Manifestazions atuales

Data

19 de mei 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 19 de mei 2023
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 20.05. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 22.05. ie l dutor Pablo Policastro tl ambu­latuere di dutores Kostner/Weber, a Urtijëi tla streda Trebinger 10, tel. 366 3646 254.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc ti cin’ comuns dla Val Badia, tla fin dl’edema di 20 y 21 de ma, é la doturia Margarete Mahl­knecht, La Val, tel. 349 0667034 o 0474 523018.

Apoteches
Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n vënderdi ai 19.05. nchin n vënderdi ai 26.05. ie chëla de Ciastel, tel. 0471/706323 (orar: lu-ve 8.30-12.00/15.00-19.00. Turnus: sa. 8.30-12.00/16.00-19.00, du. 10.00-12.00).
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 19 de ma dales 19:00 al vëndres ai 26 de ma ales 19:00, é chëra d’Al Plan, tel. 0474 501240.

Avisc
Atualmënter
»Club Boé«
Le grup de autoaiüt »Club Boé« por problems de alcol o d’atres dependënzes s’incunta vigni mertesc dales 20:00, tla Ciasa di Stüdafüch a La Ila altaite. Les porsones de referi­mënt é Huber (tel. 339 1698343) y Methilde (tel. 335 6977604).
Atualmënter
Ciamena dal guant
La Ciamena dal guant a Picolin sará inant daverta por se chirí fora guant, mo al vëgn perié da ne porté nia plü guant dala fin de ma inant, deache la Ciamena dal guant messará plü inant porvé da se chirí n’atra sënta. Sce zacai ess locai adatá da mëte a despo­siziun, ési dër bel periá da se lascé adintëne pro la Ciamena dal guant. Plü inant gnarál lascé alsavëi sciöche ara vá inant.
Atualmënter
L’Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L’ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30, le mercui ince dales 15:00 ales 17:00. info@frauen helfenfrauenbruneck.it
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L’ofize dla MIP – Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caje de separaziun y pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L’ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, le vëndres dales 8:00 ales 12:00. Contac: 0474 555848, 340 1896431 o info@mip-pustertal.it
Atualmenter
I oraries de Pedies
Pedies vegn moscià sul canal 10 de la televijion, Trentino TV, de sabeda da les 18:00 e de domenia da les 13:30. Con Smart TV sul medemo canal se pel l veder canche se vel orian co la friza en su i sotcanai HBBTV, sot la ousc TML. Duc i video e filmac dac fora dal Comun General e da l’Union di Ladins é da poder veder ence sul canal Tv Ladina de Youtube.
19.05
Radunanza Sociazion Heilmann
Anché vender ai 19 de mé da les 4 domesdì te la Sala Rovisi del Comun de Moena l é chiamà ite la radunanza di sozi de la Sociazion Studies e enrescides »Luigi Heilmann«.
20.05.
Regoeta fer del Grop Freinademetz
En sabeda ai 20 de mé i volon­tères del Grop miscionarie Freinademetz e Mato Grosso passa ti paijes da Soraga a Fontanac a tor su fer e metai. Se prea de meter fora la roba jà da doman. Per roba grana o per i etres paijes de Fascia se pel chiamèr l numer 335 5956009.
20.05.
Edema dles families te Mareo
La Edema dles families tl comun de Mareo vá a piz chësta sabeda ai 20 de ma, tl salf dles manifestaziuns d’Al Plan. Dales 14:00 él la sentada generala dl Zënter Families Mareo, dales 15:00 n referat sön l’assistënza por les families dl Raiun Sozial. Dales 18:00 él spo te dlijia la mëssa por les families.
21.05.
Inaugurazion de la Scolina de Sèn Jan
En domenia ai 21 de mé a Sèn Jan vegn inaugurà l nef frabicat de la Scolina. Da les 10:00 da doman vegn dit messa te la Pieif e dapò se se tramudarà per la benediscion lo da la scolina, olache se podarà veder i neves spazies e sarà l’estrazion de la loteria.
26.05.
Bagn tel bosch
En vender ai 26 de mé per endrez del Comun General de Fascia sun Ciaslir de Vich da les 13:45 esperienza senso­rièla de ‘Bagn tel bosch’ (Shinrin Yoku) con Katiuscia Rasom. Atività de zirca 3 ores. Info e prenotazions al 0462 764500/4 o a cultura@cgf.tn.it
27.05.
Laboratorie sul becherle
En sabeda ai 27 de mé per endrez de Comun General de Fascia e sociazion Artci­pelago, da les 9:30 ta Capitel a Poza (lo da la Malga Croci­fisso) laboratorie tel bosch per bec dai 5 ai 11 egn e vijita al Segat de Meida. Info e prenotazions al 0462 764500/4 o a cultura@cgf.tn.it
27-28.05.
Cors de eletrocoltura per orc e vidores
En sabeda e domenia ai 27 e 28 de mé fora Tieser en cola­bo­razion con Terre Altre vegn metù a jir n cors su la tecnichs de eletrocoltura per miorèr la produzion de orc e vidores. L cors l é a paament e a numer serà fin a 30 perso­nes. I enteressé pel tor contat con Loredana al 370 3424686 o per mail a terrealtre@gmail.com

