Manifestazions atuales speziales

Data

23 de setember 2022

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes tla edizion dl 23 de setember 2022
Dotours
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 24.09. dala 08:00 daduman nchin la 08:00 daduman de n lunesc ai 26.09. ie l dutor Pablo Policastro tl ambu­latuere di dutores Kostner/Weber, a Urtijëi tla streda Trebinger 10, tel. 366 3646 254.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tla Val Badia, tla fin dl’edema di 24 y 25 de setëmber, é le dotur Guido Caretta, Calfosch/Corvara, tel. 0471 836870 o 337 616080.

Apoteches

Apoteca Gherdëina
L’apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 23.09. nchin n vënderdi ai 30.09. ie chëla de Ciastel, tel. 0471/706323 (orar: lu-ve 8.30-12.00/15.00-19.00. Turnus: sa. 8.30-12.00/16.00-19.00, du. 10.00-12.00)
Apoteca Val Badia
L’apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 23 de setëmber dales 19:00 al vëndres ai 30 de setëmber ales 19:00, é chëra da La Ila, tel. 0471 847152.

Temp Lede

Atualmenter
Escape Room ta Dèlba
»Fora!« l é la pruma Escape Room de Fascia averta te la veia scoles mesènes de Dèlba, per endrez de la Coprativa sozièla INOUT. Per info e prenotazions chiamèr l 366 4246874 o scriver a escape@inoutfassa.com.
Atualmenter
Oraries Museo Ladin de Fascia
L Museo Ladin de Fascia a Sèn Jan resta avert al publich enscin ai 11 de otober da les 15:00 a les 19:00.
Atualmënter
Saus dl altonn
Dai 18.09 ai 2.10 saral te sis üties dl’Alta Badia coghi gourmet che cujinará cun produc d’eze­lënza.Al gnará pité intrate­gnimënt musical da pert de grups dl post. Les üties pon arjunje a pe, cun la roda o cun i lifc che sará en funziun cina ai 02 d’otober. Por infos www.altabadia.org.
23.09.
N’ora de stories tl Museum da San Ciascian
Erika Castlunger cuntará stories por mituns y mitans dai 3 cina i 8 agn dales 17.00 y la domënia ai 25.09 dales dales 10:30 o dales 17:00. La manifestaziun é por ladin, prisc de entrada 3,00 euro. Prenotaziuns y informa­ziuns: 0474 524020 o info@mu­seumladin.it
27.09
Festa dla classa 1947
Chëres y chi dl 1947 dla Val Badia s’incunta a Badia, en mertesc ai 27.09.. Dales 11:30 saral la santa mëssa a Oies, dales 13:00 se indunaran tl’osta­ria Ciasa Urban a Pedra­ces. Infos pro: Agnes Tavella 335 7866964, Erwin Irsara 0471 839874, Monica Craffo­nara 0471 839998, Gottfried Miribung 348 8720714, Peterle Flöss 0474 523149 o Emma Frontull 338 4298812.
01.10.
Motos Vulcan a Soraga
En sabeda al prum de otober entorn mesdì te Vischia de Sach l é l raduno de 200 motos del club VROC che vegn ite da Fiem per festejèr l 16^ cedean de fondazion.
01.10.-23.10.
Culinarium Urtijëi
De plu restauranc de Urtijëi pieta na bela esperienza culi­naria ntan l mëns de utober. Na cëina rafineda, spëisa tradiziunela o pizza? Pudëis mé crì ora danter la truepa stru­­tures dl Culinarium Urti­jëi. La strutures che fej pea ie da abiné sot a www.valgar dena.it.
22.10.-29.10
Ena de cures y aurela curta
L KVW de Sëlva pieta da sada ai 22.10 nchin sada ai 29.10. inò n’ena de cures y aurela curta a Montegrotto Terme tl Hotel Antoniano****. L unirà furnà da Sëlva demez cun la curiera. Per se lascé nuté iel da cherdé su Rudolf Mussner, al numer 335 6380 973. L possa nce unì pea chi che ne n’ie nia cumëmber:ra dl KVW de duta Gherdëina.

