Manifestazions atuales speziales

Data

18 de agost 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 18 de agost 2023
Cursc
Atualmënter
Jì a ciaval
La scola de jì a ciaval Poza­manigoni meterà a jì n camp sportif per mutons:ans ala fin de agost y ntan l ann de scola uniràl urganisà cursc de jì a ciaval per pitli:es y granc:des. Per info y iscrizions: Alexia 349 8899128.

Sozial

Atualmënter
Bancarela dl mangé a Badia
La Bancarela dl mangé a Badia é daverta vigni jöbia dales 9:30 ales 10:30. Families y porsones che á debojëgn ciafa dailó spëisa debann. Ala bancarela pó s’oje la jënt di comuns de Badia, Corvara y La Val.
Atualmënter
Ciamena dal guant a La Ila
La Ciamena dal guant »Neo­res« a La Ila é daverta vigni vëndres dales 14:00 ales 15:30. An pó dé jö guant y cialzá nia roviná y nëc por mituns da 0 a 14 agn, sciöche ince tasces da scora, elms da jí cun la roda, panolins. An pó spo se tó ci che an adora, por na spënora de 1,00€ por vigni toch – che vá a fin de bëgn.
Uni merdi
Marënda per i:la sëura 60
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gher­dëina a se nuzé de chësc servisc che vën pità uni merdi dala 12:00 ti trëi luesc de Gherdëina (Urtijëi Cësa de Cultura; S. Cristina Cësa de Chemun; Sëlva Stua di Senio­res). L ie da se lascé nuté su nchin al di dant da mesdì, cherdan su: per Urtijëi l 335 1031751, per S. Cristina l 333 1499949, per Sëlva l 335 6558633.
Uni vënderdi
Mëisa dala spëisa
La Lia San Vinzënt de Urtijëi mët a jì uni vënderdi dala 10:00 danmesdì te calonia de Urtijëi basite na mëisa dala spëisa, ulache l vën partì ora roba da maië a chi che à de bujën (che à la residënza a Urtijëi).
24.08-07.09
Dventa operador sozio sanitèr
L’APSS col polo universitèr de la profescions sanitères met a jir corsc no universitères per operador sozio assistenzièl. Ai 24 de aost da les 14:00 e ai 7 d setember da les 10:00 se podarà tor pèrt a doi webi­nar da ches link: https://us02 web.zoom.us/webi nar/register/WN e dapò respeti­vamenter _UuX9evshTCSrldGr8zujbw per l prum webinar e _OhCVZ 1irTjGdDACHNoRG5w per l secondo.

Religion

27.09 – 02.10.
Pelegrinaje a Medjugorje
Al vëgn organisé n pelegrinaje al santuar de Medjugorje, dai 27 de setëmber ai 2 de otober 2023. Prenotaziuns pro Danie­le y Patrizia Agostini al 335 5268546. Informaziuns plü menüdes ciafon pro Cristine y Konrad Sottara al 0471 843077 o 338 5027312.

Referac

25.08.
La Ila: »Na munt de emoziuns«
En vëndres ai 25 d’agost dales 21:15 él tla Ciasa dla Cultura da La Ila na incuntada cun Matteo della Bordella. L’arpi­zadú cunta de sües esperiën­zes, aventöres y emoziuns – tres video y foto de spediziuns che al á fat fora por le monn.

