Manifestazions atuales

Data

09 de fauré 2024

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 09 de fauré 2024
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 10.02. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 12.02. ie l dutor Valentin Tröbinger de Sëlva, tel. 0471/773073 o l 335 6844944.
Doturs Val Badia
Ti comuns de Mareo y San Martin él en sorvisc tla fin dl’edema di 10 y 11 de forá la doturia Margarete Mahl­knecht, La Val, tel. 349 066 7034 o 0474 523018. Ti comuns da La Val, Badia y Corvara él en sorvisc le dotur Alberto Caretta, Badia, tel. 0471 839706 o 380 3161999.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n vënderdi ai 09.02. nchin n vënderdi ai 16.02. ie chëla de Sëuc, tel. 0471/708970 (orar de giaurida lu-ve 8.30-12.30/15.00-19.00, sada 8.30/12.30. Turnus: 9.00-12.00).
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 9 de forá dales 19:00 al vën­dres ai 16 de forá ales 19:00, é chëra da La Ila, tel. 0471 847152.

Referac

19.02.
L’importanza dl amur por se instësc
La Uniun dles Ëres y le Consëi de Formaziun da La Val inviëia en lönesc ai 19 de forá dales 20:00 al referat dal titul »Selbstliebe: Ein Geschenk der Seele«, cun Susanne Steidl. An s’incunta tl salf dles mani­festaziuns da La Val.

Mujiga

10.02.
Badia: Balun en Carlascé
I Jogn Badia y la Müjiga de Badia inviëia en doman sabeda ai 10 de forá dales 20:30 tla Ciasa Runcher a Badia ala festa »Balun en Carlascé«. Al sonará le grup »The Jam’son« y spo él DJ Elf che mët sö musiga. Entrada: 10,00€, debann sura i 50 agn.

