Manifestazions atuales

Data

30 de setember 2022

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 30 de setember
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 01.10. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 03.10. ie l dutor Giuliano Piccoliori de S. Cristina, tel. 0471 792282 o 348 3301004
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla Val Badia, tla fin dl’edema di 1 y 2 d’otober, é le dotur Martin Spechtenhauser, La Ila, tel. 0471 844200.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 30.09. nchin n vënderdi ai 07.10. ie chëla de Urtijëi, tel. 0471/796125 (orar de giaurida 09:00-12:00/15:00-19:00).
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 30 de setëmber dales 19:00 al vëndres ai 7 de otober ales 19:00, é chëra da La Ila, tel. 0471 847152.

Avisc

Atualmënter
Guant plü gros da se chirí fora te Ciamena dal guant
Le grup dla Ciamena dal guant Val Badia lascia al savëi che al sará sëgn indô da ciafé guant plü gros. La Ciamena dal guant é daverta la jöbia domisdé dales 14:00 ales 16:00 a Picolin. Al po gní dé jö de vigni sort de guant, mo ince linzos, tovaies, cisces, pezes da man, cutres, guant da sot ite, yii. Al vëgn bele sëgn dit dër bel dilan. La Ciamena dal guant é minada por düc, düc é bëgnodüs.
Atualmënter
Picolin: portina por assistënza y cura
La Portina por l’assistënza y cura á orars nüs. Sëgn ésera daverta trëi iadi al’edema: le lönesc dales 14:00 ales 16:00, le mercui y la jöbia dales 10:00 ales 12:00. Tel. 0474 586123 tratan chisc orars. La Portina é tl Raiun soziosanitar a Picolin, tl’alzada a tera sön la man ciampa.
Atualmënter
L’Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L’ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, info.bruneck@frauen helfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Tel. 0474 410303.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L’ofize dla MIP – Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caje de separaziun y pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L’ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lö­nesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, le vëndres dales 8:00 ales 12:00. Tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it
Atualmënter
Contribuc ala »Sconanza di tiers«
I tiers á ma n travert su: scin­ché amur. Por se tó cura di tiers damana la uniun »Sco­nanza di tiers« dla Val Badia y de Puster do contribuc de buna man. Por gní mëmbri dla uniun pon paié ite n iade al ann 25,00 sön le cunt IT 05 Q 08035 58242 000300 209953. Por infos: Petra Alfreider, tel. 335 238 095 o www.tierschutzvereinbruneck.it.
Atualmënter
Museum Gherdëina
L Museum tla Cësa di Ladins a Urtijëi ie daviert dal lunesc nchinn vënderdi, dala 10:00-12:30 y dala 14:00-18:00. Sada danmesdì dala 10:00-12:30. Per vijites ora dl orar y vijites menedes: 0471 797554. Plu nfurmazions sot a www.museumgherdeina.it.

Referac

10.10.
Referat cun le dotur Pescoller
La Uniun dles Ëres da La Val y le Consëi de Formaziun inviëia düc/tes en lönesc, ai 10 de otober, dales 20:00 tl Salf dles uniuns a La Val al referat dl dotur Felix Pescoller dal titul: »Nosc cör, ci gran morvëia.«