Avisc

Atualmenter
I oraries de Pedies
Pedies vegn moscià sul canal 10 de la televijion, Trentino TV, de sabeda da les 18:00 , de domenia da les 13:30 e de lunesc da les 11:30. Con Smart TV sul medemo canal se pel l veder canche se vel orian co la friza en su i sotcanai HBBTV, sot la ousc TML. Duc i video e filmac dac fora dal Comun General e da l’Union di Ladins é da poder veder ence sul canal Tv Ladina de Youtube.
Atualmënter
Orares dl Museum Gherdëina
L Museum Gherdëina tla Cësa di Ladins a Urtijëi ie daviert dal lunesc nchin al vënderdi dala 10:00 -12:30, 14:00–18:00. Nchin ala fin de agost iel nce daviert la sada dala 10:00 -12:30. Per vijites ora dl orar reguler pòssen cherdé su danora: 0471 797554.
Atualmënter
»Club Boé«
Le grup de autoaiüt »Club Boé« por problems de alcol o d’atres dependënzes s’incunta vigni mertesc dales 20:00, tla Ciasa di Stüdafüch a La Ila altaite. Les porsones de referimënt é Hubert (tel. 339 1698343) y Methilde (tel. 335 6977604).
Atualmënter
L’Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L’ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30, le mercui ince dales 15:00 ales 17:00. info@frauen helfenfrauenbruneck.it
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L’ofize dla MIP–Männer­initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caji de separaziun y pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L’ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, le vëndres dales 8:00 ales 12:00. Contac: 0474 555848, 340 1896431 o info@mip-pustertal.it
21. y 22.10.
Jita de chi dl 1983 dla Val Badia
Düc i nasciüs dl 1983 dla Val Badia é inviá ala jita por i 40 agn, che vëgn fata ai 21 y 22 d’otober a Tramin. Al ne gnará nia mené fora invic. Chi che é interessá da gní para, dess ti scrí n sms/WhatsApp a Elisa, al nr. 338 1235241.
20.08.
‘Italia Mundial’ con Federico Buffa a Cianacei
En domenia ai 20 de aost da les 21:00 te chino Marmolèda l Comun e Ensema per Ciana­cei endreza l event ‘Italia Mun­­dial’ col giornalist Fede­rico Buffa compagnà al piano da Alessandro Nidi che conta de la venta ai Mondièi de balon del 1982. I biliec al cost de 20 euro é da poder comprèr su TickeOne o ti ofizies de l’Apt de la val.
21.08.
Sera con Nasim Eshqi
En lunesc ai 21 de aost da les 21:00 te piaz de Comun a Poza (se l é catitemp te sala de Consei de Comun) la gior­nalista Virna Pierobon rejona con Nasim Eshqi, la soula climber profescionista iraniana che rampeea a l’averta e che se à tout dant ence la barieres sozièles, culturèles e reli­giouses.
23.08.
Don Mattia Ferrari a Ispirazions d’istà
En mercol ai 23 de aost da les 21:00 te gejia de Ciampedel tel chèder de Ispirazions d’istà, don Mattia Ferrari, capelan de la Mediterranea Saving Humans, conta del fenomen migratorie travers l Mediteran.
24.08.
Massimiliano Ossini a Cianacei
En jebia ai 24 de aost da les 21:00 te piaz Marconi (se l é catitemp te chino de Cianacei) per la rassegna Campo Base l é na scontrèda con Massi­miliano Ossini, protagonist te si programes televisives ‘Linea Bianca’ e ‘Kalipè’ che conta de sia pascion per la mont

Chino

Atualmenter
Al chino de Cianacei
Anché, vender ai 18 de aost da les 17:00 l é »Ruby Gillman-La Ragazza con i tentacoli« e da les 21:15 l é »Blue Beetle« che vegn moscià ence doman, sabeda ai 19 da les 21:15; mèrtesc ai 22 da les 17:00 e da les 21:15 l é »Barbie«, mercol ai 23 da les 17:00 l é »Ruby Gillman-La Ragazza con i tentacoli« e da les 21:15 l é »Blue Beetle«, vender ai 25 da les 17:00 l é »La casa dei fan­tasmi« e da les 21:15 »Oppenheimer«.
Atualmenter
Al chino de Tieser
Anché, vender ai 18 de aost da les 17:30 l é »Ruby Gillman-La Ragazza con i tentacoli« e da les 21:15 »Barbie«. En sabeda ai 19 da les 21:15 e en domenia ai 20 da les 17:00 »Blue Beetle« e en domenia da les 21:15 »I peggiori giorni«. En lunesc ai 21 da les 17:15 amò »Barbie« e da les 21:15 »Shark 2«; en mèrtesc ai 22 da les 17:30 »Elemental« e da les 21:15 »Mission: Impossible. Dead Reckoning«. En mercol ai 23 da les 21:00 conzert de la Musega de Vich e en jebia ai 24 da les 17:00 »La casa dei fantasmi« e da les 21:15 »Oppenheimer«.

