Segra a Urtijëi chëst ann mpue autramënter

Data

12 de messel 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
La segra n unëur de San Durich, sant patron dla dlieja de Urtijëi, ne n'àn nia pudù festejé coche zënza, ma mpo iesen ruvei ndëur a mpue de normalità permez al'ultima festes de dlieja, cun la Mujiga che à sunà sun plaza, la mëssa cianteda dal Cor de Dlieja y i Scizeri che à stlupetà n valguna salves

Tl plu bel dl instà unìvel zënza festejà la segra de Urtijëi cun na bela mësssa cianteda y suneda cun urchestra, la Mujiga de Urtijëi che sunova, Scizeri y chëi dla Lia dal Guant dala gherdëina che jiva n defileda, l univa partì ora crafons y ju n Plaza de S. Antone fòvel la gran festa tla tenda ntan dut l di y che scumenciova bele l di dant. Chëst ann ti ëssela tucà ai Destudafuech de Urtijëi de mëter a jì chësta gran festa, ma pervia dla regules che strënj ite duta la manifestazions publiches àn, cun rejon, ratà miec lascé vester.
Bele da Pasca incà y inant nchin Dumënia dai Andli ne n'à nia plu pudù festejé i gran sandis coche n fova usei, cun Cor y Urchestra per na mëssa solene y la Mujiga che sunova da festa.

La Mujiga ie unida dai ridli de viers de dlieja sunan y la Gran Mëssa ie unida cianteda da n "pitl" Cor de Dlieja, acumpanià dal gran orgun.


Deplù dla Segra y de coche l Cor de Dlieja y la Mujiga de Urtijëi se deriej cun si atività iel da liejer te La Usc dl 10.07.2020


UK