Temp Lede

Atualmënter
La Val: ala descurida dl paisc
Na ciacia al tesur particolara condüj chësc invern fora por le paisc da La Val. Fora por döta la sajun pón tó pert ala spazirada interativa, olache le travert é da ciafé la parora de soluziun, chirin les staziuns fora por paisc. Infos y materiai da pié ia ciafon tl ofize turistich da La Val.
Atualmenter
Carnascèr sui festii
Fin ai 18 de firé fora per l paisc de Vich e sia frazions se pel jir a la descorida de la 11 ciasetes da Carnascèr endrezèdes dai privac, scolees e sociazions de volontariat per fèr cognoscer la tradizion fascèna.
11.02.
Carnascèr a Ciampedel
En domenia ai 11 de firé da les 14:30 l Comitat manife­stazions de Ciampedel endreza la defilèda de Carnascèr e l Molin de la Veies. Sarà da beiver e da magnèr per duc con legreza e spas con la musega di Fleimstaler.
11.02.
»Carnival Cup« a Badia
En domënia ai 11 de forá vëgnel tigní a Badia la »Car­nival Cup«, la gara en mascora jödapé dla pista da La Crusc. Ara mët man dales 14:00 y düc é inviá da tó pert cun val’ meso de trasport particolar. Infos y prenotaziuns pro la Scora de schi Badia.
11.02.
Garejèda en mèscra
La sociazion sportiva Fass­Active endreza en domenia ai 11 de firé con scomenz da les 13:45 sul portoi del skilift Col de Lin a Ciampedel na garejèda en mèscra per si atlec. Vegnarà premià i miores tempes e la mèscres più beles.
12.02.
Skishow da Carnescià
La Scola de schi y snowboard 2000 nvieia a na prejentazion sun i schi ai 12 de fauré dala 21:30 inant sun l purtoi da Frëina/Ciampinëi te Sëlva.
12.02.
L vën depënt l mus a mutons y mutans
N lunesc de Carnescià ai 12 de fauré dala 14:00 nchin la 16:00 tla biblioteca Tresl Gruber a S. Cristina.
13.02.
Defileda da Carnescià dla trëi scoles de schi de Gherdëina
Tl zënter de S. Cristina pude­ràn ti cialé a na bela defileda dla scoles de schi tradiziuneles de Gherdëina: mascres, sauc cun i schi y na show de lumes y sambën nce mujiga cun DJ. L apuntamënt ie ai 13.02. dala 21:15 inant.
13.02.
Carnescià sun i schi
Duc ie de cuer nviei a unì mascherei per jì cun i schi sun i purtoies da Palmer y Furdenan, n merdi ai 13 de fauré dala 14:00 inant. N giaperà nce de bon crafons y la plu bela mascra unirà premieda.
13.02.
Olimpiada da Carnescià per mutons:ans
N Merdi de Carnescià, ai 13.02. dala 14:00 inant mët l VKE a jì, deberieda cun la lia per l turism de Sëlva, n dome­sì  de juesc per mutons y mu­tans, sun Pra da Nives te Sëlva.
13.11.
Mascherèda a Soraga
L Grop de Folclor de Soraga endreza en mèrtesc gras ai 13 de firé da les 20:30 te Pra del Preve picola na mascherèda e sobito do vegn brujà Carna­scèr.
13.02
Mascherèdes de Carnascèr
En mèrtesc gras ai 13 de firé da les 20:30 te la veia scoles de Penìa l Grop de la Mèscres e Dèlba e Penìa porta dant la mascherèda de Fabio de la Menina dal titol »N foresto ta Penìa«.
13.02.
Defilèda de Carnascèr a Vich
En mèrtesc gras ai 13 de firé da les 14:30 a Vich vegn en­drezà la defilèda de Carnascèr con cères e mèscres che passa fora per strada Rezia e rua te piaz J.B. Massar olache vegn dat fora da magnèr e da beiver.
13.02.
Festa da Carnascèr per bec a Moena
En mèrtesc gras ai 13 de firé a Moena vegn endrezà na festa de Carnascèr per i bec. I se troa da les 14:00 te piaz de Sotegrava, i va en defilèda fora per paisc fin al parch Fiabilandia olache l é musega, animazion e jeghes.
13.02.
Defilada da Carlascé a Corvara
En mertesc ai 13 de forá dales 14:30 él söl program a Corvara na festa cun defilada de ma­scores, jödapé dla pista »Col Alt« a Corvara, cun lapró n spetacul acrobatich cun le »Pirates Freestyle Team«. Na juria premiará la mascora plü bela y originala. Al vëgn ince dé fora val’ da bëre y da mangé.
13.02.
Nöt dla liösa – Ediziun da Carlascé
En mertesc ai 13 de forá vëgnel metü a jí la »Nöt dla liösa« liada al Carlascé. La pista dla liösa »Foram« sön Piz Sorega gnará lominada y sará daverta ince dales 19:30 ales 22:30. Chi che vëgn en mascora ciafa n bonn por na boanda debann y an pó ince tó pert ala ciacia ala olp »Movimënt«, davagnan na picia scincunda. Les liöses pón s’impresté fora te paisc y söinsom l’implant. Les chertes ciafon diretamënter pro cassa.
15.02.
Bun de Gran Risa
En jöbia ai 15 de forá vëgnel tigní a La Ila le pröm apunta­mënt de »Bun de Gran Risa«. Por l’ocajiun pón jí cui schi sön la »Gran Risa« bele dales 7 da doman, adöm cun i maestri de schi, y porvé da gní jö por n percurs de gigant sciöche da na gara de Copa dl monn. Dedô ciafon n bun gosté tla ütia »Club Moritzino«. Prenotaziuns sön www.altabadia.org o ti ofizi turistics.
18.02.
Dis dla families sun Pana
L Zënter de Pudejé sun Pana nviea duta la families a passé n di sun i schi da pudejé sun i purtoies sun Pana, n dumënia ai 18 de fauré. N chësta uca­jion puderà la families se mpresté ora l material da pudejé debant. Duc ie de cuer nviei.
Uni lunesc
La Coa: ancuntedes per genitores
Uni lunesc dala 09:30 nchin la 11:00 puderàn se ancunté tl local Matada a Urtijëi per sté deberieda danter mutons:ans, mamis y tatis y chi che deventerà tosc genitor. Sëuraprò saràl l mesun de damandé cunsëies a espertes.
Vigni mercui
La Ila: cun i schi ince da sëra
Sön la pista »Doninz« a La Ila pón vigni mercui jí cun i schi ince da sëra. Ara é daverta dales 20:00 ales 22:00. Por tó pert ól ester na cherta di lifc che vel plü dis.
Vigni mertesc y jöbia
Al Plan: cun schi o liösa da sëra
Sön la pista »Cianross« a Al Plan pón jí cui schi o cun la liösa ince da sëra, vigni mer­tesc y jöbia dales 20:00 ales 22:00. Al ó ester le schipass o la cherta de plü dis.