Sport

22.08.
Tornoi Ladin de Hockey
Va inant l Tornoi Ladin de hockey. En mèrtesc ai 22 al stadie Pranives de Selva da les 20:45 l é Gherdëina-Fascia, ai 24 ta Dèlba l é Fascia-Cortina, ai 29 vin Ampez Cortina-Fascia. L tornoi se serarà su ai 31 de aost ta Dèlba con Fascia-Gherdëina.
Uni juebia
Ancunteda de sauté
I Gherdëina Runners mët a jì na ancunteda cun alenadëur per miuré la tecnica de sauté y per mparé leprò n con’ de chësc sport, uni juebia dala 19:00 nchin la 20:00 sun l ciamp dal sport Mulin da Coi. Dutes y duc ie de cuer nviei:des.
19.08.
Show sun dlacia cun Carolina Kostner
Apasciunei:des de jadiné artistich puderà udëi de bela coreografies, danter l auter dla icona Carolina Kostner, n sada ai 19 de agost dala 21:15 inant, tl stadio Pranives te Sëlva. Chertes danora pra la Lia dl turism de Sëlva. Cost: jëuni:es, 6–16 ani: 20,00 €; granc:des, dai 16 ani insù: 36,00 €.
22.08.
HC Gherdëina vs. Fascia Falcons
L turnoi pre-sajunel dl Hockey-Elitetrophy ladin vën a s’l dé uni ann de agost: la partida dl HC Gherdëina contra i Fascia Falcons sarà n merdi ai 22 de agost dala 20:45 tl stadio Pranives te Sëlva..
26. y 27.08.
San Ciascian: »Propain Rookies Cup by IXS«
Ai 26 y 27 d’agost ospitëia l’Alta Badia la tapa dolomitica dla seria de gares MTB de cross – country di iuniors. I »rookies« da de plü nazionali­tés, tles fasces d’eté da U10 a U19, se incunta dales 9:00 sön Piz Sorega por se mosoré sön i percursc »Bike Beats – Alta Badia«. Iscriziuns anter i 22 d’agost sot a www.rookies cup.bike

Mujiga

Uni mierculdi
Cunzert dla Mujiga de S. Cristina
La Mujiga de Santa Cristina sunerà uni mierculdi dala 20:30 tl Zënter Iman de S. Cristina. Duc ie nviei de cuer.
Uni vënderdi
»Trio Ladinia« sona te Val
L trio de corni da mont sunerà te Val uni vënderdi, dai 30 de juni inant, for dala 16:30.
20.08.
Abba Show
Se sentì inò mpue coche ti ani 80: sun Plaza de Chemun de Sëlva puderàn scuté su l cunzert »Abba Show«, ai 20 de agost dala 21:00 inant.
20.08.
Cunzert sun Pana
N dumënia ai 20 de agost dala 16:30 cianterà la grupa De cater pra l pitl lech sun l troi Panaraida sun Pana.
20.08.
Corvara: conzert de musiga classica y sacrala
En domënia ai 20 d’agost dales 21:15, te dlijia da Cor­vara. Al é da aldí n grup de archëc dal Friul y Venet, sot la direziun de Guido Freschi.
22.08.
Cunzert dl »Quintet Ladin«
La grupa »Quintet Ladin« sunerà tla dlieja de Sëlva ai 22 de agost dala 21:00 inant.
24.08.
Cunzert dla Mujiga de Urtijëi
La Mujiga de Urtijëi sunerà n juebia ai 24 de agost dala 21:00 sun Plaza de San Durich a Urtijëi. Duc ie nviei de cuer a unì a scuté su.
25.08.
Corvara: conzert cun le »Trio Halma«
En vëndres ai 25 d’agost dales 21:15, sön paiun da Corvara. Le »Trio Halma« é formé da Hannes Tschurtschenthaler, Alessandra Garavello y Magda­lena Hintner. Le grup portará dant operes de de gran componisć, adatades da ëi instësc. Sce al foss bur’ tëmp, é le conzert te salf dles manifestaziuns.
25.08.
Badia: »Müjiga te paisc«
La Müjiga de Badia sona alaleria, fora por paisc, en vëndres ai 25 d’agost dales 19:00 ales 21:00, a Badia.

