Ensemble Alea sunerà ai 6 de setëmber dala 20:30 tla dlieja de Santa Cristina.
06.09.
I Sons de la Dolomites sun Lujia
En mercol ai 6 de setember da les 12:00 sun Cianvere sun Lujia per la rassegna »I Sons de la Dolomites« vegn portà dant »Polimero, un burattino di plastica« na contia scrita en musega da Giobbe Covatta e interpretèda da Gene Gnoc­chi con la museghes de Stefano Nanni e Danilo Rossi. Se l é catitemp l vegn fat al Palafiem de Ciavaleis da les 17:30.
07.09.
Cunzert dla Mujiga de Oberinn
La Mujiga de Oberinn, metu­da su tl 1892, sunerà ai 7 de setëmber dala 21:00 sun Plaza de Chemun de Sëlva.

Segres y Festes

10.09.
Segra de Runcadic
N dumënia ai 10 de setëmber saràl la Santa Mëssa dala 09:30, da dedò la pruzescion y festa cun ntratenimënt de mujiga.

Referac

05.09.
Corvara: »Na munt de emoziuns«
Ai 5 de setëmber dales 20:30 él tl salf dles manife­staziuns da Corvara na serada cun Aaron Durogati. Le pilot de parapënt cuntará de sües esperiënzes, aventöres y emo­ziuns da joré sura les neores. La serada é por todësch.

Chino

Atualmenter
Al chino de Cianacei
Insnet, vender prum de setem­ber e ence en domenia ai 3 da les 17:00 l é »La casa dei fan­­tasmi« e da les 21:15 »Oppen­­heimer«. En sabeda ai 2 da les 17:00 »Tartarughe Ninja. Caos mutante« e da les 21:15 »Indiana Jones e il quadrante del destino«. En mèrtesc ai 5 e ence en vender ai 8 da les 21:15 »Jeanne Du Barry. La favorita del Re« e en mercol ai 6 da la medema ora »The equalizer 3. Senza tregua«. En jebia ai 7 da les 17:00 l é »Tartarughe Ninja.Caos mu­tante« e da les 21:15 »Barbie«.
Atualmenter
Al chino de Tieser
Insnet, vender al prum e domenia ai 3 de setember da les 17:00 l é »La casa dei fan­tasmi« e da les 21:15 »Oppen­heimer«. Lunesc ai 4 da les 17:15 e da les 21:15 l é »Barbie« che vegn moscià ence en vender ai 8 da les 17:15, enveze da les 21:15 l é »Oppenheimer«.

Televijion

Atualmënter
Tg Ladin
Orares dl TG ladin menà da Egon Vinatzer: uni merdi dala 19:30 sun Alto Adige Tv, cun repliches uni sada dala 18:15 sun Trentino TV y uni dumënia dala 18:30 sun Alto Adige Tv; repliches nce online.
05.09.
Turism: n stil de vita che ciapa pè
Dales 20:50 ca. Passèda la sajon da d’istà, a voler fèr n bilanz del turism che ti meisc passé é ruà te noscia valèdes, podon veder con enteress che te Fascia, una de la sorts de turism che ciapa semper più pe l é chela del camping. Program de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel.
06.09.
Teater musical »Ujöp da Oies«
Dales 20:50 ca. Program de Alessandro Dapunt.
07.09.
Scenar ert y cultura
Dales 20:50 ca. Program de Ivan Senoner y Hanspeter Kar­bon, a cura de Leo Seno­ner.