Avisc

Atualmenter
Bambi con »Ester tel cher«
La Sociazion Bambi sostegn na regoeta de bonaman per didèr i bec de Ester Palmieri, la femena da Valfloriana copèda da sie om, che do se à tout la vita. Trei picioi anter i 5 e i 10 egn é resté orfegn. Chi che vel ge sporjer n didament i pel dèr na bonaman metan la causala »Ester nel cuore« sul cont con chest iban: IT97U 08184 34570 00001 0012200.
Atualmenter
Didon la familia colpida dal fech a Pardac
Do la pruma sotescrizion per chi che à abù dan dal fech crepà fora de dezember, n grop de sentadins da Pardac à avert n auter cont per didèr la familia che à abù l moar dan, l à perdù sia majon e la é stata colpida da etres evenc pesoches. Chi che vel ge dèr na man i pel sporjer na bona­man con la causala »Per familia Giacomelli« sul cont con chest iban: IT97U 08184 34570 000010012200.
Atualmenter
I oraries de Pedies
Pedies vegn moscià sul canal 10 de la televijion, Trentino TV, de sabeda da les 18:00 , de domenia da les 13:30 e de lunesc da les 11:30. Con Smart TV sul medemo canal se pel l veder canche se vel orian co la friza en su i sotcanai HBBTV, sot la ousc TML. Duc i video e filmac dac fora dal Comun General e da l’Union di Ladins é da poder veder ence sul canal Tv Ladina de Youtube.
Atualmenter
Radunanzes Copratives de Fascia
Do la Coprativa de Cianacei, che à tegnù sia radunanza en domenia ai 4 de firé, en sabeda ai 10 de firé te Oratorie de Moena sarà la radunanza de la Coprativa de Moena, en domenia ai 18 al PalaDolo­mites de Ciampestrin chela de Ciampedel e en sabeda ai 24 te palestra de la scoles la radunanza de la Coprativa de Sèn Jan.
Atualmënter
»Ëres dëida Ëres«
L’ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30, le mercui ince dales 15:00 ales 17:00. info@frauen helfenfrauenbruneck.it
16.02
Sègra de Sènt’Ugèna
En vender ai 16 de firé l é la sègra de Sènt’Ugèna, patrona de Fascia. Da les 9:30 da doman dal veie comun de Vich pea via la procescion da per jir fin al santuarie, olache vegn dit messa grana da les 10 da doman. Da sera da les 20:00 dal oratorie de Vich fin sun Ciaslir sarà la Via Crucis per i miscionaries martires.
17.02.
Neva mondura del Coro Nosc de Soraga
En sabeda ai 17 de firé da les 21:00 l Coro Nosc de Soraga porta dant n conzert de prejen­tazion de la neva mondura del Cor, te la sala sora la Coprativa de Soraga.