Mostres y Ert

Atualmenter
Mostra Aureon a Vich
Te la scola populèra de Vich se pel veder la mostra scien­tifica endrezèda dai studenc di Licees de Fascia con la Coprativa Inout. La restarà averta fin ai 25 de aost duc i dis da les 15:30 a les 18:30 e da les 20:00 a les 22:00. Info e prenotazions: www.inout fassa.com/mostra-scientifica.
Atualmënter
Mostra Idea Unika
Ntan chësc instà vëniel metù ora per l cuinto iede la mostra Idea Unika tl zënter de Urtijëi, sun Pana y tl raion da jì a pe de Sëlva, ulache artisć:tes dl luech prejenterà si lëures nchin a mez setëmber.
Atualmënter
Mostra: Nexus Paradise
La mostra »NEXUS PARA­DISE«, na mostra persunela dl artist da Laion Peter Senoner, ie da udëi tl Tublà da Nives te Sëlva nchin ai 9 de setëmber, uni di ora che l lunesc dala 16:00 ala 19:00; merdi, mierculdi y vënderdi nce dala 20:00 nchin la 22:00.
20.08.
Mostra de fonc
Sun Plaza de Chemun de Sëlva uniràl metù ora d’uni sort de fonc, ai 20.08. dala 09:00 inant.
Atualmenter
Mostra Jeghes, Jech e Maravees te Museo Ladin
Fin ai 11 de setember te sala Heilmann del Museo Ladin de Fascia se pel veder la mostra ‘Jeghes, Jech e Mara­vees’ de la Majon di Fascegn, duc i dis fora che la sabeda da les 10:00 a les 12:00 e da les 15:00 a les 19:00.
Atualmenter
Migranc da la Dolomites en mostra a Poza
Per dut l meis de aost te Ciasa de Noscia Jent a Poza se pel veder la mostra de la storica fodoma Luciana Palla su la migrazions da la Dolomites del ‘900. La sarà averta fin ai 31 duc i dis da les 17:00 a les 19:00 e da les 21:00 a les 22:00.
Atualmenter
Mostra marcià Artejanat e solidarietà a Moena e Vich
Enfin ai 20 de aost la Copra­tiva Don Bosco 3A met fora guanc, tepees e bechec realisé ti taller de l’Operazione Mato Grosso tel Perù. La mostra marcià é averta a Vich te Piaz de Vich e a Moena te strada de Gocialch (visavì a la Posta) con orarie da les 9:30 a les 12:30 e da les 15:30 a les 19:30.
Atualmënter
Mostra de Silvia Nava
Cina ai 25 d’agost él da odëi tla Ciasa dla Cultura a La Ila la mostra »Immersi nella bellezza« cun operes de Silvia Nava. La mostra é daverta dal lönesc al vëndres dales 9:00 ales 12:00 y dales 15:00 ales 18:00; sabeda y domënia dales 17:00 ales 19:00.
Atualmënter
»Mostra Unika« a Corvara
Cina ai 22 d’agost ospitëia le paisc da Corvara la mostra d’ert »Unika«, olache an pó amiré operes de scolturs, depenjadus y fotografs dla uniun di artisć de Gherdëna. La mostra é daverta vigni de dales 17:00 ales 22:00, tl salf dles manifestaziuns da Cor­vara.
Atualmenter
Oraries Museo Ladin de Fascia
L Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan é avert fin ai 10 de setem­ber da la domenia al vender da les 10:00 a les 12:00 e da les 15:00 a les 19:00. L é sera de sabeda e de mèrtesc da les 17:00 se pel se empre­valer de la vijita vidèda. Info sul sit www.istladin.net, prenotazion al 0462 760182.
Atualmenter
Sezions Museo Ladin de Fascia
La sezions sul teritorie é aver­tes da la domenia al vender e serèdes de sabeda. La Sia a Penia e l Molin a Pera da les 10:00 a les 12:00 e da les 16:00 a les 19:00. L Stont a Ciampedel, l Malghier a Pera e l Segat a Poza demò domesdì da les 16:00 a les 19:00. Ogne setemèna l é na vijita vidèda. Info su www.istladin.net e prenotazion al 0462 760182.

Televijion

Atualmënter
Tg Ladin
Orares dl TG ladin menà da Egon Vinatzer: uni merdi dala 19:30 sun Alto Adige Tv, cun repliches uni sada dala 18:15 sun Trentino TV y uni dumënia dala 18:30 sun Alto Adige Tv; repliches nce online.
22.08.
Scenar ert y cultura: Carmen y Marion Insam – Popcorner
Dales 20:50 ca. Trasmisicon dedicheda al panorama muji­chel dla Ladinia, jan a spaziré danter Gherdëina y Fascia. La surans Carmen y Marion Insam lascia rundenì si ujes mujeles ciantan sibe covers che cumposizions sies. La grupa Popcorner fej ora dl’ener­gia rock si pont de forza. Doi grupes che desmo­stra che l’atività dla grupes mujicheles tla Ladinia ie plu viva che mei. Program y cunzet: Ivan Senoner, tai: Hans Peter Karbon, a cura de: Leo Senoner.
23.08.
Trail spezial: Le valur dl turism
Dales 20:50 ca. Le turism danter cualité, ambiënt y aze­tanza tla popolaziun: n’odlada ales desfides de n setur stra­tegich por nostes valades. A cura de Roman Clara
24.08.
Tassìe: la musega n usc per la cultura
Dales 20:50 ca. La musega l é n lengaz universal e l é n element bon de portèr fora chel che l é delaite de na perso­na, de n popol e de na comu­nanza. Te nosc raion, chesta sort de lengaz la se porta dò tassìe de noscia storia e l é n strument che averc neves ujes su la beleza de noscia cultura e de noscia identità. Program de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel.

