Ancunté n mit: l’esperienza de Pauli Senoner

Data

29 de fauré 2024

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Do la storia artistica de Nick Mason, pudëis liejer l'esperienza y la sensazions de Pauli Senoner Gredine, che à pudù ancunté chël che ie per ël n mit, na lijënda
La paroles de Pauli Senoner Gredine n con’ de chësta esperienza unica: »L’ancunteda, de dan n doi enes, ie stata plutosc curta, ajache Nick Mason ne se n stajova nia drë’ bën, l fova mpue malatic, do che l ie unit ca dala ijules Barbados. I ova gor messù cherdé su l dutor. Tlo te Gher­ dëina iel nce mpue jit cun i schi. Ne n’on nia tan ciaculà, iust n cin’ menuc per se saludé, fé na foto­ grafia y me lascé fé n auto­ gram sun la plates di Pink Floyd. L ne uel nia gran desturbs te hotel, chël ie pu sambën nce da ntënder: l arà pu dat te si vita tan de ëura de autograms y abù na fola dloncora. Ësse bën abù n valgun cumpa­ nies che fossa gën unic pea, ma ne me é nia resià de damandé.
L à otant’ani perchël me àl bën sapù che n vëija mpue l’età, l fova pu malatic. Ma da ulëi bon: l se à tëut dl’aurela n mumënt y me à scutà su, ti é fat n valguna duman­des y ti é cuntà mpue che son n gran fan di Pink Floyd, si mujighes cunësci scialdi bën, che scote su mo for do cincant’ani y che sone ënghe«.
N con’ dla sensazions nes dìjel che »É sentì dantaldut:...«

L articul va inant tla edizion nueva de La Usc di Ladins de duman vënderdi ai 1. de merz.

Bruno Maruca