Mostres y Ert

Atualmënter
Mostra »Scuvrì« – scuvierta fotogrametrica de Gherdëina
Mostra tla sala dla Lia Mostra d’Ert/Circolo a Urtijëi. La scultures dla seria »Scuvrì« ie dedichedes al’azions y tradi­zions tipiches de Gherdëina. La mostra resterà davierta nchin ai 25.09., uni di dala 09:00 nchin la 12:00 y dala 16:00 nchin la 19:00.
Atualmënter
Mostra de Egon Dejori – Limit
Tl Tublà da Nives ie da udëi videos, renderings tridimen­sciunei, fotografies y nstala­zion, che prejënta na critica soziela n pue desferënta. La mostra ie davierta nchin ai 25.09., uni di ora che de lunesc, dala 16:00 nchin la 19:00. De vënderdi nce da sëira, dala 20:30 nchin la 22:00.
Atualmënter
Mostra tla Galaria Doris Ghetta
Mostra culetiva »Erosive For­ces Shape (Inner) Land­scape« cun lëures de Francesco Bertelé, Milena Bonilla, Arturo Hernández Alcázar, Arnold Holzknecht, Alexandra Kadzevich, Vibeke Mascini y Finbar Ward. La mostra ie da udëi nchin ai 25.09., dal merdi al vënderdi dala 15:00-18:00 o fajan n apuntamënt: 366 1500243.
Atualmënter
»Danter se paré y azeté« de Josef Kostner
Te sies sales dla Hofburg a Persenon, iel da udëi var per var l svilup artistich de Josef Kostner de Urtijëi (1933–2017). La mostra ie davierta nchin ai 06.11. uni di dala 10:00-18:30 (da utober inant nchin la 17:00).
Atualmenter
»Enrosadira« te Museo Ladin
Te la sala Heilmann del Museo Ladin de Fascia se pel veder la mostra »Enrosadira« con la operes de Bepin Soraperra. L’entrèda é debant e la espo­sizion resta fora enscin ai 11 de otober. Dapò la vegnarà tramudèda te la senta del Liceo Artistich de la Scola Ladina de Fascia.
23.09.
Joegn fotografes fascegn a Trent
Te la Biblioteca de Comun a Trent, Via Roma 55, amò anché vender 23 da les 8:30 a les 18:30 e ai 24 da les 8:30 a les 12:30 se pel veder la fotografies de Andreas Rizzi, Irene Tabanelli e Lorenzo Dezulian realisèdes tel projet Foto Folk con Davide Baldrati de la sociazion Antermoia. Info: 348 0818184 E-mail: asso­ciazione antermoia@ gmail.com
23.09.
1915 – Louis Riffeser scrij a cësa
La giaurida dla mostra dla chertes scrites ntan si perjunia tla Ruscia, ie n vënerdi ai 23.09. dala 18:00 tla biblioteca Tresl Gruber a S. Cristina. La mostra resta davierta nchin ai 16.10., for ntant i orares de giaurida dla biblioteca: da lunesc nchin vënderdi dala 15:00–18:00, de mierculdi y juebia dala 08:30–11:30; de sada dala 19:30–21:00 y de dumënia dala 09:30 – 11:30.
24.09. y 25.09.
Bienela Gherdëina: finissage
La Bienela Gherdëina finerà via cun doi dis de finissage: n sada ai 24.09. dala 10:00 inant y n dumënia ai 25.09. dala 09:00 inant. L unirà fat workshops, performances y descuscions menedes y l unirà nce fat pan sun la pitla Plaza de Sant Antone. L program plu avisa ie da abiné sun www.valgardena.it.
24.09.-30.10.
Shop&Art Urtijëi
Plu o manco 50 artisć:tes mëterà ora si lëures te de plu vedrines de butëighes de Urtijëi. L plu bel unirà premià da na giuria. Sëuraprò puderà nce l publich ti dé si stima ala nstalazion plu bela y vëncer nsci de biei bonns.

Sozial

Atualmenter
Teater e scontrèdes su la demenzes
Ai 30 de setember te Comun de Moena da les 16:00 scon­trèda co la d.res Simona Gardini e Martina Cavada e da les 20:30 laboratorie col architet Alessandro Fran­ceschini. Al prum de otober da les 14:00 inant, domesdì al Zenter del saut Stalimen de Pardac.
Uni merdi
Marënda per over 60
La Lia Sarëinn nvieia duta la jënt sëura i 60 ani de Gher­dëina a se nuzé de chësc ser­visc che vën pità uni merdi dala 12:00 ti trëi luesc de Gherdëina (Urtijëi Cësa de Cultura; S. Cristina Cësa de Chemun; Sëlva Stua di Senio­res). L ie da se lascé nuté su nchin al di dant da mesdì, cher­dan su: per Urtijëi l 335 1031751, per S. Cristina l 333 1499949, per Sëlva l 335 6558633.
Uni vënderdi
Mëisa dala spëisa
La Lia S. Vinzënt de Urtijëi mët a jì uni vënderdi dala 10:00 danmesdì te calonia de Urtijëi basite na mëisa dala spëisa, ulache l vën partì ora roba da maië a chi che à debujën (che à la residënza a Urtijëi).
Segres y Festes
24.09. y 25.09.
150 ani Cor de dlieja
de Sëlva
Ulon festejé chësc iubileum n la Segra de Sëlva, n sada ai 24.09. cun n cunzert te dlieja, dala 18:00. N la Segra, ai 25.09., scumencerà l di cun na santa mëssa solene cianteda y suneda sot ala direzion de Andreas Senoner. La festa jirà inant sun Plaza de Dlieja, uache n giaperà crafons da segra.
02.10.
Segra dl Rosare
La festa vën metuda a jì n dumënia ai 01.10. danmesdì, tl zënter de Urtijëi. Dala 08:30 pëia via la pruzescion cun guanc dala gherdëina, cumpa­nieda dala Mujiga de Urtijëi, de viers dla dlieja de San Durich, ulache l unirà tenì la santa mëssa dala 09:00. Ala fin jirà la pruzescion inò tres l zënter de Urtijëi.