Radio

Atualmënter
Ladinia Live
LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
18.08.
Cri soluzions ala proble­matiches te Gherdëina
Dales 19:05. Sun nvit dla cunsëi dla SVP de Gherdëina se à ancuntà la jontes di Che­muns de Gherdëina per rujené sun cuestions y problematiches che toca mpue uni chemun y n generel la valeda de Gher­dëina. Pra chësta ancunteda fovel nce presënc i raprejentanc ladins dla jonta provinziela y dla region. Trasmiscion de Simon Moroder.
22.08.
Por i maestri á la bronsina bele soné
Dales 13:45 – 14:00. L’inten­dënta dles scores y dles scolines ladines Edith Ploner, nes cunta te chësc program di azënc che scora y scolina mët por le ann che vëgn, alzan fora ince chestiuns desvalies che reverda le laur di inse­gnanc y dles insegnantes. N program de Sara Frenner.
23.08.
Panorames musegai te Fascia
Dales 13:45 – 14:00. Ai 24 de aost, a Moena, vegnarà portà dant l’event final del Val di Fassa Panorama Music, l festival de musega che per dut istà ne à tegnù compagnia con sons da marevea sù per noscia bela monts. Co se serele pa sù la coltrines del festival chest an? Conduzion Cinzia Pistoia.
Atualmënter
Dai Crëps dl Sela
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
23.08.
50 Aventures da viver dant i 13 egn
Dales 19:05. Chest l é l titol de n liber che l’Union di Ladins à volù traslater dal talian per sporjer ai bec e bezes n nef liber per ladin. Se trata de n liber gustegol e curious scrit da Pierdomenico Baccalario e Tommaso Perci­vale, doi di miores autores taliegn per bec e joegn di ultimes egn. En rejonon con Nicoletta Riz e Barbara Bonu che à portà inant l projet. Program de Anna Mazzel.
24.08.
La Val y süa storia
Dales 19:05. Fora de docu­mënc y scric pon lí la storia de n paisc, mo tan deplü lascia süa testemonianza i monu­mënc y les porsones cun sü recorc. N program de Sara Frenner.

Publizistica

21.08.
Maria Falcone a Urtijëi
Te Cësa di Cungresc a Urtijëi dala 17:30. N lunesc ai 21 de agost prejenterà Maria Falcone l proiet »La mafia ha paura della bellezza: un progetto straordinario tra l’Alto Adige e la Fondazione Falcone«.
20.08.
Alta Badia: »Un libro un rifugio«
L’iniziativa »Un libro un rifu­gio« vëgn stlüta jö en domënia ai 20 d’agost dales 17:30, tl salf dles manifestaziuns da Corvara. L’apuntamënt é cun Massimo Nava, che presentëia le liber »Quella sera in galleria«.
27.08.
»Poesies y rimes« de Pio Baldissera
La Ciasa de Palsa Ojöp Frëina­­­­demetz A.P.S.P. y l’Istitut Ladin Micurá de Rü inviëia ala presentaziun dl liber »Poesies y rimes« dl maester Pio Baldissera, en domënia ai 27 d’agost dales 16:00, tl bar dla Ciasa de Palsa a San Martin de Tor.

