Lëufs zera biesces

Data

14 de auril 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Tla nuet danter n merdi y n mierculdi di 13 y 14 de auril, à doi lëufs - da coche à dit i uemes dla Forestela che à fat l sëuraluech - zarà doi biesces tl luech da Rijeda a Santa Cristina. A na terza biescia ti à i lëufs zarà la tafa dl cul y n messerà la cupé, da coche conta Luca Senoner, mut de Ubi da Rijeda. Deberieda cun l auter mut Jonas se cruzia la familia bele da for incà dla biesces.
La familia se dij sambën dessenda per la ntraunida, ajache "l lëuf ne toca nia te nosta cuntreda! L ie nce n gran colp psicologich, ajache on pu n liam scialdi strënt cun nosta biesces. Vel’ da de tel nes tol la ueia de fé inant cun la biesces!"
La familia da Rijeda fej n apel "acioche i respunsabli istituziunei vëije ite che l lëuf ne daussa nia vester te nosc raions!" (dl)

FOTO: A man ciancia, la biesces zaredes a Santa Cristina. A man drëta, na piedia de na ciota de n lëuf.

Galaria retrac