Chino
Atualmenter
Al chino de Cianacei
Insnet, vender ai 19 de mé da les 21:15 l é »Guardiani della galassia vol.3« e en sabeda ai 20 da les 17:00 »Maurice. Un topolino al Museo«. Da les 21:15 tant en sabeda ai 20 che en domenia ai 21 »Fast & Furious X« e da la medema ora en mèrtesc ai 23 »Rispet«, girà te la Val de Cembra. En jebia ai 25 da les 17:00 e dapò ence en sabeda a domenia ai 27 e 28 »La Sirenetta.«.
Atualmenter
Al chino de Tieser
Insnet, vender ai 19 de mé e en sabeda ai 20 da les 21:15 e amò en domenia ai 21 da les 20:30 l é »Fast & Furious X«. En domenia ai 21 da les 17:30 enveze spetacol de la Ritmica Fassa Project »I 4 elementi della natura«. En jebia ai 25 da les 21:15, en sabeda ai 27 da la medema ora en 3D e en domenia ai 28 da les 17:00 »La Sirenetta«.

Temp Lede
Univënderdi de mei
»Coffee Talk« per spanuel tla biblioteca San Durich
Ntan l »Coffee Talk« a Urtijëi uniràl rujenà spanuel uni vënderdi dl mëns de mei, for dala 10:00. Na cunescënza de basa dla rujeneda ie bënududa.
19.05.
Sëira de letura y mujiga cun Markus »Doggi« Dorfmann
La biblioteca de Sëlva nvieia ala sëira cun poejies n con’ dla vita, dl amor y dla natura, mujiga che fej semië y rì, cun »Doggi« Dorfmann, ncuei vënderdi ai 19.05. dala 20:00 tla biblioteca Oswald von Wolkenstein te Sëlva.
20.05.
Marcià dala Poza
N duman sada ai 20 de mei, dala 09:00 nchin la 13:00, vëniel inò a s’l dé l Marcià dala Poza sun la streda Nives te Sëlva, n marcià tradiziunel che ie pont de ancunteda per duc i zitadins y la zitadines, cun mesun de se maië y bever zeche pra i stonc dl Cor de Dlieja y di Alpini.
31.05.
Imparé a conësce les erbes salvaries
La Uniun dles Ëres da San Martin inviëia en mercui al 31 de ma dales 14:00 ales 17:00, a chësc domisdé cun Helga Alton, por imparé a conësce les erbes salvaries che crësc te nüsc pra. An s’incunta tl zënter. Informa­ziuns y prenotaziuns al nr. 339 3115679. I posć é limitá.