Referac

23.09.
Scontrèda coi campions olimpics
La Monti Pallidi, en colabo­razion col Comun de Moena, endreza en vender ai 23 de setember da les 17:30 te sala Simonin Maza de la scoles, na scontrèda coi cater cam­pions olimpics de paslonch: Fulvio Valbusa, Giorgio Di Centa, Pietro Piller Cotter e Cristian Zorzi che contarà sia esperienza a Torin 2006. Prejent ence Giuseppe Chenetti.
27.09.
»Mi raport cun les medejines – ci sorvisc ciafi pa te apoteca?«
Le KVW y le Consëi de For­maziun da La Val organisëia en mertesc ai 27 de setëmber dales 20:00 tl Salf dles uniuns a La Val n referat cun Marco Lezuo dal titul »Mi raport cun les medejines – ci sorvisc ciafi pa te apoteca?«. Dötes y düc é bel inviades/á!

Avisc

Atualmenter
»Sconanza di tiers«
Por se tó cura di tiers damana la uniun »Sco­nanza di tiers« dla Val Badia y de Puster do contribuc. Por gní mëmbri dla uniun pon paié ite n iade al ann 25,00 sön le cunt IT 05 Q 08035 58242 000300 209953. Por infos: Petra Alfreider, tel. 335 238 095 o tierschutzvereinbruneck.it.
Atualmënter
Raida di mejes sa Sacun
L Museum Gherdëina mët a jì uni mierculdi nchin ala fin de setëmber na vijita ai mejes de Mëune y Peza y ala dlieja da Sacun. La raida de mez n di scumëncia dala 09:00 tl Museum a Urtijëi cun na ntroduzion y fina sa Sacun dala 13:00 sa Somont pra la curiera. L vën furnà su cun l citybus. Nfurmazion y iscri­zion: tl Museum Gherdëina a Urtijëi, tel. 0471 797554, info@museum gherdeina.it, www.museumgherdeina.it
Atualmënter
Museum Gherdëina
L Museum tla Cësa di Ladins a Urtijëi ie daviert dal lunesc nchinn vënderdi, dala 10:00-12:30 y dala 14:00-18:00. Sada danmesdì dala 10:00-12:30. Per vijites ora dl orar reguler y vijites menedes pòssen cherdé su l 0471 797554. Plu nfurmazions sot a www.museumgherdeina.it.

Religion

29.09.
La misciun tla Romania
Le Consëi de Ploania da La Val inviëia döta la popolaziun a na incuntada cun monia Maria Chiara de Costa en jöbia ai 29.09 dales 20:00 tl Salf dles uniuns a La Val. Ara nes cunta de süa misciun tla Romania. Al é ince la posci­bilité da ti dé na oferta de buna man.
Leteratura
23.09.
Letöra de Simon Josef Rubatscher cun toc de Hermann Hesse
Le poet Simon Josef Ru­batscher li dant insnöt, vën­dres ai 23 de setëmber 2022, a Longega poesies d’amur de Hermann Hesse, todësch naturalisé svizer y pest Nobel por la pesc. Düc chi da Lon­gega é dër bel inviá tla Ostaria Gader dales 19:30.

Iadi y Jites

06.11.
Iade a Abano Terme
Dala Val Badia demez cun coriera vëgnel metü da jí n iade de palsa y cura a Abano Terme, dai 6 de novëmber ai 13 de novëmber 2022. Infor­maziuns plü avisa pó interes­sades y interessá pié do pro Moni­ca, al nr. 0474 590069.

Chino

Atualmenter
Al chino de Tieser
En sabeda ai 24 de setember les 21:15 vegn moscià »Me­mory«.