Religion

10.02.
Ancunté Gejù – Mëssa per families
N sada ai 10 de fauré dala 17:00 te dlieja a Urtijëi cun Sn. Pluan Vijo Pitscheider. Duc i jëuni, jëunes, mutans, mutons, popsc, genitores, nëinesc y laves ie nviei a chësta mëssa per la families.
Ma 2024
Pelegrinaje a Lourdes
De ma vëgnel metü a jí dal KVW dla Val Badia, adöm cun le Pilgerbüro dla Diozeja, n pelegrinaje de 4 dis a Lour­des. Le program plü avisa, cun prisc y modalité de preno­taziun, ves mëna ion Iaco Clement tres e-mail: iaco_clement@libero.it o tres WhatsApp al 339 6257779.

Sozial

Atualmënter
Picolin: portina por l’assistënza y cura
La Portina por l’assistënza y cura é daverta trëi iadi al’ede­ma: le lönesc dales 14:00 ales 16:00, le mercui y la jöbia dales 10:00 ales 12:00. Tel. 0474 586123 tratan chisc orars. La Portina é tl Raiun soziosanitar a Picolin, tl’alzada a tera sön la man ciampa. Chiló vëgnel dé informaziuns y sostëgn por les chestiuns che reverda le guern y l’assistënza.
Atualmënter
»Club Boé«
Le grup de autoaiüt »Club Boé« por problems de alcol o d’atres dependënzes s’incunta vigni mertesc dales 20:00, tla Ciasa di Stüdafüch a La Ila altaite. Les porsones de referi­mënt é Hubert (tel. 339 1698343) y Methilde (tel. 335 6977604).
Atualmënter
Bancarela dl mangé a Badia
La bancarela dl mangé é daverta vigni secunda jöbia, dales 9:30 ales 10:30. I pro­scimi termins é ai 15 y ai 29 de forá. Al vëgn dé fora da mangé a dötes les porsones dla Val Badia che á debojëgn.
Atualmënter
Ciamena dal guant a La Ila
La Ciamena dal guant »Neo­res« a La Ila é daverta vigni vëndres dales 14:00 ales 15:30. An pó dé jö guant y cialzá nia roviná y nëc por mituns da 0 a 14 agn, sciöche ince tasces da scora, elms da jí cun la roda, panolins. An pó spo se tó ci che an adora, por na spënora de 1,00€ por vigni toch – che vá a fin de bëgn.
Uni merdi
Marënda per i:la sëura 60
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gher­dëina a se nuzé de chësc servisc che vën pità uni merdi dala 12:00 ti trëi luesc de Gherdëina (Urtijëi Cësa de Cultura; S. Cristina Cësa de Chemun; Sëlva Stua di Senio­res). L ie da se lascé nuté su nchin al di dant da mesdì, cherdan su: per Urtijëi l 333 7877095 (Marisa), per S. Cristina l 333 1499949, per Sëlva l 335 6558633.
Uni vënderdi
Mëisa dala spëisa
La Lia San Vinzënt de Urtijëi mët a jì uni vënderdi dala 10:00 danmesdì te calonia de Urtijëi basite na mëisa dala spëisa, ulache l vën partì ora roba da maië a chi che à de bujën (che à la residënza a Urtijëi).

Mostres y Ert

Atualmënter
Menemsha – mostra de Marianne Vitale
La prima mostra persunela tla Talia dl’artista de New York Marianne Vitale tla Galaria Doris Ghetta resterà da udëi nchin duman, 10 de fauré, uni merdi y vënderdi dala 15:00 nchin la 18:00.
15.02.
Mostra »L troi« (Der Weg) de Helmuth Prinoth
La giaurida dla mostra dal titul »Der Weg«, metuda ora n ucajion dla esposizion »Kunst im Gang[e]«, sarà ai 15 de fauré dala 18:30 tla Cësa de chemun a Laion. La mostra sarà da udëi nchin ai 17 de mei, dal lunesc nchin al vënderdi, 08:00 - 12:00 y de juebia nce domesdi, 16:00 - 18:30.

