Nadia Rungger vënc cun si poejia... »davierta«

Data

25 de november 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
La scritëura de Puntives puderà, de gra a si vënta, fé si prima esperienza te na giuria pra la proscima edizion. La premiazion ie unida fata online, a desmustrazion de na cultura che ne muessa nia se fermé dan n virus.

Na poejia... »davierta«
L argumënt dl cuncors fova l cunzet dl »daviert«, te duta si formes. Per ejëmpl pòssen pensé do al cuntrer de »stlut«, a na persunalità davierta, al muvimënt de giaurì zeche, y n.i.. N à pudù mandé ite sibe poejies che tesć n prosa.
Nadia Rungger de Puntives à per si poejia »Viel zu« (la traduzion ladina »True’ de« ie da liejer sun la plata de leteratura te chësta edizion, ndr.), che à venciù l prim pest, nterpretà la tematica do si ntënder: »Uni tant àn chësta sensazion che l ie »de massa«. Pona massa de cie, chël ie per uniun/a autramënter. Te n di iela pu suvënz nscila che n aud truep, n vëija truep, n sënt truep, n pënsa do a truep. Nsci pòssel unitant vester massa te n iede,« nscila la scritëura.

L articul ntier tla edizion stampeda di 20 de nuvëmber.

Bruno Maruca

FOTO: Nadia Rungger.