Tormentazions tla rei

Data

12 de fauré 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Ai 11 de fauré él l »Safer Internet Day«, l di che apeleia a na rei plu segura per duc, dantaldut per i mutons y i debli. Dl 2019 él vegnú registré tla Talia ben 52 vitimes de tormentazions tla rei (cyberbulism) sot i 9 agn, 99 con na eté anter i 10 y i 13 agn, ben 309 vitimes che ova dai 14 ai 17 agn
I dac é alarmanc, ai é cherscius i ultims trei agn continuativamenter. Dl 2017 fova les vitimes de cyberbulism sot i 9 agn ciamó 13, 33 fova les vitimes che á dé dant caji de tormentazions sessistes (»sextortion«). Val’ él da dí clermenter, cie che duc pó se impensé: che i rejonon demé de caji dés dant, chi che é ciamó dalonc dai fac reai.

Deplú tla edizion de La Usc di Ladins stampeda dodoman!

Cialede ence l video "Cie é pa l cyberbulism"? (per talian)

https://www.youtube.com/watch?v=56ZM9nD--_c

 (Iaco Rigo)