Chino

Atualmenter
Al chino de Cianacei
Insnet, vender ai 9, sabeda ai 10 e domenia ai 11 da les 17:00 l é »Sansone e Margot–Due cuccioli all’opera« e da les 21:15 »Povere creature«, mercol ai 14 da les 21:15 l é »Here I am, again«, jebia ai 15 da les 21:15 l é »Povere creature!«, vender ai 16 da les 17:00 l é »Sansone e Margot–Due cuccioli all’opera« e da les 21:15 »Povere creature«.
Atualmenter
Al chino de Tieser
Insnet, vender ai 9 de firé da les 21:15 l é »Povere creature«, sabeda ai 10 da les 17:30 l é »Sansone e Margot« e da les 21:15 l é »Pare parecchio Parigi«, domenia ai 11 da les 17:15 l é »Argylle la super spia« e da les 20:30 l é »Povere crea­ture«, mèrtesc ai 13 da les 17:30 l é »Sansone e Margot«. En jebia ai 15 de firé per »Il piacere del cinema« vegn dat l documentarie »Io, Noi e Gaber«. Program su www.cinematesero.com

Sport

09.02.
Moena Ski Alp
En vender ai 9 de firé la socia­zion sportiva Bela Ladinia endreza la garejèda de schi alpinism ‘Moena Ski Alp’ che à valuta desche proa per l 25° Montura Ski Alp 4 valèdes. I atlec ponta via da les 8 da sera da la partenza del impiant de Lujia e i rua fin sun Valbona, 1800 metres con n dislivel de 470 metres.
09.02.
Hockey: Talia vs. Slovenia
L juech dla naziunela taliana contra la Slovenia sarà n vënderdi ai 9 de fauré dala 20:30 tl stadio Pranives de Sëlva.
11.02.
Carnival on Ice
Ai 11 de fauré dala 21:00 inant tl stadio Pranives te Sëlva. N puderà amiré coreografies dla campiunëssa mundiela Carolina Kostner, Manuel Piazza y Anna Valesi, Gabriele Frangipani y truep d’autri.
15.02.
HC Gherdëina vs. HDD SIJ Acroni Jesenice
L juech de hockey unirà a se l dé ai 15.02. dala 20:30 tl stadio Pranives te Sëlva.

Teater

14.02.
Sajon de teater a Tieser
Per la sajon de teater te Fiem, en mercol ai 14 de firé da les 20:45 te teater de Tieser la Fondazion Via Maestra-Compagni di Viaggio-Onda Larsen porta dant la comedia dal titol »Una cena d’addio« con la regia de Andrea Borini.

Cursc

14.02.
Fá a spëi cun Sara Campei
La Biblioteca Sas dla Crusc inviëia mitans y mituns dala 4. elementara insö a n curs da fá a spëi, cun Sara Cam­pei. An s’incunta te biblioteca da La Val, en mercui ai 14.02. dales 9:30 y i mertesc ai 20 y 27 de forá dales 15:00. Infos y prenotaziuns diretamënter te biblioteca o ala e–mail laval@biblioteches.it

Iadi y Jites

11.02.
Jita cun la luesa sun Mont de Sëuc per mutons y mutans cun genitores
La grupa Nëus granc y pitl« dla Lia da Mont Gherdëina nvieia a chësta jita. N se anconta dala 09:15 japé dla furnadoia dla Mont de Sëuc a Urtijëi/Sureghes.
15.02.
Traverseda da Börz a Palmschloss
La grupa Nëus jon pa bel plan nvieia a chësta jita sun Börz: l sarà da jì de ndut feter 4 ëura cun n deslivel de 100 m suvier y 240 juvier. N possa de nuté su dai 07.02. inant nchin ai 13.02. da Ciofs Inge a Urtijëi, Malsiner Soriva a S. Cristina y da Sport Bruno Riffeser te Sëlva. Per plu nfurmazions: 328 914 6844 (Arthur), 334 720 1650 (Paola), 338 836 2004 (Valentin), 320 045 4724 (Helmuth).
18.02.
Jita de schialpinism
La Lia da Mont de Gherdëina mët a jì ai 18 de fauré na jita de schialpinism sun la Schöngrubenspitze tla valeda de Ulten. L se trata de na jita saurida cun n deslivel de 900 metri, da jì saràl plu o manco 3 ëura. N possa se nuté su da lunesc 12.02. nchin a n juëbia 15.02. per WhatsApp da Valentin al 338 8362004.