Radio

Atualmenter
Ladinia Live
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
05.09.
Cianties conesciödes te na iesta nöia
Dales 14:45. Cun le mëte man dl mëis de setëmber, presënta le grup musical GANES le album »A cordes«. Ara se trata de na revijitaziun acustica de valgönes de sües cianties. Conduziun: Sara Frenner.
Atualmenter
Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
01.09.
Chiara Bernardi: »L Taiwan fova amor a prima udleda«
Dales 19:05. N ann alalongia ie la jëuna de 22 ani stata tl Taiwan, n iede a studië tla Università deKhaosiung y pona àla laurà tla capitela Taipeh pra la Porsche Taiwan. Deberieda cun ëila mparons a cunëscer chësta nazion asiatica drët nteressanta, la cultura, la maniera de viver y pona ruvons nce mpue a cuntat cun l mond di auti sportifs dla Porsche. Trasmi­scion de Georg Mussner.
02.09.
Les ijoles Hawaii: l’atra pert dla medaia
Dales 19:05. L’arcipelagh dles ijoles Hawaii é n paraisc: na contrada de na belëza nia da crëi cun en indesc de bio­diversité altiscim. Mo nia düt ciche slumina é or: de gran desvalianzes soziales, depen­dënza ezesiva dal turism y milesc de persones sënza na ciasa. Storia y atualité dles ijoles Hawaii. Program de Iris Del Valle.
03.09.
Johannes Moroder y si pascion per i auti
Dales 19:05. L jëunn de 24 de Urtijei à finà via si Bachelor pra l’Università Tecnica de Graz, ulache l ie fej pea pra l Racing Team che svilupea auti per garajé. Ël à abù l unëur de vester pilot de n auto svilupà deberieda cun si cumpanies y la ti ie nce jita fata de vëncer vel’garejeda. Johannes nes conta velch de si gran pascion y nce dl mond n generel ntëur ai auti y la tecnologia dl daunì. Tra­smiscion de Simon Moroder.
06.09.
Persones e curiositèdes: Franz Dantone Pascalin
Dales 19:05. Franz Dantone Pascalin nasciù del 1839 e mort del 1909 l é un di prumes o fosc dalbon l prum fotograf de la Dolomites.Jà entorn al 1850 l roda fora per l Europa l se pascionèa e l empèra l mestier. De outa te Fascia l é stat atif te la comunanza metan en pè i studafech da Cianacei e Gries e didan do a fer su desvaliva utes sa mont. Apede a chest l ne à lascià ence na gran arpejon de retrac che viventèa amò anchecondì l enteresc de tropes. Program de Anna Mazzel e Anelise Vian.
07.09.
Le bosch y sü abitanc
Dales 19:05. Le bosch é na ressorsa importanta por la porsona, mo al é ince n daciasa por i tiers salvars. Un de chisc tiers fej tres indô notizia y ne zed nia da ester la figüra plü da tomëi ti libri de stories por mituns. La convivënza dles porsones cun le lu ne á nia ciamó rajunt n ecuiliber. Program de Sara Frenner.

Religion

09.09.
La Val: preparaziun dl Bato
La Uniun dles Ëres Catoliches dl Decanat Val Badia inviëia geniturs che á n viadú da batié, pérs che aspeta, totes y toc ala preparaziun dl Bato, en sabeda ai 9 de setëmber dales 15:00 ales 17:00, te salf dles mani­festaziuns a La Val Preno­taziuns al 328 0717796. Dedô pice renfrësch arjigné ca dala Uniun dles Ëres da La Val.
27.09 – 02.10.
Pelegrinaje a Medjugorje
Al vëgn organisé n pelegrinaje al santuar de Medjugorje, dai 27 de setëmber ai 2 de otober 2023. Prenotaziuns pro Da­niele y Patrizia Agostini al 335 5268546. Informaziuns plü menüdes ciafon pro Cristine y Konrad Sottara al 0471 843077 o 338 5027312.