Temp Lede

Atualmënter
La Val: ala descurida dl paisc
Sëgn d’isté pón tó pert a na ciacia al tesur particolara fora por le paisc da La Val. Na spazirada interativa da na staziun al’atra fora por les fraziuns dl paisc, cun le travert da ciafé la parora de soluziun. Dötes les informaziuns y i materiai da pié ia ciafon tl ofize turistich da La Val.
Uni lunesc
Kids Night – juesc y deverti­mënt per mutons y mutans
La Lia dl Turism de Sëlva nvieia a chësta manifestazion, che vën a s’l dé sun Plaza Nives te Sëlva dala 20:00 inant uni lunesc nchin ai 4 de setëmber.
Uni merdi
Pastelné cun materiai naturei
Sun Pitla Plaza de Sant An­tone a Urtijëi puderà i mëndri y la mëndres pastelné cun materiai naturei (putes, rames, pleces, ciofes, yni.), uni merdi dala 14:30 nchin la 18:00.
Uni merdi
Marcià di paures y artejans
L vën inò metù a ji l marcià tra­di­ziunel di paures y arte­jans, tl raion de jì a pe de Santa Cristina dala 19:00 inant.
Uni mierculdi
Cumpré ite da sëira
La butëighes de Urtijëi sarà daviertes uni mierculdi sëira dala 21:00 nchin la 22:30.
Uni mierculdi
Marcià de prudoc dl luech
L pitl marcià de prudoc dl luech sun Pitla Plaza de Sant Antone a Urtijëi ie inò daviert. I stonc sarà davierc dala 15:00 nchin la 19:00.
Uni mierculdi
Marcià sun Plaza Nives
L marcià tradiziunel, ulache n puderà cialé, ciarcë y cumpré roba y spëisa locala, unirà a s’l dé uni mierculdi dala 14:30 nchin la 17:00 sun Plaza Nives te Sëlva.
Uni juebia
Sëira per mutons:ans cun l Strion Bryan
Tl Zënter Iman uniral metù a jì uni juebia na sëira de aurela curta, juech y deverti­mënt cun l strion Strion Bryan, for dala 20:30 inant.
Uni vënderdi
Butëighes daviertes te Sëlva
La butëiges de Sëlva sarà daviertes da ncuei inant uni vënderdi sëira nchin ai 18.08., for dala 21:00 nchin la 22:30.
18.08.
Espusizion de Vespes
L Vespa Club Gherdëina nvieia a na espusizion de Vespes, ncuei vënderdi ai 18 de agost dala 19:30 sun Plaza Nives te Sëlva.
18.08.
Aperitif a Urtijëi
Ncuei vënderdi 18.08. dala 18:00 nchin la 20:30 puderàn se goder de bon aperitifs scutan su de bela mujiga tl raion da jì a pe de Urtijëi. Dal »Traube - Ianesc« sunerà i Chëifreejazz trio, dal Bar Fëur la Roby band y dala Cërcia saràl mujiga cun DJ diegopesx.
21.08.
Tradizions te Gherdëina
Tl raion da jì a pe de Urtijëi puderan ti cialé ala Grupa da bal populer che balerà de plu bai tradiziunei. La manife­stazion vën a s’l dé ai 21 de agost dala 21:00.
21.08.
Eco–Hiker tl’Alta Badia
En lönesc ai 21 d’agost pón tó pert a na spazirada, te chëra che an pó dé n contribut ala natöra cun chëie sö le ciomënt do i trus. An s’incunta dales 9:30 dan l’ofize turistich da Corvara, por jí devers les cascades dl Pisciadú. Preno­taziuns ti ofizi turistics dl’Alta Badia o online.
22.08.
La Ila: domisdé di mituns
En mertesc ai 22 d’agost dales 15:00 pó mitans y mituns da 3 a 12 agn passé n bel domisdé adöm cun Anna, pro le paiun da La Ila. Ai podará realisé y decoré n boché de lëgn, por senté somënzes de ciüfs da corú y bun tof por les ês. Prenotaziuns ti ofizi turistics dl’Alta Badia o online.
22.08.
Gosté da paur
En mertesc ai 22 d’agost dales 8:00 podarán jí a gosté sön le Lüch da Mirió a La Val, manajé cun amur y dediziun da Elisabeth y Simon. An podará se gode i produc sagns sciöche marmelada, süch y üs, cun na odüda spetacolara sön les Dolomites. Prenota­ziuns ti ofizi turistics dl’Alta Badia o online.
22.08.
Dèlba sot la steiles
En mèrtesc ai 22 de aost l é ‘Dèlba sot la steiles’. Da les 21:00 a les 23:00 vegn serà fora l paisc e se pel jir a pe per se goder mingol de musega e cercèr de bogn douces de noscia tradizion. Se l é cati­temp l event vegn fat en mercol ai 23 de aost.
22.08.
Entorn Vich
En mèrtesc ai 22 de aost l Comitat Manifestazions de Vich endreza la manifestazion Entorn Vich. Con scomenz da les 19:30 se pel jir fora per l zenter de paisc a se cercèr vèlch da bon da magnèr, scutèr musega e veder i veies mestie­res da n’outa.
22. – 25.08.
S’incuntun te biblioteca
Mitans y mituns dla elemen­tara é inviá a n domisdé olache al vëgn cunté stories, fat jüc y pastelné. En mertesc ai 22 d’agost te biblioteca da La Val, en mercui ai 23 d’agost te biblioteca da Calfosch, en vëndres ai 25 d’agost te biblio­teca da La Ila. An mët man dagnora dales 15:00. Organi­saziun: Biblioteca Sas dla Crusc.
23.08.
A Spas co la Musega a Poza
En mercol ai 23 de aost duta la strèda de Meida dal Piaz de Comun en su se sera al trafich da les 21:00 fin les 23:00 per ge lascèr lèrga a animazion, musega e golo­saries endrezé da sociazions e operadores del post sot la regia del Comitat Manifesta­zions Enjoy Pozza.
23.08.
Laborators didatics tl Museum Ursus ladinicus
Le mercui ai 23 de agost pó i mituns tó pert a döes incun­tades didatiches, tl Museum Ladin Ursus ladinicus a San Ciascian: dales 16:30 ales 17:00 pó mituns da 7 a 12 agn imparé val’ sön les Dolo­mites y dales 17:00 ales 18:30 pó mituns da 4 a 8 agn vijité le museum. Prenotaziuns pro le Museum ladin.
23.08.
La majera jufa dl mond
Ai 23 de agost dala 21:00 inant uniràl fat la majera jufa dl mond sun Pra da Nives te Sëlva.
24.08.
Nos Ladins
Tres l’iniziativa »Nos Ladins« pón descurí le monn ladin deboriada cun porsones dl post. En jöbia ai 24 d’agost dales 9:00 él, sön le lüch d’Alfarëi a Badia, Rosa y Tone che cunta les stories dl lüch da inlaota y dá la poscibilité da daidé condü i tiers fora de stala y sié cun la falc. Implü ciafon val’ da marëna, sön rezëtes da inlaota. Prenota­ziuns ti ofizi turistics dl’Alta Badia o online.
24.08.
Ueia de nëif a Urtijëi
Sun Plaza Rezia a Urtijëi iel dala 17:00 devertimënt cun i maestri y la maestres dla scola de schi y snowboard dl luech. L sarà nce da giapé nfurmazions n con’ de cieche l vën pità tla sajon da d’inviern.
25.08
Nuet longia a Urtijëi
Tl raion da jì a pe a Urtijëi uniràl inò a s’l dé la Nuet Longia n vënderdi ai 25 de agost dala 21:00. L ne mancerà nia de bela mujiga dal vif.