Sport

Atualmenter
Corsc de aviament al hockey
L Hockey Club Fascia Falcons met a jir corsc de aviament al hockey debant per bec dai 5 ai 12 egn. I corsc vegn endre­zé te stadie da les 18:15 a les 19:00. Per info e iscrizions: info@fassafalcons.com o 0462 602499.
Atualmenter
Fascia Sky Expo
L Icarus Flying Team endreza da vender ai 30 de setember fin a domenia ai 2 de otober la 9^ edizion de Fascia Sky Expo a Ischia de Ciampedel. I pascioné e i piloc esperc pel proèr la ultima novitèdes sul marcià.
24.09.
Delicious Trail
Ai 24.09 vëgnel organisé na gara de trail running che com­binëia le salté sö por munt cun la gastronomia. Por le pröm iade vëgnel en chësc ann organisé n percurs mesan de 33km y 1890m de dislivel che pëia ia dal’Alta Badia y röia a Cortina d’Ampëz. Infor­maziuns y iscriziuns online sot a www.delicious trail.it.
01.10
HC Gherdëina vs. Fascia Falcons
L HC Gherdëina nvieia ala partida contra i Falcons de Fascia, n sada ai 1. de urober dala 19:30 tl stadio Pranives te Sëlva.
02.10.
Vertical Bufaure
La coprativa sozièla Inout endreza en domenia ai 2 de otober la garejèda de corsa Vertical Bufaure de 4,3 chilo­metres e 720 metres de disli­vel. I concorenc ponta via da piaz de Comun de Sèn Jan da les 10:00. Premiazions da les 14:30 lo dal refuge Bufaure. Iscrizions: www.inoutfassa.com.
08.10.
Ciock Vedeler
La sozietà sportiva 3Esse de Soraga endreza en sabeda ai 8 de otober la gara de corsa Ciock Vedeler. I concorenc ponta demez dal ciamp de balon de Soraga da les 14:00, premiazions da les 17:00.

Cursc

Atualmënter
Multiski á davert les iscriziuns
Le Ski Team Alta Badia orga­nisëia ince en chësc invern »Multiski« por mituns y mitans dai 6 cina ai 9 agn. Al ne vëgn nia ma pité schi, mo ince ativités sportives alternatives sciöche snowboard, jadiné, hockey, paslunch, freestyle y telemark. Infos y iscriziuns: info@skiteamaltabadia.it.
Atualmënter
Nodé y atletica por mitans, mituns y adulc
Badiasport organisëia da otober cina ma cursc da nodé por mitans, mituns y ince por gragn. Curs por prizipianc lönesc domisdé, curs por progredis mertesc domisdé. Atletica vëgnel fat la jöbia. Le curs por adulc é la jöbia sëra. Infos y iscriziuns sot a www.badiasport.org.
Atualmënter
S’alené por jí cun les pels
Badiasport organisëia alena­mënc da jí cun les pels por jogn y jones dal 2009 insö. Fora por l’altonn gnaral fat alenamënc da salté y te pale­stra y d’invern jaran spo cun les pels 2 o 3 iadi al’edema. Por infos: posta@badiasport.org.
30.09.
Curs de balé por mituns y mitans
La U.S. La Ila mët da jí adöm cun Jana Pallestrongg n curs da balé por mituns y mitans dla scolina y dla elementara vigni vëndres domisdé. Infos y iscriziuns: www.uslaila.it.
07.10
Curs de meditaziun
La meditaziun nes dëida rové pro nos instësc/ësses. Le pröm vare pro la meditaziun é da se destaché dai pinsiers por rové tl chît. Le KVW inviëia a na pröma incuntada le vën­dres, ai 7 de otober 2022, dales 8:30 tl pice salf de comun a La Val, olache Alma y Elisabeth nes dá spligaziuns y nes dëida rové ite tl eserzize dla meditaziun. I nes incuntun spo inant dui iadi al mëis, tres de vëndres, da otober a jügn. Le pröm iade é davert a düc y a dötes.
22.10
Curs de Ultimo Aiüt
Les infermieres dl Raiun Sanitar Val Badia mët a jí n curs, olach’ an impara da socodí y da ti sté dlungia tla dërta manira a porsones che é tl morí. Le curs vëgn tigní anter 2 iadi: – A Badia, Ciasa Runcher, ai 22.10., dales 8:00 ales 12:00; prenotaziuns cina ai 21.10. al nr. 0474/586155, 8:00–9:30. – A San Martin, Istitut Ladin, ai 19.11., dales 8:00 ales 12.00; prenotaziuns cina ai 18.11., al nr. 0474 586128, dales 8:00 ales 9:30