Avisc

Atualmënter
Orares dl Museum Gherdëina
L Museum Gherdëina tla Cësa di Ladins a Urtijëi ie daviert dal lunesc nchin al vënderdi dala 10:00 -12:30, 14:00–18:00. Nchin ala fin de agost iel nce daviert la sada dala 10:00 -12:30. Per vijites ora dl orar reguler pòssen cherdé su danora: 0471 797554.
Atualmënter
Jí pro les »Ëres tl Artejanat« Val Badia
Les ëres artejanes o ëres cola­ boradësses tl’aziënda de familia é bel inviades da gní a fá pert dl grup dles »Ëres tl Artejanat« Val Badia. An pó s’informé zënza impëgn pro Astrid al 347 2992358 o Manuela al 339 1104083
Atualmenter
I oraries de Pedies
Pedies vegn moscià sul canal 10 de la televijion, Trentino TV, de sabeda da les 18:00 , de domenia da les 13:30 e de lunesc da les 11:30. Con Smart TV sul medemo canal se pel l veder canche se vel orian co la friza en su i sotcanai HBBTV, sot la ousc TML. Duc i video e filmac dac fora dal Comun General e da l’Union di Ladins é da poder veder ence sul canal Tv Ladina de Youtube.
01.09.
Do i troes de la feides
La Magnifica Comunità de Fiem endreza n nef projet culturèl dal inom »Autre stra­de« per jir a descorir i troes che fajea la feides e la ciaures. En vender al prum de setem­ber vegn fat l troi Fanch-Toal de Mascion ensema a esperc che spiegarà la storia del teritorie. Info e prenotazions 0462 340812 o info@palazzo magnifica.eu.
03.09.
28^ Scontrèda Lies da Mont Ladines
En domenia ai 3 de setember l Grop da Mont Cai Sat Auta Fascia endreza la 28^ scon­trèda de la Lies da Mont de la Ladinia sun Contrin. Se se bina da les 11:00 lo da la utia, da les 12:00 l é la messa dita da don Mario Bravin e do marena conzert del Coro Fodom, rengraziament e saluc. Info e confermes a la president Licia Favé al 333 4978848
03.09.
L univers di sciamani
L antropologh professor David Bellatalla porta dant na confe­renza sul sciamaneisem aldò de si studies te la Mon­golia e te etres lesc del mond. L apun­tament l é en domenia ai 3 de setember da les 20:30 fora Ciavaleis te la sala don Frasnelli sora la biblioteca.
04.09
L teater tel bosch
La Risola sera su l projet »Natura Creativa« con l’ultima scontrèda ai 4 de setember tel bosch vejin a Soraga, olache Tatiana Tulini portarà dant »Da la semenza al èlber«, arve­jinament a la natura travers na esperienza de teater per descorir i secrec e la strategies de soravivenza de la piantes. Per info e iscrizions chiamèr Stefania Povolo al 340 8345228.
06.09.
Presentaziun di libri »Der schmale Grat« y »Eine gute Zeit zu leben« cun l’autur Hubert Messner
En mercui ai 6 de setëmber dales 20:00 gnará l’autur Hubert Messner tla Biblioteca Sas dla Crusc a La Ila a pre­senté sü dui libri »Der schmale Grat. Als Arzt und Abenteuer zwischen Leben und Tod.« y »Eine gute Zeit zu leben. Die Welt ist besser, als wir denken.«
07.09.
Camper dla Zentrela di cunsumadëures a Urtijëi
L servisc de nfurmazion y cunsulënza vën menà da per­sones espertes. Ai cunsuma­dëures ti vëniel pità na prima cunsulënza y la puscibltà de se tò pea material de nfurma­zion sun argumënc spezifics coche assegurazions, nvesti­mënc finanzeres, priejes y co mëter a verda per ne unì nia ngianei a cumpré ite y n. i. Oradechël puderàn fé n test di udleies da surëdl (raies UV) y di zeluleres (mesurazion raies). L apuntamënt ie ai 7 de setëmber dala 14:30 sun Pitla Plaza de Sant Antone a Urtijëi.
08.09.
N studie su la letres de Amadio Calligari
En vender ai 8 de setember da les 5 domesdì te sala grana de la Majon di Fascegn a Sèn Jan vegn prejentà l liber de Fabio Chiocchetti »Letres da Larcioné. Amadio Calligari a Tita Cassan (1887-1897)«, dat fora da l’Union di Ladins de Fascia adum col Istitut Cul­tural Ladin. Tol pèrt l autor e l professor Mario Infelise.
21.10.
Iade dla classa 1973 dla Val Badia
Düc i nasciüs dl 1973 dla Val Badia é inviá da tó pert al iade, che condujará sön la Laguna de Aunejia, en sabeda ai 21 d’otober. Por informa­ziuns y por s’anunzié, él da mené n WhatsApp al 333 5204424, anter i 3 de setëmber.