Mostres y Ert

Atualmenter
»Enrosadira« te Museo Ladin
Te la sala Heilmann del Museo Ladin de Fascia se pel veder la mostra »Enrosadira« con la operes de Bepin Soraperra. L’entrèda é debant e la espo­sizion resta fora enscin ai 11 de otober. Dapò la vegnarà tramudèda te la senta del Liceo Artistich de la Scola Ladina de Fascia.
Atualmënter
Mostra de chertes dala front
L se trata de chertes che Louis Riffesser da Maciaconi à mandà a cësa ntan si perjunia tla Ruscia tla Prima Gran Viera tl 1915. La mostra ie da udëi tla biblioteca Tresl Gruber a S. Cristina nchin ai 16.10. ntan i orares de giau­rida (de lunesc iel stlut).
Atualmënter
Mostra fotografica »150 ani Cor de Sëlva«
Te chësta mostra te calonia te Sëlva iel da udëi truepa fotografies, documënc y diploms coche nce la troht uriginela y na miniatura dl orgun. La mostra ie davierta nchin doduman ai 02.10., dala 10:00 nchin la 12:00 y dala 17:00 nchin la 19:00.
Atualmënter
Shop&Art Urtijëi
Plu o manco 50 artisć:tes mëterà ora si lëures te de plu vedrines de butëighes de Urtijëi. L plu bel unirà premià da na giuria. Sëuraprò puderà nce l publich ti dé si stima ala nstalazion plu bela y vëncer nsci de biei bonns.
Atualmënter
»Danter se paré y azeté« de Josef Kostner
Te sies sales dla Hofburg a Persenon, iel da udëi var per var l svilup artistich de Josef Kostner de Urtijëi (1933–2017). La mostra ie davierta nchin ai 06.11. uni di dala 10:00-18:30 (da utober inant nchin la 17:00).
Atualmënter
»Amor, mort y malan. Teater tl Tirol«
L Museum de Ciastel Tirol sëura Maran y l scultëur Wilhelm Senoner de Urtijëi nvieia ala mostra »Amor, mort y malan. Teater tl Tirol« tl »Rittersaal«. La mostra sarà da udëi nchin ai 20.11.
07.10. - 10.10.
Mostra dl Fotoclub Gherdëina
La mostra sun l tema: »ECOSUSTENIBL? – Co fajons’a tl daunì?«, sarà da udëi tla sala dla mostres dla Lia Mostra d’Ert – Circolo. La vernissage ie n vënerdi ai 7.10. dala 20:00. Orars: vënderdi - dumënia, 10:00 - 12:00 y 16:00 - 18:00; lunesc de marcià de Segra Sacun dala 09:00 - 17:00.

Televijion

Atualmënter
Tg Ladin
Orares dl TG ladin menà da Egon Vinatzer: uni merdi dala 19:30 sun Alto Adige Tv, cun repliches uni sada dala 18:15 sun Trentino TV y uni dumënia dala 18:30 sun Alto Adige Tv; repliches nce online.
04.10.
Deboriada – Nterajì cun la natura: manualità, alimentazion y filosofia de vita
Dales 20:50 ca. Te n mond che cëla for plu y plu de se evol­ver, nfluenzà dala tecno­logia y dal consumism, n iel nce for deplù che cëla de jì de reviers ala ravises y de renfurzé l liam cun nosc ntëurvia. Chësc, vivan a cuntat cun la natura y cialan de viver a na maniera scëmpla y susteniblà. L resultat ie n bënsté che n abina daujin a cësa y dedite te sé. Program y cunzet: Ivan Senoner, tai: Georg Penn, a cura de Leo Senoner.
05.10
Plans de cunfin
Dales 20:50 ca. A cura de Alexia Grossi.
06.10.
Scenar ert y cultura
Dales 20:50 ca. Program de Ivan Senoner, tai: Hans Peter Karbon, a cura de Leo Seno­ner.

Radio

LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
01.10.
La mendranza taliana tla Crimea
Dales 19:05. Storia y atualité dla mendranza taliana tla Crimea. Program de Iris Del Valle.
05.10.
Giorgia Felicetti – la forza te la giames e tel cef
Dales 19:05. La joena atleta de schi co la poujes e corsa sa mont à arjont gregn resultac te l’U23 l’an passà e l’à amò na gran voa de jir inant per si streda con projec ence concrec per l davegnir olache la disc de voler rester te Fascia e ge piajessa doventer mena­crepes. Program de Anna Mazzel.
06.10.
Radio por mituns pici: Le aventöres de Milia (7)
Dales 19:05. Milia ala desco­rida dl’Africa. La picera sgnecura Milia, adüm a süa cumpagna, la gran udundra, è finalmanter rovades tl post, olache les udundres passa l’invern! Adüm al gorilla Mobeti, impararala a conësce i socrëć dla jungla. Program de Iris Del Valle.