Televijion

Atualmënter
Tg Ladin
Orares dl TG ladin menà da Egon Vinatzer: uni merdi dala 19:30 sun Alto Adige Tv, cun repliches uni sada dala 18:15 sun Trentino TV y uni dumënia dala 18:30 sun Alto Adige Tv; repliches nce online.
13.02.
Sport ladin
Dales 20:50 ca. Program de Diego Clara y Hartmann Mair­hofer, a cura de Leo Senoner.
14.02.
Mendret
Dales 20:50 ca. Te mez a noscia monts, soraldut ti lesc en aut, ciuta fora de spes picoi gropes de cèses che col mudèr de la generazions i resta vec. Te chesta puntata de Mendret jon a descorir la storia de Irone te le Giudicarie del Trentin e chela de Davedin, picola frazion tel comun de Fodom. Program de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel.
15.02.
Nosta scola – atualità dala scoles dla valedes ladines
Dales 20:20 ca. Tl’edizion de fauré sons jic a ti cialé al ITE Raetia de Urtijëi, ulache l ladin vën nce tëut ca te d’autra materies per spieghé cuntenuc o jì plu sot tla materia che vën scenó nsenieda tla rujeneda o taliana o tudëscia. Tla rubrica sota l udlon nes conta Savina Kostner de si cariera da nsenianta tla scola elemen­tera, fajan na reflescion sun coche l lëur da nsenianta se à mudà ti ani. Leprò ti ons fat vijita ala scolina de Ciana­cei, ulache l vën festejà l carne­scia cun »sones« y na raprejen­tazion teatrela dla mascres tradizioneles. Tesc’ y cunzec de Lena Mulser, camera y tai de Hans Peter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.

Radio

Ladinia Live
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
10.02.
Momënc de vita – intervista a Ivana Talmon
Dales 19:05. Ivana Talmon é nasciüda a Cianacëi tl 1943, canche ara â 10 agn âra pordü süa uma y cun 16 agn éra jüda a vire cun süa jormana a Balsan, olache ara á metü man da chirí n laur. Tl 1962, giulan a Luigi Piccoliori, âra metü man da lauré pro la Rai Ladinia, olache ara lijô les noeles dla val de Fascia. N program de Erika Castlunger.
Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
13.02.
Do les coltrines dla Ciasa de Palsa
Dales 13:45 ca. »La Prátiga« é le foliet nü dla Ciasa de Palsa Ujöp Frëinademetz. Le dire­tur Valentin Erlacher, adöm ala colaboradëssa Denise Palla, nes presënta le proiet. N program de Sara Frenner
14.02.
Ercabuan, i colores de la pesc: I corpes zivii de pesc
Dales 19:05. I corpes zivii de pesc à si reijes ti pensieres e proponetes de Alexander Langer, ativist per la pesc e ambientalist che chiria azions concretes per meter fin e preve­gnir conflic e veres. Si prinzipies é la nonviolenza, neutralità, indipendenza, respet di deric umans e traspa­renza. En rejonon con Nadia Cadrobbi che laora te l ofize obiezion de coscienza e pesc de la Comunità Papa Giovanni XIII a Rimini. Program de Anna Mazzel.
15.02.
Na spona speziala por porsones speziales
Dales 19:05. La strotöra Spona, che ti dá assistënza a porsones cun impedimënt fisich o mental nes deura sües portes. La responsabla Manu­ela Winkler cunta dles ativités y di bi proiec d’La Spona, sciöche ince dles dificoltés y dles desfides che na strotöra sciöche La Spona á te chësc momënt. N program de Sara Frenner.

Galaria retrac