Sozial

Uni merdi
Marënda per i:la sëura 60
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gher­dëina a se nuzé de chësc servisc che vën pità uni merdi dala 12:00 ti trëi luesc de Gherdëina (Urtijëi Cësa de Cultura; S. Cristina Cësa de Chemun; Sëlva Stua di Senio­res). L ie da se lascé nuté su nchin al di dant da mesdì, cherdan su: per Urtijëi l 335 1031751, per S. Cristina l 333 1499949, per Sëlva l 335 6558633.
Uni vënderdi
Mëisa dala spëisa
La Lia San Vinzënt de Urtijëi mët a jì uni vënderdi dala 10:00 danmesdì te calonia de Urtijëi basite na mëisa dala spëisa, ulache l vën partì ora roba da maië a chi che à de bujën (che à la residënza a Urtijëi).
06.09.
Val Badia: »Family direkt – Pronto family«
Oferta nöia de consulënza dl Consultore familiar (Familien­beratungsstelle) ince te Raiun Sozial Val Badia a Picolin, en mercui ai 6 de setëmber dales 16:00 inant, tla 3. alzada. L’oferta é ponsada por situa­ziuns desvalies: stres, conflic tla relaziun, cosses che pësa söl laur, contesć soziai, familia o ince maratia. Family direkt pîta sön domanda consulënzes al telefon o personales, debann. I termins pó gní tuc online sot a www.familydirekt.it o al 0471 1550900.

Iadi y Jites

05.09.
Jita da d’autonn a Pfelders – Muvimënt catolich dl’ëiles
L vën pià via dala 07:30 dal Dosses a Santa Cristina–cum mesun de zapé ite pra uni fermeda dla curiera. Sun streda de viers dl Passeier se fermeràn a se bever n café. Da dedò saràl na Santa Mëssa y la marënda a Pfelders. L ie da se lascé nuté su pra la filiela dla Cassa Raiffeisen de Santa Cristina. Priesc: 60,00 €.
Uni mierculdi
Raida di mejes sa Sacun
L Museum Gherdëina mët a jì uni mierculdi la raida di mejes sa Sacun, cun vijita ai mejes de Mëune y Peza y ala dlieja da Sacun y ntroduzion ala storia dl nridlamënt tl Museum Gherdëina. N se anconta dala 09:00 tl Museum Gherdëina. La iscrizions vën tëutes su nchin al di dant dala 18:00 dal Museum Gherdëina al 0471 797554 y pra la lies turi­stiches de Gherdëina.