Mostres y Ert
Atualmënter
Mudazion – mostra tla furtëza de Furtëza
L’UNIKA nvieia de cuer a unì a ti cialé ala mostra »Mu­da­zion« tla furtëza de Furtëza, che jirà inant nchin ai 4 de juni.
Atualmënter
Mostra »Flower-Power«
Tla galaria Vijion a Puntives iel da udëi na mostra culetiva dal titul »Flower-Power«, cun opres che trata la tematica dl ciof. Artistes y artisć che mët ora: Elisa Alberti, Harald Plattner, Alfons Walde, Valeria Stuflesser, Egon Digon, Leonora Prugger, Stefan Gross, Andrea M. Varesco, Fabrizio Senoner y Gregor Prugger. La mostra resta davierta nchin ai 17 de juni, dal lunesc nchin la sada dala 16:00–19:00.
23.05.
Mostra »Nosc bosch«
La grupa dla Scolina tl Bosch nvieia de cuer ala vernissaja de si mostra »Tl bosch«, ai 23 de mei dala 15:00 inant tl Café Surëdl a Urtijëi. La mostra sarà da udëi nchin ai 16 de juni, dal lunesc nchin al vënderdi, 09:00 - 19:00.

Sport
Atualmenter
Atletica per bec e gregn
La US Monti Pallidi en cola­bo­razion col Ski Team Fascia à endrezà n cors per fèr atività fisica, jir a corer e se arcedèr. L vegn metù a jir d’aisciuda e d’uton, de lunesc e de jebia da les 17:30 a les 18:45 a Poza, da oril fin de jugn e de setember e otober; l cost l é 90 € per bec e 100 per gregn. Info e iscrizions al 0462 574101.
19.05.
45 egn Fascia Balon
L Fascia Balon compiesc 45 egn. Per l’ocajion l é stat endrezà n film e n liber, che i vegn prejenté en vender ai 19 de mè da les 18:30 te Oratorie de Poza.
24-25.06.
Te Fascia la UCI Enduro World Cup
Ai 24 e 25 de jugn a Cianacei vegnarà endrezà na tapa de la Copa del Mond de MTB, la UCI Enduro World Cup de Fascia, sui percorsc endrezé dal Fassa Bike District anter Ciampac, Belvedere e Col Rodela.

Cursc
05.06.
Lungiarü: curs da cují por prinzipiantes/prinzipianc
La Uniun dles Ëres da Lun­giarü en colaboraziun cun le Consëi de Formaziun da San Martin mët a jí n curs da cují cun Loise Verginer. Al mët man en lönesc ai 5 de jügn dales 19:30 te calonia a Lun­giarü y vá inant por indöt 5 iadi, tres dales 19:30 ales 21:00. Prenotaziuns anter i 21 de ma pro Chantal al 348 1733391. Al é da se tó para la mascin da cují.
06.06.
Antermëia: curs de yoga
Le Sport Club Amatorial da Antermëia en colaboraziun cun le Consëi de Formaziun da San Martin mët a jí n curs de yoga cun Gabriel Prada, te palestra a Antermëia. Le curs é por prinzipianc y pro­gre­dis y mët man ai 6 de jügn dales 18:45; al vá inant indöt 6 iadi, tres de mertesc. Info y iscri­ziuns: yogamiga.info@gmail.com o al 347 5877635. Cost: 65,00€ por sozi dla uniun, 75,00€ por i atri.
07.06.
San Martin: emergënzes pro de pici mituns
Le Consëi de Formaziun da San Martin mët a jí n curs de pröm aiüt por emergënzes pro de pici mituns: en mercui ai 7 de jügn dales 18:00 ales 22:00, tl salf dl Istitut Ladin a San Martin. Referënc é Sabine Falk y André Miribung dla Crusc Blancia. Al gnará insigné teoria y pratica dl pröm aiüt y les normes de reanimaziun pro i mëndri, o ci fá sce ai se dlot valch.Informaziuns y iscriziuns: cf.sanmartindetor@gmail.com

Religion
19. y 20.06.
Pelegrinaje a Maria Luggau y Maria Lussari
Le KVW dla Val Badia mët a jí n pelegrinaje a Maria Luggau y Maria Lussari, ai 19 y 20 de jügn. Informaziuns y prenotaziuns anter i 4 de jügn, pro Christoph Pezzedi al 333 7219535 o crix.pezzedi @gmail.com
28.05
Pelegrinaje forin Baissiston
En domenia ai 28 de mé fidei de duta la parochies de Fascia, en particolèr bec e joegn de catechesi, Pruma Confescion, Comunion e Creisema con sia families, se bina forin Baissiston per l pelegrinaje a la Madona di Dolor. Vegn dit Messa da les 12:00 e da les 14:00 l Rosar co la meditazion di joegn de la parochies.

