Manifestazions atuales speziales

Data

31 de mei 2024

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion 31 de mei 2024
»Mumënc« de Hugo Senoner
L Tublà da Nives nvieia ala giaurida dla mostra »Mumënc«, de Hugo Senoner, n sada ai 1. de juni dala 20:00. Lukas Plancker fajerà la ntroduzion
Hugo Senoner pòssen raté danter i scultëures che à fat l percurs tlassich de furmazion te Gherdëina. Ël à fat la Scola d’Ert te Sëlva y à pona mparà da n moster: si berba Franz Senoner de Santuel.
Te si berstot sperimentéiel for inò cun formes d’esprescion defin persuneles, caraterisedes da na gran uriginalità. Si figures ne chier nia la perfezion – n les vëija plutosc tla vita da uni di. I lëures de Hugo Senoner viv de si spontanità, che mostra su cun lesirëza situazions da s’la rì, ma nce da pensé do.
La mostra resta davierta nchin ai 29 de juni, uni di dala 16:00 ala 19:00, ora che l lunesc.
 
 
»Amez tru«, söi fostüs dla storia dl paisc
La Uniun Teater La Val inviëia ales rapresentaziuns de »Amez tru«, n toch de storia da La Val. Insnöt vëndres él la premiera
Le toch »Amez tru« é na pro­duziun originala dla uniun y cunta dl paisc da La Val, dl spostamënt dl zënter de Dlijia Vedla jö Plan Morin, dles sodesfaziuns y proble­matiches de chësta situaziun. 32 é les jobleres y i jobleri de vigni eté che fej para. La premiera é incö vëndres, 31.05.2024 dales 20:00 te salf Domëne Moling a La Val. Les atres rapresentaziuns é ai 2 de jügn dales 17:00, ai 4 de jügn dales 20:00, ai 9 de jügn dales 17:00 y ai 11 de jügn dales 20:00.
Les prenotaziuns vëgn tutes sö al numer 331 263 8288 danter les 18:00 y les 22:00.
 
 
Josef Kostner – cëves y ciavons
N vendërdi ai 7 de juni dala 20:30 vëniel giaurì tla galaria Vijion a Puntives na mostra dedicheda al artist Josef Kostner y n particuler ala tematica dl cë
L cë ie tl’ert, da for incà, n argumënt uni­versel, ajache l ie l’esprescion di pensieres esistenziei dl’umanità y dl raport danter la persona y si ntëurvia. Perchël iel y réstel for na gran funtana d’ispirazion artistica. Nfat ciuna persona che n artist reprejënta: zënza ulëi va pea nce si vester persunel. Nscila ie nce i cëves de Josef, che dij truep de ël nstës. A ti cialé a si lëures iel mpue coche platerné te n diare sucrët. Si scultures ie emuzions y sentimënc te materia, coche si dessënies ie pensieres te risses de culëur.
La mostra resterà davierta dai 8 de juni nchina ai 1 de lugio, dal lunesc nchin la sada danter la 16:00 y la 19:00, o cher­dan su l nr. 338 2098697.