Dotours

Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 19.08. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 21.08. ie l dutor.
Doturs Val Badia
Tla fin dl’edema di 19 y 20 de agost él en sorvisc ti co­muns de Mareo y San Martin la doturia Stefania Febbraro, Al Plan, tel. 377 3288595. Ti comuns da La Val, Badia y Corvara él en sorvisc le dotur Guido Caretta, Calfosch/Corvara tel. 0471 836870, 337 616080.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar urdiner de giaurida, da n sada ai 19.08. nchin n vënderdi ai 25.08. ie chëla de Sëlva, tel. 0471/795142 o 333/1776615, (davierta dala 8.30 - 12.30).
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 18 de agost dales 19:00 al vëndres ai 25 de agost ales 19:00, é chëra da Corvara, tel. 0471 830237.

Iadi y Jites

Uni mierculdi
Raida di mejes sa Sacun
L Museum Gherdëina mët a jì uni mierculdi la raida di mejes sa Sacun, cun vijita ai mejes de Mëune y Peza y ala dlieja da Sacun y ntroduzion ala storia dl nridlamënt.N se anconta dala 09:00 tl Museum Gherdëina. La iscrizions vën tëutes su nchin al di dant dala 18:00 dal Museum Gherdëina al 0471 797554.
Uni vënderdi
Spazireda meneda n con’ dla viles
L Museum Gherdëina pieta na spazireda meneda n con’ dla tematica dla viles y berstotes dl Otcënt a Urtijëi, uni vënderdi d’agost.