Trafich: no ve lamentëde śën

Data

27 de merz 2024

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Mi cunzitadins de Gherdëina, lieje vosc festidesc te La Usc di Ladins y vosta lamentanzes per l trafich di auti tla valeda, che ie jit su ultimamënter ora de mesura. Pu, ëis frabicà, ngrandì, auzà su, y »pumpà su« truep (massa) hotiei, pensions y garni per avëi plu seniëures y davanië deplù, y perchël iel tler che l trafich y l mpaziamënt di auti sibe jit su n pruporzion; ne n’ëis’a nia pensà a chësc? Perchël, śën, ne ve lamentëde nia y tenide ora sce n à – dantaldut domesdì – n’ëura y povester deplù per furné da Sëlva ora Urtijëi. Sce ulëis plu turism, pona ie chësc l resultat! (Letra de: Ludovika Pineider, Sëlva)

De plu tla edizion stampeda de La Usc di Ladins o sun l e-paper a paiament www.lausc.it/e-paper

Galaria retrac