Chëst’ena s’l’ons ciaculeda cun Lena Prinoth, na jëuna cun na gran pascion per l sport y i crëps

Data

02 de jugn 2023

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Dancà y da na pert
Lena, posses’a te prejenté n curt?
Son Lena Prinoth, é vint ani y vive a Urtijëi.

Te ies na persona scialdi sportiva. Ce valor à pa l sport te ti vita?

Posse dì che l sport ie na gran pert de mi vita y una dla cosses plu mpurtantes per mé. L me juda for inò a jì inant te mumënc riei, l me mutivea, l me fej fé na vita sana y perchël rati nce che l sibe mpurtant per uniun. Feje sport bele da pitla insù, l ie propi coche n fil che va tres mi vita. Cun trëi ani éi scumencià a jì cun i schi y plu tert éi nce scu­men­cià a jì a crëp. Nchin a dan doi ani éi fat cumbinazion nordica a livel agunistich. Purtruep éi messù fé doi de gran uperazions al spinel, che ne me à nia plu dat l mesun de fé inant cun chësc sport. L pricul de me fé mel fova massa grant y ësse rischià de avëi na vita alalongia problems al spinel. Śën che éi lascià, me dei jù dasssënn cun l jì a crëp, che ie per mé una dla plu bela cosses al mond. (Ntervista de Sofia Kostner)
 
De plu tla edizion stampeda de La Usc di Ladins o sun l e-paper a paiament www.lausc.it/e-paper