Cursc

Atualmënter
Multiski á davert les iscriziuns
Le Ski Team Alta Badia orga­nisëia ince en chësc invern »Multiski« por mituns y mitans dai 6 cina ai 9 agn. Al ne vëgn nia ma pité schi, mo ince ativités sportives alternatives sciöche snowboard, jadiné, hockey, paslunch, freestyle y telemark. Infos y iscriziuns: info@skiteamaltabadia.it.
Atualmënter
Nodé y atletica por mitans, mituns y adulc
Badiasport organisëia da otober cina ma cursc da nodé por mitans, mituns y ince por gragn. Curs por prizipianc lönesc domisdé, curs por progredis mertesc domisdé. Atletica vëgnel fat la jöbia. Le curs por adulc é la jöbia sëra. Infos y iscriziuns sot a www.badiasport.org.
Atualmënter
S’alené por jí cun les pels
Badiasport organisëia alena­mënc da jí cun les pels por jogn y jones dal 2009 insö. Fora por l’altonn gnaral fat alenamënc da salté y te pale­stra y d’invern jaran spo cun les pels 2 o 3 iadi al’edema. Por infos: posta@badiasport.org.
03.10.
Curs da fá scofuns de felter
Le Consëi de Formaziun de Badia mët a jí n curs da fá scofuns de felter (Filzpatschn) ai 3 d’otober a La Ila dales 19:30 te calonia bas ite. Al vëgn metü a desposiziun le material y les istruziuns che an pó spo se tó para. An dess savëi da fá cialza. Iscriziuns pro Margit, tel.340 3438709.
04.10.–20.12.
Curs de chitara per granc:des
L KVW de Runcadic/Urtijëi mët a jì n curs de chitara per granc:des cun Otto Dellago. L curs ie per chi che scumëncia y per chi che sà bele mpue da suné. L ie debant. L vën tenì te calonia basite, dai 04.10. y va inant nchin ai 20.12., for de merdi, dala 09:00–11:00. Per iscrizions y per plu nfurmazions prëibel cherdé su nchin ai 30.09. do la 18:00 l numer 335 7315940.
07.10
Curs de meditaziun
La meditaziun nes dëida rové pro nos instësc/ësses. Le KVW inviëia a na pröma incuntada le vëndres, ai 7 de otober 2022, dales 8:30 tl pice salf de comun a La Val, olache Alma y Elisabeth nes dá spligaziuns y nes dëida rové ite tl eserzize dla meditaziun. I nes incuntun spo inant dui iadi al mëis, tres de vëndres, da otober a jügn. Le pröm iade é davert a düc y a dötes.
22.10
Curs de ultim aiüt
Les infermieres dl Raiun Sanitar Val Badia mët a jí n curs, olache an impara da socodí y da ti sté dlungia tla dërta manira a porsones che é tl morí. Le curs vëgn tigní anter 2 iadi: – A Badia, Ciasa Runcher, ai 22.10., dales 8:00 ales 12:00; prenotaziuns cina ai 21.10. al nr. 0474/586155, 8:00–9:30. – A San Martin, Istitut Ladin, ai 19.11., dales 8:00 ales 12.00; prenotaziuns cina ai 18.11., al nr. 0474 586128, dales 8:00 ales 9:30.

Sport

Atualmenter
Fascia Sky Expo
L Icarus Flying Team endreza fin a domenia ai 2 de otober la 9^ edizion de Fascia Sky Expo a Ischia de Ciampedel. I pascioné e i piloc esperc pel proèr la ultima novitèdes sul marcià.
08.10.
Ciock Vedeler
La sozietà sportiva 3Esse de Soraga endreza en sabeda ai 8 de otober la gara de corsa Ciock Vedeler. I concorenc ponta demez dal ciamp de balon de Soraga da les 14:00, premiazions da les 17:00.
02.10.
Vertical Bufaure
La coprativa sozièla Inout endreza en domenia ai 2 de otober la garejèda de corsa Vertical Bufaure de 4,3 chilo­metres e 720 metres de disli­vel. I concorenc ponta via da piaz de Comun de Sèn Jan da les 10:00. Premiazions da les 14:30 lo dal refuge Bufaure. Iscrizions: www.inoutfassa.com.
Atualmenter
Corsc de aviament al hochey
L Hockey Club Fascia Falcons met a jir corsc de aviament al hockey debant per bec dai 5 ai 12 egn. I corsc vegn endrezé te stadie da les 18:15 a les 19:00. Per info e iscri­zions: info@fassafalcons.com o 0462 602499.
01.10
HC Gherdëina vs. Fascia Falcons
L HC Gherdëina nvieia ala partida contra i Falcons de Fascia, n sada ai 1. de urober dala 19:30 tl stadio Pranives te Sëlva.