Referac

Atualmënter
»Diggy Treff« - ancuntedes per cuestions digiteles
L KVW Urtijëi mët a jì deplù ancuntedes cun l referënt Werner Messner per respuen­der a d’uni sort de dumandes che reverda l computer, l zeluler, l tablet y la nstalazion de prugrams. L servije ie debant. L sarà mo una na ancunteda, duman, sada ai 20 de mei dala 09:00 - 12:00, tla biblioteca de San Durich a Urtijëi.

Sozial
Atualmënter
Bancarela dl mangé a Badia
La Bancarela dl mangé a Badia é daverta vigni jöbia dales 9:30 ales 10:30. Iló ciafa families y porsones che á debojëgn spëisa debann. Ala bancarela pó s’oje la jënt di comuns de Badia, Corvara y La Val.
26.05.
Grupa Deberieda: jita a Ciastel
N se anconta n vënderdi ai 26.05. dala 14:00 dan la Cësa de Paussa. La grupa Deberieda ie na grupa cun ulenteres, per se ancunté danter persones che à problems psichics o de sozialisazion.
Uni merdi
Marënda per i sëura 60
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gher­dëina a se nuzé de chësc servisc che vën pità uni merdi dala 12:00 ti trëi luesc de Gherdëina (Urtijëi Cësa de Cultura; S. Cristina Cësa de Che­mun; Sëlva Stua di Senio­res). L ie da se lascé nuté su nchin al di dant da mesdì, cherdan su: per Urtijëi l 335 1031751, per S. Cristina l 333 1499949, per Sëlva l 335 6558633.
Uni vënderdi
Mëisa dala spëisa
La Lia S. Vinzënt de Urtijëi mët a jì uni vënderdi dala 10:00 danmesdì te calonia de Urtijëi basite na mëisa dala spëisa, ulache l vën partì ora roba da maië a chi che à debujën (che à la residënza a Urtijëi).

Teater
19-26.05.
Te Navalge a teater
Va inant la rassegna »NavalGei e teater« endrezèda dal Comi­tat manifestazions de Moena ensema al Comun. Insnet vender ai 19 de mé la filodra­matica Romano Dellagiacoma de Pardac porta dant »Sarto per Signora«. En vender ai 26 de mé ultim apuntament con la compagnia Aldebaran de Juan con »Roba da matti«. Duc doi i é da les 20:45.

Mujiga
19-20.05
Cedean del Pentagramma
A Ciavaleis ultimes evenc del 40°: ai 19 da les 17:00 te Palaz de la Comunità »Magnifiche suggestioni« e ai 20 tel Pala­fiemme da les 16:30 conzert di Cores Giallo e Verde col maester Ilario Defrancesco e Penta-orchestra col maester Ezio Vinante e da les 20:30 l Coro Young Singer & Minipolifonici Winds da Trent col maester Gianni Muraro.
20.05.
Cianton deberieda – cianties populeres cun Willi Runggaldier
L KVW de Sëlva nvieia chi che à legrëza a cianté n cum­panìa a fé pea pra chësta mani­festazion, che unirà metuda a jì per de ndut 4 iedesc te Sëlva, for de sada, dala 15:00: ai 20 de mei te Calonia basite, ai 27 de mei tla ustaria Val, ai 10 de juni ta La Ciajota, ai 17 de juni tl bar Okay ora Plan da Tieja. Per nfurma­zions: 340 5170711. La mani­festazion ie debant y l ne ie nia debujën de se lascé nuté su.
20.05.
Conzert d’aisciöda dla Müjiga de Badia
La Müjiga de Badia inviëia a so conzert d’aisciöda, chësta sabeda ai 20 de ma dales 20:00, tla Ciasa J. B. Runcher a San Linert.
27.05
Conzert »Scomenz« per i 90 egn
En sabeda ai 27 de mé da les 21:00 te tendon de Poza l Con­­zert d’Aisciuda sarà spezièl, per l cedean de la Musega de Poza. I museganc de Poza e chi de Vich i sonarà adum, vidé ence dal maester badiot Fridl Pescoller, per ne fèr jir de retorn a jai 90 egn, canche dut l é scomenzà.

