Michele Chiocchetti dà tutes debant

Data

27 de merz 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Te chisc rie mumënc de coronavirus iel for inò chiche juda, de si bona, debant. N lunesc ti à Michele Chiocchetti dla dita Luigi Chiocchetti dat 275 tutes ai dutores y ala nfermieres de Gherdëina. N gra de cuer.

La tutes
Co iela pa unida a s’l dé? Da coche conta Christoph Piazza d’Urtijëi se tràtel de na scumenciadiva che vën dala duturëssa Cordula Weber. Ëila ova rujenà cun Stefan Fill, che ie tapezier, ti damandan sce l fossa pa bon de fé zeche n con’ de tutes. Fill à pona rujenà cun si cumpanies, danter l auter cun Christoph Piazza, che à pona rujenà cun Michele Chiocchetti, ti damandan sce l pudëssa judé. Dit y fat! Piazza: "Te cater y cater ot à Chiocchetti dit che l ne n’ie degun problem. Da Fascia ca àl tëut pea la tutes." Piazza y Fill se à ancuntà cun ël sal Miramonti, per tò ju la tutes. Cincanta tutes prun ti ie unides dates a trëi dutores de Gherdëina, 125 ala duturëssa Weber, che à dat inant truepa tutes ala nfermieres de Gherdëina.

La mascres dala Prutezion Zevila
N problem fòvel nce cun la mascres. Tlo se à l dutor Giuliano Piccoliori dat da fé, da coche conta Piazza. L dutor de familia de Santa Cristina à tëut su cuntat cun la Prutezion Zevila de Südtirol, che ti à fat avëi 700 mascres, de trëi sortes: cënt mascres FFP3, cënt chirurgiches y 500 blances scëmples.

"De gra de cuer!"
Christoph Piazza y Stefan Fill, deberieda cun la duturëssa Weber y i autri dutores, tol l’ucajion de rengrazië de cuer Michele Chiocchetti dla dita Luigi Chiocchetti per avëi dat l guant debant, per ch'sta bela azion de solidarietà. Nce da pert di letëures de La Usc di Ladins ti vàl n gra de cuer. N gra de cuer sambën a duc i dutores y a duta la nfermieres, nce tlo te Gherdëina, che se dà ca di per di, te n servisc che va bën sëura chël che ie n lëur da uni di. N Dievelpaie n generel a duc chëi che juda pea tl ulentariat y ti servijes de prim bujën!

David Lardschneider


FOTO: La duturëssa Cordula Weber cun la tutes nueves. Y Michele Chiocchetti, tamez, a man ciancia Stefan Fill, a man drëta Christoph Piazza.