Sozial

30.09-01.10
Scontrèdes su la demenzes
Anché, vender ai 30 de setem­ber te Comun de Moena da les 16:00 scontrèda co la d.res Simona Gardini e Martina Cavada e da les 20:30 labora­torie col architet Alessandro Franceschini. Doman, sabeda al prum de otober da les 14:00 inant, domesdì de atività al Zenter del saut Stalimen de Pardac.
Atualmënter
Bancarela dl mangé a Badia
La Bancarela dl mangé a Badia é daverta vigni jöbia dales 9:30 ales 10:30. Iló ciafa families y porsones che á debojëgn spëisa debann.
Atualmënter
Contribuc »Cörs dla Val Badia«
Porsones/Families dla Val Badia á la poscibilité da da­mané do contribuc finanziars por cunc/fatures de bojëgns primars (scialdé, forza eletrica, afit, spëises sanitares, etc.) Le formular por fá domanda ciafon sön www.solidariete.it, an pó ince fá domanda ti ofizi KVW de Badia y Al Plan. Infos: info@solidariete.it
Uni merdi
Marënda per over 60
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gher­dëina a se nuzé de chësc servisc che vën pità uni merdi dala 12:00 ti trëi luesc de Gher­dëina (Urtijëi Cësa de Cultura; S. Cristina Cësa de Che­mun; Sëlva Stua di Senio­res). L ie da se lascé nuté su nchin al di dant da mesdì, cher­dan su: per Urtijëi l 335 1031751, per S. Cristina l 333 1499949, per Sëlva l 335 6558633.
Uni vënderdi
Mëisa dala spëisa
La Lia S. Vinzënt de Urtijëi mët a jì uni vënderdi dala 10:00 danmesdì te calonia de Urtijëi basite na mëisa dala spëisa, ulache l vën partì ora roba da maië a chi che à debujën (che à la residënza a Urtijëi).
05-07.10
Colores e oujes del azet
Te la setemèna del azet en mercol ai 5 dinant mesdì tel Liceo artistich performance di studenc e da les 20:30 te Comun de Sèn Jan prejenta­zion de la scomen­zadives per l azet di ucrains te val. En vender ai 7 da les 17:00 con­ferenza su l’Ucraina col professor Stefano Aloe e da les 19:00 te tendon aperi­cena per la families ucraines e per chi che ge à dat alberch.

Religion

29.09.
La misciun tla Romania
Le Consëi de Ploania da La Val inviëia döta la popolaziun a na incuntada cun la monia Maria Chiara de Costa en jöbia ai 29 de setëmber dales 20:00 tl Salf dles uniuns a La Val. Ara nes cunta de süa misciun tla Romania. Al é ince la poscibilité da ti dé na oferta de buna man. Por informa­ziuns contaté Alma al numer: 329 0526470.
30.09.
Prozesciun di ëi y jogn a Oies
La Uniun di Ëi dl’Unité pasto­rala Val Badia inviëia düć i ëi y i jogn da tó pert ala proze­sciun cun linternes dala Dlijia de Badia sö Oies incö, vëndres ai 30 de setëmber 2022, dales 19:30. Recordesse da se tó cun os na linterna o na cian­dëra!

Festes y Segres

02.10.
Segra dl Rosare
La festa vën metuda a jì n dumënia ai 01.10. danmesdì, tl zënter de Urtijëi. Dala 08:30 pëia via la pruzescion cun guanc dala gherdëina, cumpa­nieda dala Mujiga de Urtijëi, de viers dla dlieja de San Durich, ulache l unirà tenì la santa mëssa dala 09:00. Ala fin jirà la pruzescion inò tres l zënter de Urtijëi.