Iadi y Jites
20.05.
Jita dla Lia Uciei Gherdëina sa Sacun
La Lia Uciei Gherdëina mët a jì na jita per ti cialé ai uciei tl chemun de Urtijëi da Col de Flam su nchin sa Sacun. N se anconta n sada ai 20 de mei dala 07:30 dan la stazion dla Secëda per jì pona su per l troi dl dialogh nchin sun Col de Flam y da iló nchin pra la dlieja da Sacun y pona inant autite nchin sa Peza. L vën cunsià de tò pea na rola!

Televijion
Atualmënter
Tg Ladin
Orares dl TG ladin menà da Egon Vinatzer: uni merdi dala 19:30 sun Alto Adige Tv, cun repliches uni sada dala 18:15 sun Trentino TV y uni dumënia dala 18:30 sun Alto Adige Tv; repliches nce online.
23.05.
Paladina
Dales 20:50 ca. A cura de Alessandro Dapunt.
24.05.
100 egn de tripartizion di Ladins
Dales 20:50 ca. I ladins dla Dolomites é desparti da 100 egn te 3 provinzies de Belun, Busan e Trent. L’apel de ster duc adum sot a n ciapel no é mai vegnu’ scuta’. Intresc eco­nomics e politics fera muda­menc de seides olache valgugn se sent ite na torn de or, etres despartì o sofoè. La scomenzadives cultureles interladines cotant joeles a viventèr l sentiment de unità? La proibizion del ladin dolo­mitan e la Olimpiades Milan-Cortina 2026 podessel pa’ esser l’ultima mazeda per i ladins da soramont? Program de Anna Mazzel.
25.05.
Euro trasmisciun d’economia
Dales 20:50 ca. De Diego Clara y Hartmann Mairhofer, a cura de Leo Senoner.

Radio
Atualmënter
Ladinia Live
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
Atualmënter
Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
19.05.
Urbanistica: degun liec turistics sëuraprò
Dales 19:05. Cun l ambolt de Sëlva Roland Demetz rujenons dl stop di liec turistics te Südtirol cun l stop dl slargia­mënt cuantitatif y – povester almanco n pert – nce cualitatif, dla lege urbanistica nueva te Südtirol y dl iter che ie mo dovia, dla sortes de raions che l ie te n chemun y dla prui­bizion defin de frabiché tl vërt alpin (prima pert). Trasmiscion de David Lard­schneider.
21.05.
Na cooperativa per la lectrisc
Dales 19:05. Davia l priesc la lectrisc ie ntan i ultimi 18 mënsc jit su de n zaron se dà mo deplù zitadins ju cun l argumënt dla energia alter­nativa jan a cri soluzions per se nstësc. Te Gherdëina uelen fé zeche de cuncret y n à metù su na cooperativa per la lectrisc da energia renuvabla. Ntervista a Helmuth Lard­schneider, un di promotëures. Trasmiscion de Simon Moroder.
24.05.
Tripartizion ladins (4) La mort del Ladin unitar e etres strumenc de defendura
Dales 19:05. La lege statale 482/99 à portà vèlch l reco­gnosciment de la mendranzes linguistiches storiches de la Tèlia e anter chestes ence chel di ladins de soramont che però à pec strumenc en raport ai etres ladins e si sconanza é dalbon mendra. Tel 2003 è vegnù proibì l ladin unitar e chest à spartì amò de più i ladins. Purampò apede a l sostegn de l UGLD se à fat lerga autra sorts de defendura per i ladins. Program de Anna Mazzel e Andy Rossi.
25.05.
I sun ci che i mangiun
Dales 19:05. Tröpes cosses condizionëia nostes usanzes tl mangé y bele da pici insö él important imparé da balan­zé i alimënc che röia te nosc corp. L’esperta de alimen­taziun Ivonne Daurú Mal­siner nes dá val’ consëi. N program de Sara Frenner.

Galaria retrac