Radio

LADINIA LIVE: microfons davierc sun atualità y cultura. Da aldí vigni mertesc y mercui da les 13:45 ales 14:00.
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA.
23.09.
La biesces muessa mucé!
Dales 19:05. Ai 20 de mei fova la biesces unides menedes te Val per jì a pastura tl raion de Puez, l desmunté fova pru­gramà n la prima ena d’utober. Per gauja dla pre­sënza dl lëuf iesen jic a s’les tò n valguna enes dant, l presi­dënt dla lia dala biesces Uli Insam y l paster Leo Insam da Nucia nes conta dla pascion de zidlé y vardé biesces. Trasmiscion de Alex Runggaldier.
25.09.
»La vita di Erna«
Dales 19:05. Erna fova nasciu­da ai 20 de mei dl 1912 a Milan y ie unida batejeda tla dlieja dla pluania de San Carlo tl Corso Emanuele. Si vita ie stata drët »turbulënta«, suvënz ala messù trapiné y scumencé nzaul d’auter na vita da nuef. Ma chësta sperienzes l’à nce fata deventé sterscia y la à mparà a se deriejer te mumënc defin riei, coche nes conta si muta, Carla Chiocchetti Kasslatter che à scrit l liber. (segonda pert) Trasmiscion de Alex Runggaldier.
28.09.
Maria Canins: gaissa e ledeza tel sport
Dales 19:05. La pluricam­pionessa tel paslench e te la roda conta de si vita: l sport ge à dat ocajions de viajer, cognoscer e sesaben aer resul­tac da marevea. La pruma taliana a venjer la Vasaloppet tel 1985 e 10 outes la Marcia­longa apede a doi Tour de France, un Giro d’Italia e tropa autra garejedes. Program de Anna Mazzel.
29.09.
Musiga en pröma fila da ciasa: Ega y füch tla musiga de Georg Friedrich Händel
Dales 19:05. Na trascmisciun dedicada a la »Wasser – y Feuerwerksmusik« de G. F. Händel. Program de Esther Videsott.

Televijion

Atualmënter
Tg Ladin
Orares dl TG ladin menà da Egon Vinatzer: uni merdi dala 19:30 sun Alto Adige Tv, cun repliches uni sada dala 18:15 sun Trentino TV y uni dumënia dala 18:30 sun Alto Adige Tv; repliches nce online.
27.09.
Turism tla Ladinia: Camping, n stil de vita che ciapa pe
Dales 20:50 ca. Passèda la sajon da d’istà, a voler fèr n bilanz del turism che ti meisc passé é ruà te noscia valèdes, podon veder con enteress che te Fascia, una de la sorts de turism che ciapa semper più pe l é chela del camping. Program de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel.
28.09.
La gramatica dl ladin de Gherdëina de Marco Forni a Roma
Dales 20:50 ca. L Istitut Cul­turel Micurà de Rù ie da for mpenià tla tueda dl lingaz ladin y promuef la nrescida dla gramatica y di diziuners, che ie la fundamënta de uni rujeneda. D’auton dl 2019 iel unì ora l’ultima verscion dla gramatica dl ladin de Gher­dëina, a cura dl lessicograf Marco Forni. Program de Leo Senoner.
29.09.
Euro
Dales 20:50 ca. Trasmisciun de Diego Clara y Hartmann Mairhofer, a cura de Leo Senoner.

Mujiga

23.09.
Max Gazzè te Val de Sèn Nicolò
Per i Sons de la Dolomites en vender ai 23 de setember da les 12:00 te Jonta te Val de Sèn Nicolò l é n conzert de Max Gazzè. Se fossa cati­temp l vegn fat te teater de Navalge a Moena da les 17:30, i biliec debant vegn dac fora a la cassa con scomenz da les 15:30.
23.09.
Conzert cun i Unknown Brass y Cuartet Vocant
Godesse na bela sëra de fin dl isté cun les melodies di grups musicai Unknown Brass y Cuartet Vocant. Le conzert vëgn tigní ai 23.09, dales 20.30 tla dlijia da Corvara.
24.99.
Taca endò i conzerc a La Grenz
La sociazion de musega de Moena aur i ujes te Strada Saslonch 56 e la envia duc a se fèr sozi per la neva sajon de conzerc. En sabeda ai 24 de setember l é la ciantarina jazz Francesca Bertazzo Hart en driz con Beppe Pilotto al contrabas e Enrico Tommasini a la bateria. L conzert taca da les 21:30 e jà da les 20:00 se pel beiver e magnèr vèlch da bon.