Temp Lede

Atualmenter
Escape Room ta Dèlba
»Fora!« l é la pruma Escape Room de Fascia averta te la veia scoles mesènes de Dèlba, per endrez de la Coprativa sozièla INOUT. Per info e prenotazions chiamèr l 366 4246874 o scriver a escape@inoutfassa.com.
Atualmenter
Oraries Museo Ladin de Fascia
L Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan resta avert al publich enscin ai 11 de otober da les 15:00 a les 19:00.
Atualmënter
Saus dl altonn
Dai 18 de setëmber ai 2 de otober vëgnel metü da jí te sis üties dl’Alta Badia mani­festaziuns gastronomiches olache al sará coghi gourmet che cujinará cun produc d’eze­lënza.Al gnará pité intrate­gnimënt musical da pert de grups dl post. Les üties pon arjunje a pe, cun la roda o cun i lifc che sará en funziun cina ai 02 d’otober. Por infos www.altabadia.
01.10.
Motos Vulcan a Soraga
Doman sabeda al prum de otober entorn mesdì te Vischia de Sach l é l raduno de 200 motos del club VROC che vegn ite da Fiem per festejèr l 16^ cedean de fondazion.
01.10.-23.10.
Culinarium Urtijëi
De plu restauranc de Urtijëi pieta na bela esperienza culi­naria ntan l mëns de utober. Na cëina rafineda, spëisa tradiziunela o pizza? Pudëis mé crì ora danter la truepa strutures dl Culinarium Urtijëi. La strutures che fej pea ie da abiné sot a www.valgardena.it.
06.10.
Incuntada di maestri en ponsiun
L’UML – Uniun Maestri Ladins inviëia düc i insegnanc, direturs, ispeturs y intendënc en ponsiun a na incuntada. Maestri y maestres s’abina ai 6 de otober dales 10:00 por la santa mëssa tla dlijia de Badia, dedô saral na vijita ala scora elementara y marëna tla Ciasa Urban a Pedraces.Por se prenoté, anter le 1. otober:Heidi – 335 7875564, Patrizia – 339 2871019, Angela  – 338 2430045.
08.10.
Marcia Bio
La Lia per Natura y Usanzes mët a jì l marcià bio n sada ai 08.10. dala 08:30 nchin la 13.30, sun la pitla Plaza Sant’Antone.
8.10.
Marcia Bio
La Lia per Natura y Usanzes mët a jì l marcià bio n sada ai 8.10. dala 08:30 dala 13.30, sun la potla plaza Aant’Antone.
09.10.
Segra sa Sacun
N ucajion de segra Sacun uniràl metù a ji na mëssa tla dlieja da Sacun, n dumënia ai 9 de utober dala 09:00. Da dedò uniràl mo pità velch da maie y da bever.
09.10.
Lis dal Vera »Do l vièl del saer«
La Biblioteca Ladina de la Majon di Fascegn endreza la vijita teatralisèda »Lis dal Vera vel te dir vèlch« co la regia de Ilaria Chiocchetti. L event vegn metù a jir ai 9 de otober sa l Vera, sora Penìa, doi outes: da les 14:00 e da les 16:30. Ge vel se prenotèr dant dai 8 de otober al 0462 764267, ence Whatsapp.
09.10.
Segra sa Sacun
N ucajion de Segra Sacun uniràl metù a ji na mëssa tla dlieja da Sacun, n dumënia ai 9 de utober dala 9:00. Da dedò uniràl mo pità velch da maië y da bever.
14-16.10
La Bira te Fascia rua a Poza
L Festival de la bira artejanèla da mont é endò vertech per sporjer l apuntament spetà per cercèr la produzions de calità tel nef event da d’uton. En vender ai 14 e en sabeda ai 15 de otober l tendon de Poza sarà avert da les 16:00 a les 24:00, en domenia ai 16 da les 10:00 a les 20:00. No mencià.
22.10.-29.10
Ena de cures y aurela curta
L KVW de Sëlva pieta da sada ai 22.10 nchin sada ai 29.10. inò n’ena de cures y aurela curta a Montegrotto Terme tl Hotel Antoniano****. L unirà furnà da Sëlva demez cun la curiera. Per se lascé nuté iel da cherdé su Rudolf Mussner, al numer 335 6380 973. L possa nce unì pea chi che ne n’ie nia cumëm­ber:ra dl KVW de duta Gherdëina.
Uni mierculdi
Language Café – nglëisc
N se anconta uni mierculdi de utober tla biblioteca de San Durich dala 09:30 per s’la ciaculé per nglëisc cun Nicky y Martina.
Uni vënderdi
Language Café – spanuel
N se anconta uni vënderdi de utober tla biblioteca de San Durich dala 09:30 per s’la cia­culé per spanuel cun Chiara.

Mujiga

01.10.
Cunzert Harp & Organ
L cunzert sarà da audì n sada ai 01.10. dala 20:00 te dlieja de San Durich a Urtijëi. L sunerà Martina Rifesser (erpa) y Wolfgang Kreuzhuber (orgun).
02.10.
Cianté y soné sön munt
Le grup »4a Gsponn« tignará n conzert pro la ütia da Rit a La Val en domënia ai 2 d’otober dales 13:30 inant.

Chino

15.10.
»Joe der Film«
L film de Südtirol »Joe der Film« unirà mustrà n sada ai 15.10. dala 18:00 y dala 20:30 te Cësa de Cultura Oswald von Wolkenstein te Sëlva (y nia a Urtijëi, coche l fova udù dant).

Iadi y Jites

13.11.
Iade a Abano Terme
Dala Val Badia demez cun coriera vëgnel metü da jí n iade de palsa y cura a Abano Terme, dai 6 de novëmber ai 13 de novëmber 2022. Infor­maziuns plü avisa pó interes­sades y interessá pié do pro Monica, al nr. tel. 0474 590069.

Galaria retrac