Cialé films stajan te auto

Data

13 de messel 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Da na moda di ani '50 unida dal'America, se àn tëut ju na puscibltà de mëter a jì manifestazions per na majera cumpëida de jënt, stajan mpo de zes un dal auter.
L ie l "Dolomitale Drive In" che à metù man cun si lingia de films dan otodì per jì inant ntan dut l instà.

Scumencià àn ai 4 de lugio cun n bel cunzert dal vif di "Pëufla", che ie for boni de sciaudé ite l'atmosfera cun si mujiga da druch. Nce per ëi iel perauter inò stat l prim cunzert do l lock down.
Vintsies auti à tëut su l nvit de unì a chësta "premiere" ulache l ie unì mustrà l film storich "Tanz der Vampire" de Roman Polanski, tëut su propi sun la mont iló dessëura, sun Mont de Sëuc, dan 54 ani.
N possa śën dì cun segurëza che l "Dolomitale Drive In" unirà metù a jì ntan dut l instà, ti mënsc de lugio y agost, uni sada sëira dai 18 de lugio inant. Iló saràl da udëi l film dl 2018 Bohemian Rapsody, che trata dla grupa di Queen cun Freddy Mercury.


Deplù iel da liejer tla Usc dl 10 de lugio 2020.

UK


Fotografia: L auto-chino cun cunzert di Pëufla.