Mostres y Ert

Atualmënter
Mostra: Nexus Paradise
La mostra NEXUS PARA­DISE, na mostra persunela dl artist da Laion Peter Seno­ner, ie da udëi tl Tublà da Nives te Sëlva, uni di ora che l lunesc dala 16:00 ala 19:00; merdi, mierculdi y vënderdi nce dala 20:00 ala 22:00.
Atualmënter
Mostra dl cuncors fotografich »Posć sucrëc te Gherdëina«
Vint fotografies ora dl cuncors fotografich »Posć sucrëc te Gher­dëina«, che n à pudù mandé ite ntan i mënsc de chëst’ ann, ie metudes ora te na mostra sun plaza Nives y tla streda Mëisules te Sëlva. La espusizion jirà inant nchin ai 2 de setëmber.
Atualmënter
Mostra de Barbara Tavella
Tla Galaria Doris Ghetta a Puntives iel da udëi la mostra »Ein Flügelschlag entpuppt meine Körper« de Barbara Tavella. La mostra jirà inant nchin ai 10.10., dal merdi nchin al vënderdi, 15:00–18:00 y de sada sun apunta­mënt (info@dorisghetta.com).
Atualmenter
Mostra Jeghes, Jech e Maravees te Museo Ladin
Fin ai 11 de otober te sala Heilmann del Museo Ladin de Fascia se pel veder la mo­stra ‘Jeghes, Jech e Maravees’ de la Majon di Fascegn, duc i dis fora che la sabeda da les 10:00 a les 12:00 e da les 15:00 a les 19:00.
Atualmënter
Mostra de operes deGuido Anton Muss
Tl salf dl Istitut Ladin a San Martin de Tor él da odëi cina ai 24 de setëmber la mostra »Operes« de Guido Anton Muss. La mostra é daverta vigni de dales 10:00 ales 12:00 y dales 15:00 ales 19:00. Organisaziun: Istitut Ladin y Museum Ladin.
Atualmenter
Oraries Museo Ladin de Fascia
L Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan é avert fin ai 10 de setember da la domenia al vender da les 10:00 a les 12:00 e da les 15:00 a les 19:00. L é sera de sabeda e de mèrtesc da les 17:00 se pel se empre­valer de la vijita vidèda. Info sul sit www.istladin.net, prenotazion al 0462 760182.
Atualmenter
Sezions Museo Ladin de Fascia
La sezions sul teritorie é aver­tes da la domenia al vender e serèdes de sabeda. La Sia a Penia e l Molin a Pera da les 10:00 a les 12:00 e da les 16:00 a les 19:00. L Stont a Ciampedel, l Malghier a Pera e l Segat a Poza demò domesdì da les 16:00 a les 19:00. Ogne setemèna l é na vijita vidèda. Info su www.istladin.net e prenotazion al 0462 760182.
01.09.
Mostra de Elisabeth Frei–Wachstum und Gewachsenes
L’artista nvieia de cuer ala giaurida dla mostra n vënderdi ai 1. de setëmber dala 18:00 tl Museum Zivich de Tluses. L dut. Leo Andergassen fajerà la ntroduzion. La mostra jirà inant nchin ai 28 de utober, dal merdi nchin la sada, 09:30–12:00, 15:30–18:00. De dumënia y de lunesc iel stlut.
03.09.
Mostra de fonc
I Carabinieres de Gherdëina mët a jì na mostra de fonc cun l micologh Claudio Rossi, sun Plaza Stetteneck a Urtijëi. La manifestazion ie ai 3 de setëmber dala 09:30 inant.

Cursc

07.09.
San Martin: curs de pilates
Curs cun Marta Willeit, dai 7 de setëmber ai 21 de dezëm­ber 2023, por indöt 15 jöbies, dales 20:00 ales 21:00 te palestra da San Martin. Cost: 145,00€ + 5,00€ por la cherta d’iscriziun ala US San Martin. Prenotaziuns pro Marta al 339 7384558.
11.09.
Al Plan: ginastica y qi gong
Le Consëi de Formaziun d’Al Plan mët a jí n curs de gina­stica saurida cun qi gong, por porsones de vigni eté, dantadöt 50 agn y plü. Referënta: Karin Taibon. Le curs mët man le lönesc ai 11 de setëmber y vá inant cina ai 20 d’otober – indöt 7 incuntades. Iscriziuns y informaziuns al 329 2223634.

