Plantes, pënies, ciamps y stories da zacan

Data

26 de mei 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Nce tl Museum Gherdëina iel ai 21 de mei, n ucajion dl di nternaziunel di museums, stat l di dla porta davierta. N mesun per duta la generazions de mparé leprò velch
N dumënia passeda iel stat l di dla porta davierta tl Museum Gherdëina, che à fat referimënt al di nternaziunel di museums. Zentrel vëniel, tres l ICOM, l cunsëi nternaziunel di museums, »auzà ora la respunsabltà de uni museum al svilup sustenibl dla cumenanza locala y glubela tres si ativiteies educatives«. Nscila à nce l Museum Gherdëina metù a jì n di de istruzion cun ntreda lieida n cunlaurazion cun jënt dl luech.

Julia Lardschneider

Plu dl program, dla paroles di esperc y dla espertes y n generel cie atività che l ie stat n chël di tl articul dla edizion nueva de ncuei 26 de mei de La Usc di Ladins.