Temp Lede

Atualmënter
»L’ert anconta la bona sëures«
Te trëdesc restauranc de Sëlva anconta la bona sëures l’ert de trëdesc artisć:tes dl luech. Chësta manifestazion va inant nchin a mez setëmber.
Uni lunesc
Kids Night – juesc y deverti­mënt per mutons y mutans
La Lia dl Turism de Sëlva nvieia a chësta manifestazion, che vën a s’l dé sun Plaza Nives te Sëlva dala 20:00 inant uni lunesc nchin ai 4 de setëm­ber.
Uni mierculdi
Marcià de prudoc dl luech
L pitl marcià de prudoc dl luech sun Pitla Plaza de Sant Antone a Urtijëi ie inò daviert. I stonc sarà davierc dala 15:00 nchin la 19:00.
Uni juebia
Sëira per mutons:ans cun l Strion Bryan
Tl Zënter Iman uniral metù a jì uni juebia na sëira de au­rela curta, juech y devertimënt cun l strion Bryan, for dala 20:30 inant.
01.09.
Aperitif a Urtijëi
Ncuei vënderdi 01.09. dala 18:00 nchin la 20:30 puderàn se goder de bon aperitifs scutan su de bela mujiga tl raion da jì a pe de Urtijëi. Dal Café Haiti l duo Joe & Nancy y dal Café Soviso Radio Swing–swing and jazz.
01.09.
UNIKA’s Long Night
Pra la mostra dl’UNIKA, tl Zënter dal Tennis a Runcadic, puderàn se goder na sëira longia pra n bel teater de mpruvisazion dla Caram­bolage. L apuntamënt ie ncuei, vënderdi ai 1. de setëmber, dala 20:00 inant.
04.09.
Eco–Hiker tl’Alta Badia
En lönesc ai 4 de setëmber pón tó pert a na spazirada, te chëra che an pó dé n contribut ala natöra cun chëie sö le ciomënt do i trus. An s’incunta dales 16:00 pro la plaza da parché dl Sciaré a San Cia­scian, por jí devers la munt de Valparola. Prenotaziuns ti ofizi turistics dl’Alta Badia o online.
06.09.
A Spas con la musega
En mercol ai 6 de setember con scomenz da les 21:15 ju per strada Meida a Poza vegn endrezà »A Spas con la muse­ga« con gropes de musega, animazion, spetacoi e zeche da douc.
06.09.
Laborators didatics tl Museum Ursus ladinicus
Le mercui ai 6 de setëmber pó i mituns tó pert a döes incuntades didatiches, tl Mu­seum Ladin Ursus ladinicus a San Ciascian: dales 16:30 ales 17:00 pó mituns da 7 a 12 agn imparé val’ sön les Dolomites y dales 17:00 ales 18:30 pó mituns da 4 a 8 agn vijité le museum. Prenotaziuns pro le Museum ladin.
06.09.
Nos Ladins
Tres l’iniziativa »Nos Ladins« pón descurí le monn ladin deboriada cun porsones dl post. En mercui ai 6 de setëm­ber dales 9:30 s’incunton cun Marisa sön le Lüch d’Arslada a Badia, olache ara mostra sciöche an fej da fá smalz cun lat frësch. Prenotaziuns ti ofizi turistics dl’Alta Badia o online.
8-10.09.
Gran Festa da d’Istà a Cianacei
Dai 8 ai 10 de setember a Ciana­cei i Studafech e la Crousc Biencia endreza la Gran Festa da d’Istà. Ai 8 e 9 musega e da magnèr te tendon te Pareda, domenia messa grana da les 10:00 lo da tendon e domesdì con scomenz da les 15:00 te strèda Roma defilèda e esibizion di gropes folk e de la bandes.
10.09.
Ancunteda FIAT 500 SELLA TOUR
Ai 10 de setëmber se anconta i pasciunei de Fiat 500 sun la plaza dan la Cësa de Cultura de Sëlva, dala 08:30. L ie da se lascé nuté su y da paië ite 55,00 euro. Per plu nfurma­zions: 500sellatour@gmail.com, Peter 329 4221363 o Georg 335 8274025.

Galaria retrac